• Örgütsel Davranış Deneme Final Sınavları – Deneme 24

logo
Örgütsel Davranış
Deneme Final Sınavları - Deneme 24
1.
Aşağıdakilerden hangisi stres yönetiminde kullanılan bireysel yöntemlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Biyolojik kontol
Soru Açıklaması
Biyolojik kontol stres yönetiminin bir parçası değildir.
2.
Aşağıdakilerden hangisi örgütsel stresi önleme teknikleri arasında yer almamaktadır?
Doğru Cevap: "D" Sağlıklı beslenme
Soru Açıklaması
3.
Bir çalışanın başka bir çalışana bire bir, doğrudan ve bilerek yardım etmeyi amaçlayan davranışlarda bulunması aşağıdaki örgütsel vatandaşlık davranışlarından hangisiyle ifade edilmektedir?
Doğru Cevap: "D" Özgecilik
Soru Açıklaması
Bir çalışanın başka bir çalışana bire bir, doğrudan ve bilerek yardım etmeyi amaçlayan davranışlarda bulunması özgeciliktir.
4.
İnsanın tehlike içinde olduğu şartlar ve etkenler karşısında denge mekanizmalarının bozulduğu durumlar strese ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi ile açıklanmaktadır?
Doğru Cevap: "A" Bireylerinin organizmalarının durumu
Soru Açıklaması
5.

Zihinsel açıdan hazır oluş durumu olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: ""
Soru Açıklaması

Tu­tum, en geniş anlamda bir bireyin belirli bir objeye veya bir kimseye karşı zi­hinsel açıdan hazır oluş durumu veya belirli bir biçimdeki vaziyet alışıdır. Bir baş­ka deyimle, bireylerin belirli objelere karşı yaşadığı deneyimler sonucu düzenli tavır alışları ve davranış biçimleridir.

6.
"Emir verme ve emirlerine itaat edilmesini bekleme hakkı" aşağıdaki kavramlardan hangisi ile açıklanmaktadır?
Doğru Cevap: "B" Yetki
Soru Açıklaması
Doğru yanıt "B" seçeneğidir. Örgütlere klasik yaklaşımda iş yaptırmanın temeli yetkidir. Yetki, emir verme ve emirlerine itaati bekleme hakkıdır. Bir başka ifadeyle yöneticilere, astlarının işlerini yapmalarını sağlamaları için sunulan bir etkileme hakkıdır. Diğer seçeneklerdeki kavramlar ise yetki ile ilişkili kavramlardır. Soru kökündeki tanım bu kavramları tanımlamaz.
7.
Bir yönetici ileride işim düşebilir düşüncesi ile çıkar ilişkisi kurduğu kişilere sürekli iyilik yapıyorsa bu yönetici güç kazanma ve artırma bakımından hangi stratejisi uyguluyor demektir?
Doğru Cevap: "E" Başkalarından minnet borcu toplayıp kullanma
Soru Açıklaması
Doğru yanıt "E" seçeneğidir. Çıkarlarına hizmet edebilecek kişilere iyilikler yaparak onlarda minnet duygusu yaratmak üzerine kurulu bu stratejinin uygulanmasında, zamanı geldiğinde geçmişteki iyiliklerinin karşılığını beklemek, gerekirse de bunları hatırlatmak söz konusudur.
8.

Yukarıdaki kavramlar ve açıklamalarının doğru eşleştirmesi aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

Doğru Cevap: "C" 1-C, 2-A, 3-B
Soru Açıklaması

Engellenme; bir canlının fizyolojik ya da toplumsal bir gereksiniminin doyurulmasını önleyen bir durum ya da eylemle karşı karşıya kalmasıdır.

Açık bir şekilde açıklanamayan, ancak bireylerde gerilim yaratabilecek konulara endişe denir.

Çatışma; birbiriyle uyuşmayan iki veya daha fazla güdünün aynı anda bireyi etkilediği durumlarda ortaya çıkar.

Dolayısıyla doğru eşleştirme 1-C, 2-A ve 3-B olacaktır. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir.

9.
Aşağıdakilerden hangisi örgütsel pozisyondan kaynaklanan bir güç çeşidi değildir?
Doğru Cevap: "B" Uzman gücü
Soru Açıklaması
10.

Bir şirketteki çalışanların tümü hakkında tutulan kayıtların, özel bilgilerin ve aralarındaki elektronik haberleşmelerin, İnsan Kaynakları biriminin ellerinin altında olması onlara ne tür bir güç vermektedir?

Doğru Cevap: "B" Bilgi gücü
Soru Açıklaması

Bilgi gücü, bir kişinin başkaları için değer taşıyan bilgilere görece kolay veya erken erişiminin olması ve bilgi üzerinde denetiminin bulunması sayesinde gelişen bir güçtür. İnsan Kaynakları ve Bilgi-İşlem birimlerinde çalışanlar da bu güç itibarıyla örnek olarak verilebilir çünkü örgütte çalışanların tümü hakkında tutulan kayıtlar, özel bilgiler ve aralarındaki elektronik haberleşmeler ellerinin altındadır. Doğru cevap B'dir.

logo
Örgütsel Davranış
Deneme Final Sınavları - Deneme 24
11.

................., dinlenmeye rağmen kesilmeyen yorgunluk durumudur.

Yukarıdaki boşluğu doğru olarak dolduracak kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Psikolojik yorgunluk
Soru Açıklaması

Psikolojik yorgunluk; dinlenmeye rağmen kesilmeyen yorgunluk durumudur.

12.
Aşağıdakilerden hangisi Kaizen ve “sürekli yap” ilkelerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Hata yapmadan işi sürdür
Soru Açıklaması
13.
“Örgüt üyeleri kendilerinin bir aile ortamındaymış gibi görme ve onların özel sorunlarıyla ilgilenme.” Açıklaması hangi kültürel eğitim tipidir?
Doğru Cevap: "A" Klan eğilimi
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi stres önleyici yönetimde rolle ilgili önlemlerden biridir?
Doğru Cevap: "A" Sosyal destek
Soru Açıklaması
Sosyal desteğin dışındakiler görevlerle ilgili stres yönetim biçimidir
15.
Örgüt içerisinde önem taşıyan belli bir faaliyetin veya işlevin sadece belli bir altbirim tarafından yerine getirilmesi sonucunda kazanılan güç aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" İkame edilemezlik
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi üretkenlik karşıtı davranışlardan verimlilik normlarından sapmaya yönelik bir örnek değildir?
Doğru Cevap: "D" Hırsızlık
Soru Açıklaması
Hırsızlık, varlığına yönelik zararlı davranışlar kapsamındadır.
17.

Aşağıdakilerden hangisi stresi önlemede uygulanabilecek bireysel yöntemlerden biridir? 

Doğru Cevap: "E" biyolojik geri beslenme
Soru Açıklaması

E seçeneği dışında kalanlar stresi engellemede işe koşulabilecek örgütsel yöntemler arasındadır. E seçeneği ise bireysel bir yöntemdir. 

Bu nedenle doğru seçenek E'dir. 

18.
Aşağıdakilerden hangisi örgütlerde gücü arttırmaya yönelik bir taktik türü değildir?
Doğru Cevap: "C" Değişim
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi stres yönetimi konularından biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Kaza eğilimini azaltma
Soru Açıklaması
Kaza eğilimini azaltma sadece bir önlem alma yoludur
20.

İdeal düzeyde çatışmanın örgütsel düzeyde kararların kalitesini veya örgüt içi kenetlenmeyi arttırabileceğini savunan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Davranışçı yaklaşım
Soru Açıklaması

Çatışmaya klasik yaklaşım, 1970’lerden itibaren yerini, başlarda çok radikal görülen bir  görüşe (davranışçıların görüşüne) bırakmıştır. İdeal düzeyde çatışma olarak adlandırılan bu görüşe göre yoğunluğuna (düzeyine) dayalı olarak çatışmanın olumlu veya olumsuz etkileri ortaya çıkmaktadır. Daha açık bir ifadeyle, çatışmanın çok düşük veya çok yüksek düzeyde olması hâlinde olumsuz etkileri görülecek, ancak, vasat düzeyde çatışma ile kararların kalitesi, müşteri gereksinimlerine karşı duyarlılık, grup veya örgüt-dışı taraf­larla çatışma hâlinde grup veya örgüt-içi kenetlenme artabilecektir. Buna karşın klasik yaklaşım, çatışamanın tamamen işlevselliğine vurgu yapmaktadır.  İşlevsel (yapıcı) çatışma olarak da adlandırılan etkileşimci yaklaşım ise, ilk iki bakış açısından farklı olarak örgütlerde çatışmanın mutlaka olması, çatışma yönetiminin ise hem çözümlemeyi hem de teşviği içermesi gerektiğini ve çatışmayı yönetmenin tüm idarecilerin sorumluluğu olduğunu ileri sürmektedir.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
BENZER YAZILAR
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler
  • Kategori yok