• Örgütsel Davranış Deneme Final Sınavları – Deneme 23

logo
Örgütsel Davranış
Deneme Final Sınavları - Deneme 23
1.

I. Lokomotor-Jenital Dönem

II. Duyusal-Motor Dönem

III. İşlem Öncesi Dönem

IV. Somut İşlemsel Dönem

V. Latens Dönem

VI. Formel İşlemsel Dönem

VII. Olgunluk Dönemi

Yukarıdakilerden hangileri Piaget’in kişilik gelişim evrelerindendir?

Doğru Cevap: "C" II, III, IV, VI
Soru Açıklaması
2.

Aşağıdakilerden hangisi B tipi kişiliğe sahip bireylerde görülmez?

Doğru Cevap: "B" İki işi bir arada yaparlar
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdaki tanımlardan hangisi görev başarımını en uygun şekilde açıklamaktadır?
Doğru Cevap: "C" Görev başarımı, çalışanların iş tanımlarında belirtilen örgüt kaynaklarının örgütün ürettiği ürünlere ve hizmetlere dönüştürülmesine doğrudan katkı sağlayan çalışan davranışlarıdır.
Soru Açıklaması
Görev başarımının iki temel özelliği olduğu söylenebilir. Bunlar birincisi çalışanların iş tanımlarında yer alan görevler olması, ikincisi ise örgütün ürettiği ürün ya da hizmetlere doğrudan katkı sağlamasıdır. Bu özelliklere göre doğru yanıt "C" seçeneğidir. Diğer seçenekler iki temel özellik açısından eksik ya da hatalı bilgi içermektedir.
4.
Aşağıdakilerden hangisi stresin fizyolojik ve psikolojik sonuçlarından birisi değildir?
Doğru Cevap: "C" İşe Gelmeme
Soru Açıklaması
5.
"......... belli rolleri üstlenmiş olan kişilerin başkalarından belli davranışları talep edebilmeleri üzerine örgütün üyeleri arasında oluşmuş bir anlaşmadır."Yukarıda verilen tanımda boş bırakılan yere aşağıda verilenlerden hangisi gelmelidir?
Doğru Cevap: "A" Meşru güç
Soru Açıklaması
A) Meşru güç
6.

Örgütlerde uzmanlaşma çeşitliliği ve uzman sayısının artması sonucu yaşanan çatışmalar çatışma kaynaklarından öncelikle hangisi kapsamında yer alır?

Doğru Cevap: "A" Yapısal faktörler 
Soru Açıklaması

Çatışmayı etkili yönetebilmek için yöneticilerin öncelikle çatışmanın nelerden kaynaklandığını anlamaları ve inceleyebilmeleri önem taşımaktadır. Birçok çatışmaya kaynaklık eden nedenler beş alt başlıkta ele alınacaktır: Yapısal faktörler, iletişim faktörleri, bilişsel faktörler, bireysel özellikler ve taraf­lar arasındaki ilişkinin geçmişi. Taraf­ları çatışmaya götürebilecek yapısal faktörler arasında artan uzmanlaşma, taraf­lar arasında karşılıklı bağımlılık, fiziksel ortam ve merkeziyetçiliğe karşı merkezkaççılık vardır. Soru kökünde verilen durum, yapısal faktörlerden biri olan artan uzmanlaşmayı örneklemektedir. Doğru yanıt A'dır. 

7.
Aşağıdakilerden hangisi örgütsel adalet algısının boyutlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Kurumsal Adalet
Soru Açıklaması
Örgütsel adalet çalışanların iş yerlerinin ne kadar adil olduğuna dair algılarını kapsamaktadır. Örgütsel adalet algısının dört boyutu bulunmaktadır: Dağıtım adaleti, süreç adaleti, etkileşim adaleti ve bilgisel adalet. Kurumsal adalet bunlardan biri değildir. Doğru cevap “B” şıkkıdır.
8.
Gönüllü olarak yapılan ve örgütün sosyal ortamının kalitesini arttırarak örgüt etkinliğine dolaylı olarak katkıda bulunan davranışalar şeklinde ifade edilebilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Örgütsel vatandaşlık davranışları
Soru Açıklaması
Gönüllü olarak yapılan ve örgütün sosyal ortamının kalitesini arttırarak örgüt etkinliğine dolaylı olarak katkıda bulunan davranışalara örgütsel vatandaşlık davranışları denir.
9.
Aşağıdakilerden hangisi güç ilişkisinin özellikleri arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "E" El değiştiremez olması
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdaki ifadelerden hangisi ç›kar çatışmasını tanımlamaktadır.
Doğru Cevap: "B" Örgütlerin üstlenmeleri gereken faaliyetlere uymayan etkinliklerde bulunmalarıdır.
Soru Açıklaması
Örgütlerin üstlenmeleri gereken faaliyetlere uymayan etkinliklerde bulunmalarıdır.
logo
Örgütsel Davranış
Deneme Final Sınavları - Deneme 23
11.
Aşağıdakilerden hangisi çatışma tarzlarından birisi değildir?
Doğru Cevap: "D" İsyan etme
Soru Açıklaması
isyan etme çatışma tarzları arasında yer almamaktadır
12.

Uzun vadede ilişkiyi koruma veya iyileştirme isteğine ek olarak belli bir tarafın haksız olduğunu fark ettiğinde veya mesele karşı taraf için daha önemli olduğunda uygun olan çatışma tarzı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" Boyun eğme
Soru Açıklaması

Bu tarzda, karşı tarafın isteğini kendi isteğinin önünde görme, diğer bir deyişle karşı tarafı yatıştırmaya yönelme söz konusudur. Böyle bir tavırda ilişkiyi korumak önem taşımakta, dolayısıyla söz konusu taraf cömert ve fedakâr davranmaktadır. Boyun eğme tarzı, uzun vadede ilişkiyi koruma veya iyileştirme isteğine ek olarak belli bir tarafın haksız olduğunu fark ettiğinde, mesele karşı taraf için daha önemli olduğunda da uygun bir tarz olarak görülmektedir. Böylesi teslimiyetçi bir tarzda, aynı zamanda, pozisyonunu karşı tarafınkine göre zayıf veya güçsüz görme, dolayısıyla da kaybını enazlama çabası görülmektedir. Bu yüzden, tipik olarak birçok ast, üstüyle çatışma hâlinde bu tarzı kullanmaya yönelmektedir. Doğru yanıt E’dir.

13.
Aşağıdakilerden hangisi örgüt kültürünü anlama gerekliliğinin nedenlerinden birisidir?
Doğru Cevap: "C" Bireysel ve örgütsel başarımın oluşmasında, dolayısıyla örgütün bir bütün olarak verimliliğinin artmasında pay sahibidir
Soru Açıklaması
Doğru cevap "C" şıkkıdır. diğer şıklarda yer alan ifadeler, örgüt kültürüne ilişkin beş ortak varsayımı ifade etmektedir.
14.

Bireyin herhangi bir davranışının ortaya çıkmasında veya sonuçlarında kendisinin belirli bir katkısının olduğuna inanması şeklinde tanımlanan özellik hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Kendilik kontrolü
Soru Açıklaması

Kendilik kontrolü; bireyin herhangi bir davranışının ortaya çıkmasında veya sonuçlarında kendisinin belirli bir katkısının olduğuna inanması şeklinde tanımlanır.

15.
Aşağıdakilerden hangisi örgütsel vatandaşlık davranışlarının örgüte sağladığı faydalardan biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Eş güdüm, iletişim ve çatışma yönetimine daha çok kaynak sağlar.
Soru Açıklaması
Eş güdüm, iletişim ve çatışma yönetimine daha çok kaynak sağlamak örgütsel vatandaşlık davranışının örgüte sağladığı faydalar arasında yer almamaktadır.
16.

Gücü elinde bulunduran kişinin başkaları ile arasındaki karşılıklı bağımlılığın doğası ve derecesini anlatan bir kavram olan güç kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" merkezilik
Soru Açıklaması

Merkezîlik, gücü elinde bulunduran kişinin başkaları ile arasındaki karşılıklı bağımlılığın doğası ve derecesini anlatan bir kavramdır. Diyelim ki hastalandınız ve işe gidemiyorsunuz. İşe gidemediğiniz gün bundan kimler ne kadar etkilenir? Dolayısıyla sizin işinizin başında olmamanız veya işinizi yapmamanız ne kadar çok kişiyi ne kadar çok etkiliyorsa o kadar güçlüsünüz demektir.

Bu nedenle doğru cevap C'dir.

17.
"Özdeşlik gücü çoğunlukla ‘....................’ ile ilintilendirilmektedir."Yukarıda verilen cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
Doğru Cevap: "B" Karizmatik liderlik
Soru Açıklaması
B) Karimatik liderlik
18.
Katılımlı yönetimde güdülen amaç aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Bir yandan işletmelerin etkinlik ve verimlilik düzeyini yükseltmek, öte yandan çalışanları sosyo-psikolojik doyuma yöneltmektir.
Soru Açıklaması
Katılımlı yönetimde güdülen amaç örgüt taleplerini ve onların bireyler üzerindeki etkilerini olumlu hâle getirmeyi amaçlamaktadır.
19.

Kişilerin birbirinden farklı ve tutarsız görevler nedeniyle baskı altında kalmaları durumuna ne ad verilmektedir?

Doğru Cevap: "A" rol çatışması
Soru Açıklaması

Rol çatışması iş yerlerinde sık sık karşılaşılan ve çok farklı biçimlerde ortaya çıkan sorunlardan biridir. Rol çatışması, genelde kişilerin bir birinden farklı ve tutarsız görevleri nedeniyle baskı altında kalmaları sonucunda meydana gelir.  

Bu nedenle doğru seçenek A'dır.   

20.

Örgütsel davranışa yönelik örgüt içerisindeki insan davranışlarını farklı düzeylerde, farklı yaklaşımları bir arada kullanarak sistematik olarak inceleyen bir çalışma alanı olduğu şeklindeki bir tanımdan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

Doğru Cevap: "E" Sezgisel bir yaklaşımla insan davranışlarına odaklandığı
Soru Açıklaması

Örgütsel davranış, örgüt içindeki insan davranışlarını ve bunu etkileyen faktörleri bilimsel bir biçimde irdelemektedir. Böylece örgütsel davranış disiplinini tanımladığımız zaman onun disiplinler arası bir yaklaşım olduğunu örgüt içindeki insan davranışlarını araştırdığını ve bunu birey grup ve örgüt düzeyinde sistematik bir biçimde yaptığını söyleyebiliriz. Bu tanım örgütsel davranışın dört temel karakteristiği olduğunu göstermektedir. Birincisi örgütsel davranış bilimsel yöntemi kullanarak araştırmalar yapar, İkincisi birey, grup ve örgütler üzerinde odaklanır, üçüncüsü doğası gereği disiplinler arası bir yapıdadır ve dördüncüsü ise örgütsel davranışın örgütün etkin bir biçimde çalışması ve bireyin başarısı üzerinde durmasıdır. Buna göre örgütsel davranış disiplini, bilimsel yöntemi kullanan bir çalışma alanı olduğu için sezgisel olduğu çıkarımı yanlıştır. Doğru yanıt E'dir. 

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler