• Örgütsel Davranış Deneme Final Sınavları – Deneme 21

logo
Örgütsel Davranış
Deneme Final Sınavları - Deneme 21
1.
Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde güç ve yetki arasındaki ilişkiyi açıklayan bilgiler doğrudur?
Doğru Cevap: "C" Güç, el değiştirebilir. Zaman içinde görece güçsüz olan taraf görece güçlü olan taraf hâline gelebilir.
Soru Açıklaması
"C" seçeneği doğru cevaptır. Örgütler dinamik yapıya sahip oldukları için güç el değiştirebilir. Diğer seçenekler ise yanlıştır çünkü güç sahibi gücünü başkaları ile istemese dahi paylaşabilir, gücün varlığı onun açıkseçik uygulanmasına gerek duymaz, güç ve yetki birbirinden etkilenir ve birbirlerine bağımlıdır.
2.
“Belli bir kurala veya onaya başvurmadan karar verebilme özgürlüğü” tanımı aşağıdaki kavramlardan hangisini karşılamaktadır?
Doğru Cevap: "A" Takdir hakkı
Soru Açıklaması
Takdir hakkı, belli bir kurala veya onaya başvurmadan karar verebilme özgürlüğüdür. Bu durumda doğru cevap A şıkkıdır.
3.
Aşağıdakilerden hangisi örgütsel öğrenme sürecini oluşturan unsurlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Bilgiyi taklit etme
Soru Açıklaması
Örgütsel öğrenme, değişen çevre şartlarına örgütün başarılı bir şekilde uyum sağlaması amacıyla bilgi toplama, toplanan bilgiyi anlamlandırma, bilgiyi ilgili merci ve kişilere ulaştırma ve tekrar kullanmak üzere bilgiyi saklama sürecidir. Bilgiyi taklit etme ise bir örgütün bir başka örgütün uygulamalarından yararlanmasını açıklayan bir örgütsel öğrenme yöntemidir. Bu çerçevede doğru yanıt "C" seçeneğidir.
4.

Aşağıdakilerden hangisi iş karakteristikleri kuramının özelliklerinden biri değildir?  

Doğru Cevap: "E" Değişkenlik
Soru Açıklaması

Değişkenlik iş karakteristikleri kuramının özelliklerinden biri değildir.

5.
Çalışanların örgüt ortamında gösterebilecekleri çeşitli davranışları anlamak ve bu davranışların öncüllerini tespit etmek hangi bilim alanının temelini oluşturur?
Doğru Cevap: "A" Örgütsel Davranış
Soru Açıklaması
Örgütsel Davranış bilim alanının temelinde çalışanların örgüt ortamında gösterebilecekleri çeşitli davranışları anlamak ve bu davranışların öncüllerini tespit etmek yer alır.
6.
 • Dağıtım adaleti
 • Süreç adaleti
 • Etkileşim adaleti
 • Bilgisel adalet
 • Yapısal adalet
 • Yukarıda verilenlerden hangisi  örgütsel adalet algısının boyutlarındadır?

  Doğru Cevap: "E" I, II, III ve IV
  Soru Açıklaması

  Örgütsel adalet algısının dört boyutu bulunmaktadır: Dağıtım adaleti, süreç adaleti, etkileşim adaleti ve bilgisel adalet. Doğru cevap E'dir.

  7.

  Algılarımız ve tutumlarımız arasındaki ilişkiyi belirleyen tutum bileşeni aşağıdakilerden hangisidir?

  Doğru Cevap: ""
  Soru Açıklaması
  8.

  Hedef kişi veya kişileri, istenen şeyin üst düzey yönetim tarafından onaylandığına dair ikna etme veya üst düzey yönetimden yardım isteme ne tür bir taktiktir? 

  Doğru Cevap: "B" yukarıya referans
  Soru Açıklaması

  Tanımlanan taktik türü "Yukarıya Referans"tır. Bu nedenle doğru seçenek B'dir. 

  9.
  Aşağıdakilerden hangisi stresin bireysel farklılıklarını oluşturan faktörlerden değildir?
  Doğru Cevap: "A" Kişilik
  Soru Açıklaması
  'Kişilik' stresin kişisel ögelerine girmektedir. Doğru seçenek 'A' şıkkıdır.
  10.
  "Yerini ve itibarını korumak, kendini hatırlatmak amacıyla şirket yönetimiyle çatışmaya giren sendika temsilcilerinin yarattığı çatışma" aşağıda verilenlerden hangisine uygun bir örnektir?
  Doğru Cevap: "D" Gerçekçi olmayan çatışma
  Soru Açıklaması
  logo
  Örgütsel Davranış
  Deneme Final Sınavları - Deneme 21
  11.
  Aşağıdakilerden hangisi taraflar arasındaki güç dengesizliğinden kurtulma ve bunu kendi lehine çevirme çabalarının gerçekleştirildiği örgütsel yapıdır?
  Doğru Cevap: "A" Sendikalar
  Soru Açıklaması
  12.

  Gücü elinde bulunduran kişinin başkaları ile arasındaki karşılıklı bağımlılığın doğası ve derecesini anlatan  kavram aşağıdakilerden hangisidir?

  Doğru Cevap: "B" Merkezîlik
  Soru Açıklaması

  Merkezîlik, gücü elinde bulunduran kişinin başkaları ile arasındaki karşılıklı bağımlılığın doğası ve derecesini anlatan bir kavramdır. Doğru cevap B'dir.

  13.
  Aşağıdakilerden hangisi bir çatışma örneğidir?
  Doğru Cevap: "D" Şirketin mali durumunun iyileştirmesinde kemer sıkma politikasına şirket çalışanlarının greve gitmesi.
  Soru Açıklaması
  Çatışma, karşı karşıya gelme, uyum içinde olmama, birbirinden farklı düşünme, zıtlaşma gibi çeşitli sözcüklerle ifade edilebilir. Çatışma kavramına örgütsel yaşam çerçevesinden baktığımızda kullanışlı olabilecek bir tanım şu şekilde dile getirilebilir: Bir tarafın kendi çıkarlarının bir başkası tarafından olumsuz yönde etkilendiği veya onlara karşı çıkıldığını algılaması durumuna çatışma denir.
  14.
  Freud’a göre kişilik gelişiminde fallik dönem hangi yaşlar arasında görülür?
  Doğru Cevap: "C" 3-6
  Soru Açıklaması
  15.
  Alternatiflerin azlığı veya olmaması gücün hangi koşuluyla yakından ilişkili bir durumdur?
  Doğru Cevap: "C" İkame edilemezlik
  Soru Açıklaması
  16.
  Bireyin belirgin, değişmeyen ve tutarlı olan özelliklerinin tümünü ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
  Doğru Cevap: "A" Kişilik
  Soru Açıklaması
  17.
  Aşağıdakilerden hangisi politik gerçeklere odaklanmamıza yardım edecek şekilde örgütlerdeki güç için dört önermeden biri değildir.
  Doğru Cevap: "C" Örgütlerde politika basit bir süreçtir.
  Soru Açıklaması
  Doğru yanıt "C" seçeneğidir. A,B,C ve D seçenekleri Nord'un politik gerçeklere odaklanmamızı sağlayacak önermeleridir. C seçeneğindeki bilgi yanlış bir bilgidir çünkü örgütlerde politika basit bir süreç olmamakla birlikte politik gerçeklere odaklanmamızı sağlayacak bir önerme de değildir.
  18.

  Aşağıdakilerden hangisi  çatışmanın kişilerarası ilişkiler üzerindeki olası etkilerindendir?

  Doğru Cevap: "A" Güç miktarında değişme
  Soru Açıklaması

  Çatışmanın kişilerarası ilişkiler üzerindeki olası etkileri; güvensizlik, yanlış anlamalar, diğerinin bakış açısını görememe, diğer tarafın niyetlerini sorgulama, başkalarına karşı tavır değiştirme, güç miktarında değişme, iletişimin kalitesinde değişme, iletişim miktarında değişme şeklindedir. Güdülenme ve üretkenliğin azalması, pozisyonuna sımsıkı sarılma ve kalıplı düşünme çatışmanın davranışlar üzerindeki olası etkileriyken düşük iş tatmini çatışmanın bireyler üzerindeki olası etkileri arasındadır. 

  19.

  Aşağıdakilerden hangisi örgüt kültürünün görünür öğelerinden değildir?

  Doğru Cevap: "E" Sayıltılar
  Soru Açıklaması

  Örgüt kültürünün görünür öğelerine simgeleri, törenleri, öyküleri, sloganları, davranışları, giyimi ve fiziksel ortamı örnek verebiliriz.

  20.
  Aşağıdakilerden hangisi anket yönetiminin dezavantajlarından biridir?
  Doğru Cevap: "A" Cevaplandırma oranı düşüktür
  Soru Açıklaması

  Anketin dezavantajlarının başında Cevaplandırma oranının düşük olması gelmektedir. Özellikle mektupla gönderilen anketlerin geri gelmesi çok vakit alır, anında geribildirim alma imkanı yoktur. Eksik doldurulmuş veya açık biçimde cevaplanmamış soruları analiz etme imkânı çok zayıftır. Anketin planlaması çok zaman alır, cevaplayıcıların okur-yazar olması gerekir. Doğru yanıt A'dır. 

  TEST BİTTİ.
  CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
  Test Bulunamadı.
  YORUMLAR
  Arşivler
  Kategoriler