• Örgütsel Davranış Deneme Final Sınavları – Deneme 20

logo
Örgütsel Davranış
Deneme Final Sınavları - Deneme 20
1.

Aşağıdakilerden hangisi güçlendirme uygulamalarında yaygın olarak kullanılan bir yaklaşım olan Kaizen (Sürekli İyileştirme) ilkelerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "A" Hataları uygun bir zaman bulunca söyle.
Soru Açıklaması

Kaizen (Sürekli İyileştirme) ilkeleri:

 • Hataları hemen düzelt.
 • İş yapmayla ilgili alışılagelmiş sabit fikirlerden kurtul.
 • Neden yapılamayacağından çok nasıl yapılabileceği üzerinde düşün.
 • İşe mevcut pratikleri sorgulamaktan başla.
 • iyileştirmeleri yapmaya hemen başla.
 • 2.

  Kuralların, normların, süreçlerin ve geleneklerin hâkim olduğu istikrarlı kültürlere ne ad verilir?

  Doğru Cevap: "D" Hiyerarşi kültürü
  Soru Açıklaması

  Girişimci kültür, örgütsel amaçların belirsizlikle başa çıkma esneklik, yenilik yapma, yaratıcılıkla sağlanacağı ve bunları sağlamaya yönelik koşulları oluşturma odaklı kültürdür. İşbirliği kültürü, örgütsel amaçların ortak değerlerin paylaşımı yoluyla sağlanacağı inancına dayanan, örgütsel bütünleşmeye ve uyuma odaklanmış kültürdür. Hiyerarşi kültürü, kuralların, normların, süreçlerin ve geleneklerin hâkim olduğu istikrarlı kültürlerdir. Piyasa kültürü, örgütsel amaçların pazar payı egemenliği ile sağlanacağı inancına dayanan, sonuçların önemli sayıldığı ve ödüllendirildiği kültürdür. Doğru yanıt D’dir.

  3.

  Aşağıdakilerden hangisi çatışmanın davranışlar üzerindeki olası etkileri arasında yer alır?

  Doğru Cevap: "D" Tehditler
  Soru Açıklaması

  Tehditler çatışmanın davranışlar üzerindeki olası etkileri arasındadır. Diğerleri ise çatışmanın kişilerarası ilişkiler üzerindeki olası etkileri arasındadır. Doğru cevap D'dir.

  4.
  Aşağıdakilerden hangi çatışma tarzında “her iki tarafın da istediklerinin tamamen yerine getirilmesi arzusu” vardır?
  Doğru Cevap: "A" Tümleştirme
  Soru Açıklaması
  Tümleştirme her iki tarafından istediklerinin gerçekleşme arzusu vardır. Anlaşmada samimiyet aranmaktadır.
  5.

  Aşağıdaki örgüt kültürü tiplerinden hangisi bürokrasiye en yakın olandır?

  Doğru Cevap: "D" Rol kültürü
  Soru Açıklaması
  6.
  Engellenmenin kaynakları bireyin kendisinden kaynaklandığında iç etkenlerden, bireyin kendisi dışındaki kaynaklardan geldiğinde ise dış etkenlerden kaynaklandığı ifade edilmektedir.Buna göre aşağıdakilerden hangisinde ifade edilen stres durumu iç etkenlerden kaynaklanmaktadır?
  Doğru Cevap: "B" Bir bireyin sesi güzel olduğu halde başaramayacağına inandığı için toplum önünde şarkı söylemekten kaçınması
  Soru Açıklaması
  7.
  Aşağıdakilerden hangisi çalışanlar için iş tatmini ile ilgili temel faktörlerden biri değildir?
  Doğru Cevap: "B" Arkadaşlar
  Soru Açıklaması
  Doğru cevap "B" şıkkıdır. Diğer şıklarda yer alan ifadeler çalışanlar için iş tatmini ile ilgili beş temel faktörden birini oluşturmaktadır. Bu beş temel özellikten biri de "İş arkadaşları"dır. "Arkadaş" tek başına bu özellikler arasında yer almamaktadır.
  8.
  Arkadaşlıklarını iş yeri dışında da sağlıkla sürdürebilen bir grup insan stresi önlemede uygulanan örgütsel yöntemlerden hangisini kullanmaktadır?
  Doğru Cevap: "E" Sosyal yardım
  Soru Açıklaması
  İnsanların iş yeri dışında, farklı ortamlarda da arkadaşlıklarını sürdürmeleri sosyal yaşantıları ile ilişkilidir. Bu neden le doğru yanıt E şıkkıdır.
  9.

  Aşağıdakilerden hangisi örgütsel stresörler arasında yer almaz?

  Doğru Cevap: "E" Psikolojik talepler
  Soru Açıklaması

  Örgütsel Stressörler• İş Talepleri• Rol Talepleri• Fiziksel Talepler• Kişilerarası Talepler

  10.
  Aşağıdakilerden hangisi örgütsel davranışın dört temel karakteristiklerinden biri değildir?
  Doğru Cevap: "E"  Bireyin başarısızlığı üzerinde durmasıdır.
  Soru Açıklaması

  Bireyin başarısı üzerinde durmasıdır.

  logo
  Örgütsel Davranış
  Deneme Final Sınavları - Deneme 20
  11.

  Bireyin çok güzel bir haber aldıktan sonra işiyle ilgili motivasyonun yükselmesi ve iş yerinde neşeli tavırlar sergilemeye başlamasının temelinde aşağıdakilerden hangisi yer almaktadır?

  Doğru Cevap: "C" Duygular
  Soru Açıklaması

  Duygular, örgütsel yaşamın ve yönetimin ayrılmaz parçasıdırlar. Kişiliğimiz, nasıl kolay değişmeyen ve tutarlılık gösteren davranışlarımızı etkiliyorsa aynı şekilde kişilikten daha geçici olan duygularımız da veya duygusal yaşantımız da bizlerin ayrılmaz bir parçası olarak örgütü ve örgütsel kararları etkilemektedir. Aslında duygular ve modlarımız, yaşantımızın çok önemli olmayan veya olduğu gibi kabul ettiğimiz bir parçası olarak gözükür. Ancak, çalışma hayatına olan etkileri hiç de göz ardı edilecek gibi değildir. Örneğin, güneşli bir günde, işe gelirken kendimizi mutlu hisseder, yepyeni fikirler yaratırız. Soru kökünde verilen örnekte de bireyin duyguları temel alınmaktadır. Doğru yanıt C'dir.

  12.

  Örgütlerde çatışmanın mutlaka var olması gerektiğini, bazen çatışmanın teşvik edilebileceğini savunan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

  Doğru Cevap: "A" Etkileşimci yaklaşım
  Soru Açıklaması

  1990’lardan itibaren, etkileşimcilerin bakış açısı hakim olmaya başlamıştır. İşlevsel (yapıcı) çatışma olarak da adlandırılan bu bakış açısı, ilk iki bakış açısından farklı olarak örgütlerde çatışmanın mutlaka olması, çatışma yönetiminin ise hem çözümlemeyi hem de teşviği içermesi gerektiğini ve çatışmayı yönetmenin tüm idarecilerin sorumluluğu olduğunu ileri sürmektedir

  13.
  Zorluklara rağmen olumlu tavırlar sergilemek, gereksiz yere yakınmamak ve örgütün yararı için kişisel kazançlardan vazgeçmeyi içeren örgütsel vatandaşlık davranışı aşağıdakilerden hangisidir
  Doğru Cevap: "A" Centilmenlik
  Soru Açıklaması
  Centilmenlik, zorluklara rağmen olumlu tavırlar sergilemek, gereksiz yere yakınmamak ve örgütün yararı için kişisel kazançlardan vazgeçmeyi içeren örgütsel vatandaşlık davranışıdır.
  14.
  Bir toplantıda çalışanların taleplerinin dinlenmesi ve dikkate alınması aşağıdakilerden hangisine örnektir?
  Doğru Cevap: "A" Katılımlı Yönetim
  Soru Açıklaması
  Çalışanlarında yönetimde katkısı katılım yönetimine girmektedir
  15.

  Aşağıda örgüt kültürü ile örgüt iklimi arasındaki farklılıklara ilişkin verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

  Doğru Cevap: "E" Örgüt iklimi, örgüt kültürünü kapsar fakat kültür, iklimin bütün yönlerini içermez.
  Soru Açıklaması

  Örgüt kültürü ile örgüt iklimi arasındaki başlıca farklılıklar şu şekilde sıralanabilir (Çelik, 2008);

  • Örgüt iklimi geçici bir özelliğe sahipken; örgüt kültürü genellikle uzun dönemli, stratejik bir özellik taşır.
  • Örgüt kültürü, örgüt iklimini kapsar fakat iklim, kültürün bütün yönlerini içermez.
  • Örgüt kültürü, çalışanların örgütleri hakkında hissettiklerinin yanı sıra, örgüte kimliğini ve davranış standartlarını kazandıran inançlar, değerler vevarsayımları kapsarken; örgüt iklimi, çalışanların çalışma birimleri ve örgütleri ile ilgili olarak paylaştıkları algıları kapsamaktadır.
  • Örgüt kültürü yavaş, örgüt iklimi ise daha hızlı değişir.
  • Örgüt kültürü, örgüt iklimini etkiler ve biçimlendirir.
  • Örgüt kültürü sosyoloji ve antropolojinin, örgüt iklimi ise psikolojinin temel ilkeleriyle ilgili kavramlardır.
  • Örgüt iklimi, örgüt kültüründen daha kısa sürelidir.
  • Örgüt kültürü belirleyici, örgüt iklimini değerleyicidir.
  • Örgüt kültürü davranış normlarını oluştururken; iklim bu davranış normlarına ne kadar uyulup uyulmadığı hususunda bir göstergedir. Yani, kültürün oyunun kurallarını belirleyici rolü varken iklim bu kurallara ne derece ve nasıl uyulduğunu gösterir.
  • Kültürün belirleyicileri ile iklimin belirleyicileri farklıdır.
  • Örgüt iklimi çalışanların beklentilerinin gerçekleşme düzeyini ölçerken; örgüt kültürü bu beklentilerin ne olduğu ile ilgilidir.

  Görüldüğü üzere E seçeneğinde verilen bilgi hatalıdır. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir.

  16.
  I. Taraflar arasındaki kültürel farklılıklar.II. Taraflarda özgüven eksikliğinin olması.III. Tarafların birbiriyle güçlü bağlarının olmaması.IV. Tarafların birbiriyle güçlü bağlarının olması.V. Tarafların birbirleriyle özdeşleşmeleri.Yukarıda verilenlerden hangileri çatışmanın büyüme olasılığını arttıran etmenler arasındadır?
  Doğru Cevap: "A" I-II-IV
  Soru Açıklaması
  17.

  Bir çalışanın başka bir çalışana bire bir, doğrudan ve bilerek yardım etmeyi amaçlayan davranışlarda bulunmasına ne denir?

  Doğru Cevap: "A" Özgecilik
  Soru Açıklaması

  Özgecilik; bir çalışanın başka bir çalışana bire bir, doğrudan ve bilerek yardım etmeyi amaçlayan davranışlarda bulunmasıdır.

  18.

  Aşağıdakilerden hangisi stresin bireyler üzerindeki fizyolojik etkilerinden biridir? 

  Doğru Cevap: "E"  migren ve baş ağrıları
  Soru Açıklaması

  E seçeneği dışındakiler stresin bireyler üzerindeki psikolojik etkileriyken "migren ve baş ağrıları" fizyolojik etkilerdir. 

  Bu nedenle doğru yanıt E'dir.  

  19.
  Aşağıdakilerden hangisi örgütsel yönetimle ilgili stres kaynakları arasında sayılmaktadır?
  Doğru Cevap: "C" Kararlara katılmama
  Soru Açıklaması
  20.
  Çalışanın örgütte istihdamının ve haklarının devamı için yerine getirmek ile yükümlü olduğu görevler, sorumluluklar ve işler aşağıdaki tanımlardan hangisi ile ifade edilmektedir?
  Doğru Cevap: "A" görev başarımı
  Soru Açıklaması
  iş davranışlarının alt boyutlarından bir tanesi olan görev başarımı, aynı başlıklı bölümde net tanımından sonra farklı olarak bu şekilde açıklanmıştır.
  TEST BİTTİ.
  CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
  Test Bulunamadı.
  BENZER YAZILAR
  YORUMLAR
  Arşivler
  Kategoriler
  • Kategori yok