• Örgütsel Davranış Deneme Final Sınavları – Deneme 2

logo
Örgütsel Davranış
Deneme Final Sınavları - Deneme 2
1.

I. Bilimsel yöntemi kullanarak araştırmalar yapar

II. Birey, grup ve örgütler üzerinde odaklanır

III. Doğası gereği disip­linler arası bir yapıdadır

IV. Örgütün etkin bir biçimde çalışması ve bireyin başarısı üzerinde durur

Yukarıdakilerden hangisi örgütsel davranışın temel karakteristiği arasında sayılır?

Doğru Cevap: "C" I, II, III ve IV
Soru Açıklaması

Örgütsel davranışın dört temel karakteristiği vardır. Birincisi örgütsel davranış bilimsel yöntemi kullanarak araştırmalar yapar, İkincisi birey, grup ve örgütler üzerinde odaklanır, üçüncüsü doğası gereği disip­linler arası bir yapıdadır ve dördüncüsü ise örgütsel davranışın örgütün etkin bir biçimde çalışması ve bireyin başarısı üzerinde durmasıdır. Doğru cevap C'dir. 

2.
Bir örgütte çalışanların mola ve dinlenme sürelerinin kısa tutulması ve sürekli gözetlenmeleri hangi stres kaynağıyla ilişkilidir?
Doğru Cevap: "C" Sıkı örgütsel kontrol
Soru Açıklaması
3.

...  özel bir hareketin veya davranışın farklı ortamlarda farklı sonuçlarının olabileceğini ifade eder.

Yukarıdaki tanım aşağıdaki ögelerden hangisi ile doğru şekilde tamamlanır?

Doğru Cevap: "C" Durumsallık yaklaşımı
Soru Açıklaması

Durumsallık yaklaşımı özel bir hareketin veya davranışın farklı ortamlarda farklı sonuçlarının olabileceğini ifade eder. Doğru yanıt C'dir.

4.
Aşağıdakilerden hangisi bireysel gücün dört kaynağından birisi değildir?
Doğru Cevap: "C" Kişisel Güç
Soru Açıklaması
Kişise güç bireylerin güç kaynaklarından biri değildir.
5.
"Dersine çalışmayan bir bireyin başarılı olamaması" durumu aşağıdaki kavramlardan hangisi ile doğrudan ilişkilidir?
Doğru Cevap: "D" Bireysel engellenme
Soru Açıklaması
Bireysel engellenme, bireyin amacına ulaşmasını zorlaştuıran bir faktörü kendisinin yaratmasıdır.
6.

Aşağıdakilerden hangisi örgütsel faktörlerden kaynaklı potansiyel bir stres kaynağıdır? 

Doğru Cevap: "E" kişilerarası talepler
Soru Açıklaması

Ekonomik belirsizlik, politik belirsizlik ve teknolojik değişme çevresel faktörlerden kaynaklanmakta iken;  aile problemleri kişisel faktörlerle ilişkilidir. 

Bu nedenle doğru yanıt E'dir.  

7.

Aşağıdakilerden hangisi çatışmanın geleneksel sınıflandırmasında yer alan boyutlardan biridir?

Doğru Cevap: "D" Fikir çatışması
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi potansiyel stres kaynaklarından kişisel faktörlerden biridir?
Doğru Cevap: "A" Ekonomik problemler
Soru Açıklaması
Ekonomik problemler kişisel problemlere örnektir,diğerleride çevresel ve örgütsel problemlerdir.
9.
Aşağıdakilerden hangisi örgütsel öğrenmeyi oluşturan eylemlerden biridir?
Doğru Cevap: "A" Bilgiyi anlamlandırma
Soru Açıklaması
Örgütsel öğrenmenin gerçekleşmesi için bilgi toplamak kendi başına yeterli değildir. Çoğu zaman çevrenin taranması sonucu işlenmemiş veri elde edilmektedir. Bu verinin önce örgütün hedefleri ve stratejileri yönünde işlenmesi ve anlamlandırılması gerekmektedir. Doğru cevap “A” şıkkıdır.
10.

Örgütsel vatandaşlık davranışları, bireylerarası vatandaşlık davranışları ve kurumsal vatandaşlık davranışları olarak iki gruba ayrılmaktadır. Buna göre aşağıdaki özelliklerden hangisi veya hangileri kurumsal vatandaşlık davranışları arasında sıralanabilir?

I. Özgecilik

II. Centilmenlik

III. Sivil erdem

IV. Nezaket

Doğru Cevap: "B" II ve III
Soru Açıklaması

Bireylerarası vatandaşlık davranışları çalışma arkadaşları ve diğer örgüt çalışanları yararına yapılan ve kişinin görev tanımının ötesinde diğer bireylere yardım etmesi, destek olması ve katkıda bulunması gibi davranışları içerir. bu davranışlar özgecilik ve nezakettir. Kurumsal vatandaşlık davranışları ise, vicdanlılık, centilmenlik ve sivil erdem olarak sıralanmaktadır. 

logo
Örgütsel Davranış
Deneme Final Sınavları - Deneme 2
11.
Aşağıdakilerden hangisi örgütsel vatandaşlık davranışları arasında sayılamaz?
Doğru Cevap: "D" Müdürün verdiği raporu zamanında bitirmek.
Soru Açıklaması
Örgütsel vatandaşlık davranışlarına örnek; işe yeni başlamış veya iş yükü çok fazla olan kişilere yardım etmek, katılımın zorunlu olmadığı toplantılara katılmak, kendini mesleki açıdan sürekli geliştirerek güncel tutmak, kurum içindeki ve dışındaki önemli gelişmelerden haberdar kalmak, ufak tefek orunları büyütmemek gösterilebilir (Borman, 2004: 238). Oysaki D seçeneğinde yer alan "Müdürün verdiği raporu zamanında bitirmek." görev tanımının kendisidir. Bu durumda doğru cevap D şıkkıdır.
12.

Aşağıdakilerden hangisi güç ilişkisinin özelliklerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "B" Güç ilişkisi hep tek yönlü işler. 
Soru Açıklaması

Güç ilişkisi hep tek yönlü işlemez. Bağımlılık çoğunlukla karşılıklıdır. Bir gün biri diğerinden bir şey ister, yarın karşı taraf bir şey ister. Ayrıca, kendisinden bir şey istenen kişi bazen bunu, kendisi için çok maliyetli olacağı hesabıyla vermek istemez veya daha azını vermek üzere karşı gücünü kullanarak kestirip atma çabasına veya müzakereye girişebilir.

Bu nedenle doğru cevap B'dir. 

13.
Bir amirin astına görev tanımında olmayan işleri yüklemesi hangi çatışma türüne örnektir?
Doğru Cevap: "C" intikamcı çatışma
Soru Açıklaması
Doğru cevap intikamcı çatışmadır. Bu tür çatışmada sırf karşı tarafı cezalandırma ve mağdur etme güdüsü vardır
14.

Çalışma hayatında sorulan sorulara açık ve belirgin cevaplar verilmesini tercih eden ve belirsiz bilgiler karşısında rahatsızlık duyan kişiler hangi tip bireyler arasında yer almaktadır?

Doğru Cevap: "E" Duyusal 
Soru Açıklaması

Çalışma yaşamında duyusal tipler, sorulan sorulara açık ve belirgin cevaplar verilmesini tercih eden ve belirsiz bilgiler karşısında rahatsızlık duyan kişilerdir

15.
Aşağıdakilerden hangisi gücün özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Güç ilişkisi heptek yönlü işler
Soru Açıklaması
Güç yetki politika ve etkileme kavramlarının birbirinden farkları birbiriyle ilişkileri konusu incelendiğinde ; güç ilişkisini özelliklerinde bağımlılığın genelde karşılıklı olduğu görülmektedir. Örgütlerde ikili ilişkilerde her iki tarafın -ister kişi olsun ister grup- farklı konularda farklı görece güce sahip olmaları söz konusudur.
16.

Aşağıdakilerden hangisi zayıf örgüt kültürünün göstergesidir?

Doğru Cevap: "A" Birçok değer ve inanç vardır ancak biri diğerinden daha önemli tutulmaz.
Soru Açıklaması

Örgütlerde zayıf kültürün göstergelerinden biri de birçok değer ve inancın varolması ancak hangilerinin daha önemli olduğunun net bir şekilde belirtilmemiştir.

17.

Aşağıdakilerden hangisi bir çatışma tarzı değildir?

Doğru Cevap: "E" ısrar etme
Soru Açıklaması

Çatışma tarzları; hükmetme, boyun eğme, taviz verme, kaçınma ve tümleştirmedir. Dolayısıyla doğru seçenek E, ısrar etmedir.   

18.
Aşağıdakilerden hangisi kişiliğin oluşumunda önemli olan unsurlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Değişkenlik
Soru Açıklaması

Kişiliğin oluşumunda üç temel nokta önem taşır. Bunlar; benzersizlik veya kendine özgü oluş, tutarlılık, değişmezlik veya durağanlıktır.

19.

Bir çalışanın, çalıştığı kurumda daha üstteki bir pozisyona yükselebilmesi için hangi aşamalardan geçmesi, neler yapması gerektiği, kendisinden beklenen sonuçların neler olduğunu net bir şekilde bilmesi durumu örgütsel adalet boyutlarından hangisi ile ilişkilidir?

Doğru Cevap: "B" Dağıtım adaleti
Soru Açıklaması

Örgütsel adalet, çalışanların iş yerlerinin ne kadar adil olduğuna dair algılarını kapsamaktadır ve dört boyutu bulunmaktadır. Bunlar: Dağıtım adaleti, süreç adaleti, etkileşim adaleti ve bilgisel adalettir. Dağıtım adaleti, örgütte alınan kararların ve bu kararların sonuçlarının çalışanlar tarafından ne kadar adil algılandığını yansıtmaktadır. Çalışanlar, örgütsel kararlar sonucu belirlenen ücret, ödüller, performans değerlendirmeleri, terfi, görev dağılımı gibi çıktıların ne kadar hakça ve adil olarak dağıtıldığını kabul görmüş normlarla kıyaslayarak karar verirler. Bu kapsamda, soruda verilen açıklamalar dağıtım adaletinin unsurlarıdır. Doğru yanıt B seçeneğidir.

20.
Üretkenlik karşıtı davranışlardan olan «gereğinden fazla mola vermek» aşağıdakilerden hangisinde doğru ifade edilmiştir?
Doğru Cevap: "A" Örgüte yönelik- hafif
Soru Açıklaması
Örgüte dönük ama olası zararları sabotaj gibi diğer davranışlara göre daha düşük olan bir davranıştır.
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler