• Örgütsel Davranış Deneme Final Sınavları – Deneme 19

logo
Örgütsel Davranış
Deneme Final Sınavları - Deneme 19
1.
Aşağıdakilerden hangisi A Tipi kişilik özelliklerine sahip bir bireyin özellikleri arasında sayılabilir?
Doğru Cevap: "B" Rekabetçilik
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi örgütün mal varlığına yönelik zararlı davranışlardan biridir?
Doğru Cevap: "A" Rüşvet alma
Soru Açıklaması
Rüşvet alma örgütün mal varlığına zarar veren davranışlardan biridir. Doğru cevap "A" şıkkıdır.
3.

Bir bireyin çok fazla baskı ve az tatmin duyduğunda ortaya çıkan bitkinlik ve bezginlik duygusuna ne ad verilir?

Doğru Cevap: "A" Tükenme
Soru Açıklaması

Psikolojik yorgunluk; dinlenmeye rağmen kesilmeyen yorgunluk durumudur. Tükenme; bir bireyin çok fazla baskı ve az tatmin duyduğunda ortaya çıkan bitkinlik ve bezginlik duygusudur. Yapacakları işle ilgili olarak güdü ve beklentileri fazla olan kişiler, belirli durumlar altında tükenme belirtisi göstermeye adaydırlar. Çok farklı ve fazla çelişen taleplerle karşı karşıya kalan kişilerde, karşı konulmaz taleplerin sorumluluğu altında çaresizlik, engelleme, yorgunluk ortaya çıkar. Kaçınılmaz sonuç tükenmedir. Bu aşamada bireylerde bıkkınlık, bezginlik, isteksizlik ortaya çıkar. Doğru yanıt A’dır.

4.
Aşağıdakilerden hangisinde B tipi kişilik yer almaktadır?
Doğru Cevap: "A" Sabırlı, zamana bağlı olmayan
Soru Açıklaması
Sayfa 150’de tabloda yer aldığı gibi B tipi kişilik: Sabırlı, zamana bağlı olmayan
5.
Görev başarımının en temel belirteci aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Bilişsel beceriler
Soru Açıklaması
Görev başarımının en temel belirteci bilişsel becerilerdir.
6.

Firma sahibi Ahmet Bey dünya ticaretindeki ekonomik belirsizlikler, ülkenin siyasi hayatındaki belirsizlikler ve teknolojideki hızlı değişmeler nedeniyle stres yaşamaktadır.

Yukarıdaki bilgilere göre Ahmet Beyin potansiyel stres kaynağı aşağıdakilerden hangisiyle özetlenebilir?

Doğru Cevap: "A" Çevresel faktörler
Soru Açıklaması

Çevresel Faktörler• Ekonomik Belirsizlik• Politik Belirsizlik• Teknolojik Değişme olarak sayılmaktadır.

7.
Aşağıdakilerden hangisi bireylere yönelik ciddi sonuçlar doğurabilen üretkenlik karşıtı davranışlardandır?
Doğru Cevap: "A" İstismar
Soru Açıklaması
İstismar, taciz ve sözlü veya fiziksel saldırı bireye yönelik ciddi sonuçlar doğuran üretkenlik karşıtı davranışlardandır.
8.
Kendi isteğini yerine getirme konusunda oldukça iddialı ve karşı tarafın isteğini yerine getirme konusunda işbirliği olması durumunda geçerli olan çatışma tarzı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Tümleştirme
Soru Açıklaması
9.

Kişi ve grupların yaşadıkları çatışmaların sonucunda ortaya çıkan ve "sıfır-toplam oyunu" olarak da nitelendirilen durum aşağıdakilerden hangisi veya hangilerini ifade etmektedir?

I. Kazan- kazan

II. Kazan- kaybet

III. Kaybet- kazan

IV. Kaybet- kaybet

V. Taviz

Doğru Cevap: "C" II ve III
Soru Açıklaması

Kazan-kaybet veya kaybet-kazan: Çatışmanın bu tür çıktıları olması hâlindede taraf­lardan biri istediğini elde etmiş, diğerinin ise isteği yerine gelmemiştir.Böyle bir durum bazen kaçınılmazdır ve bir tarafın kazancının diğer tarafın kaybıdemek olduğu bu tür durumlar “sıfır-toplam oyunu” olarak da nitelendirilir.

10.
Örgütsel davranış bilimsel yöntemler kullanarak araştırmalar yapmaktadır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi örgütsel davranışın da kullanmış olduğu bilimsel yöntemin ilk basamağıdır?
Doğru Cevap: "A" Sorun hakkında ön araştırma
Soru Açıklaması
Bilimsel yöntemin basamakları sırasıyla aşağıda sıralanmaktadır: Sorun hakkında ön araştırma: Bu aşamada konu hakkında bilgi toplanır ve sorunun sınır alanları tespit edilir, Sorunun yeniden formülasyonu: İkinci aşamada konu davranış bilimlerinin kullandığı kavramlar doğrultusunda yeniden incelenerek sorunla ilgili diğer faktörler tespit edilmeye sorun çözümünde izlenecek yol ve tutum belirlenmeye başlar. Hipotez geliştirme: Sorun hakkında genel bir kanıya varıldıktan sonra, sorunun özel yanları genelden soyutlanır. Diğer bir deyişle soruna neden olan etmenler belirginleşir ve buna ilişkin hipotezler geliştirilir. Bu hipotez ile incelenecek olan sorun, artık diğer etmenlerden bağımsız bir biçimde araştırılmaya açıktır. Veri toplama yöntemleri: Bu aşamada öne sürülen hipotezin doğrultusunda sorun ile ilgili veriler toplanır. Sorun ile ilgili verileri toplamak da örgütsel davranışla ilgili kişinin bilgi ve yeteneklerine dayalıdır. Verilerin analizi ve açıklanması: Burada hipotezle ilgili olarak toplanan verilerin hipotezi destekleyip desteklemediği araştırılır. Toplanan bilgilerin açıklama ve sınıflandırılması yapılır. Verilerin sunulması ve çözüme ilişkin uyarılar: Burada da toplanan verilere bir anlam kazandırılarak sorunun çözüm yollarına ilişkin öneriler sunulur.
logo
Örgütsel Davranış
Deneme Final Sınavları - Deneme 19
11.

Güç kazanma adına girişilen çeşitli faaliyetlerin oluşturduğu sürece ne denir?

Doğru Cevap: "E" Etkileme
Soru Açıklaması

Güç kazanma adına girişilen çeşitli faaliyetlerin oluşturduğu sürece etkileme denir.

12.

Bir kişinin bir başkasına, onun normal koşullar altında yapmayacağı bir şeyi yaptırmasına ne denir?

Doğru Cevap: "D" Güç
Soru Açıklaması

Bir kişinin bir başkasına, onun normal koşullar altında yapmayacağı bir şeyi yaptırmasına güç deriz.

13.
Yapılacak işler görevler politikalar yöntemler ve işle ilgili diğer benzer konularda farklı görüş ve fikirlerin olmasından kaynaklanan çatışmaya ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" fikir çatışması
Soru Açıklaması
Doğru cevap fikir çatışması dır bu sayede fikirler kanıtlar mantık çerçevesinde açıklanır
14.
Aşağıdakilerden hangisi çatışmaların büyüme olasılığını arttıran faktörler arasında değildir?
Doğru Cevap: "B" Tarafların kendine güvenmesi
Soru Açıklaması
Doğru cevap B seçeneğidir.
15.
'Lobicilik faaliyetleri, pozisyonunu haklı çıkaran araştırma ve çalışmaların raporları ve teknik raporlar gibi belgeler aracılığıyla karar vericileri bilgilendirme türünde eylemler' olarak aşağıdaki stratejilerden hangisi açıklanmaktadır?
Doğru Cevap: "A" Bilgi stratejisi
Soru Açıklaması
Bilgi stratejisi araştırma yapma, toplanan bilgileri paylaşma, bakış açısını kazandırma gibi eylemlerden oluşur.
16.
A tipi kişiliğe yönelik eğilimleri fazla olan bireyler başarılarını nicelik bakımından ölçme eğilimine sahiptirler.Bu eğilime sahip bireylerin çoğunlukta olduğu bir örgütte aşağıdaki durumlardan hangisi ortaya çıkabilir?
Doğru Cevap: "B" Sayıca çok ancak kalitesiz işlerin yapılması
Soru Açıklaması
17.
Aşağıda örgütlerde güç hakkında verilen önermelerden hangisinin doğru olduğu söylenemez?
Doğru Cevap: "E" Örgütlerde politik varoluş sergilemeyen bireyler güç elde edemezler.
Soru Açıklaması
E) Örgütlerde politik varoluş sergilemeyen bireyler güç elde edemezler.
18.
Bir tarafın diğer tarafın niyeti ve amaçları ile planları hakkında bilgi edinememesinden kaynaklana çatışma aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" iletişim
Soru Açıklaması
Doğru cevap iletişim olacak ,yetersiz bilgi alışvrişi iletişim kaynaklı çatışma yaratır
19.
Sabahları televizyon programlarında potansiyel hastalara akıl veren doktorlar gücün hangi koşulunu tetiklemektedirler?
Doğru Cevap: "C" Görünürlük
Soru Açıklaması
Doğru cevap C şıkkıdır.
20.
 • İkamez edilemezlik
 • Merkezilik
 • Takdir hakkı
 • Görünürlük
 • Sosyal ilişki ağı
 • Alternatif­lerin azlığı veya olmamasıdır.
 • Gücü elinde bulunduran kişinin başkaları ile arasındaki karşılıklı bağımlılığın doğası ve derecesini anlatan kavramdır.
 • Belli bir kurala veya onaya başvurmadan karar verebilme özgürlüğüdür ve bu özgürlüğe sahip olmak örgütlerde gücü oluşturan bir başka koşuldur.
 • Yukarıdaki tanımlara karşılık gelen kavramlar hangi seçenekte yer almaktadır?

  Doğru Cevap: "E" A-B-C
  Soru Açıklaması

  İkamez EdilemezliK: Alternatif­lerin azlığı veya olmamasıdır.

  Merkezilik: Gücü elinde bulunduran kişinin başkaları ile arasındaki karşılıklı bağımlılığın doğası ve derecesini anlatan kavramdır.

  Takdir Hakkı: Belli bir kurala veya onaya başvurmadan karar verebilme özgürlüğüdür ve bu özgürlüğe sahip olmak örgütlerde gücü oluşturan bir başka koşuldur.

  TEST BİTTİ.
  CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
  Test Bulunamadı.
  BENZER YAZILAR
  YORUMLAR
  Arşivler
  Kategoriler
  • Kategori yok