• Örgütsel Davranış Deneme Final Sınavları – Deneme 18

logo
Örgütsel Davranış
Deneme Final Sınavları - Deneme 18
1.
Aşağıdakilerden hangisi örgütsel öğrenmede elde edilen faydalı bilginin saklanabileceği araçlar arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "B" Muhasebe sistemi
Soru Açıklaması
Örgütsel öğrenmede elde edilen faydalı bilginin saklanabileceği araçlar 6 tanedir. Bunlar; insan kaynakları, belgeleme sistemi, örgütün yapısı, fiziksel sistemler, örgüt dışı kaynaklar ve örgütün bilişim sistemidir.
2.

Örgütsel vatandaşlık davranışlarından hangisi zorluklara rağmen olumlu tavırlar sergilemek, gereksiz yere yakınmamak ve örgütün yararı için kişisel kazançlardan vazgeçmeyi ifade eder?

Doğru Cevap: "E" Centilmenlik
Soru Açıklaması

Son kurumsal vatandaşlık davranışı olan centilmenlik, zorluklara rağmen olumlu tavırlar sergilemek, gereksiz yere yakınmamak ve örgütün yararı için kişisel kazançlardan vazgeçmeyi içermektir. Bir başka deyişle centilmenlik bir kurumun parçası olarak çalışmaktan doğan sıkıntı ve rahatsızlıklara karşı hoşgörülü olmaktır. Doğru cevap E'dir.

3.
Bir kurumda “proje raporunda yer alması gereken bilgiler konusunda grubun hemfikir olamaması” hangi çatışma türünü oluşturmaktadır?
Doğru Cevap: "A" Görev çatışması
Soru Açıklaması
Hangi gurubun fikirlerinin raporda yer alması görev çatışmasıdır.
4.

Aşağıdakilerden hangisi bireysel engellenme örneğidir?

Doğru Cevap: "B" Görme engelli bir bireyin ehliyet alamaması
Soru Açıklaması

Engellenme bireysel ve çevresel engellenme olarak iki başlık altında incelenebilir. Bireysel engellenme, bireyin bir amaca ulaşmasına engel olan faktörlerin bireyin kendisinden kaynaklanmasıdır. Örneğin dersine çalışmayan bir bireyin başarılı olmaması, yeteneği olmayan bireyin spor müsabakalarında yenilmesi ya da gözü bozuk bireyin sağlık raporu alamadığı için subay olamaması gibi engeller, bireysel engellerdir. İkinci tür engellenme ise çevresel engellenmedir. Bu durumda ise bireyin bir amaca ulaşmasına engel olan faktörler bireyin dışında gerçekleşmektedir. Örneğin referansı olmadığı gerekçesi ile bireyin işe alınamaması, parasızlık nedeni ile evlenememesi, işi ile evinin mesafesinin uzak olması nedeni ile işe geç kalması, trafik sıkışıklığı nedeni ile randevusuna yetişmemesi gibi durumlar çevresel engellerdir. Örneklerde de görüldüğü gibi kişinin müdahale edemediği engeller, bireylerde daha çok stres yaratır. Doğru yanıt B’dir.

5.

Örgütsel davranışa katkı sunan disiplinlerle ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğrudur?

Doğru Cevap: "C" Politik Bilimler - Güç
Soru Açıklaması

Örgütsel davranışa yardımcı olan pek çok disiplin bulunmaktadır. Bunlar, psikoloji, sosyoloji, sosyal psikoloji, antropoloji ve politik bilimler şeklinde sıralanabilir. Bunlar arasında politik bilimler çalıştırma, örgütlerarası politika oluşumu ve güç konularında katkı sunmaktadır. Doğru yanıt C seçeneğidir.

6.

Aşağıdakilerden hangisi bireysel engellenmeye örnek verilebilir?

Doğru Cevap: "E" Gözü bozuk bireyin iş için sağlık raporu alamaması
Soru Açıklaması

Bireysel engellenme, bireyin bir amaca ulaşmasına engel olan faktörlerin bireyin kendisinden kaynaklanmasıdır. Örneğin dersine çalışmayan bir bireyin başarılı olmaması, yeteneği olmayan bireyin spor müsabakalarında yenilmesi ya da gözü bozuk bireyin sağlık raporu alamadığı için subay olamamasıgibi engeller, bireysel engellerdir.

Diğer seçenekler ise çevresel engellenmeye örnektir.

7.

Bir kişinin istediği sonuçları elde etmek üzere güç kazanmak, gücünü kullanmak ve geliştirmek için giriştiği tüm faaliyetler (stratejiler, taktikler, oyunlar ve davranışlar) nedir?

Doğru Cevap: "B" Politika
Soru Açıklaması

Bir kişinin istediği sonuçları elde etmek üzere güç kazanmak, gücünü kullanmak ve geliştirmek için giriştiği tüm faaliyetler (stratejiler, taktikler, oyunlar ve davranışlar) politika veya politik davranış olarak adlandırılmaktadır.

8.

Farklı sosyo kültürel kimliklere sahip olan taraf­lar arasında çıkma olasılığı yüksek olan örnek hangi çatışma türüne  girer? 

Doğru Cevap: "A" Değer Çatışması
Soru Açıklaması

Değer çatışması

9.

Bir kişinin başkaları için değer taşıyan bilgilere görece kolay veya erken erişiminin olması ve bilgi üzerinde denetiminin bulunması sayesinde gelişen bir güç hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Bilgi gücü
Soru Açıklaması

Bilgi gücü, bir kişinin başkaları için değer taşıyan bilgilere görece kolay veya erken erişiminin olması ve bilgi üzerinde denetiminin bulunması sayesinde gelişen bir güçtür.

10.

Hangisi kişisel güçtür?

Doğru Cevap: "E" Özdeşlik gücü
Soru Açıklaması

Diğerleri (zorlayıcı gücü, bilgi gücü, ödül gücü, meşru güç) örgütsel pozisyondan kaynaklanan güç iken, özdeşlik gücü kişisel güçtür. Özdeşlik gücünü “Hatır için çiğ tavuk bile yenir” atasözü özetlemektedir.

logo
Örgütsel Davranış
Deneme Final Sınavları - Deneme 18
11.
Yeni bir örgütte karşılaşılan çok sayıda problem tespit edilmiştir. Ancak önem durumu dikkate alınmaksızın her problem için fazlasıyla zaman harcayan bu örgüt, stratejik problemlere yoğunlaşmak için aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?
Doğru Cevap: "C" taklitçilikten yararlanmalıdır
Soru Açıklaması
Taklit yolu ile yeni kurulmuş bir örgüt pek çok sorununa hızlı ve denenmiş çözümler bulabilir. Bu sayede örgüt yönetimi daha az sayıda sorunla uğraşmak zorunda kalır ve daha stratejik konulara daha çok zaman ayırabilirler. İlgili bölümde soruda belirtilen durumlar için yukarıda ki şekilde bahsi geçen taklitçilik önerilmektedir.
12.

Belli rolleri üstlenmiş olan kişilerin başkalarından belli davranışları talep edebilmeleri üzerine örgütün üyeleri arasında oluşmuş anlaşmaya ne denir?

Doğru Cevap: "D" Meşru güç
Soru Açıklaması

Meşru güç, belli rolleri üstlenmiş olan kişilerin başkalarından belli davranışları talep edebilmeleri üzerine örgütün üyeleri arasında oluşmuş bir anlaşmadır.

13.
Aşağıdakilerden hangisi örgütsel vatandaşlık davranışlarını oluşturan davranış tiplerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Sivil itaatsizlik
Soru Açıklaması
Özgecilik, nezaket, vicdanlılık ve centilmenlik örgütsel vatandaşlık davranışlarını oluşturan davranış tiplerinden biri iken "C" şıkkında yer alan "Sivil itaatsizlik" söz konusu davranış tiplerinden biri değildir. Doğru Cevap "C" şıkkıdır.
14.

Örgütün bir birimi veya takımını oluşturan kişilerin kendi aralarında amaçlar, işler,  yöntemler gibi konular üzerinde anlaşamamalarına …………….. denir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere getirilebilecek en uygun sözcük nedir?

Doğru Cevap: "D" Grup içi çatışma
Soru Açıklaması

Grup içi çatışma

15.
I. İkame edilemezlik II. Merkezlik III. Takdir hakkı/yetkisi IV. Görünürlük V. Sosyal İlişki ağı Yukarıdakilerden hangileri “Örgütlerde Güç Modelinde” gücün koşulları arasında yer alır?
Doğru Cevap: "E" Hepsi
Soru Açıklaması
Tablo 7.2'de gücün koşulları yer almaktadır. İncelendiğinde doğru cevabın E şıkkında yer alan hepsi seçeneği olduğu görülmektedir.
16.
Aşağıdakilerden hangisi bireysel gücün kaynakları arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "E" Yeterli Güç
Soru Açıklaması
17.
Kısaca başkalarını etkileme becerisi olarak ifade edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Güç
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi stresin tanımıdır?
Doğru Cevap: "D" Bireyin iyilik hâlini tehdit eden ve zorlayan çeşitli durumları algılayışının sonucunda oluşan bir uyum tepkisidir.
Soru Açıklaması
Stres, kişi üzerinde aşırı fizyolojik ve psikolojik talepler yaratan bir uyarıcıya karşı, o kişinin uyum sağlayabilme tepkisi olarak tanımlanmaktadır.Diğer bir stres tanımında ise stres; bireyin iyilik hâlini tehdit eden ve zorlayan çeşitli durumları algılayışının sonucunda oluşan bir uyum tepkisi olarak tanımlanmıştır.
19.

Aşağıdakilerden hangisi örgüt varlıklarına yönelik zararlı davranışlardan biri olan Sabotajı ifade eder?

Doğru Cevap: "D" Örgüte ait araçların, teçhizatın, makinelerin veya ürünlerin maksatlı bir şekilde tahrip edilmesi
Soru Açıklaması

Sabotaj örgüte ait araçların, teçhizatın, makinelerin veya ürünlerin maksatlı bir şekilde tahrip edilmesidir. Doğru cevap D'dir.

20.
Bir örgütün başka örgütlerin deneyimlerinden öğrenmesi aşağıdaki öğrenme türlerinden hangisini ifade eder?
Doğru Cevap: "C" Temsili öğrenme
Soru Açıklaması
Temsili öğrenme sektördeki en iyi şirketin seçilmesi ve gözlemlenmesidir.
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler