• Örgütsel Davranış Deneme Final Sınavları – Deneme 17

logo
Örgütsel Davranış
Deneme Final Sınavları - Deneme 17
1.
Aşağıdakilerden hangisi örgüt kültürünün özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Hızlı değişim göstermesi
Soru Açıklaması
2.

Yöneticilerin çalışanlara gösterdikleri davranışların ne kadar adil algılandığı hangi örgütsel adalet boyutunun açıklamasıdır?

Doğru Cevap: "D" Etkileşim adaleti
Soru Açıklaması

Örgütsel adalet, çalışanların iş yerlerinin ne kadar adil olduğuna dair algılarını kapsamaktadır ve dört boyutu bulunmaktadır. Bunlar: Dağıtım adaleti, süreç adaleti, etkileşim adaleti ve bilgisel adalettir. Soruda açıklaması verilen ise etkileşim adaletidir. Doğru yanıt D seçeneğidir.

3.

Bir kişinin istediği sonuçları elde etmek üzere güç kazanmak, gücünü kullanmak ve geliştirmek için giriştiği tüm faaliyetlere ne ad verilir?

Doğru Cevap: "A" Politik davranış
Soru Açıklaması

Güç, başkalarını etkileme becerisidir. Gücü örgüt veya iş yaşamı içerisinde ele aldığımızda, politika önem taşıyan bir başka kavram olarak karşımıza çıkmaktadır; çünkü bir kişinin istediği sonuçları elde etmek üzere güç kazanmak, gücünü kullanmak ve geliştirmek için giriştiği tüm faaliyetler (stratejiler, taktikler, oyunlar ve davranışlar) politika veya politik davranış olarak adlandırılmaktadır. Doğru cevap A'dır.

4.

Çalışma arkadaşlarına karşı düşünceli olmak ve kişiler arası sorunlara olanak vermeyecek şekilde davranmaya ne denir?

Doğru Cevap: "B" Nezaket
Soru Açıklaması

Nezaket; çalışma arkadaşlarına karşı düşünceli olmak ve kişiler arası sorunlara olanak vermeyecek şekilde davranmaktır.

5.

Aşağıdaki seçeneklerde sağlıklı ve sağlıksız örgüt kültürüne yönelik verilen eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "B" Sağlıksız örgüt kültürü- İş başında öğrenme ağırlıklı mesleki eğitim esastır
Soru Açıklaması

Sorun çözme süreci yapıcı ve faydacı olması, her konuda takım çalışmasına yöneliş ve riske girmeye değer verilmesi sağlıklı örgüt kültürünün özellikleridir. Sorunlar gizlenmesi veya iş dışı ortamlarda tartışılması ise sağlıksız örgüt kültürünün özelliğidir. Bunun yanında iş başında öğrenme ağırlıklı mesleki eğitimin esas olması seçenekte verilenin aksine sağlıklı örgüt kültürünün bir özelliğidir. Doğru yanıt B'dir. 

6.

''Taraf­ları çatışmaya götürebilecek yapısal faktörler arasında artan uzmanlaşma, taraf­lar arasında karşılıklı bağımlılık, fiziksel ortam ve merkeziyetçiliğe karşı merkez kaççılık vardır.''

Yukarıda verilen özelik hangi açıdan çatışmaya kaynaklık etmektedir.?

Doğru Cevap: "E" Yapısal Faktörler
Soru Açıklaması

Yapısal Faktörler; Taraf­ları çatışmaya götürebilecek yapısal faktörler arasında artan uzmanlaşma, taraf­lar arasında karşılıklı bağımlılık, fiziksel ortam ve merkeziyetçiliğe karşı merkez kaççılık vardır.Doğru cevap E'dir

7.
Aşağıdaki ifadelerden hangisi zorlayıcı güce örnek olarak gösterilebilir.
Doğru Cevap: "A" Dediğimi yap yoksa bu ay prim alamayacaksın.
Soru Açıklaması
Doğru yanıt "A" seçeneğidir. Çünkü zorlayıcı güç çalışanın olumsuz bir durumlarla karşılacağına yönelik sözlerle verilir. "A" seçeneğinde de olumsuz durum çalışanın prim alamayacak olmasıdır. Diğer seçeneklerdeki ifadeler ise bilgi gücü, ödül gücü, özdeşlik gücü ve uzmanlık gücü ile ilgilidirler.
8.
 • Kenetlenmiş takımlar
 • Daha iyi kararlar
 • Düşük performans
 • Çarpıtılmış bilgi
 • İşgücü devrinin artması
 • Yukarıdakilerden hangileri çatışmanın örgütlerdeki sonucu olarak karşımıza çıkabilir?

  Doğru Cevap: "A" I, II, III, IV ve V
  Soru Açıklaması

  ÇAtışmanın sonuçları olumlu ya da olumsuz olabilir. bu nedenle yukarıda verilenlerden her biri örgütlerde karşılaşabileceğimiz sonuçlar arasında yer alır.

  9.
  "Belli rolleri üstlenmiş olan kişilerin başkalarından belli davranışları talep edebilmeleri hakkında örgüt üyeleri arasında oluşmuş bir anlaşmadır" ifadesi aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?
  Doğru Cevap: "A" Meşru güç
  Soru Açıklaması
  10.
  I. Sürekli çalışıp dinlenmeyen bireylerdir. II.Üzerlerine aşırı yük alırlar. III.Başarı için yüksek standartları vardır ve kendisiyle rekabet halindedir. IV.Sabırsız hızlı konuşan bireylerdir. Yukarıda özellikleri verilen kişiye ait kişilik tipi düşünüldüğünde aşağıdakilerden hangisini yaşaması beklenebilir?
  Doğru Cevap: "C" İki şeyi bir arada yapan karakteristik özellikleri vardır.
  Soru Açıklaması
  Soru kökünde yer alan Kişilik tipi A tipi kişilik tipidir ve C seçeneğinde yer alan özellik A tipi kişilik özelliğine aittir.
  logo
  Örgütsel Davranış
  Deneme Final Sınavları - Deneme 17
  11.
  Bir şirkette terfi alan bir çalışan, patronunun hangi gücünden yararlanmış olur?
  Doğru Cevap: "B" Ödül gücü
  Soru Açıklaması
  Patron çalışanı ödül gücü ile terfi ettirmiştir.
  12.
  Aşağıdakilerden hangisi gücün koşullarından biri değildir?
  Doğru Cevap: "D" Görünmezliği
  Soru Açıklaması
  13.
  Aşağıdakilerden hangisi stresin potansiyel kaynakları arasında yer alır?
  Doğru Cevap: "A" Çevresel Faktörler, Örgütsel Faktörler, Kişisel Faktörler
  Soru Açıklaması
  Sayfa 146’de tabloda yer aldığı gibi potansiyel kaynaklar Çevresel Faktörler, Örgütsel Faktörler, Kişisel Faktörler
  14.
  Aşağıdakilerden hangisi örgütsel yapı ve dizayndan doğan stres kaynaklarından biridir?
  Doğru Cevap: "E" Uzmanlaşma
  Soru Açıklaması
  15.
  Aşağıdakilerden hangisi çalışma koşullarıyla ilişkili örgütsel stres kaynaklarından değildir?
  Doğru Cevap: "A" Sıkı kontrol
  Soru Açıklaması
  16.

  Aşağıda verilenlerden hangisi güç ilişkilerinin özelliği değildir?

  Doğru Cevap: "B" Güç, el değiştiremez.
  Soru Açıklaması

  Güç ilişkisi özelliklerinde biri, güç ilişkisinin her zaman tek yönlü işlemez oluşudur.

  17.
  Aşağıdakilerin hangisi çatışmaya kaynaklık eden faktörlerden biri değildir?
  Doğru Cevap: "E" Duyuşsal özellikler
  Soru Açıklaması
  18.

  ................doğru olup olmadığı sorgulanmaksızın, tartışmaya açık olmadan bireylerce kabul edilen yargı, inanç ve genellemeleri ifade eder.

  Boş bırakılan alana aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

  Doğru Cevap: "A" Sayıltı
  Soru Açıklaması

  Sayıltı doğru olup olmadığı sorgulanmaksızın, tartışmaya açık olmadan bireylerce kabul edilen yargı, inanç ve genellemeleri ifade eder.Doğru cevap A'dır.

  19.

  Görev çatışması olarak da bilinen ve sorun çözmede bir gereklilik kabul edilen çatışma türü hangisidir?

  Doğru Cevap: "A" fikir çatışması
  Soru Açıklaması

  Fikir çatışması, yapılacak işler, görevler, politikalar, yöntemler ve işle ilgili diğer benzer konularda farklı görüş ve fikirlerin olmasından kaynaklanır. Bu tür bir çatışma sorun çözmede bir gerekliliktir, çünkü bu sayede fikirler; kanıtlar, mantık, eleştirel ve yenilikçi düşünceyle değerlendirmeye alınır. Bu çatışma, görev çatışması olarak da adlandırılmaktadır. 

  Bu nedenle doğru seçenek A'dır.  

  20.
  Kimse görmezken bile örnek bir çalışanan gibi davranmak anlamına gelen ifade aşağıdakilerden hangisidir
  Doğru Cevap: "A" Vicdanlılık
  Soru Açıklaması
  Vicdanlılık, kimse görmezken bile örnek bir çalışanan gibi davranmak anlamına gelmektedir.
  TEST BİTTİ.
  CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
  Test Bulunamadı.
  YORUMLAR
  Arşivler
  Kategoriler