• Örgütsel Davranış Deneme Final Sınavları – Deneme 16

logo
Örgütsel Davranış
Deneme Final Sınavları - Deneme 16
1.
Kişilerin bakış açılarını benimseme, başarısızlıklarını görmezden gelme, onaylarını bekleme ve onları rol modeli olarak kullanma eğilimi ne tür bir güç varlığının göstergesidir?
Doğru Cevap: "C" Özdeşlik gücü
Soru Açıklaması
2.

Aşağıdaki davranışlardan hangisi, bir kurumda çalışan sekreterin görev başarımı kapsamında değerlendirilemez?

Doğru Cevap: "C" Boş bardakları mutfağa taşımak
Soru Açıklaması

Görev başarımı, örgüt kaynaklarının örgütün ürettiği ürünlere ve hizmetlere dönüştürülmesine doğrudan katkı sağlayan çalışan davranışlarını kapsamaktadır. Bu kapsamda A, B, D ve E seçeneklerindeki davranışlar, bir kurumda çalışan sekreterin görev başarımı davranışları kapsamında değerlendirilebilir. Boş bardakları mutfağa taşıma görevi ise, bu iş için çalışan diğer görevliler tarafından gerçekleştirilmelidir. Doğru yanıt C seçeneğidir.

3.

Alternatiflerin azlığı veya olmaması durumuna ne denir?

Doğru Cevap: "A" İkame edilemezlik
Soru Açıklaması

İkame edilemezlik, alternatiflerin azlığı veya olmamasıdır.

Merkezilik, gücü elinde bulunduran kişinin başkaları ile arasındaki karşılıklı bağımlılığın doğası ve derecesini anlatan bir kavramdır.

Takdir hakkı, belli bir kurala veya onaya başvurmadan karar verebilme özgürlüğüdür ve bu özgürlüğe sahip olmak örgütlerde gücü oluşturan bir başka koşuldur.

Görünürlük, bir kişi veya bir grubun sahip olduğu güç potansiyelinin bilinirliği ile ilgili bir kavramdır. Bir işgören veya örgütsel birimin çeşitli kaynaklardan beslenen potansiyel gücü bilindiği ölçüde gerçek güce dönüşecektir.

Güçlendirme, örgütsel sorunları çözmekte inisiyatif alsınlar diye kişilere yetki, fırsat ve güdülenme vermektir.

4.
Bir çalışanın başka bir çalışana birebir , doğrudan ve bilerek yardım etmeyi amaçlayan davranışlarda bulunması hangi örgütsel vatandaşlık davranışıdır?
Doğru Cevap: "E" Özgecilik
Soru Açıklaması
Bir çalışanın başka bir çalışana birebir , doğrudan ve bilerek yardım etmeyi amaçlayan davranışlarda bulunması özgecilik kapsamına girmektedir.
5.
Aşağıdakilerden hangisi örgütsel öğrenmenin aşamalarından biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Bilginin pazarlanması
Soru Açıklaması

Örgütsel öğrenmenin aşamaları sırası ile bilgi toplama, bilgiyi anlamlandırma, bilgiyi iletme ve bilginin saklanmasıdır.

6.

Bazı çalışanların diplomalarını, katıldıkları eğitimlerin sertifikalarını, aldıkları plaketleri ofis duvarlarında sergilemeleri, gücü etkileyen koşullardan hangisine bir örnektir?

Doğru Cevap: "E" Görünürlük
Soru Açıklaması

Görünürlük, bir kişi veya bir grubun sahip olduğu güç potansiyelinin bilinirliği ile ilgili bir kavramdır. Bir işgören veya örgütsel birimin çeşitli kaynaklardan beslenen potansiyel gücü bilindiği ölçüde gerçek güce dönüşecektir. Görünürlüğü arttırmanın çeşitli pratik yolları vardır. Bazı işgörenlerin diplomalarını, katıldıkları eğitimlerin sertifikalarını, aldıkları şilt ve plaketleri ofis duvarlarında ve kütüphane raflarında sergilemelerin nedeni, kendilerini ve başarılarını daha görünür kılmak istemeleridir. Doğru cevap E'dir.

7.
Bir araştırmacı bir şirketi incelerken o şirketin sahibinin otobiyografisini çıkarması ve şirketle ilgili nasıl çaba gösterdiğini incelemesi, aşağıdaki veri toplama tekniklerinden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Vaka Etüdü
Soru Açıklaması
Kitapta Vaka etüdü, şu şekilde anlatılmaktadır: Bir gerçek yaşam öyküsünün ele alınıp detaylı bir biçimde incelenmesini ifade eder. Örneğin; Lee Iacocca’nın otobiyografisini ele geçirdiğimiz zaman bu biyografide Lee’nin nas›l yönetim basamaklarını tırmandığını Ford Motor şirketindeki çalışmaların, bu şirkete başkan olduğunu, daha sonra nasıl istifa ettirildiğini, nal Chrysler fiirketinin başına geçip onu iflastan kurtardığını ve daha sonra kâra geçirdiğini görebiliriz veya iki şirketin analizini yaparak neden birinden birinin daha avantajlı oldu¤unu, bu şirketlerin ürünlerini, yönetim felsefelerini, pazarlama stratejilerini, kâr-zarar tablolarını inceleyerek analiz edebiliriz. Böylece iki şirketten hangisinin gelecekte daha başarılı olduğunu söyleyebiliriz. İşte bu iki örnekte anlatılan yönteme vaka incelemesi denir. Dolayısıyla doğru şık A'dır.
8.
Mc Donald’s şirketinin Türkiye’de ayran içeceğinin satması aşağıdaki hangi örgüt modelini açıklamaktadır?
Doğru Cevap: "A" Ouchi’nin Z Teorisi
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi örgütsel pozisyondan kaynaklanan güç türlerinden birisi değildir?
Doğru Cevap: "A" Uzman gücü
Soru Açıklaması
Doğru şık A.
10.

İdeolojik çatışma olarak da anılan çatışma türü aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Değer çatışması
Soru Açıklaması

Değer Çatışması: Etkileşimde bulunan taraf­ların (birey, grup veya örgütlerin) belli meseleler üzerine taşıdıkları değerler veya ideolojilerinin farklılaşmasına değer çatışması denmektedir. Bu çatışmaya ideolojik çatışma da denmektedir.

logo
Örgütsel Davranış
Deneme Final Sınavları - Deneme 16
11.
Aşağıdakilerden hangisi nerotik kişilikle yakından ilişkilidir?
Doğru Cevap: "D" İçsel kendilik kontrolü
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi, bir bireye atfedilen ve onun bir psikolojik obje ile ilgili düşünce, duygu ve davranışlarını düzenli bir biçimde oluşturan bir eğilimdir?
Doğru Cevap: "A" Tutum
Soru Açıklaması
13.

Aşağıdakilerden hangisi yöneticilerin, çalışanların iş tatminlerine önem vermelerinin nedenleri arasında yer almaz?

Doğru Cevap: "B" Yöneticiler tarafından basit hale getirilen işler, çalışanların iş tatminini yükseltir
Soru Açıklaması

İş tatmininin yaşantımız üzerindeki etkileri son derece açıktır. Yöneticiler, işgörenlerin iş tatminleri ile ilgili olarak üç nedenle konuya yaklaşırlar. Birincisi, tatminsiz çalışan işten kaçar ve mümkün olduğunca işten ayrılmanın, başka bir işe geçmenin yollarını arar. Bu da örgüte büyük zarar verir. İkincisi, iş tatmini yüksek olan birey daha sağlıklıdır ve daha uzun yaşar. Üçüncüsü, iş tatmini yüksek olan birey bu mutluluğunu iş dışına da taşır ve yansıtır. Diğer yandan, yapılan çalışmalar basitleştirilen ve rutin hâle getiren işlerin çalışanların iş tatminini azalttığını ortaya koymuştur. 

14.
Aşağıdakilerden hangisi Güç Düzeyleri şemasında yer almamaktadır?
Doğru Cevap: "D" Gruplar Arası Güç
Soru Açıklaması
Grupsal güç güç düzeyleri arasında değildir.
15.

Çatışmanın kazan-kazan şeklinde sonuçlanması ve her iki tarafın da isteklerinin tamamen yerine getirilmesine yönelik çatışma tarzı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Tümleştirme
Soru Açıklaması

Tümleştirme tarzında, her iki tarafın da isteklerinin tamamen yerine getirilmesi arzusu vardır. Anlaşma samimiyetle aranmaktadır. Eğer tam anlamıyla bir anlaşma olamayacaksa ikincil amaç, en azından karşı tarafın refahının önemli ölçüde zarara uğratılmamasıdır. Meseleler taviz verilemeyecek kadar önemliyse, amaç farklı bakış açılarını birleştirmekse, çözümün hayata geçirilmesi için iki tarafında benimsemesi gerekiyorsa, taraflar arasındaki ilişki önemliyse ve olumlu bir şekilde sürdürme arzusu varsa tümleştirme tarzı tercih edilebilmektedir. Taraflardan biri başlangıçta böyle bir tarzla tepki verdiğinde karşı tarafı da aynı tarzı kullanmaya yönlendirebilir ve çatışma kazan-kazan şeklinde sonuçlanabilir. Doğru yanıt D’dir.

16.
Çalışma arkadaşlarını kendilerini ilgilendiren ve iş yüklerini etkileyebilecek gelişmelerden haberdar etmek ve kişiler arası sorunların önüne geçecek davranışlarda bulunmak anlamına gelen ifade aşağıdakilerden hangisidir
Doğru Cevap: "A" Nezaket
Soru Açıklaması
Nezaket, çalışma arkadaşlarını kendilerini ilgilendiren ve iş yüklerini etkileyebilecek gelişmelerden haberdar etmek ve kişiler arası sorunların önüne geçecek davranışlarda bulunma anlamına gelir.
17.
İş yaşamında alınan kötü haber sonrası, ustabaşı olan Ali çok üzülmüştü ancak Ali hemen kendini toparladı, haberi duygusal olarak güçlü gördüğü kişilerle paylaştı ve sonrasında da durumun üstesinden gelmek adına arkadaşlarına etkili bir konuşma yaptı. Ali’nin bu olayda sergilediği davranışlar sırasıyla hangi özelliklerini göstermektedir? 1. Bireyin kendi duygularını düzenleme yeteneği 2. Başkalarının duygularını izleme yeteneği 3. Motive etmek 4. Gelişmiş sosyal beceriler
Doğru Cevap: "E" 1-2-3
Soru Açıklaması
65. sayfada sunulan duygusal zekaya sahip insanların 4 genel özelliğinin ilk üçünün uygulandığını belirten soru metni doğru cevabın 1-2-3 içeriğine sahip E seçeneği olduğunu göstermektedir.
18.

Aşağıdakilerden hangisi bir kazan-kazan taktiğidir? 

Doğru Cevap: "C" Olası çözümler arasında karar vermek için makul kriterler kullanılmasında ısrarcı olma
Soru Açıklaması

C seçeneği "Olası çözümler arasında karar vermek için makul kriterler kullanılmasında ısrarcı olma" bir kazan-kazan taktiği iken diğerleri kazan-kaybet veya kaybet -kazan durumu taktikleridir. 

Bu nedenle doğru seçenek C'dir.  

19.

Bir firmada, yeni işe alınan bireyin görev ve sorumluluklarının belirlenmesi ve diğer çalışanların sorumluluklarının da bu yeni gelişmeye göre yeniden düzenlenmesi durumu, bir yöneticinin sahip olması beklenen fonksiyonlarından hangisi ile ilişkilidir?

Doğru Cevap: "B" Organize etme
Soru Açıklaması

Yöneticilerin beş temel fonksiyonu olduğu kabul edilmektedir. Bunlar: Planlama, organize etme, liderlik ve kontroldür. Ne tür işler yapılacak, bunları kim yapacak, işler ne şekilde gruplanacak, kim kime rapor edecek ve kararlar nerede alınacak, bunların hepsi organize etme fonksiyonudur. Doğru yanıt B seçeneğidir.

20.
Taktir hakkı örgütlerde gücün ortaya çıkmasının koşullarından biridir.Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi taktir hakkı ile ilgili değildir?
Doğru Cevap: "E" Bu hak gücün alternatiflerinin olmadığı durumlarda kullanılır.
Soru Açıklaması
Doğru yanıt "E" seçeneğidir. Örgütlerde gücün alternatiflerinin az olması ya da hiç olmaması ikame edilemezlik ile açıklanmaktadır. Bu bağlamda da taktir hakkı ile ilgli değildir. Taktir hakkı genel anlamıyla yöneticinin bir kişi, kural ya da teamüle gerek duymaksızın karar verebilmesi ile ilgilidir.
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler