• Örgütsel Davranış Deneme Final Sınavları – Deneme 13

logo
Örgütsel Davranış
Deneme Final Sınavları - Deneme 13
1.
Hedef kişinin ikna edilebilmesi için başkalarından yararlanma ve onların desteğine başvurma şeklinde özetlenebilen politik taktik aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Koalisyon taktikleri
Soru Açıklaması
2.
"İmalat işletmelerinin üretimi kolaylaştıran teknolojileri daha fazla devreye sokmaları ve insan kaynakları yönetimine önem vermeleri sendikaların gücünü azaltan bir etki yaratmıştır. Dolayısıyla hem teknoloji hem de insan kaynakları birimleri sendikalara alternatif oluşturmuşlardır denebilir."Yukarıda verilen örnek aşağıdakilerden hangisine yöneliktir?
Doğru Cevap: "D" İkame edilmezlik
Soru Açıklaması
D) İkame edilmezlik
3.

Örgütsel vatandaşlık davranışlarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Doğru Cevap: "E" Zorunludurlar
Soru Açıklaması

Örgütsel vatandaşlık davranışlarının üç ayırıcı özelliği vardır. Birincisi, örgütsel vatandaşlık davranışları gönüllüdür ve resmî görev tanımının dışında kalırlar. Çalışanın iş sözleşmesinde belirtilen resmî iş tanımının aksine, örgütsel vatandaşlık davranışları zorunlu değildir. Tersine, bu tip davranışlar bir yöneticinin talimatı sonucu değil isteğe bağlı olarak yapılır. İkincisi, örgütsel vatandaşlık davranışları örgütün teşvik sisteminin kapsamında değildir. Bu tip davranışlarda bulunmak amirlerin çalışanı daha olumlu değerlendirmesini sağlayarak ücret artışı ve kurumda yükselme olasılığını artırmakla beraber görev başarımında olduğu gibi bu kazanımlar garanti edilemez. Örgütsel vatandaşlık davranışları resmî görev tanımının bir parçası olmadığından bu tip davranışların ödüllendirilmesi garanti edilemediği gibi yapılmaları da zorunlu tutulamaz. Üçüncü ve son olarak, örgüt genelinde çalışanların örgütsel vatandaşlık davranışlarında bulunması, örgütün verimliliğini ve etkinliğini arttırır.

4.
Aşağıdakilerden hangisi örgütsel adalet türlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Maddi adalet
Soru Açıklaması
Tablo 8.4'de de görülebileceği üzere örgütsel adalet türleri; dağıtım, süreç, etkileşim ve bilgisel adaletttir. Bu durumda D şıkkında yer alan maddi adalet seçeneği adalet türlerinden biri olmadığından doğru cevaptır.
5.
Sakin, sorumlu, yardımsever, bağışlayıcı, sosyal, ılımlı, yaratıcı ve kıskanç gibi kişilik özelliklerinden hangileri olursa kişi için uyumluluk kişilik özelliğinin baskın olduğu söylenebilir?
Doğru Cevap: "C" Sakin, yardımsever, bağışlayıcı, ılımlı
Soru Açıklaması
Sorumlu bilinçli ya da sorumlu tip kişiliğe ilişkin bir özelliktir. Sosyal dışa dönük kişiliğin bir özelliğidir. Yaratıcı deneyime açık olma veya açıklık kişiliğin bir özelliğidir. Kıskanç nerotik kişiliğin bir özelliğidir. Sakin, yardımsever, bağışlayıcı, ılımlı ise uyumlu kişiliğin özellikleridir. Bu nedenle bu özelliklerin tamamının yer aldığı "C" seçeneği doğru yanıttır.
6.
Aşağıdakilerden hangisi güç kazanmak uğruna girişilen çeşitli faaliyetlerin oluşturduğu süreçtir?
Doğru Cevap: "A" Etkileme
Soru Açıklaması
7.

Örgütsel davranış iş yaşamında performansı etkileyen etmenlerden öncelikle hangisi ile ilgilidir?

Doğru Cevap: "C" Yönetim ve organizasyon
Soru Açıklaması

Profesyonel çalışanlar üzerinde yapılan bir çalışmada insanların iş performanslarıyla ilgili üç önemli faktör saptanmıştır. Bunlar; yönetim ve organizasyon, bilgi teknolojileri ve işyeri dizaynıdır. Bilgi teknolojileri ve işyeri dizaynı başka disiplinlerin konusu olmakla birlikte örgütsel davranış disipliniyle de ilişkilidir. Ama birinci faktör olan yönetim ve organizasyon örgütsel davranışın en temel ilgi alanı ve aslında neyle ilgili olduğudur. Doğru yanıt C'dir.

8.
Aşağıdakilerden hangisi kişisel bir güç türüdür?
Doğru Cevap: "A" Özdeşlik gücü
Soru Açıklaması
9.

Aşağıdakilerden hangisi çatışmaların büyümesi olasılığını arttıran faktörlerden biri değildir?

Doğru Cevap: "E" Tarafların rekabet halinde olması
Soru Açıklaması

Tarafların rekabet halinde olması

10.

Yaptırmak istediği bir davranışı ödüllendirme vaadi ile yaptıran yönetici aşağıdaki örneklerden hangisini denerse aynı taktiği kullanmış olur?

Doğru Cevap: "E" Daha önce yapılan bir iyiliğin karşılığını isteyerek
Soru Açıklaması

Değiş-tokuş taktiklerini kullanan bir yönetici hedef kişinin ödüllendirileceği vaadinde bulunma veya daha önce yapılan bir iyiliği hatırlatarak karşılığını isteme gibi stratejileri benimser.

logo
Örgütsel Davranış
Deneme Final Sınavları - Deneme 13
11.

Aşağıdakilerden hangisi örgüt kültürünün varlığı görünür olmayan özelliklerindendir?

Doğru Cevap: "B" Değer
Soru Açıklaması

Örgüt kültürü hem dışarıdan gözlemlenebilir unsurlar olan semboller, sloganlar, hikâyeler, jargon ve seremonilerden oluşurken hem de varlığı görünür olmayan değerler, inançlar, sayıltılar (varsayımlar) gibi özelliklerden oluşmaktadır. Dolayısıyla doğru cevap B seçeneğidir.

12.
Kişi veya grupların çatışma içine girmeleri ile birlikte deneyimleyebilecekleri çeşitli olumsuz ve olumlu sonuçlar ortaya çıkmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi çatışma sonuçlarını özetleyen durumlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Taviz-Kaybet
Soru Açıklaması
Sorunun cevabı E seçeneğidir.
13.
Bir bireyin çok fazla baskı ve az tatmin duyduğunda ortaya çıkan bitkinlik baygınlık duygusuna ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Tükenme
Soru Açıklaması
Stresin psikolojik tükenme belirtilerinin sonuçları bitkinlik bezginliktir
14.
I. Gruplar arası çatışma II. Amaç çatışması III. İç-çatışma IV. Kişiler arası çatışma V. İntikamcı çatışma Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri örgüt-içi çatışma türlerindendir?
Doğru Cevap: "E" I, II, III, IV, V
Soru Açıklaması
Sorunun cevabı E seçeneğidir.
15.

Aynı birimde görev yapan iki çalışanın, örgütte sınırlı miktarda bulunan bir kaynağın paylaşımı konusunda anlaşmazlık yaşaması durumu aşağıdaki kavramlardan hangisi ile nitelendirilmektedir?

Doğru Cevap: "A" Çatışma
Soru Açıklaması

Bir tarafın kendi çıkarlarının bir başkası tarafından olumsuz yönde etkilendiği veya onlara karşı çıkıldığını algılaması durumuna çatışma denir. Soru kökünde verilen örnek de örgütlerde yaşanan çatışma durumunu nitelemektedir. Doğru yanıt A'dır.

16.
 • Astın kendisine verilen emri anlaması,
 • Amirin güç kazanması, gücünü kullanması ve geliştirmesi,
 • Emrin kişisel çıkarları, amaçları ve değerlerine uyması,
 • Örgüt üyeleri arasında anlaşmanın oluşması,
 • Emrin, kuruluşun amaçlarına ve temsil ettiği değerlere uyması,
 • Chester Barnard'a göre yetkinin kabul görmesi için gerçekleşmesi gereken koşullar hangisinde birlikte verilmiştir?

  Doğru Cevap: "D" I,III ve IV
  Soru Açıklaması

  Chester Barnard (1938), astlar tarafından kabul görmedikçe yetkiden söz edilemeyeceğini belirtmiş ve yetkinin kabul görmesini dört koşula bağlamıştır. Bunlar: (a) astın kendisine verilen emri anlaması, (b) verilen emri yerine getirecek zihinsel ve fiziksel kapasiteye sahip olması, (c) emrin kişisel çıkarları, amaçları ve değerlerine uyması (d) emrin, kuruluşun amaçlarına ve temsil ettiği değerlere uymasıdır. Barnard, bu koşullardan herhangi birinin yerine gelmemesi hâlinde itaatsizlik görüleceğini iddia etmiştir.Doğru cevap D'dir.

  17.
  Aşağıdakilerden hangisi iş stresi yaratan çalışma koşullarından biri değildir?
  Doğru Cevap: "C" Vardiyalı çalışma (yps)
  Soru Açıklaması
  18.
  Aşağıdakilerin hangisi iki tarafın çatışmasının olası sonuçları arasında değildir
  Doğru Cevap: "E" Kazan-Kazan-Kazan
  Soru Açıklaması
  Kazan-Kazan-Kazan
  19.
  Aşağıdakilerden hangisi örgüt içi çatışma türlerinden biri değildir?
  Doğru Cevap: "D" Yöneticiler arası çatışma
  Soru Açıklaması
  20.
  Stresin bireyler üzerinde fizyolojik, psikolojik ve davranışsal etkileri bulunmaktadır. Buna göre aşağıdaki seçeneklerden hangisinde stresin fizyolojik, psikolojik ve davranışsal sonuçlarına ilişin bir örnek vardır.
  Doğru Cevap: "D" Stres altındaki birey baş ağrısı çekme ve uyku problemleri yaşayabilme sonucunda kaza eğilimi ortaya çıkabilir.
  Soru Açıklaması
  TEST BİTTİ.
  CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
  Test Bulunamadı.
  BENZER YAZILAR
  YORUMLAR
  Arşivler
  Kategoriler
  • Kategori yok