• Örgütsel Davranış Deneme Final Sınavları – Deneme 12

logo
Örgütsel Davranış
Deneme Final Sınavları - Deneme 12
1.
Bir çalışanın başka bir çalışana bire bir, doğrudan ve bilerek yardım etmeyi amaçlayan davranışlarda bulunmasına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Özgecilik
Soru Açıklaması
Bir çalışanın başka bir çalışana bire bir, doğrudan ve bilerek yardım etmeyi amaçlayan davranışlarda bulunmasına özgecilik denir.
2.

Aşağıdakilerden hangisi fiziksel sembollere bir örnek değildir?

Doğru Cevap: "E" Kahramanlar
Soru Açıklaması

Kahramanlar

3.

Bir çatışma sürecinde tarafların hem kendi isteklerini hem de karşı tarafın isteklerini en yüksek düzeyde yerine getirme çabalarını içeren tepki aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Tümleştirme
Soru Açıklaması

Bir çatışma sürecinde tarafların hem kendi isteklerini hem de karşı tarafın isteklerini en yüksek düzeyde yerine getirme çabalarını içeren tepki tümleştirmedir. Bu tarzda her iki tarafın da isteklerinin tamamen yerine getirilmesi arzusu vardır. Doğru yanıt D'dir.

4.
Çatışmanın taraflarından birinin çatışmanın ortaya çıkış nedeni konusunda sahip olduğu kanının yanlış olması durumu aşağıdaki çatışma türlerinden hangisiyle ilişkilidir?
Doğru Cevap: "C" Yanlış atıf taşıyan çatışma
Soru Açıklaması
5.

İletişim teknolojilerinin kullanımıyla ve yardımıyla işlerin işyerine gitmeden evden veya işyeri dışında başka bir yerden yürütülmesi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Tele Çalışma
Soru Açıklaması

Son yıllar içinde tele çalışma adlı bir uygulama giderek yaygınlık ve kabul görmektedir. Burada iletişim teknolojilerinin kullanımıyla ve yardımıyla işler işyerine gitmeden evden veya işyeri dışında başka bir yerden yürütülmektedir. Doğru cevap A seçeneğidir.

6.
Örgüte ait araçların, teçhizatın, makinelerin veya ürünlerin maksatlı bir şekilde tahrip edilmesi aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilmektedir?
Doğru Cevap: "E" Sabotaj
Soru Açıklaması
Örgüte ait araçların, teçhizatın, makinelerin veya ürünlerin maksatlı bir şekilde tahrip edilmesi sabotajdır.
7.
.............., örgüte veya çalışanlarına zarar verebilecek, örgütün veya toplumunkurallarına aykırı ve örgütün hedeflerine ulaşmasını engellemeyi amaçlayan çalışan davranışlarıdır. Yukarıdaki cümlede yer alan boşluğu aşağıdakilerden hangisi en doğru şekilde tamamlar?
Doğru Cevap: "A" Üretkenlik karşıtı davranışlar
Soru Açıklaması

Üretkenlik karşıtı davranışlar, örgüte veya çalışanlarına zarar verebilecek, örgütün veya toplumun kurallarına aykırı ve örgütün hedeflerine ulaşmasını engellemeyi amaçlayan çalışan davranışlarıdır. Görev başarımı ve örgütsel vatandaşlık davranışları örgütün hedeflerine ulaşmasını kolaylaştırırken, üretkenlik karşıtı davranışlar bunun tam tersini yapmaktadır. 

8.

Aşağıdakilerden hangisi çatışmanın davranışlar üzerindeki olası etkilerinden biridir? 

Doğru Cevap: "E" devamsızlık 
Soru Açıklaması

Öfke, düşmanlık, hayal kırıklığı ve düşük iş tatmini çatışmanın bireyler üzerindeki olası etkileridir. "Devamsızlık" ise çatışmanın davranışlar üzerindeki olası etkilerindendir. 

Bu nedenle doğru seçenek E'dir. 

9.
Aşağıdakilerden hangisi Nord'un politik gerçeklere odaklanmamıza yardım edecek şekilde örgütlerdeki güç için yaptığı önermelerden birisi değildir?
Doğru Cevap: "E" Güç kullanılırken bireysel mahremiyeti korunmalıdır.
Soru Açıklaması
Bireysel mahrumiyet Nord'un önerileri arasında bulunmaz.
10.

Örgütün politik süreçlerine yapıcı katılıma ne denir?

Doğru Cevap: "D" Sivil erdem
Soru Açıklaması

Sivil erdem; örgütün politik süreçlerine yapıcı katılımdır.

logo
Örgütsel Davranış
Deneme Final Sınavları - Deneme 12
11.

Aşağıdakilerden hangisi örgütsel çatışmanın nedenleri arasında sıralanabilir?

I. Taraflar arasındaki ilişkinin geçmişi

II. İletişim faktörleri

III. Artan uzmanlaşma

Doğru Cevap: "A" I ve II
Soru Açıklaması

Örgütsel çatışmanın nedenleri örgüt yapısı ile ilgili faktörler, iletişim faktörleri, bilişsel faktörler, bireysel özellikler, taraflar arasındaki ilişkinin geçmişi şeklinde sınıflandırılabilir.

12.

I. Stres, basit bir endişe hâli değildir.

II. Stres endişeye neden olabilir.

III. Belli bir düzeye kadar olan stres, bireyin motivasyonunu yükseltir.

IV. A tipi kişiliğe sahip bireylerin stresle karşılaşma ve onun fizyolojik sonuçlarından etkilenme olasılıkları daha düşüktür.

Yukarıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur?

Doğru Cevap: "C" I, II ve III
Soru Açıklaması

Stres, basit bir endişe hâli değildir. Çünkü endişe hâlinin psikolojik ve fizyolojik sonuçları vardır.

Stres endişeye neden olabilir, onu tetikleyebilir, ancak ikisi aynı şey değildir.

Stres muhakkak kötü, bireye zarar veren ve kaçınılması gereken bir şey de değildir. Belli bir düzeye kadar olan stres, bireyi hedefine odaklar, motivasyonunu yükseltir.

B tipindeki bireylerin stresle karşılaşma ve onun fizyolojik sonuçlarından (kalp, tansiyon, mide problemleri) etkilenme olasılıkları daha düşüktür.

IV numaralı maddede verilen bilgi yanlış olduğundan doğru cevap I, II ve III numaralı maddeleri içeren C seçeneğidir.

13.

I. Uygun çatışma yönetimi tepkisinin verilmesi,

II. Çözümleme tekniğinin uygulanması ,

III. Çatışmanın bir analizinin yapılması,

IV. Uygun çatışma çözümleme taktiklerinin seçilmesi,

V.  Gelişmelerin takip edilmesidir. 

 Çatışmayı yönetmek için izlenmesi gereken süreçlerle ilgili ifadelerden hangisi doğrudur ?

Doğru Cevap: "C" III,I. IV. II, V. 
Soru Açıklaması

III,I. IV. II, V.

14.
Örgüt çalışanları görev tanımlarının dışına çıkmayacak şekilde hareket eder ve yalnızca görev tanımlarında belirtilen görevleri yaparlarsa bu durum aşağıdakilerin hangisi ile sonuçlanır?
Doğru Cevap: "A" Örgüt işleyemez hale gelir.
Soru Açıklaması
Bir örgütte bütün olası koşulların öngörülmesi mümkün değildir. Bu bağlamda yapılan görev tanımları öngörülemeyen koşulları içermeyebilir. Bu nedenle öngörülemeyen durumlar ile karşılaşıldığında örgüt çalışanları görev tanımlarında bulunmayan çözümler üretmek zorunda kalabilirler. Bu tür durumlarda örgüt çalışanlarının yalnızca görev tanımlarında yer alan işleri yapması ise örgütün işleyişine zarar vererek örgütü işleyemez hale getirecektir. Bu bilgiler çerçevesinde doğru yanıt "A" seçeneğidir.
15.

Bisküvi üretimi yapan bir fabrikanın bisküvi paketlerinin tasarımını bu konuda uzmanlaşmış başka bir firmaya yaptırması durumuna ne ad verilmektedir?

Doğru Cevap: "B" Taşeron üretim 
Soru Açıklaması

Örgütsel yeniden yapılanmada başka bir yöntem ise işletmenin temel işlemleri içersinde yer almayan (noncore) bazı işlerin (buna perifer veya çevre işlemleri de denilmektedir) dış firmalara sipariş verilerek yaptırılmasıdır. Bu uygulama taşeron üretim (outsourcing) şeklinde tanımlanmaktadır. Burada işletmenin ikincil düzeyde önem taşıyan faaliyetleri bu dalda daha yetenekli olan dış firmalara yaptırılmaktadır. Soru kökünde bu durum örneklendirilmektedir. Doğru yanıt B'dir.

16.

Bir yöneticinin ortaya çıkmasına neden olduğu bir sorunun üstünü kapatmak için farklı bir departmanın yöneticisini suçlaması aşağıdaki stratejilerden hangisini kullandığını gösterir?

Doğru Cevap: "D" Başkalarına saldırma ve onları suçlama
Soru Açıklaması

Bir yöneticinin ortaya çıkmasına neden olduğu bir sorunun üstünü kapatmak için farklı bir departmanın yöneticisini suçlaması başkalarına saldırma ve onları suçlama stratejisini kullandığını gösterir.

17.
Stresten kaynaklanan bireyde bezginlik, bıkkınlık ve bezginliğin ortaya çıkışı hangi psikolojik sonuçlardandır?
Doğru Cevap: "A" Tükenme
Soru Açıklaması
Çok farklı ve fazla çelişen taleplerle karşı karşıya kalan kişilerde, karşı konulmaz taleplerin sorumluluğu altında çaresizlik, engelleme, yorgunluk ortaya çıkar. Kaçınılmaz sonuç tükenmedir. Bu aşamada bireylerde bıkkınlık, bezginlik, isteksizlik ortaya çıkar
18.
"kişilerin birbirinden farklı ve tutarsız görevler nedeniyle baskı altında kalmaları durumunda genellikle ............. yaşanmaktadır."Yukarıda verilen cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisinin gelmesi en uygundur?
Doğru Cevap: "D" Rol çatışması
Soru Açıklaması
Rol çatışması bireyin farklı rolleri gereği yapması gereken yükümlülüklerinin üst üste gelmesidir.
19.

Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri çatışmaya neden olabilecek bilişsel faktörler arasında yer almaktadır?

I. Merkeziyetçilik 

II. Farklı beklentiler

III. Karşılıklı bağımlılık

IV. Ötekine ilişkin algı

Doğru Cevap: "C" II ve IV
Soru Açıklaması

Çatışmaya neden olabilecek bilişsel faktörler; farklı beklentilere sahip olunması ve diğer tarafın nasıl algılandığıdır. Merkeziyetçilik ve karşılıklı bağımlılık gibi faktörler çatışmaya neden olan yapısal faktörler arasında yer almaktadırlar. 

20.

Aşağıdakilerden hangisi duygu kavramını mod kavramından ayıran en belirgin özelliktir?

Doğru Cevap: ""
Soru Açıklaması

Duygularımız kişilere, nesnelere veya olaylara karşı tecrübelerimizle kazandığımız ve bizi bir davranışta bulunmaya hazır hâle getiren hislerimizdir. Duygularımız, aynı zamanda kendimizle kurmuş olduğumuz bir ileti­ şimdir. Duygular, bizleri çeşitli olaylardan haberdar kılar ve kişisel amaçlarımızı da önemli ölçüde etkiler. Öyle ki güçlü duygular, bütün dikkatimizi o yöne yönlendir­memizi sağladığı gibi, düşünce akışımızın da değişmesine neden olur. Örneğin, bir arkadaşınızın çalışma hayatındaki başarıları ile bizi geçmesi kızgınlık yaratır. Birlikte çalıştığınız çok yakın bir arkadaşınızın iş değiştir­ mesi, yeni bir işe geçmesi ise üzgünlük yaratır. On beş yıldan beri çalıştığınız şirketin bir başka şirketle birleşmesi kaygı ve korku duygularına yol açabilir. Duygularla ilgili en önemli faktör duyguların bir amacı olması veya amaca yönelik olmasıdır. Çev­remizde yer alan bir kişi veya bir olay bu duyguları tetikleyerek ortaya çıkarır. Buna karşın mod, duygusal bir durum olmakla beraber, herhangi bir objeye veya varlığa yönelik değildir. Bu nedenle, mod ve duygular birbirine zıttırlar. Örneğin, o gün çok neşeli olabilirsiniz ama neden neşeli olduğunuzu bilemeyebilirsiniz. Bu neşeli oluşu­nuzun nedeni yaptığınız iş de olabilir, bilinçli olarak farkında olmadığınız bir başka neden de olabilir. Mod, devamlı değişebilir bir karakter taşır; gün boyunca farklı modlara sahip olabiliriz.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler