• Örgütsel Davranış Deneme Final Sınavları – Deneme 11

logo
Örgütsel Davranış
Deneme Final Sınavları - Deneme 11
1.

I. Uygun çatışma çözümleme taktiklerinin seçilmesi

II. Çatışma çözümleme tekniğinin uygulanması

III. Çatışmanın bir analizinin yapılması

IV. Uygun çatışma yönetimi tepkisinin verilmesi

V. Gelişmelerin takip edilmesi

Yukarıda bir çatışmayı yönetmek için izlenmesi gereken sürecin basamaklarına yer verilmiştir. Bu basamakların doğru sıralanışı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde yer almaktadır?

Doğru Cevap: "A" III, IV, I, II ve V
Soru Açıklaması

Çatışmayı yönetmek için izlenmesi gereken süreç çatışmanın bir analizinin yapılması, uygun çatışma yönetimi tepkisinin verilmesi, uygun çatışma çözümleme taktiklerinin seçilmesi, çözümleme tekniğinin uygulanması ve gelişmelerin takip edilmesi şeklinde sıralanan basamaklarıiçermektedir. Doğru yanıt A'dır.

2.
Sürekli astlarını zaman stresine sokan, başarısız olduklarında onlara sinirlenen ve başka şirketlerin başarılarından örnekler veren bir yönetici ne çeşit bir kişilik özelliğine sahiptir?
Doğru Cevap: "C" A tipi kişilik.
Soru Açıklaması
A tipi kişiğe sahip olan insanlar rekabetçi oldukları için, gerçekte öyle olmasa da başkalarının amaçlarının kendi amaçlarıyla çeliştiği algısını taşıma eğilimindedirler; dolayısıyla da çatışma içine girmeleri olasıdır. A tipi kişilik ile çatışma arasında bir ilişki saptanmış, bu tür kişiliğe sahip yöneticilerin astlarıyla daha fazla çatıştığı bulgulanmıştır.
3.
Aşağıdakilerden hanisi örgütsel seviyede stresin önleyici yönetimidir?
Doğru Cevap: "A" Görevlerin yeniden dizaynı
Soru Açıklaması
S.158 deki tabloda görüldüğü gibi “görevlerin yeniden dizaynı” örgütsel seviyede stres öyleyici bir yöntemdir.
4.

Aşağıdakilerden hangisi bireysel engellenmeye bir örnektir? 

Doğru Cevap: "D" bireyin gözünün bozuk olması sebebiyle sağlık raporu alamayıp subay olamaması
Soru Açıklaması

Engellenme bireysel ve çevresel engellenme olarak iki başlık altında incelenebilir. Bireysel engellenme, bireyin bir amaca ulaşmasına engel olan faktörlerin bireyin kendisinden kaynaklanmasıdır. Örneğin dersine çalışmayan bir bireyin başarılı olmaması, yeteneği olmayan bireyin spor müsabakalarında yenilmesi ya da gözü bozuk bireyin sağlık raporu alamadığı için subay olamaması gibi engeller, bireysel engellerdir.

Bu nedenle doğru seçenek D'dir. 

5.

I. Tarafların birbirinde karşı öfke duyması

II. Tarafların birbirine bağımlı olması

III. Amaçların birbiriyle bağdaşmaması

IV. Tarafların koordineli bir şekilde çalışması

Yukarıda verilenlerden hangileri örgütlerdeki çatışmaların kritik ögeleridir?

Doğru Cevap: "C" II ve III
Soru Açıklaması

Günlük yaşamda, çatışma dediğimizde çoğunlukla kastettiğimiz birbirine ses yükseltme, hatta bir ‘ağız dalaşı’dır. Örgütlerde çatışma ise uyuşmazlıkları, anlaşmazlıkları, tartışmaları ve bir diğerinin istediğini elde etmesini engellemeyi kapsar. Çatışmanın kritik iki ögesi taraf­ların birbirine bağımlı olması ve amaçlarının birbiriyle bağdaşmadığı algısıdır. Doğru yanıt C'dir.

6.
Ev eşyası satan bir firma sattığı ürünlerde apartmana kadar teslim yapmaktadır. Sattığı ürünleri montaj ve eve çıkarma hizmeti vermemektedir. Bu firmadan oturma grubu alan bir müşteri firmanın nakliye için belirlediği saatte hazır montaj ve taşıma personeli getirtmiştir. Ancak firma belirtilen saatten dört saat sonra oturma grubunu teslim etmiştir. Müşteri ile bu durumda aralarında çatışma yaşanmış ve geciktikleri için müşteri tarafından tutulan montaj ve taşıma personeli 1 saat bekleyip gitmek durumunda kalmıştır. Müşteri firmadan şikayetçi olacağını belirtmiştir. Bu durumda firma ile müşteri arasındaki çatışmanın büyümemesi için firmanın aşağıdakilerden hangisini yapması en uygundur?
Doğru Cevap: "B" Firma ilişkiyi korumak adına cömert ve fedakar davranmalı oturma grubunu taşıma ve montaj hizmetini üstlenmelidir.
Soru Açıklaması
Boyun eğme tarzı, uzun vadede ilişkiyi koruma veya iyileştirme isteğine ek olarak belli bir tarafın haksız olduğunu fark ettiğinde, mesele karşı taraf için daha önemli olduğunda da uygun bir tarz olarak görülmektedir.
7.
Aşağıdakilerden hangisi üretkenlik karşıtı davranışlara yönelik verimlilik normlarından sapmaya ilişkin bir davranış şekli değildir?
Doğru Cevap: "E" İş arkadaşlarına veya müşterilerine kaba davranma
Soru Açıklaması
İş arkadaşlarına veya müşterilerine kaba davranma, örgüt ortamına zarar veren davranışlar arasında yer almaktadır. doğru cevap "E" şıkkıdır.
8.
Yapılacak işler, görevler, politikalar, yöntemler ve işle ilgili diğer benzer konularda farklı görüş ve fikirlerin olmasından kaynaklanan çatışma türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Fikir çatışması
Soru Açıklaması
Doğru cevap E seçeneğidir.
9.

Aşağıdakilerden hangisi fikir çatışmasını meydana getiren etkenlerdendir?

Doğru Cevap: "C" Yöntemler
Soru Açıklaması

Yöntemler fikir çatışmasının , diğer maddeler ise duygusal çatışmayı meydana getiren etkenlerdir. Buna göre doğru cevap C'dir.

10.

Örgütsel davranış araştırmalarından elde edilen bilginin iş yaşamına uygulanmasında toplanan bilgilerin bir problem cümlesi şeklinde özetlendiği aşama aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Teşhis
Soru Açıklaması

Örgütsel davranış araştırmalarından elde edilen kuramsal bilgiyi pratiğe uygulamak için yöneticilerin belirli beceriler geliştirmeleri gerekir. Sahip olduğu yönetim bilgilerini geliştirmek ve bunları iş yaşamına adapte etmek için problem çözme sürecini anlamak ve bu konuda iyi bir sorun çözücü olmak gerekir. Bu ise dört aşamalı bir süreci içerir: 1. Teşhis 2. Çözüm 3. Eylem 4. Değerlendirme. Teşhis aşamasında yöneticiler problem veya sorunla ilgili önce bilgileri toplar ve bunu problem cümlesiyle özetlemeye çalışırlar. Bilgi toplama yöneticiyi örgüt içinde gözlem yapmaya yönlendirir. Burada yönetici sorunla ilgili çeşitli olayları doğrudan gözlemler. Böylece birinci elden bilgi toplanmış olur. Yöneticiler aynı zamanda çeşitli görüşmeler veya mülakatlar yaparak çeşitli gerçekleri, fikirleri diğer çalışanlardan da öğrenmeye çalışırlar. Bilgileri problem cümlesi içinde özetlemek yöneticilerin çeşitli karmaşık kuramları, deneyleri hatta sezgilerini kullanmalarını gerektirir. Doğru yanıt A’dır.

logo
Örgütsel Davranış
Deneme Final Sınavları - Deneme 11
11.

Başkalarının işbirliği ve güvenini kazanmak amacıyla onların tepkisini çekecek kadar ani ve büyük değişiklikler yapmak yerine, daha kolay kabullenilebilecek küçük adımlarla alıştıra alıştıra ve yavaş yavaş gitmeyi anlatan strateji aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" basiretli davranma
Soru Açıklaması

Basiretli davranma (basamak basamak ilerleme) değişiklik yapmakla ilgili önemli bir stratejidir. Başkalarının işbirliği ve güvenini kazanmak amacıyla onların tepkisini çekecek kadar ani ve büyük değişiklikler yapmak yerine, daha kolay kabullenilebilecek küçük adımlarla alıştıra alıştıra ve yavaş yavaş gitmeyi anlatmaktadır. Bu strateji sayesinde, değişikliği yapan kişinin başkalarıyla yüzleşmesi (karşı karşıya gelmesi), onlara açıklama yapması gereği pek olmaz.

Bu nedenle doğru seçenek C'dir. 

12.

I. Korkunun kaynağı belli değildir.

II. Kaygı genelde bütün benliği kaplamaktadır.

III. Korku kaygıdan daha şiddetlidir.

IV. Kaygı, korkuya göre daha kısa sürelidir. 

Yukarıda korku ve kaygı duyguları ile ilgili verilen bilgilerden hangileri doğrudur?

Doğru Cevap: "C" II ve III
Soru Açıklaması

Korkunun kaynağı bellidir. İnsanlar çeşitli şeylerden korkabilir. Gece, karanlıktan veya herhangi bir hayvan (kedi, köpek, yılan, böcek kozası gibi). Hâlbuki kaygı genelde bütün benliği kapsar, nedeni belli değildir. Korku kaygıdan daha şiddetlidir. Hatta çok ani korku ölümlere bile neden olur. Korku daha kısa süreli, kaygı ise uzun süre devam eder. Doğru yanıt C'dir. 

13.

Aşağıdakilerden hangisi örgütsel çatışmaya neden olan bilişsel faktörlerden biridir?

Doğru Cevap: "C" Farklı beklentilere sahip olunması
Soru Açıklaması

Örgütsel çatışmanın nedenleri örgüt yapısı ile ilgili faktörler, iletişim faktörleri, bilişsel faktörler, bireysel özellikler, taraflar arasındaki ilişkinin geçmişi şeklinde sınıflandırılabilir. Örgütsel yapının çatışmaya neden olabilecek faktörleri artan uzmanlaşma, taraflar arası karşılıklı bağımlılık, fiziksel ortam (uzaklık-yakınlık), merkeziyetçilik-merkezkaççılıktır. Çatışmanın en yaygın nedenlerinden biri taraflar arasındaki iletişimin zayıf olmasıdır. Çatışmaya neden olabilecek bilişsel faktörler; farklı beklentilere sahip olunması ve diğer tarafın nasıl algılandığıdır. Çatışmaya yol açabilecek bireysel özellikler kişilik faktörleri, farklı değerler ve farklı amaçlardır. Çatışan taraflar arasında geçmişten gelen bir ilişki varsa, bu ilişkinin nasıl olduğu çatışmanın çıkmasına neden olma ve/veya çatışmanın yoğunluğunu etkileme itibarıyla önem taşır. Geçmiş performans ile önceki etkileşimler iki önemli ilişki faktörü olarak ele alınabilir. Doğru yanıt C’dir.

14.
Aşağıdakilerden hangisi bir politikanın temelinde yer alan stratejilerdendir?
Doğru Cevap: "A" Finansal teşvik stratejisi
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi "kişinin temel sosyal ihtiyaçlarının başka bireylerle etkileşim sonucunda tatmin edilmesi" anlamına gelmektedir?
Doğru Cevap: "B" sosyal destek
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi örgütsel stresi önlemede kullanılan yöntemlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Kendini geliştirme
Soru Açıklaması
Kendini geliştirme örgütsel bir stres yöntemi değildir.
17.

Aşağıdakilerden hangisi gücün ortaya çıkmasının koşullarından biri değildir?

Doğru Cevap: "A" Bağımsızlık
Soru Açıklaması

Güç, ancak birtakım koşullar altında gelişebilen bir potansiyeldir. Daha önce de belirtildiği üzere, gücün ortaya çıkmasının koşulları kişinin veya bir grup insanın  ikame edilemezliği, merkezîliği, takdir hakkı, görünürlüğüdür ve içinde bulundukları sosyal ilişki ağıdır. Doğru cevap A'dır.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler