• Örgütsel Davranış Deneme Final Sınavları – Deneme 10

logo
Örgütsel Davranış
Deneme Final Sınavları - Deneme 10
1.

Çalışanın iş tanımında belirtilen ve örgüt kaynaklarının örgütün ürettiği ürünlere ve hizmetlere dönüştürülmesine doğrudan katkı sağlayan çalışan davranışlarına ne denir?

Doğru Cevap: "A" Görev başarımı
Soru Açıklaması

Görev başarımı; çalışanın iş tanımında belirtilen ve örgüt kaynaklarının örgütün ürettiği ürünlere ve hizmetlere dönüştürülmesine doğrudan katkı sağlayan çalışan davranışlarıdır.

2.

Bu teknik, anket ve mülakat tekniklerinin birlikte kullanılması ile uygulanır. Örneğin; bir danışman eğitimi programı için en iyi yöntemin ne olduğu konusunda bir şirkete araştırma yaptırıyor olabilir. Burada seçilen danışmanlara hazırlanan anketler gönderilir. Bu anketlere danışmanların verdikleri cevaplar incelenerek yapılır.

Yukarıda açıklanan veri toplama tekniği aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" Saha araştırması
Soru Açıklaması

Saha Araştırması: Bu teknik anket ve mülakat tekniklerinin birlikte kullanılması ile uygulanır. Örneğin; bir danışman eğitimi programı için en iyi yöntemin ne olduğu konusunda bir şirkete araştırma yaptırıyor olabilir. Burada seçilen danışmanlara hazırlanan anketler gönderilir. Bu anketlere danışmanların verdikleri cevaplar incelenerek bir saha araştırması yapılabilir. 

Doğru cevap E seçeneğidir.

3.

Aşağıdakilerden hangisi endişe ve korku arasındaki farkları doğru biçimde göstermektedir? 

Doğru Cevap: "A" kaynak-şiddet-süre
Soru Açıklaması

Bazı psikologlar korkuyla endişe arasında üç önemli fark bulunduğunu söylerler. Bu farklar aşağıda açıklanmaktadır.

• Kaynak: “Ben arıdan korkarım!” örneğinde olduğu gibi, korkunun kaynağını biliriz, • Şiddet: Korku endişeden daha şiddetlidir, • Süre: Korku daha kısa sürelidir, endişe ise uzun süre devam edebilir.

Bu nedenle doğru seçenek A'dır.

4.

Aşağıdaki makro boyuttaki stresörlerden hangisi örgütsel süreçlerle ilgilidir? 

Doğru Cevap: "D" sıkı kontrol
Soru Açıklaması

Örgütsel Süreçler aşağıdaki gibidir:

• Sıkı Kontrol 

• Aşağı Doğru İletişim 

• Çok Az Bir Geri Bildirim 

• Merkezî Karar Yapısı

 • Kararlara Katılmama 

• Cezalandırıcı Değerlendirme Sistemi

Bu nedenle D seçeneği doğrudur. 

5.

Etkileşimcilerin bakış açısı hangi tarihte hakim olmaya başlamıştır?

Doğru Cevap: "C" 1990 lardan itibaren
Soru Açıklaması

Etkileşimcilerin bakış açısı 1990 lardan sonra hakim olmaya başlamıştır.Doğru cevap C'dir.

6.

Birey, grup veya örgütlerin üstlenmeleri gereken faaliyetlere uymayan etkinliklerde bulunmaları durumuna .................. denmektedir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdaki seçeneklerden hangisi en doğru şekilde tamamlar?

Doğru Cevap: "C" Çıkar çatışması
Soru Açıklaması

Birey, grup veya örgütlerin üstlenmeleri gereken faaliyetlere uymayan etkinliklerde bulunmaları durumuna çıkar çatışması denmektedir.

7.
Aşağıdakilerden hangisi B tipi kişilerin temel karakteristiklerinden birisi değildir?
Doğru Cevap: "D" İki şeyi bir arada yapan
Soru Açıklaması
8.
Gerçek bir olayı derinlemesine incelemek isteyen örgütsel davranış bilimci aşağıdaki araştırma tekniklerinden hangisini kullanmalıdır?
Doğru Cevap: "B" Vaka etüdü
Soru Açıklaması
Vaka Etüdü: Vaka etüdü, bir gerçek yaşam öyküsünün ele alınıp detaylı bir biçimde incelenmesini ifade eder. Örneğin; Lee Iacocca'nın otobiyografisini ele geçirdiğimiz zaman bu biyografide Lee'nin nasıl yönetim basamaklarını tırmandığını, Ford Motor Şirketindeki çalışmalarını, bu şirkete başkan oluşunu, daha sonra nasıl istifa ettirildiğini, nasıl Chrysler Şirketinin başına geçip onu iflastan kurtardığını ve daha sonra kâra geçirdiğini görebiliriz veya iki şirketin analizini yaparak neden birinden birinin daha avantajlı olduğunu, bu şirketlerin ürünlerini, yönetim felsefelerini, pazarlama stratejilerini, kâr-zarar tablolarını inceleyerek analiz edebiliriz. Böylece iki şirketten hangisinin gelecekte daha başarılı olacağını söyleyebiliriz.
9.
Gözü bozuk bir bireyin sağlık raporu nedeni ile subay olamaması hangi stres kavramına örnektir?
Doğru Cevap: "B" Bireysel engellenme
Soru Açıklaması
Kültür sosyolojinin konularından biridir
10.
Örgütte alınan kararların ve bu kararların sonuçlarının çalışanlar tarafından ne kadar adil algılandığını ifade etmektedir. Örgütsel adalet çalışanların iş yerlerinin ne kadar adil olduğuna dair algılarını kapsamaktadır. Buna göre yukarıda tanımı verilen örgütsel adalet türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Dağıtım adaleti
Soru Açıklaması

Dağıtım adaleti, örgütte alınan kararların ve bu kararların sonuçlarının çalışanlar tarafından ne kadar adil algılandığını yansıtmaktadır. Çalışanlar, örgütsel kararlar sonucu belirlenen ücret, ödüller, performans değerlendirmeleri, terfi, görev dağılımı gibi çıktıların ne kadar hakça ve adil olarak dağıtıldığını kabul görmüş normlarla kıyaslayarak karar verirler.

logo
Örgütsel Davranış
Deneme Final Sınavları - Deneme 10
11.

Aşağıdaki çatışma türlerinden hangisi diğerlerinden farklıdır?

Doğru Cevap: "A" Fikir çatışması
Soru Açıklaması

Fikir çatışması, yapılacak işler, görevler, politikalar, yöntemler ve işle ilgili diğer benzer konularda farklı görüş ve fikirlerin olmasından kaynaklanır. Bu tür bir çatışma sorun çözmede bir gerekliliktir, çünkü bu sayede fikirler; kanıtlar, mantık, eleştirel ve yenilikçi düşünceyle değerlendirmeye alınır. Bu çatışma, görev çatışması olarak da adlandırılmaktadır. Bir sorunu beraberce çözmeye çalışırken etkileşim içinde bulunan iki veya daha fazla kişinin bazı veya tüm meseleler hakkında farklı duygular taşıdıklarını fark ettiklerinde ortaya çıkan çatışma duygusal çatışma olarak tanımlanmaktadır. Duygusal çatışma; öfke, hayal kırıklığı ve diğer olumsuz duygularla nitelendirilebilecek kişiler arası uyuşmazlıklardır. Bu çatışma, psikolojik çatışma, ilişki çatışması ve kişiler arası çatışma olarak da adlandırılmaktadır. Doğru yanıt A’dır.

12.
Bir örgütün değişen çevre şartlarına başarılı bir şekilde uyum sağlaması amacıyla bilgi toplama, toplanan bilgiyi anlamlandırma, ilgili merci ve kişilere ulaştırma ve daha sonra tekrar kullanmak üzere saklama eylemlerinden oluşan öğrenme sürecine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Örgütsel öğrenme
Soru Açıklaması
Bir örgütün değişen çevre şartlarına başarılı bir şekilde uyum sağlaması amacıyla bilgi toplama, toplanan bilgiyi anlamlandırma, ilgili merci ve kişilere ulaştırma ve daha sonra tekrar kullanmak üzere saklama eylemlerinden oluşan öğrenme sürecine örgütsel öğrenme adı verilir.
13.
Çalışmanın iş tanımında belirtilen ve örgüt kaynaklarının örgütün ürettiği ürünlere ve hizmetlere dönüştürülmesine doğrudan katkı sağlayan çalışan davranışlarına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Görev başarımı
Soru Açıklaması
Çalışmanın iş tanımında belirtilen ve örgüt kaynaklarının örgütün ürettiği ürünlere ve hizmetlere dönüştürülmesine doğrudan katkı sağlayan çalışan davranışlarına görev başarımı denir.
14.

Her iki tarafın da isteklerinin tamamen yerine getirilmesi arzusu hangi çatışma tarzıdır?

Doğru Cevap: "D" tümleştirme
Soru Açıklaması

Doğru yanıt D "tümleştirmedir".  

Bu tarzda her iki tarafın da isteklerinin tamamen yerine getirilmesi arzusu vardır. Anlaşma samimiyetle aranmaktadır. Eğer tam anlamıyla bir anlaşma olamayacaksa ikincil amaç, en azından karşı tarafın refahının önemli ölçüde zarara uğratılmamasıdır.

15.
Aşağıdakilerden hangisinde güçlendirmenin tanımı uygun şekilde verilmiştir?
Doğru Cevap: "B" Örgütsel sorunları çözmekte inisiyatif alsınlar diye kişilere yetki, fırsat ve güdülenme verilmesi.
Soru Açıklaması
B) Örgütsel sorunları çözmekte inisiyatif alsınlar diye kişilere yetki, fırsat ve güdülenme verilmesi.
16.

I. Dargınlık

II. Kaygı

III. Kıskançlık

IV. Hüsran

Yukarıdakilerden hangileri kızgınlık duygusunun oluşmasını sağlayan alt kategoriler arasında yer almaktadır?

Doğru Cevap: "B" I ve III
Soru Açıklaması

Duygularımızın sonsuz sayıda olabileceğini söylemekle birlikte kızgınlık, korku, memnuniyet, sevgi-aşk, üzüntü ve sürpriz olmak üzere 6 temel kategoride toplanmaktadır. Bu duygulardan biri hariç (sürpriz), diğerleri çeşitli duygusal deneyimlerle yaşanırlar. Diğer bir deyimle bu alt kategorilerin birleşimi duygulara eşlik eder. Örneğin; araştırmacılar kızgınlık duygusunun; nefret, kıskançlık, dargınlık, tahrik, öfke ve eziyet alt kategorilerinin birleşmesiyle oluşur. Doğru yanıt B'dir. 

17.

Aşağıdakilerden hangisi iş tatminini belirleyen grupsal etkenlerden biridir?

Doğru Cevap: "D" Danışman ve nezaretçi tutumları
Soru Açıklaması

İş tatminini beraberinde getiren grupsal etkenler arasında iş arkadaşları ile danışman ve nezaretçi tutumları yer almaktadır. Bu nedenle, doğru yanıt D'dir. 

18.

Çalışanın iş tanımında belirtilen ve örgüt kaynaklarının örgütün ürettiği ürünlere ve hizmetlere dönüştürülmesine doğrudan katkı sağlayan çalışan davranışlarına ne ad verilir.

Doğru Cevap: "A" Görev başarımı
Soru Açıklaması

Görev başarımı, örgüt kaynaklarının örgütün ürettiği ürünlere ve hizmetlere dönüştürülmesine doğrudan katkı sağlayan çalışan davranışlarını kapsar. Bu davranışlar çalışanın görev tanımında belirlenmiş ve çalışanın örgütte istihdamının ve haklarının devamı için yerine getirmek ile yükümlü olduğu görevler, sorumluluklar ve işlerdir. Doğru cevap A'dır.

19.
(1)İş yapmayla ilgili alışılagelmiş sabit fikirlerden kurtul; (2) neden yapılamayacağından çok nasıl yapılabileceği üzerinde düşün; (3) plan yap; (4) işe mevcut pratikleri sorgulamaktan başla; (5) iyileştirmeleri yapmaya hemen başla; (6) hataları hemen düzelt. Kaizen'in temel beş temel ilkesi olduğu düşünülürse bu kavramlardan hangisi bunlardan birisi değildir.
Doğru Cevap: "B" 3
Soru Açıklaması
Plan yap diye bir ilke bulunmamaktadır.
20.
Aşağıdakilerden hangisi çatışma tarzlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Bütünleme
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler