• Örgütsel Davranış Deneme Final Sınavları – Deneme 1

logo
Örgütsel Davranış
Deneme Final Sınavları - Deneme 1
1.
Örgütlerde çatışma davranışı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru değildir?
Doğru Cevap: "E" Klasik çatışma yaklaşımı işlevselci çatışma olarak da adlandırılmaktadır
Soru Açıklaması

Örgütlerde çatışmanın örgütün performansına etkisi uzun süredir çalışılan birkonu olmuştur. Özellikle 1970 öncesi araştırmalarda ve günümüzde bazı yöneticilerce çatışma, daima kötü ve örgütün işleyişine ket vuran olumsuz bir durum olarak görülmüş ve görülmektedir. Bu geleneksel görüş işlevsel olmayan çatışma olarak adlandırılmıştır. Çatışmaya klasik yaklaşım, 1970’lerden itibaren yerini, başlarda çok radikal görülen bir başka görüşe (davranışçıların görüşüne) bırakmıştır. İdeal düzeyde çatışma olarak adlandırılan bu görüşe göre yoğunluğuna dayalı olarak çatışmanın olumlu veya olumsuz etkileri ortaya çıkmaktadır. 1990’lardan itibaren, çatışma literatüründe etkileşimcilerin bakış açısı hakim olmaya başlamıştır. İşlevsel (yapıcı) çatışma olarak da adlandırılan bu bakış açısı, ilk iki bakış açısından farklı olarak örgütlerde çatışmanın mutlaka olması, çatışma yönetiminin ise hem çözümlemeyi hem de teşviği içermesi gerektiğini ve çatışmayı yönetmenin tüm idarecilerin sorumluluğu olduğunu ileri sürmektedir.

2.
Yetki gücünün bir parçası olan güç türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Kişisel Güç
Soru Açıklaması
3.

"Mantıklı argümanlar ve somut kanıtlar kullanarak istenen şeyin geçerli bir şey olduğuna ve birtakım resmî (görevle ilgili) amaçların gerçekleşmesini sağlayacağı yönünde ikna etme" olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Akılcı ikna
Soru Açıklaması

Akılcı ikna, mantıklı argümanlar ve somut kanıtlar kullanarak istenen şeyin geçerli bir şey olduğuna ve birtakım resmî (görevle ilgili) amaçların gerçekleşmesini sağlayacağı yönünde ikna etmeye denir.

4.
 • Güç
 • Politika
 • Etkileme
 • Kişisel Güç,
 • Yetki
 • Başkalarını etkileme becerisidir.
 • Bir kişinin istediği sonuçları elde etmek üzere güç kazanmak, gücünü kullanmak ve geliştirmek için giriştiği tüm faaliyetlere denir.
 • Güç kazanma adına girişilen çeşitli faaliyetlerin oluşturduğu sürece denir.
 • Yukarıdaki kavramları verilen tanımlarla eşleştirildiğinde hangileri dışarıda kalır?

  Doğru Cevap: "A" D-E
  Soru Açıklaması

  Verilen tanımlar "Güç", "Politika" ve "Etkileme" kavramlarına aittir. Kişisel güç, kişinin kendisini ne kadar güçlü gördüğü ve çevresi tarafından ne kadar güçlü görüldüğü ile ilgilidir. Yetki ise, Emir verme ve karşılığında verilen emre ilişkin itaat bekleme hakkını ifade etmektedir.

  5.
  Bir örgüt bünyesindeki bireyler ve gruplar bu örgütün çevresi içinde yer alarak hem çalıştıkları örgütsel yapıdan etkilenir hem de örgütü etkilerler. Yukarıdaki ifade örgütsel davranış biliminin hangi karakteristiği ile ilgilidir.
  Doğru Cevap: "B" Birey, grup ve örgütler üzerinde odaklanır.
  Soru Açıklaması
  Örgütsel davranış bilimcileri, bireyi tek başına ele alarak onun üzerinde odaklanan kişiler değildir. Çünkü örgüt içinde bireyler tek başlarına yer almazlar, her birey bir grup veya takımın üyesidir. Ancak, birey ve gruplar bir örgüt çevresi içinde yer alarak hem çalıştıkları örgütsel yapıdan etkilenir hem de örgütü etkilerler. Bu nedenle örgütsel davranış çalışmaları hem birey, hem grup hem de örgütler üzerinde odaklanır.
  6.

  Özel hayatında yaşadığı olumsuz durumlara karşın iş yerindeki performansı etkilenmeyen ve duygularını, amaçları doğrultusunda yönlendiren bir bireyin bu tutumları duygusal zekanın hangi bileşenine vurgu yapmaktadır?

  Doğru Cevap: "C" Motive etmek 
  Soru Açıklaması

  Çoğumuzun öyle zamanları olur ki yaptığımız işlerle ilgilenmek istemeyiz, engellendiğimizi hissederiz ve o işi yapmaktan vazgeçeriz. İşte böyle bir durum, yüksek duygusal zekâya sahip kimseler için geçerli değildir. Bu insanlar performanslarını sürdürmek için kendilerini motive ederler, kişisel amaçları doğrultusunda duygularını yönlendirirler ve işi bırakma yönündeki güçlere karşı direnç gösterirler. Bu durum duygusal zekanın motive etmek bileşeniyle ilgilidir. Doğru yanıt C'dir. 

  7.
  aşağıdakilerden hangisi örgütsel adalet algısının boyutlarından biri değildir?
  Doğru Cevap: "C" iletişim adaleti
  Soru Açıklaması
  sayfa 201 de yer alan örgütsel adalet bölümde konunun 4 alt boyutunun olduğu ve bunların neler olduğu açıkça belirtilmiştir.
  8.

  Gücün kaynakları açısından ele alındığında aşağıdakilerden hangisi bir tür kişisel güçtür? 

  Doğru Cevap: "E" özdeşlik gücü 
  Soru Açıklaması

  E seçeneğindeki "özdeşlik gücü" dışındaki seçenekler kişisel güç değil; örgütsel pozisyondan kaynaklanan güçtür. Kişisel güçler ise özdeşlik gücü ve uzmanlık gücü olmak üzere iki gruba ayrılır. Bu nedenle doğru seçenek E'dir. 

  9.
  Bedenin aşırı baskı ve isteklere karşı gösterdiği belirgin olmayan tepki şeklinde tanımlanabilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
  Doğru Cevap: "C" Stres
  Soru Açıklaması
  10.

  Belli rolleri üstlenmiş olan kişilerin başkalarından belli davranışları talep edebilmeleri üzerine örgütün üyeleri arasında oluşmuş bir anlaşma olan ve örgütsel pozisyondan kaynaklanan güç türü aşağıdakilerden hangisidir?

  Doğru Cevap: "A" meşru güç
  Soru Açıklaması

  E seçeneğinde uzman gücü kişisel bir güç türüdür. A seçeneğindeki Meşru güç ise belli rolleri üstlenmiş olan kişilerin başkalarından belli davranışları talep edebilmeleri üzerine örgütün üyeleri arasında oluşmuş bir anlaşmadır. Örneğin, astından fazla mesaiye kalmasını isteyen amir, bu gücü, gerek astının gerekse diğer çalışanların da kabullenmiş olduğu yetkisinden almaktadır. Bir kişi örgütsel hiyerarşi için de yükseldikçe meşru gücü de artmaktadır. 

  Bu nedenle doğru cevap A'dır. 

  logo
  Örgütsel Davranış
  Deneme Final Sınavları - Deneme 1
  11.
  Çevrenin incelenmesi sonucu elde edilen teknoloji ile ilgili bir veri, mali işlerden sorumlu bir yöneticiye ulaştırılmış ve yönetici tarafından yanlış yorumlanarak uygulamaya geçirilmemiştir. Bu çerçeve de örgütün zarar görmesini engellemek için öğrenen örgütlerde aşağıdakilerden hangisinin yapılması beklenir?
  Doğru Cevap: "D" verinin ilgili merci ve kişilere ulaştırılması
  Soru Açıklaması
  Küresel iş ortamında aşırı rekabet ve teknolojik gelişmelerin hızı bilginin çok çabuk eskimesine ve rekabet avantajı sağlayamaz hâle gelmesine sebep olmaktadır. bu durumu ortadan kaldırmak için bilginin ilgili merci ve kişilere en hızlı şekilde iletilmesi gerekmektedir.
  12.

  Görev başarımı kavramıyla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi veya hangilerinin doğru olduğu söylenebilir?

  I. Örgüt performansına doğrudan katkı yapar

  II. Tek başına örgüt etkinliği için yeterlidir

  III. Görev başarımını oluşturan davranışlar işe göre farklılık gösterir

  Doğru Cevap: "C" I ve III
  Soru Açıklaması

  Görev başarımı, örgüt kaynaklarının örgütün ürettiği ürünlere ve hizmetlere dönüştürülmesine doğrudan katkı sağlayan çalışan davranışlarını kapsar. Görev başarımını oluşturan davranışlar bir işten diğerine farklılık göstermektedir. Diğer bir deyişle görev başarımını oluşturan davranışlar göreve özgüdür. Görev başarımı örgüt performansına doğrudan katkı yapar ancak örgüt etkinliğiiçin tek başına yeterli değildir.

  13.
  Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
  Doğru Cevap: "A" Örgütlerde çatışmanın en fazla bir tarafı vardır.
  Soru Açıklaması
  Örgütlerde çatışmanın en fazla bir tarafı vardır.
  14.

  Yatay ve dikey olmak üzere iki ayrı türü olan çatışma hangisidir? 

  Doğru Cevap: "C" yapısal veya kurumsal çalışma
  Soru Açıklaması

  Yapısal veya kurumsal çatışma iki türlü olabilir: Yatay ve dikey. Örgütte aynı düzeyde bulunan birimler arası çatışmaya yatay çatışma denir. Satış ve üretim departmanları arasındaki çatışma bu tür bir çatışmaya verilebilecek en uygun örneklerdendir. Satış departmanı olabildiğince çok satış bağlantısı yapma peşindedir, ancak üretim hızı yapılan satış sözleşmelerinin gerisinde kaldığında satış biriminden üretim birimine baskı artabilir. Bu da aralarında gerilim ve çatışma doğurabilir. Dikey çatışma ise farklı kademelerdeki örgütsel birimlerin arasındaki çatışmayı anlatmaktadır ve bu tür bir çatışma amaçlar, denetim mekanizmaları ve kaynakların bulunabilirliği gibi konular üzerindeki anlaşmazlıkları içerir.

  Bu nedenle doğru seçenek C'dir. 

  15.

  ................... örgütteki tüm birimler için kararların tepe yöneticisi veya en üst düzey yönetim tarafından alınması, özetle yetkinin yukarıda toplanması demektir. 

  Yukarıdaki boşluğu doğru olarak dolduracak kavram aşağıdakilerden hangisidir?

  Doğru Cevap: "A" Merkeziyetçilik
  Soru Açıklaması

  Merkeziyetçilik örgütteki tüm birimler için kararların tepe yöneticisi veya en üst düzey yönetim tarafından alınması, özetle yetkinin yukarıda toplanması demektir. 

  16.
  Örgütsel sorunları çözmede inisiyatif almaları amacıyla kişilere yetki ve fırsat verilmesi ve buna güdülenmeleri aşağıdakilerden hangisini tanımlamaktadır?
  Doğru Cevap: "D" Güçlendirme
  Soru Açıklaması
  17.

  Aşağıdakilerden hangisi güç kaynakları arasında yer alan kişisel gücün bir türüdür?

   

  Doğru Cevap: "C"
  Soru Açıklaması

  Kişisel güç kaynakları uzman gücü ve özdeşlik gücüdür. Örgütsel pozisyondan kaynaklanan güç kaynakları ise, meşru güç, ödül gücü, zorlayıcı güç ve bilgi gücüdür.

  18.

  Uyumlu, etkili, pratik, hayalci olmayan ve esnek olmayan kişilik özelliği taşıyan bir kişi için en uygun meslek aşağıdakilerden hangisidir?

  Doğru Cevap: "C" Muhasebe
  Soru Açıklaması

  Finans, Muhasebe, Yönetim: Uyumlu, etkili, pratik, hayalci olmayan, esnek olmayan kişi

  19.

  İş yerinde bireylerin neşeli veye sinirli olmaları gibi duygusal tepkilerinin birbirlerinden etkilenmesi aşağıdaki kavramlardan hangisiyle anılır?

  Doğru Cevap: "C" Duygusal bulaşıcılık
  Soru Açıklaması

  Duygular kısa sürede çalışanları etkiler ve bulaşıcı bir hâle gelir. Duyguları etkileyen şey örgüt içinde birlikte olduğumuz, ilişki içinde bulunduğumuz insanların duyguları veya reaksiyonlarıdır. Buna duygusal bulaşıcılık (emotional contagion) adı verilir. Bir başka deyimle duygusal bulaşıcılık başkalarının duygularını yakalamaktır. Bu durum iş ortamlarında çok yaygındır. Doğru yanıt C'dir.

  20.
  Bir çalışanın diğer bir çalışanın düğün törenine katılması hangi tür iş davranışı kapsamında ele alınır?
  Doğru Cevap: "A" Örgütsel vatandaşlık
  Soru Açıklaması
  Nezaket kapsamında ÖVD olarak sınıflandırılabilir.
  TEST BİTTİ.
  CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
  Test Bulunamadı.
  YORUMLAR
  Arşivler
  Kategoriler