• Örgütsel Davranış Deneme Ara Sınavları – Deneme 8

logo
Örgütsel Davranış
Ara Sınav - Deneme 8
1.

Özgün, kolay değişmeyen düşünce, duygu ve davranışlar bütünü nedir?

Doğru Cevap: "A" Kişilik
Soru Açıklaması

Kişilik özgün, kolay değişmeyen düşünce, duygu ve davranışlar bütünüdür.

2.

Aşağıdakilerden hangisi vaka incelemesinin en zayıf noktasıdır?

Doğru Cevap: "A" Algısal yanlılığa açık olması
Soru Açıklaması

Bu tekniğin en zayıf noktası algısal yanlılığa açık olmasıdır. Diğer bir değişle olayın gözlemcileri bazen yanlı davranabilirler. Olayları kendi bakış açılarından öznel olarak değerlendirebilirler. Cevap verme oranı veya katılım oranı düşük olabilmesi saha araştırmasının en önemli sınırlılığıdır. Laboratuvar deneylerinin sonuçlarını genelleştirmek ve gerçek yaşama uygulamak zordur. Doğru yanıt A’dır.

3.

Engellenme veya amaca yönelik bir faaliyete müdahale edilmesi hangi duygunun ortaya çıkmasına sebep olur?

Doğru Cevap: "A" Kızgınlık
Soru Açıklaması

Öf­ke ve kızgınlık duygularımız içinde en yaygın olandır. Engellenme veya amacayönelik bir faaliyete müdahale edilmesi şeklinde düşünülebilir. Bir gereksinimiveya sürmekte olan bir faaliyeti engelleyerek kişilerin sınırlandırılması veya yapmak istemediklerini yapmalarının istenmesi saldırganlığa neden olur. Doğru cevap A seçeneğidir.

4.
I- Kızgınlık II- Korku III- Memnuniyet IV- Sevgi-Aşk V- Sürpriz Yukarıda sıralanmış duygulardan hangisi/hangileri çeşitli duygusal deneyimlerle yaşanırlar?
Doğru Cevap: "E" I-II-III-IV
Soru Açıklaması

Verili duygulardan biri hariç (sürpriz), diğerleri çeşitli duygusal deneyimlerle yaşanırlar. Diğer bir deyimle bu alt kategorilerin birleşimi duygulara eşlik eder. Örneğin; araştırmacılar kaygı ve alarm duygularının birleşmesiyle genel kategoride yer alan korkunun ortaya çıktığını bulmuşlardır. Doğru yanıt E'dir. 

5.
"Bireylerin organizasyon içinde sahip oldukları sorumluluk ve inisiyatif kullanabilme derecesi" Yukarıda geçen tanım örgüt kültürünü belirleyen özelliklerden hangisine aittir?
Doğru Cevap: "B" Bireysel inisiyatif
Soru Açıklaması
Soruda verilen tanım bireysel inisiyatif özelliğine aittir. Doğru cevap B seçeneğidir.
6.
Aşağıdakilerden hangisi iş yeri duyguları arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "A" Çoşku
Soru Açıklaması
7.

Aşağıdakilerden hangisi iş tatmininde, tatminsizliğe  neden olan örğütsel etknlerden  biridir?

Doğru Cevap: "C"  İşin niteliği
Soru Açıklaması

İşin niteliği doğru yanıttır.

8.

Aşağıdakilerden hangisi Erikson’un sekiz gelişim döneminden biridir? 

Doğru Cevap: "E" Ergenlik Dönemi
Soru Açıklaması

Erik son’un sekiz gelişim döneminden biri Ergenlik dönemidir.

9.
Gerçekten hissettikleri (kızgınlık) ve ifade etmek zorunda oldukları (memnuniyet)duygular arasındaki çatışma, stresin bir kaynağı olarak kabul edilir ve zamanlabireyin mutluluğuna zarar verir. Bu durum aşağıdaki ifadelerden hangisi ile açıklanabilir?
Doğru Cevap: "D" Duygusal uyumsuzluk
Soru Açıklaması
Bu durum duygusal uyumsuzluk ile açıklanmaktadır.
10.
Örgütsel davranış disiplininin disiplinler arası diyalog halinde olduğu üç disiplin aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "D" Sosyoloji-Psikoloji-Antropoloji
Soru Açıklaması
D
logo
Örgütsel Davranış
Ara Sınav - Deneme 8
11.
Aşağıdakilerden hangisi "içsel kendilik kontrolü" özelliğinde birisinin düşüncesi olamaz?
Doğru Cevap: "D" hayatında şansın etkisi çoktur
Soru Açıklaması
"içsel kendilik kontrolü" özelliğinde bir birey başarılı olmanın çok çalışmaya bağlı olduğunu düşünür. Şansın çok az ya da hiç etkisi yoktur. (sayfa 42 de Tablo 2.2 Dışsal ve İçsel Kendilik Kontrolü'de maddeler halinde verilmiştir.)
12.

Bir örgütün kültürünü oluşturan değer, norm ve sayıltılar ile örgütte çalışan bireylerin kişiliklerinin benzer özellikler göstermesi örgüt kültürünün etkilerinden hangisi bağlamında ele alınır?

Doğru Cevap: "E" Birey-örgüt uyumu
Soru Açıklaması

Örgüt kültürünün sonuçları ve etkilerini; rekabet avantajı ve finansal başarı, üretkenlik, kalite ve moral, yenilikçilik, bileşme ve satın almalarda kıyaslama, birey-örgüt uyumu ile liderlik faaliyetlerine önem verme yer almaktadır. Birey - örgüt uyumu, bir bireyin örgüt içindeki başarısını etkileyen önemli faktörlerden birisi, bireyin kişiliği ile örgütün kültürü arasındaki uyumdur. Doğru yanıt E'dir.

13.
Aşağıdakilerden hangisi örgütsel davranışı etkileyen temel kişilik özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Karar verme
Soru Açıklaması
Sorunun doğru cevabı "E" şıkkıdır. Çünkü kendilik kontrolü, makyavellenizm, narsizm, başarı yönelimi, gündüz veya gece çalışma tercihli kişiler ve proaktif kişilik örgütsel davranışı etkileyen temel kişilik özellikleridir. "Karar verme" bu özellikler arasında yer almamaktadır.
14.
Aşağıdakilerden hangileri iş tatminine ya da tatminsizliğine neden olan grupsal etkenlerdendir.I. ÜcretII. İhtiyaçlarIII. İş ArkadaşlarıIV. Danışman ve Nezaretçi tutumlarıV. Politikalar
Doğru Cevap: "E" III ve IV
Soru Açıklaması
15.

... en geniş anlamda bir bireyin belirli bir objeye veya bir kimseye karşı zihinsel açıdan hazır oluş durumu veya belirli bir biçimdeki vaziyet alışıdır.

Yukarıdaki tanım aşağıdaki kavramlardan hangisi ile tamamlanmalıdır?

Doğru Cevap: "A" Tutum
Soru Açıklaması

Tu­tum, en geniş anlamda bir bireyin belirli bir objeye veya bir kimseye karşı zihinsel açıdan hazır oluş durumu veya belirli bir biçimdeki vaziyet alışıdır. Doğru yanıt A'dır. 

16.
Aşağıdaki eserlerden hangisi örgütlerde duygulara ilişkin modern araştırmaların başlangıç noktası olarak değerlendirilmektedir?
Doğru Cevap: "A" Duygusal Emek
Soru Açıklaması
17.
Aşağıda verilenlerden hangisi yöneticinin rollerinden biridir?
Doğru Cevap: "B" Karar verme
Soru Açıklaması
Modern anlamda yöneticinin üç tür rolü bulunduğu belirtilmiştir. Bunlar: 1. Bireyler arası rolü, 2. Bilgi rolü ve 3. Karar verme rolleridir.Soruda geçen sadece B şıkkı yönetici rolüdür. Diğerleri ise yöneticinin fonksiyonlarıdır.
18.
Aşağıdakilerden hangisi iş yerinde yaşanan kaygının nedenlerinden bir değildir?
Doğru Cevap: "D" Sürpriz
Soru Açıklaması
Doğru cevap "D" şıkkıdır. Çünkü "sürpriz " çalışma yerinde yaşanan temel duygulardan biridir.
19.

(Örgütün kültürü, çalışanların statülerinin eşitliğini vurguluyorsa, işletme de tek kafeterya vardır veya park yerleri ayrıştırılmaz.)

Yukarıda verilmiş olan örnek hangi örgüt bakış açısına uygundur?

Doğru Cevap: "A" Bütünleştirici
Soru Açıklaması

Yukarıda verilen örnek Bütünleştirici örgüt bakış açısına sahiptir. Doğru cevap A'dır.

20.
Aşağıdakilerden hangisi modern anlamda yöneticinin rollerinden biridir?
Doğru Cevap: "C" Bireyler arası rolü yapma 
Soru Açıklaması

Bireyler arası rolü yapma 

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler