• Örgütsel Davranış Deneme Ara Sınavları – Deneme 6

logo
Örgütsel Davranış
Ara Sınav - Deneme 6
1.

Aşağıdakilerden hangisi kızgınlık kontrolünü sağlayabilecek davranışlardan biri değildir?

Doğru Cevap: "D" Tartışarak durumun üzerine gitmek
Soru Açıklaması

En basit olarak kızgınlık kontrolünde neler yapılabilir;

  • Rahatlama egzersizleri
  • Düşünce biçiminizi değiştirmek
  • Komik şeyler düşünmek, espiriyle geçiştirmek
  • Odayı veya ortamı terk etmek.

Doğru cevap D seçeneğidir.

2.
I. Belirgin değişmeyen özelliklerdir. II. Tutarlı özelliklerdir. III. Kişiyi diğer bireylerden farklı kılan özelliklerdir. IV. Bir çocuğun kişiliği öğrenme ile tamamen değişebilir. Yukarıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri kişilik özelikleri hakkında doğrudur?
Doğru Cevap: "D" I, II ve III
Soru Açıklaması
Kişilik özellikleri her bireye özgü olup bireyi başka bireylerden ayıran özelliklerdir. Bu özellikler kişinin belirgin ve birbiri ile tutarlı yönlerini ifade eder. Bu bağlamda doğru yanıt "D" seçeneğidir.
3.
Aşağıda verilenlerden hangisi bir örgütte yöneticinin fonksiyonlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Uzlaşım
Soru Açıklaması
Kitapta yönetici fonksiyonları 4 olarak belirtilmiştir:. Bunlar: 1. Planlama 2. Organize etme 3. Liderlik 4. Kontroldür. Dolayısıyla doğru cevap C'dir.
4.
Aşağıdakilerden hangisinde kişiliği oluşturan üç temel nokta doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "A" Benzersizlik-Tutarlılık-Değişmezlik
Soru Açıklaması
Kişiliği oluşturan üç temel nokta benzersizlik (kendine özgü oluş), tutarlılık ve değişmezlik (durağanlık) olarak sıralanmaktadır. Bu bakımdan doğru yanıt "A" seçeneğidir.
5.
Kızgınlık kontrolü için "kızgınlığın nedenini akıllıca tahlil etmek, ihtiyacımız olan en önemli şeydir" diyen biri kızgınlık kontrolünde kullanılan hangi tekniğin önemini vurgulamaktadır?
Doğru Cevap: "C" Düşünce biçimimizi değiştirmek
Soru Açıklaması
Kızgın olduğumuz zaman bazen mantıksız ve akıllıca olmayan düşüncelerin etkisinde kalır, hep aynı şeyleri düşünür ve durumu daha da tehlikeli bir hâle sokarız. Bu nedenle sizi kızdıran olayları dikkatli ve mantıklı bir biçimde analiz etmek ve bu olay hakkında doğru düşünmek zorundayız. Bu bakımdan doğru düşünmediğimizi fark ettiğimiz durumlarda düşüncelerimizi değiştirmek gerekmektedir. Dolayısıyla doğru yanıt C seçeneğidir.
6.
Aşağıdakilerden hangisinde örgüt kültürünün boyutları ile boyutun karakteristikleri yanlış eşleştirilmiştir?
Doğru Cevap: "C" Sonuç odaklılık- Kesinlik, analitik yaklaşım.
Soru Açıklaması
Yanlış eşleştirme C şıkkında bulunmaktadır.
7.
Örgüt kültürünün farklı boyutlarını açıklayıcı modeller geliştirilmiştir. Bu modellerden biri olan Amerikan ve Japon Yönetim özelliklerini bir araya getirmeyi amaçlayan teori nedir?
Doğru Cevap: "D" Z Teorisi
Soru Açıklaması
Z teorisi, ABD’deki ve Japonya’daki teorinin ortalamasıdır. A tipi örgüt Amerikan örgütlerini, J tipi örgüt Japon örgütlerini ve Z tipi örgüt ise Ouchi’nin tanımladığı A ile J’nin birleşimi olan örgütün özelliklerini göstermektedir.
8.

Örgütün tümünü etkisi altına alan ve örgüt üyeerinin büyük bir kısmının paylaştığı kültür aşağıdakilerden hangisidir.

Doğru Cevap: "C" Egemen kültür
Soru Açıklaması

Örgütün tümünü etkisi altına alan ve örgüt üyeerinin büyük bir kısmının paylaştığı kültür egemen kültürdür. Doğru cevap C'dir.

9.
Duygu, düşünce ile davranışlardaki benzerlikleri ve ayrılıkları oluşturan birtakım özellikler bütününe ne denir?
Doğru Cevap: "A" Kişilik
Soru Açıklaması

Kişilik, bireyin belirgin, değişmeyen ve tutarlı olan özelliklerinin tümünü ifade eder. Diğer bir değişle kişilik duygu, düşünce ve davranışlardaki benzerlikleri ve ayrılıkları oluşturan birtakım özellikler bütünüdür.

10.

Aşağıdakilerden hangisi sağlıklı örgüt kültürünün göstergelerinden biridir? 

Doğru Cevap: "B" Amaçlar paylaşılır ve başarıya yöneliş vardır.
Soru Açıklaması

Amaçlar paylaşılır ve başarıya yöneliş vardır. Diğer şıklar sağlıksız örgüt kültürü nün göstergeleridir.

logo
Örgütsel Davranış
Ara Sınav - Deneme 6
11.

Aşağıdaki duygulardan hangisi diğerlerinden farklıdır?

Doğru Cevap: "C" Gurur
Soru Açıklaması

Öz-bilinç duyguları bireyin kendi içinden kaynaklanan duygulardır. Örneğin; suçluluk, utanma veya gurur gibi. Sosyal duygular bireyin kendisinin dışında olan veya bundan kaynaklanan duygulardır. Örneğin; acıma, kıskançlık, merhamet, küçümsemek duygularında olduğu gibi. Doğru yanıt C’dir.

12.
Tamer bey çalışanlarını her fırsatta korkutmakta, işleri bu şekilde hızlandırdığını düşünmektedir. Tamer beyin kişilik özellikleri hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Doğru Cevap: "B" Makyavellist kişiliği yüksektir.
Soru Açıklaması
Makyavellist bireyler korkutmanın sevilmekten çok daha iyi olduğunu düşünmektedir.
13.
Bir firma yöneticisi çıkaracakları yeni bir ürün için gerekli amaç ve stratejileri oluşturmuş, çalışanları yeni ürün hakkında bilgilendirip motive etmiş, ardından görev ve sorumluluk dağılımında yakın arkadaşlarını görevlendirip, faaliyetlerin işleyiş ve sonuçlarını kontrol etmiştir. Ancak sonuçlar amaçlandığı doğrultuda çıkmamıştır. Yukarıdaki durumda hangi yönetici fonksiyonunda düzenleme gerekmektedir?
Doğru Cevap: "B" organizasyon
Soru Açıklaması
soru kökünde anlatılan durumlardan, amaç ve strateji belirleme: planlama çalışanların güdülenmesi: yürütme, koordinason işleyiş ve sonuçların kontrolü ise kontrol fonksiyonlarına işaret etmektedir. ancak organizasyon noktasında kimin hangi görev ve sorumlulukta olacağının kararı verilirken yapılan yakınlık kriteri o fonksiyonu işlevsel kılmıştır.
14.

Anket ve mülakat tekniklerinin birlikte kullanılması ile uygulanan veri toplama tekniği aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Saha araştırması
Soru Açıklaması

Saha araştırması tekniğinde, anket ve mülakat teknikleri birlikte kullanılır. Örneğin; bir danışman eğitimi programı için en iyi yöntemin ne olduğu konusunda bir şirkete araştırma yaptırıyor olabilir. Burada seçilen danışmanlara hazırlanan anketler gönderilir. Bu anketlere danışmanların verdikleri cevaplar incelenerek bir saha araştırması yapılabilir. Doğru yanıt B'dir.

15.
Aşağıdakilerden hangisi örgütsel davranışın özellikleri arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "C" İnsan davranışlarını değiştirmeyi hedefler.
Soru Açıklaması
16.

Bir örgütün en önemli kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" İnsan kaynakları
Soru Açıklaması

Bir şirketin kullandığı teknolojinin yapısı ne kadar iyi, ürettiği ürünler ne kadar başarılı olursa olsun, her örgüt onu oluşturan insanlardan oluşur. Bir örgüt en tepe noktasındaki yöneticisinden, en alt düzeydeki çalışanına kadar insanlardan meydana gelir. Eğer bir şirketi yönetmek durumunda kalırsanız, onun en önemli kaynağının içinde çalışan insanlar olduğunu görürsünüz. Ancak genelde bir işletmeyi batıran da içinde çalışan insanlara ilişkin sorunlardır. Doğru yanıt A'dır.

17.
Aşağıdakilerden hangisi duyguları moddan ayırmamızı sağlayan noktalardan biridir?
Doğru Cevap: "B" Mod herhangi bir objeye veya varlığa yönelik olmamakla beraber duygularımızın her zaman bir objesi ve amacı vardır.
Soru Açıklaması
Mod herhangi bir objeye veya varlığa yönelik olmamakla beraber duygularımızın her zaman bir objesi ve amacı vardır. Buna karşın mod, duygusal bir durum olmakla beraber, herhangi bir objeye veya varlığa yönelik değildir. Bu nedenle, mod ve duygular birbirine zıttırlar.
18.
Aşağıdakilerden hangisi iş yerinde yaşanabilecek bir kızgınlığı kontrol altına almada yapılması gerekenlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Haksızlığa karşı gelmek
Soru Açıklaması
Doğru cevap "C" şıkkıdır. Çünkü "haksızlığa" karşı gelmek iş yerinde yaşanabilecek kızgınlık durumunu kontrol altına almaktan çok kızgınlığı tetikleyen, bazı durumlarda kaos ortamının oluşmasına ve devam etmesine neden olabilir.
19.

Her durumda tutarlı ve aynı biçimde ortaya çıkmakla birlikte, kişiliğin uzun dönemde durağan bir nitelik taşıması anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Durağanlık
Soru Açıklaması

Durağanlık; her durumda tutarlı ve aynı biçimde ortaya çıkmakla birlikte, kişiliğin uzun dönemde durağan bir nitelik taşıması anlamına gelmektedir.

20.

Aşağıdakilerden hangisi yöneticinin insanların tutum ve davranışlarınıolumlu yönde etkileyecek planlarından biri değildir? 

Doğru Cevap: "E" Çalışanlar arasında çatışma yaratmak 
Soru Açıklaması

Eğer bir işyerinde yöneticiyseniz işiniz insanların tutum ve davranışlarınıolumlu yönde etkileyecek planlar formüle etmektir. Bunlar arasında iş başvurularını değerlendirmek, yeni işe alınanları eğitmek, örgütsel toplumsallaşmayı sağlamak, çalışanların performanslarını değerlendirmek ve çalışanlar arasındaki mevcut çatışmaları gidermek sayılabilir. Doğru cevap E seçeneğidir.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler