• Örgütsel Davranış Deneme Ara Sınavları – Deneme 5

logo
Örgütsel Davranış
Ara Sınav - Deneme 5
1.

Freud, insan kişiliğinin beş dönemden geçerek geliştiğini ileri sürer. Buna göre aşağıdakilerden hangisi Freud'un ortaya koyduğu kişilik dönemlerindendir?

Doğru Cevap: "A" Latens Dönem
Soru Açıklaması

Freud, insan kişiliğinin; oral, anal, fallik, latens ve genital dönem olmak üzere  beş dönemden geçerek geliştiğini ileri sürmektedir.

2.

Örgütü diğerlerinden ayıran ve kültürü kolayca anlamamızı sağlayan dil nedir?

Doğru Cevap: "D" Jargon
Soru Açıklaması

Örgütü diğerlerinden ayıran ve kültürü kolayca anlamamızı sağlayan dil jargondur. Doğru cevap D'dir.

3.
I. BenzersizlikII. TutarlılıkIII. KararlılıkIV. DeğişmezlikYukarıda verilenlerden hangisi/hangileri kişiliği oluşturan temel noktalar arasında yer almaktadır?
Doğru Cevap: "E" I., II, IV
Soru Açıklaması
I, II ve III yer alır
4.
Ayşe hanım iş başvurusu yaparken iş yaşamı süresince kendisine teknik bilgi sağlanıp sağlanmayacağı konusunda bilgi almak istemiştir. Bu durum Ayşe hanımın iş tatmininde değer kuramının hangi faktörüne önem verdiğinin göstergesidir?
Doğru Cevap: "D" Danışmanlık
Soru Açıklaması
Ayşe hanımın sergilediği davranış, danışmanlık kapsamında değerlendirilmelidir.
5.

Bir dizi gelenek görenek, değer ve inançlardan oluşan, bir ortak paydayı paylaşan insanların oluşturduğu yapıya verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Kültür
Soru Açıklaması

Kültür bir dizi gelenek görenek, değer ve inançlardan oluşan, bir ortak paydayı paylaşan insanların oluşturduğu yapıdır.

6.
1990’lı yıllarda örgüt ve duygular üzerinde yapılan çalışmaların popülerlik kazanmasına aşağıdakilerden hangisi öncülük etmiştir?
Doğru Cevap: "E" Duygusal Zekâ
Soru Açıklaması
7.

"Yönetim alanının bir disiplini olarak ele aldığımızda ise örgütsel davranış, örgüt içinde çalışanların ..............  ile ilgilidir."

Yukarıdaki boşluğu aşağıdakilerden hangisi doğru ifade edecektir? 

Doğru Cevap: "B" Tutumu
Soru Açıklaması

Yönetim alanının bir disiplini olarak ele aldığımızda ise örgütsel davranış, örgüt içinde çalışanların tutum, davranış ve performanslarıyla ilgilidir. 

8.
Aşağıdakilerden hangisi kişiliğin beş büyük boyutundan biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Kendi halinde olma
Soru Açıklaması
9.

Bireyin işini olumlu ve ona zevk veren bir duygu olarak değerlendirmesi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" İş tatmini
Soru Açıklaması

İş tatmini bireyin bir işi yaparken duyduğu ona zevk veren bir duygu olaraktanımlanır . İş tatmini bireyin işini olumlu ve ona zevk veren bir duygu olarak değerlendirmesinin bir sonucudur. En kısa biçimde iş tatmini yaptığımız iş hakkında hissettiklerimizdir. Doğru cevap D seçeneğidir.

10.
"Bir bireyin elbise seçimi, yemek tercihleri gibi şeylerin zamanla değişim göstermesine rağmen kişiliğini oluşturan temel özelliklerin sabit kalması" durumu kişiliğin hangi temel noktasına işaret etmektedir?
Doğru Cevap: "D" Durağanlık
Soru Açıklaması
Durağanlık, kişiliğimizi oluşturan temel, bizi biz yapan, belirgin özellik ya da treytlerimizin zamanla değişen koşullar içerisinde sabit kalacağını, değişmeyeceğini ifade eder. Bu nedenle doğru cevap D şıkkıdır.
logo
Örgütsel Davranış
Ara Sınav - Deneme 5
11.
Örgütün yapısal ve sembolik niteliklerini birleştirerek, örgütsel kültürü kültürel ağ yaklaşımı ile açıklayan kuramcılar aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Johnson ve Scholes
Soru Açıklaması
12.
Çalışma arkadaşlarımızın duygusal durumlarından etkileniyor olmamız, duyguların hangi özelliğiyle daha çok ilgilidir?
Doğru Cevap: "B" Duyguların bulaşıcı olması
Soru Açıklaması
13.
Hem çalışanlara hem de dışarıya mesaj verme amacıyla oluşturulan ifadeler örgüt kültürü unsurlarından hangisini tanımlamaktadır?
Doğru Cevap: "A"  Sloganlar
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi değişen iş gücü yapısının özelliklerinden biridir?
Doğru Cevap: "E" Amerika'da beyaz iş gücünün küçük bir çoğunluğu oluşturması
Soru Açıklaması

Günümüz örgütleri artık tek bir ülkenin çalışanlarından değil, küreselleşme ile birlikte giderek farklılaşan (renk, etnik köken, cinsiyet vb.) bir iş gücü yapısı ile birlikte çalışmak durumundadırlar. Günümüzde çalışan kadın sayısı ve yönetici sayısı ise giderek artış göstermektedir. Ülkemizde kadınların çalışma yaşamında giderek artış göstermesi sadece ekonomik bir zorunluluktan değil kadının ev dışında çalışmasının giderek toplumsal kabul görmesinden de kaynaklanmaktadır. Amerika'da geçmişte iş gücü genelde erkeklerden ve beyazlardan oluşurken beyaz iş gücü artık küçük bir çoğunluğu oluşturmaktadır. Doğru yanıt E'dir.

15.

Aşağıdakilerden hangisi özel bir hareketin veya davranışın farklı ortamlarda farklı sonuçlarının olabileceğini ifade eder?

Doğru Cevap: "B" Durumsallık yaklaşımı
Soru Açıklaması

Durumsallık yaklaşımı özel bir hareketin veya davranışın farklı ortamlarda farklı sonuçlarının olabileceğini ifade eder.

Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir.

16.
Ayşe hanım sakin, ılımlı, nazik, yardımsever, sempatik, bağışlayıcı bir kişiliğe sahiptir. Ayşe hanım kişiliğin beş boyutundan hangisi kapsamında değerlendirilir?
Doğru Cevap: "B" Uyumluluk
Soru Açıklaması
Uyumlu kişiliğe sahip bireyler sakin, ılımlı, nazik, yardımsever, sempatik, bağışlayıcı bir kişiliğe sahiptir.
17.

Bireylerin tutumlarını oluşturan üç bileşen aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru bir şekilde verilmiştir?

Doğru Cevap: "E" Duygusal bileşen, bilişsel bileşen, davranışsal bileşen
Soru Açıklaması

Tutumlara ilişkin duygusal, bilişsel ve davranışsal olmak üzere üç temel bileşenin varlığından söz edilmektedir. Doğru yanıt E'dir.

18.

Aşağıdakilerden hangisi Peters - Waterman Modeline göre başarılı firmaların özellikleri arasında yer almaz?

Doğru Cevap: "C" Bölünmüş ilişkiler
Soru Açıklaması
19.
1. Hangisi Jean Piaget’in kişilik gelişimi kuramını ve dönemlerinden değildir ?
Doğru Cevap: "C" Yargısal Dönem
Soru Açıklaması
Jean Piaget’in kişilik dönemleri • Duyusal-Motor Dönem • işlem Öncesi Dönem • Somut işlemsel Dönem • Formel işlemsel Dönemdir.
20.

 Bireyin herhangi bir davranışının ortaya çıkmasında veya sonuçlarında kendisinin belirli bir katkısının olduğuna inanması şekline ne ad verilir?

Doğru Cevap: "A" Kendilik Kontrolü
Soru Açıklaması

Kendilik Kontrolü bireyin herhangi bir davranışının ortaya çıkmasında veya sonuçlarında kendisinin belirli bir katkısının olduğuna inanması şeklidir.Başkalarını kontrol etme hep lider olmak isteğindedir. 

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler