• Örgütsel Davranış Deneme Ara Sınavları – Deneme 4

logo
Örgütsel Davranış
Ara Sınav - Deneme 4
1.

Aşağıdakilerden hangisi çalışanlar için iş tatmini ile ilgili beş temel faktörden biri değildir?

Doğru Cevap: "B" Statü
Soru Açıklaması

Çalışanlar için iş tatmini ile ilgili beş temel faktör; işin kendisi, ücret, terfi sistemi, danışmanlık ve iş arkadaşları şeklinde sıralanmaktadır. Doğru yanıt B'dir. 

2.

Çalışanlarının gerekli güvenlik tedbirlerini almadan çalıştıklarını belirleyen bir firma yöneticisi, iş güvenliği uzmanları ile birlikte bir toplantı gerçekleştirmiş ve çalışanların iş güvenliğine ilişkin tutumları hakkında bilgi edinilmesini istemiştir. İş güvenliği uzmanları, öncelikle birtakım sorulardan oluşan form hazırlamış ve çalışanlardan bu formları doldurmalarını istemiş; sonrasında ise farklı statüdeki çalışanlardan oluşan kişilerle bire bir görüşmeler gerçekleştirmişlerdir.

Yapılan bu uygulamaların ismi sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Anket-mülakat
Soru Açıklaması

Örgütsel davranışta veri toplama teknikleri arasında mülakat, anket, testler ve gözlem bulunmaktadır. Bunlar arasında anket, Cevaplandırılması istenen bir grup yazılı sorudan oluşmuş bilgi formudur. Mülakat ise, karşılıklı konuşma, yani mülakatçının, soru sorup cevaplarını kaydetmesi yöntemidir. Soruda bahsi geçen iş güvenliği uzmanları da sırasıyla bu tekniklerden yararlanmışlardır. Doğru yanıt C seçeneğidir.

3.
Geçmiş ile bugünü birleştirme imkanını vererek bugünün uygulamalarının meşrulaştırılmasını ve örgüt çalışanları tarafından kolayca kabul edilmesini sağlayan kültür unsuru aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Hikayeler
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi korkunun alt kategorisidir?
Doğru Cevap: "C" Kaygı
Soru Açıklaması
60. sayfa da şekil 3.1 de sunulan bilgiler cevabı vermektedir.
5.

"Lee Iacocca’nın otobiyografisini okuduğumuzda bu biyografide Lee’nin nasıl yönetim basamaklarını tırmandığını, Ford Motor Şirketindeki çalışmalarını, bu şirkete başkan oluşunu, daha sonra nasıl istifa ettirildiğini, nasıl Chrysler Şirketinin başına geçip onu if­lastan kurtardığını ve daha sonra kâra geçirdiğini görebiliriz veya iki şirketin analizini yaparak neden birinden birinin daha avantajlı olduğunu, bu şirketlerin ürünlerini, yönetim felsefelerini, pazarlama stratejilerini, kâr-zarar tablolarını inceleyerek analiz edebiliriz. Böylece iki şirketten hangisinin gelecekte daha başarılı olacağını söyleyebiliriz."

Yukarıda verilen örnekte anlatılan veri toplama tekniği aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Vaka etüdü
Soru Açıklaması

Vaka etüdü, bir gerçek yaşam öyküsünün ele alınıp detaylı bir biçimde incelenmesini ifade eder. Örneğin; Lee Iacocca’nın otobiyografisini okuduğumuzda bu biyografide Lee’nin nasıl yönetim basamaklarını tırmandığını, Ford Motor Şirketindeki çalışmalarını, bu şirkete başkan oluşunu, daha sonra nasıl istifa ettirildiğini, nasıl Chrysler Şirketinin başına geçip onu if­lastan kurtardığını ve daha sonra kâra geçirdiğini görebiliriz veya iki şirketin analizini yaparak neden birinden birinin daha avantajlı olduğunu, bu şirketlerin ürünlerini, yönetim felsefelerini, pazarlama stratejilerini, kâr-zarar tablolarını inceleyerek analiz edebiliriz. Böylece iki şirketten hangisinin gelecekte daha başarılı olacağını söyleyebiliriz. İşte bu iki örnekte anlatılan yönteme vaka incelemesi denir.

Doğru cevap D seçeneğidir.

6.
Hangisi Myers-Briggs Tip Göstergesi’nin dört temel tercihlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Duyusal-Motor
Soru Açıklaması
Myers-Briggs Tip Göstergesi’nin dört temel tercihleri: • Dışa dönüklük/içe dönüklük: • Duyusal/Sezgisel • Düşünsel/Duygusal • Yargısal/Algısal tercihlerdir.
7.

I. J tipi örgüt-Hayat boyu istihdam

II. Z tipi örgüt-Kısa dönemli istihdam

III. J tipi örgüt-Uzmanlaşmamış kariyer yolları

IV. Z tipi örgüt-Bölünmüş ilişkiler

Yukarıda J ve Z tipi örgütler ile bunların özelliklerine yönelik eşleştirmeler verilmiştir. Bu eşleştirmelerden hangileri doğrudur?

Doğru Cevap: "B" I ve III
Soru Açıklaması

Hayat boyu istihdam ve uzmanlaşmamış kariyer yolları J tipi örgütlerin özellikleriyken; kısa dönemli istihdam ve bölünmüş ilişkiler Z tipi örgütlerin değil A tipi örgütlerin özellikleridir. Doğru yanıt B'dir. 

8.

Aşağıdakilerden hangisi yüksek duygusal zekaya sahip olan bireylerin temel özelliklerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "E" Analitik düşünme yeteneği
Soru Açıklaması

Duygusal zekâ yaşamın duygusal yönleriyle ilgili olan becerilerin bütünleşik bir kümesidir. Bu kavram Daniel Goleman’ın 1995 yılında yayınladığı “Duygusal Zekâ, Neden IQ’dan Önemlidir” adlı kitabıyla kamuoyunda yayılmıştır. Yüksek duygusal zekâya sahip olanların, aşağıda detaylı olarak açıklanan dört temel özelliği vardır. Bunlar; bireyin kendi duygularını düzenleme yeteneği, başkalarının duygularını izleme yeteneği, motive etmek, gelişmiş sosyal becerilerdir. Doğru yanıt E’dir.

9.

Aşağıdakilerden hangisi yöneticinin bilgi rollerinden biridir?

Doğru Cevap: "B" Örgütün dışarıda temsil edilmesi
Soru Açıklaması

Modern anlamda yöneticinin üç tür rolü bulunmaktadır. Bunlar: 1. Bireyler arası rolü, 2. Bilgi rolleri ve 3. Karar verme rolleridir. Bireyler arası rollerin içinde örgüte başkanlık etme, örneğin politikacılara veya ziyarete gelenlere örgütü tanıtma, diğer şirketlerle ilişkileri düzenleme, çalışanları işe alma, eğitime cezalandırma ve güdüleme rolü vardır. Bilgi rollerinin içinde, diğer şirketlerden bilgi toplama, yeni dergileri ve yazılanları okuma, diğer şirketlerin yaptıklarını öğrenme gibi görevleri vardır. Buna Yönetici, insanları kullanarak işleri yaptıran ve yürüten kişidir. Henry Mintzberg “monitoring roles” adını vermektedir. Aynı zamanda bu bilgilerin örgüt içinde çalışanlara duyurulması ve örgütün dışarıda temsil edilmesi rolü de bunun içinde yer alır. Karar verici roller grubunda ise yatırımcılık, kaynak ayırma, görüşmeci ve sorun çözücü fonksiyonları yerine getirilir. Doğru yanıt B’dir.

10.
Aşağıdakilerden hangisi Sigmund Freud’un kişilik oluşumuna ilişkin ortaya koyduğu dönemler arasındadır?
Doğru Cevap: "C" Latens Dönem
Soru Açıklaması
logo
Örgütsel Davranış
Ara Sınav - Deneme 4
11.
Örgütsel davranışın en temel ilgi alanı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Yönetim ve organizasyon
Soru Açıklaması
Bilgi teknolojileri ve işyeri dizaynı başka disiplinlerin konusu olmakla birlikte örgütsel davranış disipliniylede ilişkilidir. Ama birinci faktör olan yönetim ve organizasyon örgütsel davranışın en temel ilgi alanı ve neyle ilgili olduğudur. Böylece örgütsel davranış çalışan performanslarına ilişkin önemli bakış açıları ve görüşlerle katkıda bulunmaktadır. İş verimliliği, örgütsel iletişim ve çevre ise örgütsel davranışla ilgili olmakla birlikte temel ilgi alanları arasında yer almamaktadırlar.
12.
Altı temel kişilik tipi belirleyerek bu tipin yaptığı işle uyumlu olmasını sağlayan birtakım özellikler ve buna uygun meslekleri belirleyen iş ve kişilik uyumu kuramını aşağıdakilerden hangisi geliştirmiştir?
Doğru Cevap: "B" John Holland
Soru Açıklaması

John Holland kişilik ve iş uyumu konusundaki kuramıyla büyük ilgi çekmiştir. Bu kuram bireyin ilgileri (kişiliği) ile yaptığı iş arasındaki uyum üzerine kurulmuştur. Holland, kuramında altı kişilik tipi ve bu tipin yaptığı işle uyumlu olmasını sağlayan birtakım özellikler ve buna uygun mesleklerden söz etmektedir.

13.

Bireyin herhangi bir konu, nesne veya olaya karşı takındığı tavır veya duruş olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Tutum
Soru Açıklaması

Herhangi bir nesneye, konuya veya bireye karşı vaziyet alış biçimimiz uyum olarak tanımlanmaktadır. Doğru yanıt A'dır.

14.
Aşağıdakilerden hangisi sağlıksız bir örgüt kültürünün göstergelerindendir?
Doğru Cevap: "E" Liderler kendilerini yalnız hissederler
Soru Açıklaması
Doğru cevap "E" şıkkıdır. çünkü diğer şıklarda yer alan ifadeler sağlıklı örgüt kültürünün göstergelerini nitelemektedir.
15.
Örgütsel davranış disiplinine katkıda bulun çeşitli bilimler vardır. Bu bilimlerin her birinin farklı ilgi alanları bulunmaktadır. Buna göre aşağıdaki ilgili alanlarından hangisi örgütsel davranış ve disiplinine katkıda bulunan sosyal psikoloji biliminin ilgi alanlarından biridir?
Doğru Cevap: "A" Davranış değişimi
Soru Açıklaması
Davranış değişimi, tutum değişimi, iletişim, grup süreçleri ve gruplarda karar verme sosyal psikolojinin ilgi alanlarıdır. Taraftan öğrenme ve liderlik psikolojinin, örgüt kültürü ve gruplar arası iletişim ise sosyolojinin ilgi alanlarıdır.
16.
Aşağıdakilerden hangisi örgüt kültürü modellerinden Handy'nin Kültürel Tipleri'nden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" İşbirliği Kültürü
Soru Açıklaması
C seçeneğinde yer alan model Cameron ve Quinn Yaklaşımına aittir.
17.

Değerlerin örgüt tarihinde ne kadar derin köklerinin olduğu ile ilgili olan örgüt kültürü boyutu aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" Etki derecesi boyutu
Soru Açıklaması

Örgüt kültürünün “düzey” boyutu kültürün görünürlüğü veya fark edilme derecesi ile ilgilidir. Örneğin kültürün kurumun, şirketin logosu ve diğer sembollerinin kolayca ayırt edilmesi mümkün iken temel değerleri daha az görünür ve bilinirdir. Örgüt kültürünün “yaygınlık” boyutu kültürün kurumda ne kadar benimsendiği ve etkili olma derecesi ile ilgilidir. Kültür, insanları, inançlarını, örgüt içi ve dışındaki ilişkilerini, işletmenin rakiplerine, ürün ve hizmetlerine yönelik görüşleri gibi birçok yönünü yansıtmaktadır. Örgüt kültürünün “örtüklüğü” boyutu kültürün temel değerlerinin eski çalışanlar tarafından ne ölçüde farkında olmadan veya fazla düşünmeden kabul edildiği ve uygun davranıldığı ile ilgilidir. Bu değerler örgütün yeni çalışanları tarafından kolayca algılanmaz ve eski çalışanlar bunun farkına varmazlar. Örgüt kültürünün “etki derecesi” değerlerin örgüt tarihinde ne kadar derin köklerinin olduğu ile ilgilidir. Bu boyut, eski ve kurumsallaşmış, ayrışmış, belirgin bir tarihi olan örgütlerde gözlemlenebilir. Bu kültürlerde değerler ve inançlar birey üzerinde öylesine etkilidir ki, başka kurumlara geçen bireyler diğer kurumsal değerleri benimseyemez. Örgüt kültürünün “politik” boyutunda kültür örgüt içinde bütünleşik bir güç sistemi olarak ele alınır. Örgüt içi koalisyon ve işbirliği yapan gruplar, hatta klikler örgütün tarihi içinde önemli roller oynarlar. Bu grupların değerlere bağlılık derecesi değişime karşı direncin en önemli kaynağıdır. Doğru yanıt E’dir.

18.

Örgüt içinde çalışan insanlar arasında bir statü ve güç farklılığının olmasına inanan kişilere ne ad verilir?

Doğru Cevap: "A" Otoriter
Soru Açıklaması

Otoriter kişilik, örgüt içinde çalışan insanlar arasında bir statü ve güç farklılığının olmasına inanan kişidir.

19.
Aşağıdakilerden hangisi, 'Cevaplanması istenen bir grup yazılı sorudan oluşmuş veri toplama tekniğini' ifade etmektedir?
Doğru Cevap: "A" Anket
Soru Açıklaması
20.
 • Psikoloji
 • Sosyoloji
 • Ekonomi
 • Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri davranışın temel disiplinleri arasındadır?

  Doğru Cevap: "C" I ve II
  Soru Açıklaması

  Davranış, sosyal bilimler içinde üç temel disiplin çerçevesinde ele alınmaktadır. Bunlar; • Psikoloji • Sosyoloji ve • Antropolojidir

  TEST BİTTİ.
  CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
  Test Bulunamadı.
  BENZER YAZILAR
  YORUMLAR
  Arşivler
  Kategoriler
  • Kategori yok