• Örgütsel Davranış Deneme Ara Sınavları – Deneme 3

logo
Örgütsel Davranış
Ara Sınav - Deneme 3
1.

Kötü bir dönem geçiren bir çalışana anlayışlı davranarak iş stresini azaltmaya yönelik çalışana daha hafif görevler veren bir yönetici için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Doğru Cevap: "C" Duygusal zekası yüksektir. 
Soru Açıklaması

Duygusal zekâ yaşamın duygusal yönleriyle ilgili olan becerilerin bütünleşik bir kümesidir. Duygusal zekanın 4 temel özelliğinden biri olan başkalarının duygularını izleme yeteneği; yüksek duygusal zekâsı olan insanların, diğerlerini nasıl etkileyeceklerini ve buna göre nasıl davranacaklarını belirlemede iyi olmalarını ifade etmektedir. Söz konusu örnek bu bağlamda değerlendirildiğinde bu yöneticinin duygusal zekasının yüksek olduğunu söylemek mümkündür. Diğer yandan, öz-bilinç duyguları bireyin kendi içinden kaynaklanan duygulara; sosyal duygular ise bireyin kendisinin dışında olan veya bundan kaynaklanan duygulara işaret etmektedir. İş performansının yüksek olması başarılı ve daha yüksek performans göstermeyi ifade etmektedir. İnsanlar bazen işle ilgili olarak gerçekten hissettikleriyle uyumsuz duygular sergilemek ve olumsuz duyguları bastırmak zorunda kalırlar. Bu olgu duygusal uyumsuzluk olarak bilinir ve işle ilgili stresin önemli bir kaynağıdır. Bu nedenle, doğru yanıt C'dir.

2.
Aşağıdakilerden hangisi kişiliği oluşturan temel noktalardan tutarlılığın tanımıdır?
Doğru Cevap: "C" Farklı ortam ve durumlarda bile bireyin benzer bir biçimde hareket etmesidir.
Soru Açıklaması
3.
 • Benzersizlik veya kendine özgü oluş
 • Tutarsızlık
 • Değişmezlik veya durağanlık
 • Kişiliğin oluşumunda yukarıda verilen özelliklerden hangisi/hangileri büyük önem taşır?

  Doğru Cevap: "D" I ve III
  Soru Açıklaması

  Kişiliğin oluşumunda üç temel nokta önem taşır. Bunlar:

 • Benzersizlik veya kendine özgü oluş,
 • Tutarlılık,
 • Değişmezlik veya durağanlıktır.
 • 4.

  Diğer insanlarla benzer oluşumuzu tayin eden faktörlere ne ad verilir?

  Doğru Cevap: "A" Biyolojik
  Soru Açıklaması

  Diğer insanlarla benzer oluşumuzu tayin eden biyolojik faktörlerdir

  5.

  Kültürün kurumda ne kadar benimsendiği ve etkili olma derecesi ile ilgili olan örgüt kültürü boyutu aşağıdakilerden hangisidir?

  Doğru Cevap: "B" Yaygınlık boyutu
  Soru Açıklaması

  Örgüt kültürünün “düzey” boyutu kültürün görünürlüğü veya fark edilme derecesi ile ilgilidir. Örneğin kültürün kurumun, şirketin logosu ve diğer sembollerinin kolayca ayırt edilmesi mümkün iken temel değerleri daha az görünür ve bilinirdir. Örgüt kültürünün “yaygınlık” boyutu kültürün kurumda ne kadar benimsendiği ve etkili olma derecesi ile ilgilidir. Kültür, insanları, inançlarını, örgüt içi ve dışındaki ilişkilerini, işletmenin rakiplerine, ürün ve hizmetlerine yönelik görüşleri gibi birçok yönünü yansıtmaktadır. Örgüt kültürünün “örtüklüğü” boyutu kültürün temel değerlerinin eski çalışanlar tarafından ne ölçüde farkında olmadan veya fazla düşünmeden kabul edildiği ve uygun davranıldığı ile ilgilidir. Bu değerler örgütün yeni çalışanları tarafından kolayca algılanmaz ve eski çalışanlar bunun farkına varmazlar. Örgüt kültürünün “etki derecesi” değerlerin örgüt tarihinde ne kadar derin köklerinin olduğu ile ilgilidir. Bu boyut, eski ve kurumsallaşmış, ayrışmış, belirgin bir tarihi olan örgütlerde gözlemlenebilir. Bu kültürlerde değerler ve inançlar birey üzerinde öylesine etkilidir ki, başka kurumlara geçen bireyler diğer kurumsal değerleri benimseyemez. Örgüt kültürünün “politik” boyutunda kültür örgüt içinde bütünleşik bir güç sistemi olarak ele alınır. Örgüt içi koalisyon ve işbirliği yapan gruplar, hatta klikler örgütün tarihi içinde önemli roller oynarlar. Bu grupların değerlere bağlılık derecesi değişime karşı direncin en önemli kaynağıdır. Doğru yanıt B’dir.

  6.

  Aşağıdakilerden hangisi Z tipi örgütün özelliklerindendir?

  Doğru Cevap: "D" Bireysel güvene dayalı sorumluluk
  Soru Açıklaması

  A Tipi Örgüt • Kısa dönemli istihdam • Hızlı değerlendirme ve terfi • Uzmanlaşmış kariyer yolları • Açık kontrol mekanizmaları • Bireysel karar verme • Bireysel sorumluluk • Bölünmüş ilişkiler (katı bürokratik yapı)

  J Tipi Örgüt • Hayat boyu istihdam • Yavaş değerlendirme ve terfi • Uzmanlaşmamış kariyer yolları • Örtük kontrol mekanizmaları • Kolektif karar verme • Kolektif sorumluluk • Bütüncül ilişkiler (yumuşak bürokratik yapı)

  Z Tipi Örgüt: • Uzun süre istihdam • Yavaş değerlendirme ve terfi • Değişken kariyer yolları • Dengeli kontrol mekanizmaları • Katılımcı karar verme • Bireysel güvene dayalı sorumluluk • Bütüncül ilişkiler (yumuşak bürokratik yapı) Doğru yanıt D’dir.

  7.
  Aşağıdakilerden hangisi iş tatminsizliğine neden olan örgütsel etkenlerden biridir?
  Doğru Cevap: "A" Yükselme olanakları
  Soru Açıklaması
  71. sayfada şekil 3.2 de verilen bilgilerin analizi sonucu seçenekler arasından örgütsel etkenlerle ilişkili tek seçeneğin doğru cevap olan A seçeneğinde sunulduğu görülmüştür.
  8.
  Aşağıdakilerden hangisi Jung’ın Tip Sınıflandırması ve Myers-Briggs Tip Göstergesi'nden biri değildir?
  Doğru Cevap: "A" Deneyime açık olma/Açıklık
  Soru Açıklaması
  Doğru cevap "A" şıkkıdır. Deneyime açık olma/Açıklık, kişiliğin beş büyük boyutundan biridir.
  9.

  Danışman ve Özgen'in Eğilim Yaklaşımına göre; "görevlerin tam olarak yapılmasına mı yoksa göreli inisiyatif kullanımına izin verilmesine mi önem verildiğinin göstergesi" olarak açıklanabilen özellik aşağıdakilerden hangisidir?

  Doğru Cevap: "A" Destekleyicilik eğilimi
  Soru Açıklaması

  Destekleyicilik eğilimi : Görevlerin tam olarak yapılmasına mı yoksa göreli inisiyatif kullanımına izin verilmesine mi önem verildiğinin göstergesidir.

  10.

  I. Planlama

  II. Organize etme

  III. Liderlik

  IV.  Kontrol

  Yukarıdakilerden hangisi yöneticinin fonksiyonları arasında sayılır?

  Doğru Cevap: "D" I, II, III ve IV
  Soru Açıklaması

  20.yüzyılın başlarında Fransız Henri Fayol yöneticilerin beş temel fonksiyonu ol­ duğunu söylemekteydi. Bunlar; planlama, organizasyon, yürütme, koordinasyon­ ve kontroldü. Bugün bunlar biraz daralarak 4’e inmiştir. Yani,

  1. Planlama2. Organize etme3. Liderlik4. Kontroldür.

  Doğru cevap D'dir. 

  logo
  Örgütsel Davranış
  Ara Sınav - Deneme 3
  11.

  Kluckhohn ve Murray yaptıkları genellemede, her bireyin genelde; hiç kimseye benzemeyen, özgün bir davranış biçimi olduğunu ileri sürmüştür. Bu özellik hangi faktöre ilişkin bir açıklamadır?

  Doğru Cevap: "C" Sosyal
  Soru Açıklaması

  Kluckhohn ve Murray klasik açıklamalarında her bireyin genelde; • Diğer insanlara benzediğini ve benzer davrandığını (Biyolojik), • Bazı insanlara benzediğini ve onlar gibi davrandığını (Kültür) ve • Hiç kimseye benzemeyen, özgün bir davranış biçimi olduğunu ileri sürerler (Sosyal).

  12.
  Aşağıdakilerden hangisi yüksek duygusal zekaya sahip bir bireyin temel özelliklerinden biri değildir?
  Doğru Cevap: "E" İş tatmini yüksek olma
  Soru Açıklaması
  doğru cevap "E" şıkkıdır. Çünkü diğer şıklarda yer alan ifadeler duygusal zekaya sahip bireylerin temel özelliklerinden biri olup "iş tatmini yüksek olma" bireyin iş yapabilme yeteneğiyle bağlantılıdır.
  13.

  Beş büyük kişilik treytlerinden hangisi sinirli, hassas, güvensiz, kıskanç ve değişken özelliklere sahiptir?

  Doğru Cevap: "B" Nerotik
  Soru Açıklaması
  14.

  Örgüt kültürünün “.................” boyutu kültürün temel değerlerinin eski çalışanlar tarafından ne ölçüde farkında olmadan veya fazla düşünmeden kabul edildiği ve uygun davranıldığı ile ilgilidir.

  Boş bırakılan alana aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

  Doğru Cevap: "B" Örtüklüğü
  Soru Açıklaması

  Örgüt kültürünün “örtüklüğü” boyutu kültürün temel değerlerinin eski çalışanlar tarafından ne ölçüde farkında olmadan veya fazla düşünmeden kabul edildiği ve uygun davranıldığı ile ilgilidir.Doğru cevap B'dir.

  15.

  Örgüt kültürü ile örgüt iklimi arasındaki farklılıklara ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

  Doğru Cevap: "E" Örgüt kültürü belirleyici, örgüt iklimi ise değerleyicidir.
  Soru Açıklaması

  Örgüt kültürü ile örgüt iklimi arasındaki başlıca farklılıklar şu şekilde sıralanabilir: • Örgüt iklimi geçici bir özelliğe sahipken; örgüt kültürü genellikle uzun dönemli, stratejik bir özellik taşır. • Örgüt kültürü, örgüt iklimini kapsar fakat iklim, kültürün bütün yönlerini içermez. • Örgüt kültürü, çalışanların örgütleri hakkında hissettiklerinin yanı sıra, örgüte kimliğini ve davranış standartlarını kazandıran inançlar, değerler ve varsayımları kapsarken; örgüt iklimi, çalışanların çalışma birimleri ve örgütleri ile ilgili olarak paylaştıkları algıları kapsamaktadır. • Örgüt kültürü yavaş, örgüt iklimi ise daha hızlı değişir. • Örgüt kültürü, örgüt iklimini etkiler ve biçimlendirir. • Örgüt kültürü sosyoloji ve antropolojinin, örgüt iklimi ise psikolojinin temel ilkeleriyle ilgili kavramlardır. • Örgüt iklimi, örgüt kültüründen daha kısa sürelidir. • Örgüt kültürü belirleyici, örgüt iklimini değerleyicidir. • Örgüt kültürü davranış normlarını oluştururken; iklim bu davranış normlarına ne kadar uyulup uyulmadığı hususunda bir göstergedir. Yani, kültürün oyunun kurallarını belirleyici rolü varken iklim bu kurallara ne derece ve nasıl uyulduğunu gösterir. • Kültürün belirleyicileri ile iklimin belirleyicileri farklıdır. • Örgüt iklimi çalışanların beklentilerinin gerçekleşme düzeyini ölçerken; örgüt kültürü bu beklentilerin ne olduğu ile ilgilidir. Doğru yanıt E’dir.

  16.

  John Holland iş ve kişilik uyumu üzerine kurulu yaklaşımında altı temel kişilik özelliği ve bunlarla uyumlu işler arasında bağlantı kurmuştur. Holland'ın kuramından hareketle, duygudan ziyade düşünmeyi, koordinasyonu ve anlayışı gerektiren işlere uygun olan ve analitik, orijinal, meraklı, bağımsız kişilik özellikleri gösteren birisi aşağıdaki işlerden hangisi ile uyum sağlayabilir?

  Doğru Cevap: "D" Muhabirlik
  Soru Açıklaması

  John Holland'a göre, duygudan ziyade düşünmeyi, koordinasyonu ve anlayışı gerektiren işlere uygun olan tip araştırmacı tiptir ve bu kişiler daha çok analitik, orijinal, meraklı, bağımsız kişilik özellikleri sergilemektedirler. Bu kişilik tipine uygun işler ise; biyoloji, matematik ve muhabirlik gibi işlerdir. 

  17.

  I. Ben merkezci olması

  II. İnsanları belirli kategorilere ayırmaması

  III. Sözel iletişim biçimlerini daha fazla tercih etmesi

  IV. Farklı kültürleri tanıması

  Yukarıdakilerden hangileri kozmopolit bir yöneticinin sahip olması gereken özelliklerdendir?

  Doğru Cevap: "D" II ve IV
  Soru Açıklaması

  Farklı kültürlerden gelen insanları başarılı bir biçimde yönetme, örgütü diğer şirketlere kıyasla rekabette daha avantajlı bir hale getirebilmektedir. Küresel yöneticinin rolü daha önceki yöneticilere kıyasla diğer kültürleri anlama, gözlemleme ve öğrenme konusunda başarılı olmak ve farklı bakış açıları geliştirmektir. Bu nedenle başarılı bir küresel yönetici her şeyden önce kozmopolit bir yapıya sahip olmalı, ben merkeziyetçi olmamalıdır. Diğer bir deyişle küresel yönetici başka kültürden gelen insanlara açık ve esnek olmalı, onları kategorileştirmeyip dışlamamalıdır. Küresel yönetici bu nedenle yoğun bir iletişim ihtiyacı içindedir. Çünkü, diğer kültürlerin sözel ve sözel olmayan iletişim biçimlerini öğrenmek ve bunların anlamlarını çözmek zorundadır. Buna göre I ve III numaralı seçeneklerde verilen ifadeler kozmopolit bir yöneticinin özelliği değilken, II ve IV numaralı seçeneklerde verilen ifadeler kozmopolit yöneticinin özelliklerindendir. Doğru yanıt D'dir. 

  18.

  Yöneticiler örgütün yapısından sorumlu olan kişilerdir. Ne tür işler yapılacak, bunları kim yapacak, işler ne şekilde gruplanacak, kim kime rapor edecek ve kararlar nerede alınacak, bunların hepsi ... fonksiyonudur.

  Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilirse ilişkili yönetici fonksiyonu doğru tanımlanmış olur?

  Doğru Cevap: "B" Organize etme
  Soru Açıklaması

  Yöneticiler aynı zamanda örgütün yapısından sorumlu olan kişilerdir. Ne tür işler yapılacak, bunları kim yapacak, işler ne şekilde gruplanacak, kim kime rapor edecek ve kararlar nerede alınacak, bunların hepsi organize etme bir diğer adıyla örgütleme fonksiyonudur. Doğru yanıt B'dir. 

  19.

  İnsanların kendi kültürlerinden farklı yeni kültürlerle karşılaştıkları zaman doğalolarak kafalarının karışması ve uyum sorunları yaşaması aşağıdakilerden hangisidir?

  Doğru Cevap: "C" Kültür şoku
  Soru Açıklaması

  Küreselleşme sonucu ortaya çıkan bir diğer önemli olgu kendi kültürleri dışında yaşayan çalışanların karşılaştıkları farklı kültürler ve buna uyum süreçleridir.İnsanlar kendi kültürlerinden farklı yeni kültürlerle karşılaştıkları zaman doğalolarak kafaları karışabilir ve uyum sorunları yaşarlar. Genelde bu olguya kültürşoku denilir. Doğru cevap C seçeneğidir.

  20.

  Aşağıdakilerden hangisi küresel bir yöneticinin özellikleri arasında yer almaz?

  Doğru Cevap: "D" Kültür farklılıklarını olduğu gibi örgüt kültüründe koruması
  Soru Açıklaması

  Başarılı bir küresel yönetici her şeyden önce kozmopolit bir yapıya sahip olmalıdır. Küresel yöneticinin rolü daha önceki yöneticilere kıyasla diğer kültürleri anlama, gözlemleme ve öğrenme konusunda başarılı olmak ve farklı bakış açıları geliştirmektir. küresel yönetici başka kültürden gelen insanlara açık ve esnek olmalı, onları kategorileştirmeyip dışlamamalıdır. Küresel yönetici, kültürel farklılıkların iş performansını nasıl etkileyeceğini, çalışanları nasıl güdüleyip nasıl ödüllendireceğini hatta nasıl disipline edeceğini de bilmek zorundadır.  Böylece her kültürün işi başarmadaki en iyi yönlerini alarak bunları kendi yönetim yaklaşımı içinde eritip, farklılıkları giderip yeni bir örgüt kültürü yaratarak örgütü yeniden organize ederek, örgüte yeni bir vizyon sağlayabilecektir. Bu nedenle, kültür farklılıklarını örgüt kültüründe olduğu gibi korumak yerine onlardan yeni bir vizyon yaratmaktadır. Doğru yanıt D'dir.

  TEST BİTTİ.
  CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
  Test Bulunamadı.
  YORUMLAR
  Arşivler
  Kategoriler