• Örgütsel Davranış Deneme Ara Sınavları – Deneme 21

logo
Örgütsel Davranış
Ara Sınav - Deneme 21
1.

Örgüt kültürünün _____________________ boyutu kültürün görünürlüğü veya fark edilme derecesi ile ilgilidir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru bir biçimde tamamlar?

Doğru Cevap: "B" Düzey
Soru Açıklaması

Örgüt kültürünün “düzey” boyutu kültürün görünürlüğü veya fark edilme derecesi ile ilgilidir. Örneğin kültürün kurumun, şirketin logosu ve diğer sembollerinin kolayca ayırt edilmesi mümkün iken temel değerleri daha az görünür ve bilinirdir.

Dolayısıyla doğru cevap B seçeneğidir.

2.

İnsanları kullanarak işleri yaptıran ve yürüten kişiye ne ad verilir?

Doğru Cevap: "C" Yönetici
Soru Açıklaması

Yönetici, insanları kullanarak işleri yaptıran ve yürüten kişidir. Doğru cevap C'dir. 

3.

Yukarıda verilen kavramlar ve açıklamalarının doğru eşleştirmesi aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

Doğru Cevap: "B" 1-Z, 2-X, 3-Y
Soru Açıklaması

Eskiden otomotiv endüstrilerinde yapılan en ağır el işleri bile artık birkaç düğmeye basılarak bir aletin komutlarıyla yapılır hâle gelmiştir. İşlerin etkin bir biçimde yapılabilmesi için örgütler çalışan sayılarını giderek azaltır hâle gelmişler ve bu durum küçülme (downsizing) olarak tanımlanmıştır.

Sanal örgütler son derece esnek bir yapıda olup bir grup işletmenin geçici olarak ortak birgün oluşturup belirgin bir işi veya fırsatı yaratmak veya üretmek amacıyla bir araya gelmesiyle oluşmaktadırlar.

Son yıllar içinde tele çalışma adlı bir uygulama giderek yaygınlık ve kabul görmektedir. Burada iletişim teknolojilerinin kullanımıyla ve yardımıyla işler işyerine gitmeden evden veya işyeri dışında başka bir yerden yürütülmektedir.

Doğru cevap B seçeneğidir.

4.
Aşağıdakilerden hangileri kişiliği oluşturan temel unsurlardandır? I.Benzersizlik veya kendine özgü oluş II.Tutarlılık III.Değişmezlik veya durağanlık
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması
Kifliliği oluşturan üç temel nokta önem taşır. Bunlar: • Benzersizlik veya kendine özgü oluş, • Tutarlılık, • Değişmezlik veya durağanlıktır.
5.
Bir firma kurumsal ilişkilerinde çalıştırmak üzere bir çalışan aramaktadır. Yapacağı iş üretilen hizmetin kurumsal firmalara ulaştırılması ve tanıtılması olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi bu işi yapacak kişide var olan kişilik özelliği uygun değildir?
Doğru Cevap: "B" Nerotik
Soru Açıklaması
34. sayfanın Duygusal tutarlılık veya kararlılık başlıklı içeriğinde nerotik kişilerin içe dönük, kararsız, sinirli, kıskanç, güvensiz, dengesiz kişilik özelliklerinde olduğu belirtilmiştir ve bu özellikler ikili ilişkiler ve meslek hayatı için tercih edilmeyen özelliklerdendir.
6.

Aşağıdakilerden hangisi güçlü örgüt kültürünün işlevlerinden biridir?

Doğru Cevap: "A" Kimlik, aidiyet ve güven duygusunun gelişmesi.
Soru Açıklaması

Doğru yanıt. kimlik, aidiyet ve güven duygusunun gelişmesidir.

7.

Bir örgüt içerisinde üyelerin birbirlerine hitap şekillerinde ve birbirleri ile iletişimlerinde resmi bir dil kullanılmasının örgüt genelinde onaylanan ve kabul gören bir davranış olması örgüt kültürünün daha çok hangi ögesi kapsamında yer alır?

Doğru Cevap: "E" Değerler
Soru Açıklaması

Değer, bireylerin yaşantısında önemli yer tutan, toplumdaki bireyler tarafından paylaşılan, iyi, kötü, onaylanmış, onaylanmamış olacak şekilde bireylere yön veren, örgütsel kültürün yapı taşı olarak nitelenen ve bireylere tercihleri konusunda ışık tutan kavram ve inançlar olarak tanımlanabilir. Doğru yanıt E'dir.

8.
Aşağıdakilerden hangisi mülakatın avantajlarından biridir?
Doğru Cevap: "A" Anlaşılmayan sorular geri bildirim yoluyla hemen farkedilir.
Soru Açıklaması

Mülakatın avantajında anlaşılmayan sorular geri bildirim yoluyla hemen farkedilir ve açıklığa kavuşturulur. Detaylı bilgi alma yolları vardır. Esneklik ve uyum sağlar.

9.
Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri yöneticinin işlevleri olarak görülmektedir? I. Planlama II. Organize etme III. Liderlik IV. Kontrol V. Emir-Komuta etme
Doğru Cevap: "D" I, II, III ve IV
Soru Açıklaması
10.
Doğru olup olmadığı sorgulanmaksızın, tartışmaya açık olmadan bireylerce kabul edilen yargı, inanç ve genellemeleri ifade eden kavram hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Sayıltılar
Soru Açıklaması
logo
Örgütsel Davranış
Ara Sınav - Deneme 21
11.

Aşağıdakilerden hangisi sabah insanları ile ilgili doğrudur?

Doğru Cevap: ""
Soru Açıklaması

Sabah insanları erken kalkan, sabahleyin erken saatlerde daha enerjik olan, akşam insanları ise öğleden sonra ve gece daha enerjik olan ve bu saatlerde çalışmayı seven ve başarılı olan insanlardır. Araştırmalar, gece insanlarının daha değişken bir uyku potansiyeline, sabah insanlarının ise daha düzenli bir uyku potansiyeline sahip olduklarına işaret etmektedir. Örneğin, sabah insanları ortalama 6-8 saat düzenli uyurlarken (bu ister çalışma yaşamında isterse de çalışma dışı saatlerde olsun), gece insanları çalışma günlerinde 5-8 saat, çalışmadıkları günlerde 10-12 saat uyumaktadırlar. Bu durum gece insanlarının çalışma günlerinde yeterince uyku uyumadıklarını ve bunu çalışma dışı günlerde daha çok uyuyarak telafi ettiklerini göstermektedir. Bu gerçeklerin ışığında yeterince uyku uyumayan insanlar iş kazalarına daha açık ve çalışırken hata yapma olasılıklarının daha yüksek olduğu saptanmıştır.

12.
Aşağıdakilerden hangisi yöneticinin fonksiyonlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Deneyim
Soru Açıklaması
13.

Erikson, kişiliğin gelişimini sekiz döneme ayırarak incelemektedir. Buna göre Erikson'ın girişkenlik- suçluluk duygularının ön plana çıktığı dönem olarak nitelendirdiği dönem aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Lokomotor-Jenital Dönem
Soru Açıklaması

Kişiliğin gelişimini sekiz döneme ayırarak ele alan Erikson, Lokomotor-Jenital Dönem olarak adlandırdığı dönemi, kişilik üzerinde girişimcilik ve suçluluk duygularının ön plana çıktığı dönem olarak nitelemektedir.

14.

Aşağıdakilerden hangisi antropolojinin çalışma konularından biri değildir?

Doğru Cevap: "B" Toplumsal yapıların analizi
Soru Açıklaması

Antropoloji daha çok insan ve insan davranışlarının bütün olarak incelenmesi üzerinde durur ve temel ilgi alanı insanın yarattığı kültür konusudur. Örgütsel davranış açısından da ilgi alanı; kültür sistemleri, inançlar, gelenekler, grup ve toplum içindeki değer sistemleri, farklı kültürler arasındaki davranış biçimleri gibi konulardır. Toplumsal yapıların analizi ve yapılar arasındaki pozisyonlar ise sosyolojinin temel ilgi alanıdır. Doğru yanıt B’dir.

15.

Duygu ve tutumlara ilişkin aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

Doğru Cevap: "D" Tutumlar düşünülür.
Soru Açıklaması

Duygular; tecrübelerdir, hissedilir ve kısa sürelidir. Tutumlar; kararlardır, düşünülür ve uzun süre değişmez. Doğru yanıt D’dir.

16.

Çalışanın yaptığı işin ilgi çekici olması, onu yaparken kendini olumlu hissetmesi, işin tekrar eden sıkıcı bir yapıda olmaması iş tatmini ile ilgili faktörlerden hangisinin kapsamındadır?

Doğru Cevap: "C" İşin Niteliği
Soru Açıklaması

İşin içeriği, iş tatmini açısından büyük önem taşır. Bireyin çalışırken işinden elde ettiği geri bildirim ve çalışırken sahip olduğu serbestiyet işle ilgiliiki önemli motivasyon kaynağıdır. Bireyin çalışırken işini iyi ve hatasız yaptığınailişkin duyduğu olumlu sözler, onun için güdüleyici bir durum yaratır. Birey, çalışırken kendi kendine karar verebilme ve insiyatif kullanma hakkına sahip ise bu durumda bireyin tatmini olumlu yönde etkiler. Yaptığı işin ilgi çekici olması, onu yaparken kendini olumlu hissetmesi, işin tekrar eden sıkıcı bir yapıda olmaması ve bireye statü sağlaması da çalışanın tatmini duygusunu arttırır.

Doğru cevap C seçeneğidir.

17.
Aşağıdakilerden hangisi örgüt kültürünü oluşturan ve varlığı görünür olmayan unsurlardan biridir?
Doğru Cevap: "A" İnançlar
Soru Açıklaması
18.

Aşağıdakilerden hangisi J Tipi örgüt özelliği arasındadır?

Doğru Cevap: "D" Kolektif karar verme
Soru Açıklaması

Kolektif karar verme J tipi örgüt özellikleri arasındadır.Doğru cevap D'dir.

19.

Aşağıdakilerden hangisi örgütsel davranış disiplininin temel özelliklerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "A" Örgütün teknolojik yapısının etkililiğini değerlendirmeye olanak verir.
Soru Açıklaması

Örgütsel davranışın dört temel karakteristiği bulunmaktadır. Birincisi örgütsel davranış bilimsel yöntemi kullanarak araştırmalar yapar, İkincisi birey, grup ve örgütler üzerinde odaklanır, üçüncüsü doğası gereği disiplinler arası bir yapıdadır ve dördüncüsü ise örgütsel davranışın örgütün etkin bir biçimde çalışması ve bireyin başarısı üzerinde durmasıdır. Doğru yanıt A’dır.

20.
Aşağıdaki çalışma duygularından hangisi üzüntü kategorisinin altında yer almaktadır?
Doğru Cevap: "C" Cefa
Soru Açıklaması
Hüsran, kayıtsızlık, utanç, cefa ve duygudaş alt kategorileri üzüntü duygusunun altında yer almaktadır.
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler