• Örgütsel Davranış Deneme Ara Sınavları – Deneme 20

logo
Örgütsel Davranış
Ara Sınav - Deneme 20
1.
I. Olguları gözler ve sınıflandırır II. Olgular arasında ilişkilere ait hipotezler öne sürer III. Veri toplamak için deney yapar IV. Sonuç olarak olguları ispatlama çalışır V. Olgular arasında neden sonuç ilişkilerine dayanarak genelleme yapar Yukarıda sıralanmış ögelerin hangileri örgütsel davranış biliminin yönteminin özellikleridir?
Doğru Cevap: "A" I-II-III-IV-V
Soru Açıklaması
Kitapta soru ile ilgili şu açıklama vardır: Örgütsel davranış bilimi fizik ve doğa bilimlerinin takip ettiği yöntemlerden çok farklı bir yol takip etmez. Yani en basit bir biçimde gözlem yapar, hipotezler kurar ve hipotezleri deney yoluyla ispatlamaya çal›fl›r. Örgütsel davranış bilimi bu şekilde ; • Olguları gözler, • Olguları sınıflandırır, • Olgular arasındaki ilişkilere ait hipotezler öne sürer, • Veri toplamak için deney yapar ve bunun sonucunda olguları ispatlamaya çalışır ve • Olgular arasındaki neden sonuç ilişkilerine dayanarak genellemeler yapar. Dolayısıyla doğru cevap A şıkkıdır. Sıralanan ögelerin hepsi yöntemin özellikleridir..
2.
Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde örgüt kültürünün rasyonel araçlarına verilen örnekler bir arada verilmiştir? 1 Kullanılan teknoloji 2 Örgütün jargonu (özel dili) 3 Davranış kalıpları 4 Planlama ve kontrol sistemleri 5 Törenleri, 6 Başarı öyküleri 7 Örgüt yapısı 8 Giyim-kuşam
Doğru Cevap: "D" 1-4-7
Soru Açıklaması
90. sayfa da başlayan ilk paragrafın ortalarında örgütlerde kullanılan rasyonel ve görüntüsel araçlara ait verilen örnekler arasında sadece D seçeneğinde bulunan araçlar verilmektedir.
3.

Myers-Briggs Tip Göstergesi modelinde dört temel tercih bulunmaktadır ve her tercih için de iki seçenek söz konusudur. Bu tercihlerin kombinasyonu bireyin psikolojik anlamdaki tipini oluşturmaktadır.

Buna göre karar verirken bilimsel yöntemi tercih eden ve her zaman sebep-sonuç ilişkilerini dikkate alan bir yapıya sahip olan bireyler nasıl tiplerdir?

Doğru Cevap: "B" Düşünsel
Soru Açıklaması

Düşünsel tipler karar verirken bilimsel yöntemi tercih eden ve her zaman sebep-sonuç ilişkilerini dikkate alan bir yapıya sahiptirler. Kararlarında somut ve kanıta dayalı hareket eden ve duygusallıktan uzak kişilerdir.

4.
"Belirli davranışlar belirli şartların veya koşulların oluşumuna bağlıdır." ifadesi hangi yönetim yaklaşımını özetlemektedir?
Doğru Cevap: "B" Durumsallık yaklaşımı
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi iş karakteristikleri kuramına göre merkezi iş karakteristikleri arasında değildir?
Doğru Cevap: "A" Kontrol
Soru Açıklaması
6.
Bireyin herhangi bir davranışının ortaya çıkmasında veya sonuçlarında kendisinin belirli bir katkısının olduğuna inanması biçiminde tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Kendilik kontrolü
Soru Açıklaması
7.

Özel bir hareketin veya davranışın farklı ortamlarda farklı sonuçlarının olabileceğini ifade etmesi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Durumsallık yaklaşımı
Soru Açıklaması

Durumsallık yaklaşımı özel bir hareketin veya davranışın farklı ortamlarda farklısonuçlarının olabileceğini ifade eder. Doğru cevap A seçeneğidir.

8.
Bir testin ölçmek istediğini ne oranda kesin ve iyi ölçtüğünü ifade etmek için kullanılan kavram hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Güvenirlik
Soru Açıklaması
9.

…......… ……...….bireyin tutum nesnesi hakkındaki inançlarından oluşur. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere getirilebilecek en uygun sözcük nedir?

Doğru Cevap: "A" Bilişsel bileşeni
Soru Açıklaması

Bilişsel bileşeni bireyin tutum nesnesi hakkındaki inançlarından oluşur.

10.

_______________________ arasında  toplum içinde insanların anlaşmasında temel iletişim ve anlaşma aracı olarak görülen dil, toplumsal geçmiş ile bağlantı kurulmasında etkili olan hikâyeler, efsaneler, kahramanlar, törenler sayılabilir.

Yukarıda boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru bir biçimde tamamlar?

Doğru Cevap: "A" Sözel-davranışsal semboller
Soru Açıklaması

Sözel-davranışsal semboller olarak; toplum içinde insanların anlaşmasında temel iletişim ve anlaşma aracı olarak görülen dil, toplumsal geçmiş ile bağlantı kurulmasında etkili olan hikâyeler, efsaneler, kahramanlar, davranışsal semboller içinde önemli yer tutan törenler sayılabilir. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir.

logo
Örgütsel Davranış
Ara Sınav - Deneme 20
11.

I.  Örgütün temel vazifesi ve politikaları konusunda ortak anlayışın gelişmesi

II.  Amaçlara dönük davranış kalıplarının edinilmesi

III. Farklı birimlerin çatışan değerlere sahip olması

IV. Herkesin işi bildiği gibi yapması

V. Denetim ve motivasyonun kolaylaşması

Yukarıdakilerden hangileri güçlü örgüt kültürünün işlevlerindendir?

Doğru Cevap: "D" I, II ve V
Soru Açıklaması

Güçlü örgüt kültürünün işlevleri;• Örgütün temel vazifesi ve politikaları konusunda ortak anlayışın gelişmesi,• Örgüt üyelerini bir arada tutan ve iletişimi kolaylaştıran ortak dilin oluşması,• Kimlik, aidiyet ve güven duygusunun gelişmesi,• Yeni üyelerin intibakının kolaylaşması,• Örgüt üyelerinin sorumluluk alma ve sahiplenme eğilimlerinin artması,• Örgüt içi dostluk bağlarının güçlenmesi,• Amaçlara dönük davranış kalıplarının edinilmesi,Denetim ve motivasyonun kolaylaşması,• Örgütsel başarının artması şeklinde sıralanabilir.

Zayıf örgüt kültürünün göstergeleri ise şöyledir;• Kendilerini başarıya götürecek açık ve seçik bir misyona sahip değildirler.• Birçok değer ve inanç var olabilir ancak hangilerinin daha önemli olduğu net değildir.• Farklı birimler, çatışan değerlere sahiptirler.• Yönetim, tüm kurumda geçerli bir anlayış geliştirme çabası göstermemektedir.• İş görme yöntemleri geleneksel hâle gelmemiştir; herkes işi bildiği gibi yapmaktadır.

Görüldüğü üzere, III ve IV numaralı maddelerde verilenler güçlü örgüt kültürünün işlevleri değil, zayıf örgüt kültürünün göstergeleridir. Bu nedenle doğru cevap I, II ve V numaralı maddeleri içeren D seçeneğidir.

12.

............…...kuramı göre insanların yaşamlarında önem verdikleri veya değer verdikleri herşey iş tatmini açısından önemli bir kaynak olabilir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere getirilebilecek en uygun sözcük nedir?

Doğru Cevap: "C" Değer kuramı
Soru Açıklaması

Değer kuramı göre insanların yaşamlarında önem verdikleri veya değer verdikleri herşey iş tatmini açısından önemli bir kaynak olabilir.

13.

Kluckhohn ve Murray klasik açıklamalarında her bireyin genelde;

  • Diğer insanlara benzediğini ve benzer davrandığını,
  • Bazı insanlara benzediğini ve onlar gibi davrandığını,
  • Hiç kimseye benzemeyen, özgün bir davranış biçimi olduğunu ileri sürerler.

Yukarıdaki bilgiye göre, kişilik oluşumunu etkileyen faktörler hangi seçenekte doğru sırayla verilmiştir?

Doğru Cevap: "B" Biyolojik-Kültürel-Sosyal
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi sorumlu kişilik tipinin öne çıkan özellikleri arasında yer almaktadır?
Doğru Cevap: "D"  Azim
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisinde yöneticinin fonksiyonları doğru sıralanmıştı?
Doğru Cevap: "A" Planlama, Organize etme, Liderlik ve Kontrol
Soru Açıklaması
Sonun kitaptaki metni aynen sorduğu için hatırlama düzeyindedir. S. 16'da “Yöneticinin fonksiyonları” yazmaktadır. Yöneticinin fonksiyonları şunlardır: 1.Planlama 2. Organize etme 3. Liderlik 4. Kontroldür.
16.
“Küresel yönetici, başka kültürlere saygılı ve onların bu farklılıklarına olumlu yaklaşan bir kişidir.” ifadesini aşağıdaki kavramlardan hangisi karşılar?
Doğru Cevap: "A" Kozmopolitik
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi sağlıksız örgüt kültürünün göstergelerinden biridir?
Doğru Cevap: "B" Çatışmalar saklanır ve uzatılır.
Soru Açıklaması
18.
Kaygı ve korku ile ilgili olarak aşağıda yer alan bilgilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "B" Korkunun kaynağı bellidir.
Soru Açıklaması
19.

I. Motivasyon

II. Liderlik

III. Planlama

IV. Uygulama

Yukarıdakilerden hangileri 21. yüzyıl örgütlerinde yönetimin temel fonksiyonları arasında yer almaktadır?

Doğru Cevap: "C" II ve III
Soru Açıklaması

20.yüzyılın başlarında Fransız Henri Fayol yöneticilerin beş temel fonksiyonu olduğunu söylemekteydi. Bunlar; planlama, organizasyon, yürütme, koordinasyonve kontroldü. Bugün bunlar biraz daralarak 4’e inmiştir. Bunlar; planlama, organize etme, liderlik ve kontroldür. Doğru yanıt C'dir.

20.

I- Duygularımızın her zaman bir objesi veya amacı olmayabilir.

II- Duygular kısa sürede çalışanları etkiler ve bulaşıcı bir hale gelir.

III- Duyguların ifadesi evrensel bir yapıdadır.

IV- Kültür insanların duygularını nasıl ve ne zaman ifade etmelerinde önemli bir faktördür.

Yukarıda sıralanmış olan duygulara ait özelliklerin hangisi/hangileri doğrudur?

Doğru Cevap: "C" II-III-IV
Soru Açıklaması

Duygulara ait bazı özellikler şu şekilde sıralanabilir:

Duygularımızın her zaman bir objesi veya amacı vardır.

Duygular kısa sürede çalışanları etkiler ve bulaşıcı bir hâle gelir.

Duyguların ifadesi evrensel bir yapıdadır.

Kültür insanların duygularını nasıl ve ne zaman ifade etmelerinde önemli bir faktördür.

Bu nedenle, doğru yanıt C'dir. 

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler