• Örgütsel Davranış Deneme Ara Sınavları – Deneme 2

logo
Örgütsel Davranış
Ara Sınav - Deneme 2
1.

Bir işletmede kurucunun başarılarına ve örgüte olan katkılarına yönelik anlatılan hikayeler örgüt kültürünün ögelerinden hangisinin kapsamında yer almaktadır?

Doğru Cevap: "C" Semboller ve davranışlar
Soru Açıklaması

Semboller ve davranışlar, örgüt kültürünün birinci düzeyini oluşturmakta ve kültür olgusunun dışarıdan gözlenebilen, dışa yansıyan unsurlarını ifade etmektedir. Kültürün bu ögesi, sözel-davranışsal ve fiziksel olarak ikiye ayrılabilir. Sözel-davranışsal semboller olarak; toplum içinde insanların anlaşmasında temel iletişim ve anlaşma aracı olarak görülen dil, toplumsal geçmiş ile bağlantı kurulmasında etkili olan hikâyeler, efsaneler, kahramanlar, davranışsal semboller içinde önemli yer tutan törenler sayılabilir. Doğru yanıt C'dir.

2.
Örgütsel davranış disiplininin ele aldığı konuların temelinde ne vardır?
Doğru Cevap: "B" İnsan davranışları
Soru Açıklaması
B
3.

Aşağıdaki örgüt kültürü unsurlarından hangisi görünür olmayan unsurlardan biridir?

Doğru Cevap: "E" Sayıltılar
Soru Açıklaması

Örgüt kültürünün görünen ve görünmeyen iki boyutu vardır. Bireyin bunları doğru algılaması, işletmeyi tanıması ve benimsemesi sürecinde temel katkıyı yapar. Örgüt kültürünün gözle görünen boyutu semboller, sloganlar, törenler, özel giysiler ve benzeri somut unsurları içerir. Bunların bireyler tarafından algılanması kullanımı ile mümkündür. Bir organizasyonun üyesi olan herkes bir anlamda zorunlu olarak bu unsurları benimser ve uygular. Örgüt kültürünün bireyler tarafından anlaşılması ve algılanması güç olan boyutu ise gözle görülemeyen unsurları kapsar. Değerler, olaylara ve insanlara yaklaşım, yönetim anlayışı ve benzeri konuların bireylerce öğrenilmesi, güç ve uzun bir süreç gerektirir. Doğru yanıt E’dir.

4.
Aşağıdakilerden hangisi örgüt kültürünün tanımlarından biridir?
Doğru Cevap: "A" Bir örgüt içinde oluşmuş, paylaşılan inançlar, değerler ve alışılagelmiş davranış kalıpları
Soru Açıklaması
A seçeneğinde yer alan bilgi yapışmış olan örgüt kültürü tanımlarından biridir. Diğer seçeneklerde yer alan bilgiler örgüt kültürü tanımlarının ortak noktaları konusunda verilen bilgilerdir.
5.

I. Biçimsel olması

II. Tanımlama güçlükleri

III. Kavramın nesnelliği

IV. Algılanmasının zor olması

Yukarıdakilerden hangileri kültür kavramının karmaşıklığının kaynakları arasında yer almaktadır?

Doğru Cevap: "D" II ve IV
Soru Açıklaması

Örgüt kültürü kavramının karmaşıklığı, biçimsel olmaması, tanımlama ve algılama güçlükleri ve öznelliğinden kaynaklanır. Örneğin, örgütsel kültürden söz edildiğinde değerleri, normları, törenleri, kahramanları, gayriresmî iş görme süreç ve yöntemlerini, tarihsel olarak yaşanan güçlük dönemlerindeki başa çıkma yöntemlerini düşünmek gerekir. Doğru yanıt D'dir. 

6.
Kişilik kavramına ilişkin olarak aşağıda yer alan ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Kişilik insanların ne yapabildiğini gösterir.
Soru Açıklaması
7.

Bireyin alıştığı çevrenin ortadan kalkması sonucu oluşan kaygının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Desteğin çekilmesi
Soru Açıklaması

Desteğin çekilmesi: Bireyin alıştığı çevrenin ortadan kalkması kaygı yaratabilir. Başka bir ülkeye gitmek üzere sizi seven ve koruyan bir yöneticinin işten ayrılması gibi.

Olumsuz bir sonuç beklemek: Sağlıkla ilgili bir durum söz konusu olduğunda, bir röntgen veya laboratuvar tahlilinin sonucunu beklerken yaşadığınız durum buna örnek verilebilir.

İç çelişki: İnandığınız bir fikirle yaptığınız davranış arasında bir çelişki varsa kaygı türünden bir tedirginlik duyarız. Gaz santrallerinin tehlikeli ortamlar olduğuna inanan kişinin bu tür bir iş yerinde çalışması bireyde gerginlik yaratabilir.

Belirsizlik: Geleceğin ne olacağını bilememek insanlar için bir kaygı nedenidir. İnsanoğlu belirsizlikleri ortadan kaldırmak için toplumsal kurumları (aile, din, boş zaman etkinlikleri vs.) kültürü, bilimi ve teknolojiyi yaratmıştır. Doğru yanıt B’dir.

8.

I- Rahatlama egzersizleri 

II- Düşünce biçiminizi değiştirmek

III- Öfkeyi dışa vurmak

IV- Öfkeyi başka bir odaktan çıkartmak

V- Odayı veya ortamı terk etmek

Yukarıdakilerden hangileri kızgınlık kontrolünde yapılabilecekler arasında yer alır?

Doğru Cevap: ""
Soru Açıklaması

Kızgınlık kontrolünde yapılabilecekler arasında;  rahatlama egzersizleri, düşünce biçiminizi değiştirmek, komik şeyler düşünmek, espriyle geçiştirmek, odayı veya ortamı terk etmek bulunmaktadır. Doğru yanıt E'dir. 

9.
Aşağıdakilerden hangisi örgüt kültürü kurucularında olması gereken kişilik özelliklerinden biridir?
Doğru Cevap: "A" Belirgin vizyonları olması
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi örgütsel davranışın temel karakteristiklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Örgüt bireylerin özgürlük hakları üzerine odaklanır
Soru Açıklaması
Örgütsel davranışın dört temel karakteristiği bulunmaktadır. Birincisi örgütsel davranış bilimsel yöntemi kullanarak araştırmalar yapar, ikincisi birey, grup ve örgütler üzerinde odaklanır, üçüncüsü doğası gereği disiplinler arası bir yapıdadır ve dördüncüsü ise örgütün etkin bir biçimde çalışması ve bireyin başarısı üzerinde durur.
logo
Örgütsel Davranış
Ara Sınav - Deneme 2
11.

İnsanlar kendi kültürlerinden farklı yeni kültürlerle karşılaştıkları zaman doğal olarak kafaları karışabilir ve uyum sorunları yaşarlar. Bu olguya _____________ denir.

Doğru Cevap: "C" Kültür şoku
Soru Açıklaması

İnsanlar kendi kültürlerinden farklı yeni kültürlerle karşılaştıkları zaman doğal olarak kafaları karışabilir ve uyum sorunları yaşarlar. Genelde bu olguya kültür şoku denilir.

Dolayısıyla doğru cevap C seçeneğidir.

12.
Meslek grupları ve kişilik özellikleri göz önünde bulundurulduğunda, aşağıdakilerden hangisinde "Çiftçilik ve Ormancılık" mesleğinin kişilik özellikleri doğru verilmiştir?
Doğru Cevap: "B" Utangaç, tutarlı uyumlu, pratik
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi, örgüt amaçlarını belirleme ve tanımlama, stratejiler oluşturma ve çeşitli faaliyetleri koordine için planlar yapma fonksiyonu olarak tanımlanır?
Doğru Cevap: "A" Planlama
Soru Açıklaması
14.

İnsanların arkadaş canlısı, güler yüzlü, sosyal gibi özellikleri hangi kavramla açıklanabilir?

Doğru Cevap: ""
Soru Açıklaması

Kişilik esasında bireyin belirli özelliklerinin (treytlerinin) bir araya gelmesidir. Treytler insanların çevrelerine karşı düzenli olarak göstermiş oldukları tepkilerdir. Sorumlu, nazik, sosyal, iyimser gibi sıfatlar bunun örnekleridir. Genelde insanın kişiliğinden söz ederken bu sıfatların bileşimi ifade edilir.

15.
Aşağıdaki disiplinlerden hangisinin temel amacı örgüt içindeki insan davranışlarını anlamak, çalışanları daha etkin ve başarılı kılmak şeklinde özetlenebilir?
Doğru Cevap: "C" Örgütsel Davranış
Soru Açıklaması
16.

Aşağıdakilerden hangisi Ouchi’nin J tipi örgüt tiplerinden biri değildir? 

Doğru Cevap: "E" Uzun süre istihdam
Soru Açıklaması

Uzun süre istihdam

17.

I. Örgütsel davranış bilimsel yöntemi kullanarak araştırmalar yapar. 

II. Örgütsel davranışın odaklandığı tek unsur örgütlerdir. 

III. Örgütsel davranış disiplinler arası bir yapıdadır. 

IV. Örgütsel davranış örgütün etkin bir biçimde çalışması üzerinde durur.

V. Örgütsel davranış bireyin başarısı üzerinde durur.

Yukarıda örgütsel davranışa ilişkin verilen bilgilerden hangileri doğrudur?

Doğru Cevap: "E" I, III, IV ve V
Soru Açıklaması

Örgütsel davranışın dört temel karakteristiği vardır. Birincisi örgütsel davranış bilimsel yöntemi kullanarak araştırmalar yapar, İkincisi birey, grup ve örgütler üzerinde odaklanır, üçüncüsü doğası gereği disiplinler arası bir yapıdadır ve dördüncüsü ise örgütsel davranışın örgütün etkin bir biçimde çalışması ve bireyin başarısı üzerinde durmasıdır. Görüldüğü üzere II numaralı maddede verilen bilgi hatalıdır. Örgütsel davranış yalnızca örgüt üzerinde değil, birey, grup ve örgütler üzerinde odaklanır. Bu nedenle doğru cevap I, III, IV ve V numaralı maddeleri içeren E seçeneğidir.

18.
Bireyin herhangi bir davranışın ortaya çıkmasında veya sonuçlarında kendisinin bir katkısının olduğuna inanması aşağıdaki kişilik tiplerinden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" İçsel kendilik kontrolü
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi yüksek duygusal zekâya sahip bireylerin özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Kaygılı ortamları tercih ederler.
Soru Açıklaması
20.

Küresel ekonomide başarı için en önemli etken aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Kültüre uyum
Soru Açıklaması

Kültüre uyum, küresel ekonomide başarı için en önemli etkenlerden birisidir. Başka ülkelerin kültürlerini ve farklılıklarını anlamada başarısız olan şirketlerin sorunlarla karşılaşmaları oldukça doğaldır. Doğru cevap A seçeneğidir.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler