• Örgütsel Davranış Deneme Ara Sınavları – Deneme 19

logo
Örgütsel Davranış
Ara Sınav - Deneme 19
1.

İş ve kişilik uyumu düşünüldüğünde, girişken tipteki bir insanın çalışması için aşağıdaki alanlardan hangisi daha uygundur?

Doğru Cevap: ""
Soru Açıklaması

Girişken tip,sözel yeteneği kuvvetli başkalarını kolay etkileyen, güç ve statüyü bu yolla kolay edinen tiptir. Kişilik özellikleri kendine güvenli, istekli, enerjik, yönlendirici olarak sıralanabilir. Bu kişilik tip için uygun meslekler arasında hukuk, halkla ilişkiler, küçük ticari şirket yöneticiliği yer alır.

2.
Aşağıdakilerden hangisi kişiliğin beş temel boyutlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Benzersizlik veya kendine özgü oluş
Soru Açıklaması
Doğru cevap "E" şıkkıdır. Benzersizlik veya kendine özgü oluş, kişiliği oluşturan üç temel noktadan biridir.
3.
Korku ve kaygı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "D" Korku kaygıya göre daha kısa süreli bir duygudur.
Soru Açıklaması
Korku ve kaygı duygusu birbiri ile ilişkili olan duygulardır. Bu nedenle bu duygular birbirleri ile karıştırılabilmektedir. Korku ve kaygıyı birbirinden ayırmak için üç temel özelliğe dikkat etmekte yarar vardır. Bunları sıralayacak olursak birincisi korkunun kaynağı bellidir ancak kaygının kaynağı belli değildir. İkincisi korkunun şiddeti kaygıya göre çok daha fazladır. Üçüncüsü ise korkunun süresi kısayken kaygının süresi uzundur. Özetle korku ve kaygı; kaynak, şiddet ve süre bakımından birbirinden ayırt edilebilmektedir. Sonuç olarak doğru yanıt "D" seçeneğidir.
4.
Aşağıdakilerden hangisi Piaget'in kişinin bilişsel gelişimine ilişkin ileri sürdüğü evrelerden biridir?
Doğru Cevap: "D" Duyusal-Motor Dönem
Soru Açıklaması
Sorunun şıklarında yer alan "D" şıkkı Piaget'in kişinin bilişsel gelişimine ilişkin ileri sürdüğü evrelerden biridir. Piaget, insanın yeni bir gelişim dönemine ancak bireylerin hazır oldukları zaman gelebileceklerine inanır. Piaget; • Duyusal-Motor Dönem • İşlem Öncesi Dönem • Somut İşlemsel Dönem • Formel İşlemsel Dönem olarak dört kişilik gelişim evresinden söz eder.
5.

İş tatmini yüksek olan bir bireyin iş yerinde görev tanımının dışında da etkinlik göstermesi ve sahip olduğu yeterlikleri iş yerine aktarmada istekli olması iş tatmininin öncelikle hangi örgütsel davranışla olan ilişkisine vurgu yapmaktadır?

Doğru Cevap: "C" Örgütsel vatandaşlık
Soru Açıklaması

Tatmin olmuş çalışanlar, acil durumlarda işlerinin başında olmaya daha yatkındırlar ve daha olumlu deneyimler sergileyeceklerdir. Diğer bir deyimle, işin kendisinden beklentilerinin dışında bir etkinlik gösterip sahip olduğu yetenek ve tecrübeyi iş yerine aktarma çabasında olacaktır. Bu düşünceyle tutarlı olacak bir biçimde iş tatmini ile örgütsel vatandaşlık davranışı arasında olumlu bir ilişkinin varlığından söz edebiliriz. Doğru yanıt C'dir.

6.
Aşağıdakilerden hangisi sorun çözme aşamaları arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "E" Uygulama
Soru Açıklaması
7.

Uluslararası düzeyde başarı göstermiş olan bir fabrikanın kurucusunun yaşam öyküsünün incelenmesi örgütsel araştırmalarda kullanılan hangi teknik kapsamında yer almaktadır?

Doğru Cevap: "E" Vaka etüdü
Soru Açıklaması

Vaka etüdü, bir gerçek yaşam öyküsünün ele alınıp detaylı bir biçimde incelenmesini ifade eder. Soru kökünde verilen araştırma örneğinde de gerçek yaşamdaki durumların incelemesi yapılmaktadır. Doğru yanıt E'dir. 

8.

Aşağıdakilerden hangisi içsel tatmin sağlayan iş karakteristiklerinden biri değildir?

Doğru Cevap: ""
Soru Açıklaması

İş karakteristikleri kuramı; merkezî içsel tatmin sağlayan bu tür karakteris­ tikleri açıklamaktadır. Buna göre beş merkezi iş karakteristiği söz konusudur. Bu karakteristikler;

• Çeşitlilik (Variety), • Kimlik (Identity), • Önem (Sıgnificance), • Otonomi (Autonomy) ve • Geri bildirim (Feedback) şeklinde sıralanmaktadır.

9.

Merkezde etkili bir yöneticinin bulunduğu küçük ölçekli işletmeler aşağıda verilen örgüt kültürü türlerinden hangisinin kapsamında yer alır?

Doğru Cevap: "C" Güç kültürü
Soru Açıklaması

Güç kültürü, genellikle küçük girişimci aile işletmelerinde, ticari birliklerde ve bazı finans firmalarında görülür. Bu tür kültürü bir ağa benzetebiliriz. Çünkü bu kültür, merkezî bir güç ve onun etrafında şekillenen bir ağ yapısı ile karakterize edilebilir. Tüm üniteler arası bir ilişki vardır, ancak güç, merkezdeki aktördedir. Örgütün etkinliği güven ve empatiye dayanır. Çok az bürokrasi vardır. Çünkü her türlü yetki merkezdeki güçlü aktördedir. Doğru yanıt C'dir.

10.

Yukarıda örgüt kültürüne bakış açıları ve açıklamalarının doğru eşleştirmesi aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

Doğru Cevap: "C" 1-c, 2-a, 3-b
Soru Açıklaması

Örgüt kültürüne ilişkin bütünleştirici, farklılaşma ve parçalanmışlık olmak üzere üç farklı bakış açısının varlığından söz edilmektedir.

Bütünleştirici yaklaşıma göre, sadece değer ve varsayımlara ilişkin fikir birliği değil, bunların örgütteki eylemlere yansıma biçiminde de tutarlılık vardır.

Farklılaşma bakış açısı, alt kültürlerin varlığını ancak alt kültürlerin kendi içindeki tutarlılığını vurgular.

Parçalanmışlık bakış açısı, aynı değer ve sembollerin farklı yorumlarla algılanmasını öngörür.

Doğru eşleştirme 1-c, 2-a ve 3-b olmalıdır. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir.

logo
Örgütsel Davranış
Ara Sınav - Deneme 19
11.
Özel bir hareketi veya davranışın farklı ortamlarda farklı sonuçlarının olabileceğini ifade eden yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Durumsallık
Soru Açıklaması
12.

Aşağıdakilerden hangisi kültürün ögelerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "E" Çevresel öğeler
Soru Açıklaması

Çevresel ögeler

13.
Aşağıdakilerden hangi/hangileri örgütsel davranışın temel karakteristiklerindendir? I. Araştırmalarında bilimsel yöntem kullanmak II. birey, grup ve örgütler üzerinde odaklanır III. kendi disiplin alanından beslenmek IV. örgütün etkin çalışması ve bireyin başarısı odaklanmak
Doğru Cevap: "E" I., II ve IV.
Soru Açıklaması
safya 5 paragraf 3 te örgütsel davranışın 4 temel karakteristiği verilmiştir ve sorunun 1,2 ve 4. öncülleri bunlar arasında yer almaktadır
14.
Aşağıdakilerden hangisi örgüt kültürünün dışarıdan gözlemlenebilir unsurlarından değildir?
Doğru Cevap: "C" Efsaneler
Soru Açıklaması
sayfa 89 da örgüt kültürünün hem dışarıdan görülebilen hem de varlığı görülemeyen unsurlardan oluştuğunun anlatıldığı 2. paragrafta bu unsurlar verilmektedir.
15.

Aşağıdaki örgütsel davranış araştırmalarında kullanılan dört aşamalı sorun çözücü süreçlerden hangisi doğrudur?

Doğru Cevap: "D" Teşhis, Çözüm, Eylem, Değerlendirme
Soru Açıklaması

Teşhis, Çözüm, Eylem, Değerlendirme

16.
Aşağıdaki bilim dallarından hangisi örgütsel davranış çerçevesinde incelenir?
Doğru Cevap: "C" Antropoloji
Soru Açıklaması
Davranış sosyal bilimler içinde üç temel disiplin çerçevesinde ele alınmaktadır. Bunlar; • Psikoloji • Sosyoloji ve • Antropolojidir.
17.

Aşağıdaki duygulardan hangisinin alt kategorisi bulunmamaktadır?

Doğru Cevap: "D" Sürpriz
Soru Açıklaması

Kızgınlık duygusunun alt kategorileri; nefret, kıskançlık, dargınlık, tahrik, öfke ve eziyet iken, üzüntü duygusunun alt kategorileri; hüsran, kayıtsızlık, utanç, cefa ve duygudaştır. Korku duygusunun alt kategorisi, kaygıdır. Sevgi duygusunun alt kategoriler ise muhabbet, arzu, özlem ve şehvettir. Doğru yanıt D’dir.

18.

Suçluluk, utanma ve gurur gibi duygular kaynakları bakımından aşağıdakilerden hangisinin kapsamına girer?

Doğru Cevap: "B" Öz-bilinç duyguları
Soru Açıklaması

Öz-bilinç duyguları bireyin kendi içinden kaynaklanan duygulardır. Örneğin;suçluluk, utanma veya gurur gibi. Doğru cevap B seçeneğidir.

19.
Sözel yeteneği kuvvetli, başkalarını kolay etkileyebilen ve bu yollada güç ve statüyü kolayca sağlayabilen bir kişi için aşağıdaki mesleklerden hangisi daha uygundur?
Doğru Cevap: "E" Hukuk
Soru Açıklaması
Sözel yeteneği kuvvetli olan, başkalarını kolay etkileyebilen bu bağlamda güç ve statüyü kolayca sağlayabilen bir bireyin kişilik tipi girişken tiptir. Girişken tip kişiliğe sahip olan bireyler için ise en uygun meslekler hukuk, halkla ilişkiler ve küçük işletme yöneticiğidir. Bu bağlada doğru yanıt "E" seçeneğidir.
20.
Aşağıdakilerden hangisi kızgınlık duygusunun alt kategorilerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Kaygı
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler