• Örgütsel Davranış Deneme Ara Sınavları – Deneme 18

logo
Örgütsel Davranış
Ara Sınav - Deneme 18
1.
Yönetici olarak çalıştığınız bir örgütte insanların tutum ve davranışlarını olumlu yönde etkileyecek hangi planı uygulamazsınız?
Doğru Cevap: "E" çalışanlar arasındaki çatışmaları görmezden gelmek
Soru Açıklaması
sayfa 4 te eğer yöneticiyseniz işiniz insanların tutum ve davranışlarını olumlu yönde etkileyecek planlar formüle etmektir. Bunlar arasında iş başvurularını değerlendirmek, yeni işe alınanları eğitmek, örgütsel toplumsallaşmayı sağlamak, performanslarını değerlendirmek, çalışanlar arasındaki mevcut çatışmaları gidermek sayılabilir. Şeklinde ki açıklama E seçeneğinin yanlış olduğunu göstermektedir.
2.

Erik Erikson’un kişiliğin gelişimi ile ilgili dönem kuramının Freud’un kuramından en büyük farkı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: ""
Soru Açıklaması

Eric Erikson, Freud’un yaklaşımını benimsemekle beraber ondan iki noktada ayrılmaktadır. Birincisi Erikson bireylerin sosyal uyumları üzerinde durarak kişiliğin oluşumunda sosyal çevrenin de etkilerine değinmekte, ikinci olarak da Freud’un beşli dönemsel gelişimine yetişkinlik, olgunluk ve yaşlılık dönemlerini de ilave ederek kişilik oluşumunda ömür boyu süren bir gelişimden söz etmektedir. İnsanların geçirilen her dönemde uğradığı krizleri sağlıklı olarak atlatması onun gelecek dönemlerdeki gelişimini olumlu olarak etkilemektedir.

3.

Aşağıdakilerden hangisi kızgınlık kontrolünde  yapılması gereken durumlardan biri değildir? 

Doğru Cevap: "C" Ağlamak
Soru Açıklaması

Ağlamak yanlıştır . Ağlamak bir kaçıştır.

4.
İş yerinde patronu tarafından verilen görevi yerine getirmeyen çalışanın duyduğu utanç ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "D" Bir beklentiyi karşılayamadığı için utanç duyma öz-bilinç duyguları arasında yer almaktadır.
Soru Açıklaması
Bir beklentiyi karşılayamadığı için utanç duyma öz-bilinç duyguları arasında yer almaktadır.
5.

Ali Bey iş yerinde patronuyla yaptığı görüşme sırasında patronunun kaba ve öfkeli davranışlarına maruz kalmıştır. Ancak bu durum karşısında yaşadığı kızgınlığı ifade etme olanağı olmadığından görüşme boyunca güler yüzlü davranmış ve görüşmenin sonunda teşekkür ederek odadan ayrılmıştır. Ali Bey'in iş yerinde yaşadığı bu durum aşağıdakilerden hangisini örneklendirmektedir?

Doğru Cevap: "A" Duygusal uyumsuzluk
Soru Açıklaması

İnsanlar bazen işle ilgili olarak gerçekten hissettikleriyle uyumsuz duygular sergilemek zorunda kalırlar. Bu olgu duygusal uyumsuzluk olarak bilinir ve işle ilgili stresin önemli bir kaynağıdır. Soru kökünde verilen örnekteki gibi durumlarda Gerçekten hissettikleri (kızgınlık) ve ifade etmek zorunda oldukları (memnuniyet) duyguları arasındaki çatışma stresin kaynağı olarak kabul edilir ve zamanla bireyin mutluluğuna zarar verir. Doğru yanıt A'dır. 

6.
'Burada işler böyle yürür' sözü örgütsel davranışın hangi konusunu tanımlamada kullanılır?
Doğru Cevap: "B" Örgüt kültürü
Soru Açıklaması
7.
Bir yönetici örgütte yaşanan işçi ve ustabaşıları arasında ki bir sorunu çözmek için bütün ustabaşılarla görüşmüş çeşitli çözüm yolları uygulamış ancak başarıya ulaşamamıştır. Bu yönetici problem çözme aşamalarından hangisinde hata yapmıştır?
Doğru Cevap: "B" teşhis
Soru Açıklaması
soru kökünde anlatılan kısım sorunun taraflarından sadece biriyle görüşüldüğünü anlatmaktadır. yani sorun hakkında yeterli bilgi toplama yapılmamış teşhis aşamasında hata yapılmıştır.
8.
Aşağıdakilerden hangileri kaygının nedenleri arasında değildir?
Doğru Cevap: "C" Hastalıklar
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi zayıf örgüt kültüründe olan bir örgüt iklimi değildir?
Doğru Cevap: "E" Sonuç odaklılık
Soru Açıklaması
10.

Sakin ve endişe duymayan bir insan, kişiliğin beş büyük boyutundan hangisine uymaktadır?

Doğru Cevap: ""
Soru Açıklaması

Bilinçli ve sorumlu tip: Bu tip yaşamlarında sorumlu davranan, bağımlı, dikkatli, disiplinli kişiliği ifade etmektedir. Bazı araştırmacılar bu tipi başarıya ulaşma yolunda istekli olan tip olarak da tanımlamaktadırlar. Bu tipin diğer ucunda ise dikkatsiz, organize olmamış, sorumsuz, disiplinsizlik özelliklerini taşıyan bireyler yer alır.

Duygusal tutarlılık veya kararlılık: Bu kavram bazı çalışmalarda “nerotizm” olarak da geçmektedir. Bu tip ya- şamında güvenli, sakin, endişeli olmayan özellikler göstermektedir. Bunun karşıt boyutunda olanlar ise daha nerotik kişilerdir. Yani içe dönük, kararsız, sinirli, kıskanç, güvensiz, dengesiz kişilik özelliklerini taşırlar.

Deneyime açık olma veya açıklık: Bu tip yeni tecrübelere ve yeni fikirlere açık oluşu ve bunlardan hoşlanmayı ifade eder. Genelde hassas, esnek, yaratıcı, rafine, hayalci, meraklı özellik- leri içerir.

Uyumluluk: Bu tip sakin, ılımlı, nazik, yardımsever, sempatik, bağışlayıcı bir kişilik ti- pidir. Bu boyutu düşük insanlar ise inatçı, yardımsever olmayan, hemen parlayan, diğer insanları rahatsız eden, şüpheci özellikler gösteririler.

Dışa dönüklük: Dışa dönük bireyler yaşamlarında hep bir uyarılma bekleyen, başkaları ile birlikte olmaktan mutluluk duyan insanlardır. Konuşkan, sosyal, aktif, bas- kın (dominant), cesur, gözüpek özelliklere sahiptirler. Bunun karşıtı olan içe dönük (introvert) kişilik tipi ise sessiz, utangaç, çekingen, ihtiyatlı, içine kapanık (reserved) özellikler gösterir. İçe dönük kişiler tek başına olmaktan mutluluk duyan, dışa dönükler ise diğer insanlarla birlikte olmaktan hoşla- nan insanlardır.

logo
Örgütsel Davranış
Ara Sınav - Deneme 18
11.
Dünyadaki örgüt ve insanların kültürel, ekonomik, politik, teknolojik ve çevresel açılardan birbirlerine bağlanmasını ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Küreselleşme
Soru Açıklaması
12.

O¨rgütsel davranış araştırmalarından elde edilen kuramsal bilgiyi pratiğe uygu­ lamak için yöneticilerin belirli beceriler geliştirmeleri gerekir. Sahip olduğu yö­netim bilgilerini geliştirmek ve bunları iş yaşamına adapte etmek için problem çözme sürecini anlamak ve bu konuda iyi bir sorun çözücü olmak gerekir. 

Aşağıdakilerden hangisi bu sürecin aşamalarından biri değildir?