• Örgütsel Davranış Deneme Ara Sınavları – Deneme 17

logo
Örgütsel Davranış
Ara Sınav - Deneme 17
1.

______________________; çalışanların tembel olduğunu, işlerini sevmediklerini, yönlendirilmeye ihtiyaçları olduğunu ve ancak yönetim tarafından zorlandıkları zaman çok çalıştıklarını ileri sürmektedir.

Aşağıdakilerden hangisi yukarıda boş bırakılan yeri doğru şekilde tamamlar?

Doğru Cevap: "A" X kuramı
Soru Açıklaması

Bundan yüz sene önce yöneticilerin çalışanları hakkında son derece olumsuz düşünceleri bulunmaktaydı. Onlara göre çalışanlar genelde tembel, işlerine karşı sorumsuzdular ve yöneticiler bunlara saygısız bir tutumla yaklaşıyorlardı. Bu olumsuz yaklaşım bizimle çok uzun süre yaşadı ve yönetimde (X) kuramı olarak tanımlandı. Bu yönetim felsefesine göre çalışanlar tembeldi işlerini sevmiyorlardı, yönlendirilmeye ihtiyaçları vardı ve ancak yönetim tarafından zorlandıkları zaman çok çalışıyorlardı.

Dolayısıyla doğru cevap A seçeneğidir.

2.
Aşağıdakilerden hangisi Peters ve Waterman yaklaşımına göre insan kaynağını kalite ve verimliliğin temeli olarak gören özelliği açıklar
Doğru Cevap: "A" İnsanlar aracılığıyla verimlilik
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi örgütsel davranış biliminin takip ettiği yöntemlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Olgular arasındaki neden-sonuç ilişkisini ortaya koymak için genelleme yapmaktan kaçınır.
Soru Açıklaması
Örgütsel davranış bilimi fizik ve doğa bilimlerinin takip ettiği yöntemlerden çok farklı bir yol takip etmez. Yani en basit bir biçimde gözlem yapar, hipotezler kurar ve hipotezleri deney yoluyla ispatlamaya çalışır. Örgütsel davranış bilimi bu şekilde; • Olguları gözler, • Olguları sınıflandırır • Olgular arasındaki ilişkilere ait hipotezler öne sürer, • Veri toplamak için deney yapar ve bunun sonucunda olguları ispatlamaya çalışır ve • Olgular arasındaki neden sonuç ilişkilerine dayanarak genellemeler yapar.
4.

Örgüt iklimi ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur?

Doğru Cevap: "D" Geçici bir özelliğe sahiptir.
Soru Açıklaması

• Örgüt iklimi geçici bir özelliğe sahipken; örgüt kültürü genellikle uzun dönemli, stratejik bir özellik taşır.• Örgüt kültürü, örgüt iklimini kapsar fakat iklim, kültürün bütün yönlerini içermez.• Örgüt kültürü, çalışanların örgütleri hakkında hissettiklerinin yanı sıra, örgüte kimliğini ve davranış standartlarını kazandıran inançlar, değerler ve varsayımları kapsarken; örgüt iklimi, çalışanların çalışma birimleri ve örgütleri ile ilgili olarak paylaştıkları algıları kapsamaktadır.• Örgüt kültürü yavaş, örgüt iklimi ise daha hızlı değişir.• Örgüt kültürü, örgüt iklimini etkiler ve biçimlendirir.• Örgüt kültürü sosyoloji ve antropolojinin, örgüt iklimi ise psikolojinin temel ilkeleriyle ilgili kavramlardır.• Örgüt iklimi, örgüt kültüründen daha kısa sürelidir.• Örgüt kültürü belirleyici, örgüt iklimini değerleyicidir.• Örgüt kültürü davranış normlarını oluştururken; iklim bu davranış normlarına ne kadar uyulup uyulmadığı hususunda bir göstergedir. Yani, kültürün oyunun kurallarını belirleyici rolü varken iklim bu kurallara ne derece ve nasıl uyulduğunu gösterir.• Kültürün belirleyicileri ile iklimin belirleyicileri farklıdır.• Örgüt iklimi çalışanların beklentilerinin gerçekleşme düzeyini ölçerken; örgüt kültürü bu beklentilerin ne olduğu ile ilgilidir

5.

Değer kuramına göre iş tatminini en çok etkileyen faktör aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: ""
Soru Açıklaması

Değer kuramı çalışanların yaptıkları işin ücret, danışmanlık, iş arkadaşları, terfi ve işin kendisi gibi değer verdikleri faktörler konusundaki iş tatmini algılamalarının bir sonucudur. Ancak, acaba bu beş faktörden hangisi çalışma yaşa­mında önemlidir. Yapılan çalışmalarda, danışmanlık ve iş arkadaşları ile iş tatmini arasında yaklaşık 0.50 gibi bir korelasyon bulunurken işin kendisi ve iş tatmini ara­sında yaklaşık 0.80’lik güçlü bir korelasyon saptanmıştır. Ücret, terfi ve iş tatmini, arasında ise 0.30’luk orta düzeyde bir korelasyon olduğu ortaya çıkmıştır; o hâlde işin kendisi neden bu kadar iş tatmininde önem taşır? Genelde bir iş haf­tasının 2400 dakikadan oluştuğunu düşündüğünüzde bu zamanın kaç dakikasını ücretle ilgili düşüncelere ayırırsınız? En fazla 10 veya 20 dakika. Aynı şey terfi içinde geçerlidir. Hepimiz terfi almayı isteriz ancak belki günün bir saatini bunu düşünmeye ayırabiliriz. Ancak, günün büyük bir çoğunluğunu etrafımızdaki insanlarla geçiriyoruz. Yemeklerde, iş konuşmalarında, yemek aralarında, bir işi yaparken yaklaşık haf­tanın 600 dakikası danışmanlarımız ve iş ar­kadaşlarımızla harcıyoruz. Geriye 1600 dakika sadece kendimize ve yaptığımız işe kalıyor.

6.
Aşağıdakilerden hangisi örgütsel davranış ve disiplinine katkıda bulunan psikoloji bilim dalı, hangi konulara katkı sağlamaktadır?
Doğru Cevap: "A" Öğrenme, güdüleme, kişilik, algı, eğitim
Soru Açıklaması
Sonun kitaptaki metni aynen sorduğu için hatırlama düzeyindedir. Sayfa 7’deki tabloda katkılar yer almaktadır
7.

I. Bireyler arası rolü

II. Bilgi rolleri

III. Karar verme rolleri

Yukarıdakilerden hangisi modern anlamda yöneticinin rolü arasında sayılır?

Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması

Modern anlamda yöneticinin üç tür rolü bulunmaktadır. Bunlar:

1. Bireyler arası rolü,2. Bilgi rolleri ve3. Karar verme rolleridir.

Doğru cevap E'dir. 

8.

I. Teknoloji

II. Davranış kalıpları

III. Örgüt yapısı

IV. Giyim-kuşam

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri örgüt kültürünün rasyonel araçlarındandır?

Doğru Cevap: "C" I ve III
Soru Açıklaması

Bir örgütün kültürü “rasyonel ve görüntüsel” olarak farklı araçlarla tanımlanabilmektedir. Rasyonel araçlara örnekler; kullanılan teknoloji, örgüt yapısı, planlama ve kontrol sistemleri gibi tasarımlar olabilir. Öte yandan, görüntüsel araçlar örgütün jargonu (özel dili), davranış kalıpları, törenleri, başarı öyküleri, giyim-kuşam gibi örneklerle tanımlanabilir.

Görüldüğü üzere I ve III numaralı maddelerde verilenler rasyonel araçlara örnek iken, II ve IV numaralı maddelerde verilenler görüntüsel araçlara örnektir. Bu bakımdan doğru cevap I ve III numaralı maddeleri içeren C seçeneğidir.

9.

Hangisi beş büyük kişilik treytlerinden açıklık treyti arasında yer alır?

Doğru Cevap: "E" Hayalci
Soru Açıklaması

Nerotik; • Sinirli • Hassas • Güvensiz • Kıskanç • Değişken

Açıklık; • Hayalci

10.

Bir bilim insanının sorunu davranış bilimlerinin kullandığı kavramlar doğrultusunda yeniden inceleyerek sorunla ilgili diğer faktörleri tespit etmeye çalıştığı aşama aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Sorunun yeniden formülasyonu
Soru Açıklaması

Birçok yönetici, örgütle ilgili bir sorunu olduğu zaman davranış bilimcilerine başvurur. Böyle bir sorunla karşılaşan bilim insanının takip edeceği yol aşağıdaki gibidir.

Sorun hakkında ön araştırma: Bu aşamada konu hakkında bilgi toplanır ve sorunun sınır alanları tespit edilir.  Yöntem, “nasıl” sorusuna cevap veren ve bir amaca göre hazırlanmış araştırma planıdır.

Sorunun yeniden formülasyonu: İkinci aşamada konu davranış bilimlerinin kullandığı kavramlar doğrultusunda yeniden incelenerek sorunla ilgili diğer faktörler tespit edilmeye sorun çözümünde izlenecek yol ve tutum belirlenmeye başlar.

Hipotez geliştirme: Sorun hakkında genel bir kanıya varıldıktan sonra, sorunun özel yanları genelden soyutlanır. Diğer bir deyişle soruna neden olan etmenler belirginleşir ve buna ilişkin hipotezler geliştirilir. Bu hipotez ile incelenecek olan sorun, artık diğer etmenlerden bağımsız bir biçimde araştırılmaya açıktır.

Veri toplama yöntemleri: Bu aşamada öne sürülen hipotez doğrultusunda sorun ile ilgili veriler toplanır. Sorun ile ilgili verileri toplamak da örgütsel davranışla ilgili kişinin bilgi ve yeteneklerine dayalıdır.

Verilerin analizi ve açıklanması: Burada hipotezle ilgili olarak toplanan verilerin hipotezi destekleyip desteklemediği araştırılır. Toplanan bilgilerin açıklama ve sınıf­landırılması yapılır.

Verilerin sunulması ve çözüme ilişkin uyarılar: Burada da toplanan verilere bir anlam kazandırılarak sorunun çözüm yollarına ilişkin öneriler sunulur. Doğru yanıt D’dir.

logo
Örgütsel Davranış
Ara Sınav - Deneme 17
11.

Bir örgüt çalışanının, yöneticinin kendine verdiği görevlerin örgütün amaçlarına herhangi bir katkısı olmadığını düşünmesi ve bu nedenle iş tatmininin düşmesi, aşağıda verilen iş karakteristiklerinden hangisi ile açıklanır?

Doğru Cevap: "D" Sonuçlardan sorumlu olma
Soru Açıklaması

Yapılan işin niteliği ile ilgili bazı özellikler çalışanların iş tatmini veya tatminsizliği üzerinde etkili olabilmektedir. Bunlardan birisi, yapılan işin sonuçlarından bir sorumluluk almaktır (responsibility for outcomes). Yani bireyin kendisinin yapılan işe katkısının olduğuna inanması ve işin önemli bir parçası olduğunu hissetmesidir.  Soru kökünde verilen örnek olayla işin bu niteliği ile ilgilidir. Doğru yanıt D'dir.

12.
Bireyin herhangi bir davranışın ortaya çıkmasında veya sonuçlarında kendisinin belirli bir katkısının olduğuna inanması aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?
Doğru Cevap: "C" Kendilik kontrolü
Soru Açıklaması
Kendilik kontrolü: Bireyin herhangi bir davranışın ortaya çıkmasında veya sonuçlarında kendisinin belirli bir katkısının olduğuna inanmasıdır.
13.
Aşağıdakilerden hangisi Erikson'un sekiz gelişim dönemi arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "E" İşlem Öncesi Dönem
Soru Açıklaması
İşlem Öncesi Dönem Piaget'in gelişim dönemleri arasında yer almaktadır.
14.

Yukarıda Danışman ve Özgen’e ait kültürel eğilim tipleri ve açıklamalarının doğru eşleştirmesi aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

Doğru Cevap: "A" 1-B, 2-E, 3-A
Soru Açıklaması

Klan eğilimi: Örgüt üyelerini aile üyeleri gibi görme, onların özel sorunlarıyla ilgilenme derecesi

Destekleyicilik eğilimi: Görevlerin tam olarak yapılmasına mı yoksa göreli inisiyatif kullanımına izin verilmesine mi önem verildiğinin göstergesi

Profesyonelizm eğilimi: Rasyonel problem çözümünün, yetkinliğin, performansa dayalı terfinin ve açık rol tanımlamalarının önemsenme derecesi

Doğru eşleştirme 1-B, 2-E ve 3-A biçimindedir. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir.

15.

......…...….bireylerin yaşantısında önemli yer tutan toplumdaki bireyler tarafından paylaşılan ,iyi, kötü, onaylanmış, onaylanmamış olacak şekilde bireylere yön veren ,örgütsel kültürün yapı taşı olarak nitelenen ve bireylere tercihleri konusunda ışık tutan kavram ve inançlar olarak tanımlanabilir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere getirilebilecek en uygun sözcük nedir?

Doğru Cevap: "C" Değerler
Soru Açıklaması

Değerler

16.
Aşağıdakilerden hangisi örgüt içinde çalışanlar arasında statü farklılığı olması gerektiğine inanmasıyla karakterize edilir?
Doğru Cevap: "B" Otoriter kişilik
Soru Açıklaması
17.
Algılarımız ile tutumlarımız arasındaki ilişkiyi oluşturan tutum bileşeni aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Bilişsel bileşen
Soru Açıklaması
18.

Aşağıdakilerden hangisi örgüt kültürünün fiziksel sembolleri arasında yer alır?

Doğru Cevap: "E" Amblem
Soru Açıklaması

Hikaye , kahraman , efsane , tören davranışsal sembol amblem ise fiziksel semboldür.Doğru cevap E'dir.

19.

Aşağıdakilerden hangisi örgüt kültürü tanımlarında yer alan ortak öğelerden biri değildir?

Doğru Cevap: "D" Örgütteki bir birimin paylaştığı değerleri yansıtması
Soru Açıklaması

Örgüt kültürü ile ilgili yapılmış birçok tanım bulunmaktadır. Bu tanımlar birlikte incelendiğinde bazı ortak yönlerinin olduğu görülmektedir. Tüm tanımlardaki ortak yönler;1. Bireylerin nasıl davranacağı konusunda bilgi veren ve paylaşılan değerlerbütünü olması,2. Asıl olması itibarıyla bireylerce sorgulanmadan kabul edilen ve bütün davranışları şekillendiren yazılı olmayan değerler olması,3. Zaman içinde karşılaşılan örgütsel varlık sorunlarına bulunan çözümlerden ve bunlara ilişkin genel kabullerden temellenmesi ve4. Değerlerin iletimi ve paylaşımında kullanılan semboller, bunlara yüklenenanlamlar, hikâyeler ve geçmiş olaylar gibi yolların olmasıdır.

Bu ortak yönler dikkate alındığında örgüt kültürünün örgütteki bir birimin değil, örgüt genelinin değerlerini yansıttığı anlaşılmaktadır. Doğru yanıt D'dir.

20.
Farklı ortamlarda ve durumlarda olsa bile bireyin benzer biçimde davranması, kişiliğin hangi özelliği ile ilgilidir?
Doğru Cevap: "C" Tutarlılık
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler