• Örgütsel Davranış Deneme Ara Sınavları – Deneme 16

logo
Örgütsel Davranış
Ara Sınav - Deneme 16
1.
Aşağıdakilerden hangisi temel duygu kategorilerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Endişe
Soru Açıklaması
60. sayfa da şekil 3.1 de duygular ve alt kategorilerinin verildiği tabloda net olarak sunulmaktadır.
2.
Aşağıdakilerden hangisi iş tatminine veya tatminsizliğine neden olan faktörlerden örgütsel etkenler arasında yer almaktadır.
Doğru Cevap: "B" Politikalar
Soru Açıklaması
Politikalar iş tatminine veya tatminsizliğine neden olan faktörlerden örgütsel etkenlerden bir tanesidir.
3.

Duygusal bulaşıcılık nedir?

Doğru Cevap: "B"
Soru Açıklaması

Duygular kısa sürede çalışanları etkiler ve bulaşıcı bir hâle gelir. Duygularıetkileyen şey örgüt içinde birlikte olduğumuz, ilişki içinde bulunduğumuzinsanların duyguları veya reaksiyonlarıdır. Buna duygusal bulaşıcılık (emotional contagion) adı verilir. Doğru cevap B seçeneğidir.

4.
Aşağıdakilerden hangisi örgütsel davranış biliminde kullanılan veri toplama tekniklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Testler
Soru Açıklaması
Örgütsel davranış biliminde kullanılan veri toplama teknikleri şu şekilde sıralanabilir: • Sorun sahibiyle yapılan görüşmeler • Anket • Katılımlı ve katılımsız gözlem • Örgüt ve sorunla ilgili içerik analizleri veya kayıtların incelenmesi
5.
Bireyin genelde diğer insanlara benzediğini ve benzer davranması hangi disipline dayalı özellik ile açıklanabilir?
Doğru Cevap: "A" Biyolojik
Soru Açıklaması
biyoloji ile açıklanır
6.
Aşağıdakilerden hangisi beş merkezi iş karakteristiği arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "C" Esneklik
Soru Açıklaması
7.

Örgüt kültürünün üst yönetiminin faaliyetlerini de etkilemesi örgüt kültürünün hangi sonucuna işaret etmektedir?

Doğru Cevap: "C" Liderlik faaliyetlerine yön verme
Soru Açıklaması

Liderlik faaliyetlerine yön verme: Örgüt kültürü, örgütteki liderlik faaliyetlerinin yönünü etkiler. Üst yönetimin liderlik faaliyetlerinin büyük kısmı, kendi idealleriyle uyumlu bir kurum kültürü yaratmak ve bu kültürü devam ettirmek üzerine kuruludur. Dolayısıyla örgütün kültürü, üst yönetimin faaliyetlerini de etkileyecektir.

8.
Yöneticilerle iyi ilişkiler kurmayı ve yapılan işin değerlendirilmesini önemsediği söyleyen bir çalışanın ifade ettiği bu çalışma yaşamı değeri hangi yaygın iş değerleri ile ilgilidir?
Doğru Cevap: "A" Danışmanlık
Soru Açıklaması
Çalışma yaşamında öne çıkan değerler ücret, terfi sistemi, danışmanlık, iş arkadaşları, işin kendisi, alturizm, statü ve çevre olarak sıralanmaktadır. Bunlardan Yöneticilerle iyi ilişkiler kurma ve yapılan işin değerlendirilmesi ise danışmanlık kategorisi ile ilgilidir. Bu bağlamda doğru yanıt A seçeneğidir.
9.

Aşağıdakilerden hangisi kişiliğin beş temel boyutlarından biri değildir?

Doğru Cevap: "D" Uyumsuzluk
Soru Açıklaması

Uyumsuzluk

10.
Aşağıdakilerden hangisi kişilik ölçümünde kullanılan projektif testler arasında yer almaktadır?
Doğru Cevap: "D" Mürekkep testleri
Soru Açıklaması
logo
Örgütsel Davranış
Ara Sınav - Deneme 16
11.
Aşağıda verilen ifadelerden hangisi duyguları en iyi tanımlayan ifadedir?
Doğru Cevap: "A" Kişilere, nesnelere veya olaylara karşı tecrübelerimizle kazandığımız ve bizi bir davranışta bulunmaya hazır hâle getiren hislerimizdir.
Soru Açıklaması
Duygular, kişilere, nesnelere veya olaylara karşı tecrübelerimizle kazandığımız ve bizi bir davranışta bulunmaya hazır hâle getiren hislerimizdir.
12.
sosyal bir varlık olan bireyin çevresi tarafından nasıl algılandığını gösteren kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Kişilik
Soru Açıklaması
sosyal varlık olarak ele alındığı için bireyin davranışlarının toplum tarafından algılanma biçimi kişilik olarak terfi edilmektedir.
13.

Aşağıdakilerden hangisi örgütsel araştırmalarda yaygın olarak kullanılan  araştırma tekniğinden biri değildir? 

Doğru Cevap: "D" Anket
Soru Açıklaması

Anket, örgütsel davranış biliminde kullanılan veri toplama tekniklerinden biridir.

14.

Yukarıdaki tabloda verilen yöneticinin rolleri ve bu rollerin açıklamalarının doğru eşleştirmesi aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

Doğru Cevap: "C" 1-L, 2-M, 3-K
Soru Açıklaması

Modern anlamda yöneticinin üç tür rolü bulunmaktadır.Bunlar:1. Bireyler arası rolü,2. Bilgi rolleri ve3. Karar verme rolleridir.

Bireyler arası rollerin içinde örgüte başkanlık etme, örneğin politikacılara veya ziyarete gelenlere örgütü tanıtma, diğer şirketlerle ilişkileri düzenleme, çalışanları işe alma, eğitime cezalandırma ve güdüleme rolü vardır.

Bilgi rollerinin içinde, diğer şirketlerden bilgi toplama, yeni dergileri ve yazılanları okuma, diğer şirketlerin yaptıklarını öğrenme gibi görevleri vardır. 

Karar verici roller grubunda ise yatırımcılık, kaynak ayırma, görüşmeci ve sorun çözücü fonksiyonları yerine getirilir.

Doğru cevap C seçeneğidir.

15.
Aşağıdakilerden hangisi boş bırakılan yere yazılmalıdır? “……………….. örgüt kültürünün birinci düzeyini oluşturmakta ve kültür olgusunun dışarıdan gözlenebilen, dışa yansıyan unsurlarını ifade etmektedir”
Doğru Cevap: "A" Semboller ve davranışlar
Soru Açıklaması
16.

Özel bir hareketin veya davranışın farklı ortamlarda farklı sonuçlarının olabileceğini ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Durumsallık yaklaşım
Soru Açıklaması

Durumsallık yaklaşımı özel bir hareketin veya davranışın farklı ortamlarda farklı sonuçlarının olabileceğini ifade eder.

17.
Aşağıdakilerden hangisi iş yaşamında öne çıkan, başkalarına yardımcı olma ve ahlaki nedenlerle ilişkili bir değeri ifade eden kategoridir?
Doğru Cevap: "B" Altruizm
Soru Açıklaması
18.
".................. bireyin herhangi bir davranışının ortaya çıkmasında veya sonuçlarında kendisinin belirli bir katkısının olduğuna inanması şeklinde tanımlanır." Yukarıda verilen tanımda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisinin gelmesi uygundur?
Doğru Cevap: "D" Kendilik kontrolü
Soru Açıklaması
İçsel kendilik kontrolü, dışsal kendilik kontorlünden farklı olarak olaylar üzerinde hakimiyeti ve sorumluluğu olduğunu düşünen kişilik tipidir. Başına gelen olayların sorumlusu kader ya da üçüncü güçler değil kendisidir.
19.

“Nasıl” sorusuna cevap veren ve bir amaca göre hazırlanmış araştırma planına ne ad verilir?

Doğru Cevap: "A" Yöntem
Soru Açıklaması

Yöntem

20.
Başkalarını ikna gücü yüksek olmakla birlikte bu gücü yalnızca kendi çıkarları için kullanan ve etik normları ihlal edebilen kişilik tipi hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Makyavellenist
Soru Açıklaması
1513’te italyan filozof Niccolo Machiavelli Prens adlı kitabında politik hedeflere ulaşmak için her yolun mübah olduğunu öğütlemiştir. Bu bağlamda kendi çıkarları için her yolun mübah olduğunu düşünen ve bu şekilde davranan kişileri tanımlamak için Makyavellenizm sözcüğü kullanılmaya başlanmıştır. Bu kişilik özelliğinin diğer bir özelliği ise ikna güçlerinin yüksek olmasıdır. Bu bakımdan doğru yanıt "D" seçeneğidir.
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler