• Örgütsel Davranış Deneme Ara Sınavları – Deneme 15

logo
Örgütsel Davranış
Ara Sınav - Deneme 15
1.

Aşağıdakilerden hangisi bir yöneticinin insanların tutum ve davranışlarını olumlu yönde etkileyecek şekilde formüle edeceği planlardan değildir? 

Doğru Cevap: "E" Çalışanlar arasında çatışma yaratmak
Soru Açıklaması

Yöneticiyseniz işiniz insanların tutum ve davranışlarını olumlu yönde etkileyecek planlar formüle etmektir. Bunlar arasında iş başvurularını değerlendirmek, yeni işe alınanları eğitmek, örgütsel toplumsallaşmayı sağlamak, çalışanların performanslarını değerlendirmek ve çalışanlar arasındaki mevcut çatışmaları gidermek sayılabilir. Fakat insanların neden böyle davrandı­ ğını anlamadan, onların bu tür davranışlarını değiştirmenin, onları örgüte kazandırmanın yollarını bulmak ve davranış değişikliği yaratmak çok zordur

2.

Aşağıdakilerden hangisi örgüt kültürünün sonuçlarından biri değildir?

Doğru Cevap: "E" Örgüt içinde uyumsuzluk
Soru Açıklaması

Örgüt içinde uyumsuzluk

3.
Aşağıdakilerden hangisi içsel kendilik kontrolü kişilerin özelliklerinden biridir?
Doğru Cevap: "B" Ortalama bir vatandaş hükümetlerin kararlarını etkileyebilir
Soru Açıklaması
Sorunun doğru cevabı "B" şıkkıdır. "Ortalama bir vatandaş hükümetlerin kararlarını etkileyebilir" ifadesi içsel kendilik kontrolü kişilerin özelliklerinden biridir. Diğer şıklarda yer alan ifadeler dışsal kendilik kontrolü kişilerin özelliklerindendir.
4.

Aşağıdakilerden hangisi günümüzde yöneticinin fonksiyonlarından biri değildir?

Doğru Cevap: "E" Koordinasyon
Soru Açıklaması

20.yüzyılın başlarında Fransız Henri Fayol yöneticilerin beş temel fonksiyonu olduğunu söylemekteydi. Bunlar; planlama, organizasyon, yürütme, koordinasyonve kontroldü. Bugün bunlar biraz daralarak 4’e inmiştir. Yani,1. Planlama2. Organize etme3. Liderlik4. Kontroldür

Doğru cevap E seçeneğidir.

5.
Bir çalışan işvereni kendisine mesai ücreti ödememesine karşın fazla mesaiye kalmasını istemesine öfkelenmesine rağmen sonraki hafta fazladan bir gün izin isteyeceği için memnuniyetle fazla mesaiye kalacağını ifade etmiştir. Bu durum aşağıdaki kavramlardan hangisi ile açıklanabilir?
Doğru Cevap: "A" Duygusal uyumsuzluk
Soru Açıklaması
Bir bireyin yaşadığı bir duyguyu maskeleyerek başka bir duyguyu yaşıyormuş gibi davranması duygusal uyumsuzluk kavramı ile açıklanmaktadır. Soruda verilen örnek durumda da çalışan öfke duygusunu maskeleyerek memnuniyet yaşıyormuş gibi davranmıştır. Dolayısıyla doğru yanıt A seçeneğidir.
6.
Kişilik gelişiminde etkili olan faktörler arasında bireyin bazı insanlara benzemesi ve onlar gibi davranmasını sağlayan faktör aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Kültür
Soru Açıklaması
7.

Yeni bir işe başlama amacıyla yurt dışına taşınan bir çalışan için kültüre özgü olan iletişim biçimleri, yeme içme ve benzeri bilgiler ile kişiler arası ilişkilerle ilgili bir seminer programı düzenlenmiştir. İş yerinde düzenlenen bu programın amacının aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ilişkili olduğu söylenebilir?

Doğru Cevap: "B" Kültür şoku
Soru Açıklaması

Bilim insanları yabancı kültüre giden insanların gitmeden önce bu kültüre çok iyimser yaklaştıklarını ve bu sürecin yaklaşık bir ay sürdüğünü tespit etmişlerdir. Daha sonraki birkaç ayda ise akıllarının karıştığını, engellendiklerini ve yeni kültürü öğrenmek için çaba harcadıkları görülmektedir. Bu süreç kültür şoku olarak tanımlanmaktadır. Soruda bahsi geçen uygulama, kültür şokunun etkilerini azaltmaya yöneliktir. Doğru yanıt B seçeneğidir.

8.

Alturizm kavramını en iyi açıklayan ifade aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Başkalarına yardımcı olma
Soru Açıklaması

Yaygın iş değerlerinden danışmanlık; yöneticilerle iyi ilişkiler, yapılan işin değerlendirilmesi ile işin kendisi; yeteneklerin kullanılması, özgürlük ve bağımsızlık, entelektüel pekiştirmeler, yaratıcılık ve başarı duygusu ile statü; prestij, başkaları üzerinde güç kullanma, ün veya şöhret ile ilişkilidir. Alturizm değeri ise başkalarına yardımcı olma ve ahlaki nedenler ile ilişkilidir. Doğru yanıt A’dır.

9.
Aşağıdakilerden hangisi duygu ve tutumları birbirinden ayırt etmede kullanılan tutumlara özgü temel özelliklerinden biridir?
Doğru Cevap: "D" Kararlardır.
Soru Açıklaması
Tutumlar ve duygular arasında üç temel farktan bahsedilebilir. Bu bağlamda tutumlar kararlardır, düşünülürler ve uzun sürelidirler. Duygular ise hissedilir, tecrübelerdir ve kısa sürelidirler. Bu bağlamda doğru yanıt D seçeneğidir.
10.
Yapılan araştırmalar başarı ihtiyacı olarak tanımlanan bir kavram üzerinde durmaktadırlar. Başarı ihtiyacı yüksek olan kişiler işleri devamlı olarak daha iyi yapma durumunda olan insanlardır. Başarı ihtiyacı olan kişiler düşünüldüğünde aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "D" Çok güç işleri yapmaktan hoşlanmazlar
Soru Açıklaması
logo
Örgütsel Davranış
Ara Sınav - Deneme 15
11.
 • Örgütsel davranış bilimsel yöntemi kullanarak araştırmalar yapar
 • Birey ve toplum arasında bir köprü işlevi görür
 • Birey, grup ve örgütler üzerinde odaklanır
 • Doğası gereği disiplinler arası bir yapıdadır
 • Örgütün etkin bir biçimde çalışması üzerinde durur
 • Yukarıdakilerden hangileri örgütsel davranışın temel karakteristikleri arasında yer alır?

  Doğru Cevap: "A" I-III-IV-V
  Soru Açıklaması

  Örgütsel davranışın dört temel karakteristiği bulunmaktadır. Birincisi örgütsel davranış bilimsel yöntemi kullanarak araştırmalar yapar. İkincisi birey, grup ve örgütler üzerinde odaklanır, üçüncüsü doğası gereği disiplinler arası bir yapıdadır ve dördüncüsü ise örgütsel davranışın örgütün etkin bir biçimde çalışması ve bireyin başarısı üzerinde durmasıdır. Doğru yanıt A'dır.

  12.
  Aşağıdaki kişilik tiplerinden hangisine sahip olan birey karar verme sürecinde bilimsel yönteme başvurma ve olaylar arasında sebep-sonuç ilişkisi arama eğilimindedir?
  Doğru Cevap: "A" Düşünsel
  Soru Açıklaması
  13.

  Hangisi kişiliğin oluşumundaki önemli üç temel noktadan biridir?

  Doğru Cevap: "B" Tutarlılık
  Soru Açıklaması
  14.

  Aşağıdakilerden hangisi zayıf örgüt kültürünü göstermektedir?

  Doğru Cevap: "B" Farklı birimler, çatışan değerlere sahiptirler.
  Soru Açıklaması

  Farklı birimler, çatışan değerlere sahip olma zayıf örgütlere diğer maddeler ise başarılı örgütlere aittir.Doğru cevap B'dir.

  15.

  I. Güç kültürü

  II. Bilinç kültürü

  III. Rol kültürü

  IV. Görev kültürü

  V. Birey kültürü

  Yukarıdakilerden hangileri Handy'nin kültürel tipleri arasında yer alır?

  Doğru Cevap: "A" I, III, IV ve V
  Soru Açıklaması

  Bu modele göre örgütler; yapıları, yönetim tarzları ve anlayışları açısından dört grupta toplanabilir ve bunlar güç kültürü, rol kültürü, görev kültürü ve birey kültürü olarak tanımlanabilir.

  16.
  Aşağıdaki ifadelerden hangisi sağlıksız örgüt kültürü göstergelerinden biridir?
  Doğru Cevap: "E" Düzen ile yenileşme birbirinden ayrı olarak varlığını sürdürür.
  Soru Açıklaması
  Sağlıklı bir örgüt kültüründe düzen ile yenileşme birarada olarak varlığını sürdürür
  17.
  Duygularla ilgili en önemli faktör, duyguların bir amacı olması veya amaca yönelik olmasıdır. Buna karşın mod, duygusal bir durum olmakla beraber, herhangi bir objeye veya varlığa yönelik değildir. Bu nedenle, mod ve duygular birbirine zıttırlar.Buna göre aşağıdaki durumlardan hangisi iş yerinde yoğun duygunun ortaya çıkmasına neden olmaz?
  Doğru Cevap: "E" İşle alakalı eski komik bir anıyı hatırlamak.
  Soru Açıklaması
  18.
  Cameron ve Quin'in yaklaşımına göre kuralların, normların, süreçlerin ve geleneklerin hakim olduğu istikrarlı kültürlere ne ad verilir?
  Doğru Cevap: "A" Hiyerarşi kültürü
  Soru Açıklaması
  19.
  Küçük yaşta ebeveynlerinden birini kaybeden bir çocuğun yaşadığı tecrübe yaşam boyu onun kişilik yapısını etkiler. Bu ifade kişiliğin gelişimini etkileyen faktörlerden hangisi için bir örnek oluşturur?
  Doğru Cevap: "E" Sosyal
  Soru Açıklaması
  Sosyal faktörler, üçüncü önemli grup faktörler arasında yer alır. Buna bireysellik de diyebiliriz çünkü, gerçekten birey diğer insanlardan farklı biçimlerde davranışta bulunur. Çünkü her birey farklı bir çevrenin ürünüdür. Farklı eğitimden ve tecrübe birikimlerinden geçer. Bu bağlamda küçük yaşta ebeveynlerinden birini kaybeden bir çocuğun yaşadığı tecrübenin yaşam boyu onun kişilik yapısını etkilemesi sosyal bir faktördür. Dolayısıyla geçirdiğimiz çeşitli tecrübeler de kişilik oluşumunda etkendir. Çevremizde etkileşimde bulunduğumuz çeşitli insanlar bizim davranışlarımızı etkileyebilmektedir. Doğru yanıt "E" seçeneğidir.
  20.
  Aşağıdakilerden hangisi duygularımızın özellikleri arasında yer almaz?
  Doğru Cevap: "C" Evrensel bir yapıya sahip olmayan duygular, kültürler arası farklılıklar gösterebilir.
  Soru Açıklaması
  Duygular evrensel bir yapıya sahiptir. Dolayısı ile C seçeneği duyguların özellikleri arasında yer almaz.
  TEST BİTTİ.
  CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
  Test Bulunamadı.
  BENZER YAZILAR
  YORUMLAR
  Arşivler
  Kategoriler
  • Kategori yok