• Örgütsel Davranış Deneme Ara Sınavları – Deneme 13

logo
Örgütsel Davranış
Ara Sınav - Deneme 13
1.
Kişilere, nesnelere veya olaylara karşı tecrübelerimizle kazandığımız ve bizi davranışta bulunmaya hazır hale getiren hislerimiz şeklinde ifade edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Duygu
Soru Açıklaması
2.

 …………………….kişilere, nesnelere ve olaylara karşı tecrübelerimizle kazandığımızı bir davranışta bulunmaya hazır hale getiren hislerimizdir. 

 Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere getirilebilecek en uygun sözcük nedir?

Doğru Cevap: "A" Duygular
Soru Açıklaması

Duygular, örgütsel yaşamın ve yönetimin ayrılmaz parçasıdırlar. Kişiliğimiz, nasıl kolay değişmeyen ve tutarlılık gösteren davranışlarımızı etkiliyorsa aynı şekilde kişilikten daha geçici olan duygularımızda ve ya duygusal yaşantımız da bizlerin ayrılmaz bir parçası olarak örgütü ve örgütsel kararları etkilemektedir.

3.

Aşağıdaki eylemlerden hangisi örgütsel davranış araştırmalarından elde edilen bilginin iş yaşamına uygulanmasında izlenen sürecin değerlendirme aşamasında yer almamaktadır?

Doğru Cevap: "B" Probleme ilişkin bilgilerin toplanması
Soru Açıklaması

Örgütsel davranış araştırmalarından elde edilen kuramsal bilgiyi pratiğe uygulamak için yöneticilerin belirli beceriler geliştirmeleri gerekir. Sahip olduğu yönetim bilgilerini geliştirmek ve bunları iş yaşamına adapte etmek için problem çözme sürecini anlamak ve bu konuda iyi bir sorun çözücü olmak gerekir. Bu ise dört aşamalı bir süreci içerir: 1. Teşhis 2. Çözüm 3. Eylem 4. Değerlendirme. Çözüm uygulamaları genelde değerlendirme aşamasıyla son bulur. Burada uygulanan çözümün istenilen etkiyi yapıp yapmadığı değerlendirilir. Bunun için yöneticiler başarıyı ölçebilecek belirgin göstergeler kullanır ve bu göstergelere bakarak istenen çözüme ulaşılıp ulaşılmadığını kontrol ederler. Örneğin, bir üretim artışı programını değerlendirebilmek için üretilen işlem sayısı, müşteri tatmini anketleri, satılan mal miktarı gibi ölçümler kullanarak programı değerlendirebilirler. Değerlendirme sürecinde bir sorunun çözümünde arzu edilen sonuçlarla gerçekte ulaşılan sonuçların bir karşılaştırması yapılır. Bazen seçilen eylem planı sorunu tamamen çözer, bazen de ilave sorunlar ortaya çıktığı için daha ileri problem çözümlerini kullanmak kaçınılmaz olabilir. Doğru yanıt B’dir.

4.
"..........., bireyin belirgin, değişmeyen ve tutarlı olan özelliklerinin tümünü ifade eder." Yukarıdaki cümlede boş bırakılmış yere aşağıdakilerden hangisinin gelmesi uygundur?
Doğru Cevap: "C" Kişilik
Soru Açıklaması
C
5.
İş karakteristiği kuramına göre işin anlamlılığı ile doğrudan ilişkili olan üç merkezi iş karakteristiği aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir.
Doğru Cevap: "E" Çeşitlilik-Kimlik-Önem
Soru Açıklaması
İş karakteristiği kuramına göre çeşitlilik, kimlik, önem, otonomi ve geri bildirim olmak üzere beş tane iş karakteristiği mevcuttur. Bu iş karakteristiklerinden doğrudan işin anlamlılığı ile ilişki olanlar ise çeşitlilik, kimlik ve önemdir. Dolayısıyla doğru yanıt E seçeneğidir.
6.

Bir örgütte yöneticilerin o işteki en uzman kişiler olduğuna yönelik üyelerce sorgulanmadan kabul edilen yargı veya inanca ne ad verilir?

Doğru Cevap: "A" Sayıltı
Soru Açıklaması

Sayıltı (varsayım), doğru olup olmadığı sorgulanmaksızın, tartışmaya açık olmadan bireylerce kabul edilen yargı, inanç ve genellemeleri ifade eder. Doğru yanıt A'dır.

7.
Aşağıdakilerden hangisi sosyal duygulardan biridir?
Doğru Cevap: "E" Kıskançlık
Soru Açıklaması
Doğru cevap "E" şıkkıdır. Çünkü diğer şıklarda yer alan duygular öz-bilinç duyguları diye adlandırılan duygulardır. "Kıskançlık" ise iş yerinde yaşanan sosyal duygular örneğinde yer almaktadır.
8.

Bireyin farklı ortamlarda ya da durumlarda bile benzer bir biçimde hareket etmesi kişiliğin hangi temel özelliği ile ilgilidir?

Doğru Cevap: ""
Soru Açıklaması

Kişiliğin oluşumunda üç temel nokta önem taşır. Bunlar: • Benzersizlik veya kendine özgü oluş, • Tutarlılık,

• Değişmezlik veya durağanlıktır.

Benzersizlik veya kendine özgü oluş, bireyin davranış ve tutumlarının diğer insanlardan farklı oluşunu açıklar. Her birey farklı ve tektir. Bireylerin diğerlerinden ayrılan özelliklerinin birleşimi onun kişiliğini oluşturur. Tutarlılık ile ifade edilen şey, farklı ortam ve durumlarda bile bireyin benzer bir biçimde hareket etmesidir. Durağanlık ise her durumda tutarlı ve aynı biçimde ortaya çıkmakla birlikte, kişiliğin uzun dönemde durağan bir nitelik taşıması anlamına gelmektedir.

9.

Çalışan insan sayısını azaltmaktan öte, yeni oluşturulan örgüt yapısı içinde çalışanların yapıya uyum sağlayabilmesi için yapılan işlemlere ne ad verilmektedir?

Doğru Cevap: "C" Doğru büyüme (rightsizing)
Soru Açıklaması

Eskiden otomotiv endüstrilerinde yapılan en ağır el işleri bile artık birkaç düğmeye basılarak bir aletin komutlarıyla yapılır hâle gelmiştir. İşlerin etkin bir biçimde yapılabilmesi için örgütler çalışan sayılarını giderek azaltır hâle gelmişler ve bu durum küçülme (downsizing) olarak tanımlanmıştır. Bu işlem sadece tasarruf amacıyla çalışan insan sayısını azaltmanın ötesinde bir olaydır. Bu durum yeni oluşturulan örgüt yapısı içinde çalışanların yapıya uyum sağlayabilmesi için yapılan işlemleri gerektirmektedir. Buna da çalışma dünyasında doğru büyüme veya uygun büyüme (rightsizing) denilmektedir. Doğru yanıt C'dir.

10.
Bireyin alıştığı çevrenin ortadan kalkması ya da kendisini seven ve koruyan bir yöneticinin işten ayrılarak birey için desteğin çekilmesi hangi duyguya neden oluşturabilir?
Doğru Cevap: "C" Kaygı
Soru Açıklaması
62. sayfada kaygının nedenleri başlığı altında sunulan 4 genellemenin ilki olan desteğin çekilmesi kişi de kaygıya neden olabilmektedir.
logo
Örgütsel Davranış
Ara Sınav - Deneme 13
11.
Sosyal duygular bireyin kendisinin dışında olan veya bundan kaynaklanan duygulardır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi sosyal bir duygudur?
Doğru Cevap: "C" Kıskançlık
Soru Açıklaması
Soru kökünde ifade edildiği üzere sosyal duygular bireyin kendisinin dışında olan veya bundan kaynaklanan duygulardır. Bu bağlamda bir kişi yaptığı işi kendinden daha iyi yapan birine kıskançlık duyabilir. Dolayısıyla buradaki kıskançlık duygusu bir başka kimseye karşı beslenen bir duygudur. Bu özelliği ile kıskançlık sosyal bir duygu olup doğru yanıt "C" şıkkıdır. diğer seçeneklerdeki duygular ise bireyin içsel süreçlerinden kaynaklanan öz-bilinç duygularıdır.
12.
McDonalds markasının içecek menüsünde Pepsi Cola ve Fanta haricinde Fransa'da şarap, Türkiye'de ayran bulundurmasının sebebini örgütsel davranış bakımından söyleyiniz?
Doğru Cevap: "E" Ülkelerin kültürlerine ayak uydurup kar edebilmek için.
Soru Açıklaması
Kitapta sorunun cevabı şu şekilde belirtilmiştir: Ülkemizdeki bir örneği ise McDonalds burgerlerinin yanında ikram edilen ayranla görebilmekteyiz. Bizim kültürümüzde ayran çok geleneksel bir içecek olduğu için Pepsi Cola ve Fanta’nın yanında ayran da ısmarlayabilirsiniz. Hâlbuki dünyanın başka ülkelerinde ayran bilinen bir içecek olmadığı için menüde yer almaz. Aynı şekilde Fransa’da McDonalds burgerleri şarapla birlikte satılabilmektedir. Çünkü, bu kültürün gelene¤inde yemekle beraber mutlaka şarap içilir. Görüldüğü gibi kültüre uyum, küresel ekonomide başarı için en önemli etken olmaktadır. Bu yüzden doğru cevap e'dir.
13.

John Holland, iş ve kişilik uyumu üzerine geliştirdiği kuramında altı kişilik tipi ve bu tipin yaptığı işle uyumlu olmasını sağlayan birtakım özelliklerden ve buna uygun mesleklerden söz etmektedir.

Buna göre aşağıda verilen kişilik tipi ve uyumlu meslek eşleştirmelerinden hangisi doğrudur?

Doğru Cevap: "E" Geleneksel Tip – Finans, Muhasebe ve Yönetim
Soru Açıklaması

John Holland’ın kuramına göre doğru eşleşme şu şekilde olmalıdır:

 • Gerçekçi Tip – Çiftçilik ve Ormancılık
 • Araştırıcı tip – Biyoloji ve Matematik
 • Sosyal Tip – Dış ilişkiler, Sosyal Hizmet ve Klinik Psikoloji
 • Artistik Tip – Sanat
 • Geleneksel Tip – Finans, Muhasebe ve Yönetim
 • 14.
  Aşağıdakilerden hangisi kaygının nedenlerinden birisi değildir?
  Doğru Cevap: "C" Saldırganlık
  Soru Açıklaması
  15.

   Örgüt kültürünün …………boyutu kültürün görünürlüğü veya fark edilme derecesi ile ilgilidir. Yukarıdaki boş bırakılan yere getirilebilecek en uygun sözcük nedir?

  Doğru Cevap: "C" Düzey
  Soru Açıklaması

  Düzey

  16.

  Aşağıdakilerden hangisi örgütsel davranışın karakteristik özelliklerinden biridir?

  Doğru Cevap: "D" Örgütsel davranışın örgütün etkin bir biçimde çalışması üzerinde durması
  Soru Açıklaması

  Örgütsel davranışın dört temel karakteristiği vardır. Birincisi örgütsel davranış bilimsel yöntemi kullanarak araştırmalar yapar, İkincisi birey, grup ve örgütler üzerinde odaklanır, üçüncüsü doğası gereği disiplinler arası bir yapıdadır ve dördüncüsü ise örgütsel davranışın örgütün etkin bir biçimde çalışması ve bireyin başarısı üzerinde durmasıdır.

  17.
  I. Görünür ögeler - görünmez ögeler II. Nesnel ögeler - maddi ögeler III. Görünür ögeler - öznel ögeler IV. Nesnel ögeler - görünmez ögeler Yukarıda verilen örgüt kültürü unsurlarından yer alan ögelerin sınıflandırılmasında hangileri doğrudur?
  Doğru Cevap: "E" Yalnız I
  Soru Açıklaması
  Örgüt kültürü unsurlarının sınıflandırılmasında yalnız I. seçenekte yer alan eşleme doğrudur. Doğru cevap E seçeneğidir.
  18.
  Örgütsel davranış disiplini veri toplarken aşağıdakilerden hangisini yaygın olarak kullanmaz?
  Doğru Cevap: "E" Katılımlı Gözlem
  Soru Açıklaması
  Kitapta Örgütsel araştımalarda dört araştırma tekniğinin yaygın olarak kullanıldığı belirtilmiştir. Bunlar; • Vaka Etüdü, • Saha Araştırması, • Laboratuvar Deneyi ve • Saha Deneyidir. Dolaysıyla doğru cevap E'dir.
  19.

  Olumlu ve olumsuz etkililik bağlamında örgütlerde bazı davranışlar görülmektedir. Aşağıdakilerden hangisi "düşük olumsuz etkililikte" görülen davranışlardan birisidir?

  Doğru Cevap: "D" Sakinlik
  Soru Açıklaması

  Düşük Olumsuz Etkililik: Sakinlik, rahatlık

  20.

  "Organizasyon içindeki bölümlerin uyumlu ve iş birliği ortamında faaliyet göstermesi için, üst yönetimin sağladığı destek"olarak tanımlanan ve örgüt kültürünü belirleyen özelliklerden biri olarak ifade edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

  Doğru Cevap: "E" Bütünleşme
  Soru Açıklaması

  Örgüt Kültürünü Belirleyen Özellikler

  Kimlik oluşumu: Bireylerin kendini, organizasyon ya da içinde bulundukları grup ile özdeşleştirme derecesi.

  Örgüt belleği: Örgütün tarihsel gelişiminde; olayların ve anahtar bireylerin paylaşılan yorumlarının depolanmış bilgi biçiminde diğer çalışanlara aktarılması.

  Bireysel inisiyatif: Bireylerin organizasyon içinde sahip oldukları sorumluluk ve inisiyatif kullanabilme derecesi.

  Örgüt içi çatışma toleransı: Bireylerin birbirini ve organizasyonu eleştirebilme derecesi.

  Bütünleşme: Organizasyon içindeki bölümlerin uyumlu ve iş birliği ortamında faaliyet göstermesi için, üst yönetimin sağladığı destek.

  Dolayısıyla doğru cevap E seçeneğidir.

  TEST BİTTİ.
  CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
  Test Bulunamadı.
  YORUMLAR
  Arşivler
  Kategoriler