• Örgütsel Davranış Deneme Ara Sınavları – Deneme 12

logo
Örgütsel Davranış
Ara Sınav - Deneme 12
1.
Aşağıdakilerden hangisi iş tatminsizliği yaşayan işgörenler ile ilgili doğru bir ifadedir?
Doğru Cevap: "E" Yüksek düzeyde işe gelmeme veya devamsızlık gösterirler.
Soru Açıklaması
İş tatmini, iş performansı ve örgütsel bağlılığı etkileyen birkaç bireysel mekanizmadan birisidir. Eğer insanlar çalışma ortamlarından tatmin duyuyorlarsa iş yerine karşı olumlu duygulara sahip olmakta, yaptıkları işi daha iyi yapmakta ve iş yerinde daha uzun süreler çalışmaktadırlar
2.

Aşağıdakilerden hangisi sosyal psikolojinin örgütsel davranış bilimine katkılarından biridir?

Doğru Cevap: "C" Gruplarda karar verme
Soru Açıklaması

Sosyal psikolojinin örgütsel davranış bilimine katkıları şunlardır;

Davranş değişimiTutum değişimiİletişimGrup süreçleriGruplarda karar verme

Doğru cevap C seçeneğidir. 

3.

Çalışanları güdüleyip en uygun iletişim kararları ile yönetmek yöneticinin temel fonksiyonlarından hangisini ifade etmektedir?

Doğru Cevap: "E" Liderlik etme
Soru Açıklaması

Planlama: Örgütün amaçlarını belirleme ve tanımlama, stratejiler oluşturma, çeşitli faaliyetleri koordine etmek için plan yapma fonksiyonudur.

Organizasyon (Örgütleme): Yöneticiler aynı zamanda örgütün yapısından sorumlu olan kişilerdir. Ne tür işler yapılacak, bunları kim yapacak, işler ne şekilde gruplanacak, kim kime rapor edecek ve kararlar nerede alınacak, bunların hepsi organize etme fonksiyonudur.

Liderlik Etme: Her örgüt insanlardan oluşur. İşe yönlendirmek, koordine etmek yöneticinin en önemli fonksiyonudur. Yani çalışanları güdüleyip en uygun iletişim kararları ile yönetme ve sorunları çözme bu fonksiyonu içerir.

Kontrol: Son fonksiyon kontrol etmedir. Örgüt içinde faaliyetleri gözleyerek daha önce planladığı biçimde gitmelerini izlemek, aksayan veya başarılı gitmeyen işleri rayına koymak yöneticinin diğer fonksiyon alanıdır. Doğru yanıt E’dir.

4.

Aşağıdakilerden hangisi yöneticinin sahip olması gereken fonksiyonlarından biridir?

Doğru Cevap: "C" Organize etme
Soru Açıklaması

20.yüzyılın başlarında Fransız Henri Fayol yöneticilerin beş temel fonksiyonu olduğunu söylemekteydi. Bunlar; planlama, organizasyon, yürütme, koordinasyonve kontroldü. Bugün bunlar biraz daralarak 4’e inmiştir. Yani, 1. Planlama 2. Organize etme 3. Liderlik 4. Kontroldür

5.
Kişilik gelişiminde önemli bir faktör olan kültür ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Ailemiz ve arkadaşlarımız, farklı kültürlerden geldikleri için kişiliğimizin oluşumunda önemli rol oynamazlar
Soru Açıklaması
6.
Bireyin belirgin, değişmeyen ve tutarlı özelliklerinin tümü şeklinde tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Kişilik
Soru Açıklaması
7.

Aşağıdakilerden hangisi, otomasyon teknolojisi ile ilişkilendirilemez?

Doğru Cevap: "E" Evlerde kullanılan elektrikli süpürgeler
Soru Açıklaması

Teknoloji sayesinde daha az insanla daha fazla iş yapılır hâle gelmekte, otomasyon teknolojisi ile insanların yerini gelişmiş makine veya robotlar almaktadır. Bu kapsamda, evlerde kullanılan elektrikli süpürgeler her ne kadar işleri kolaylaştırmış olsalar da halen insan gücü ile işlevsel hale gelmektedirler. Doğru yanıt E seçeneğidir.

8.

Bu adımda sorun hakkında genel bir kanıya varıldıktan sonra, sorunun özel yanları genelden soyutlanır.

Yukarıda verili olan örgütsel davranış araştırmalarındaki adım aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Hipotez geliştirme
Soru Açıklaması

Hipotez geliştirme aşamasında, sorun hakkında genel bir kanıya varıldıktan sonra, sorunun özel yanları genelden soyutlanır. Diğer bir deyişle soruna neden olan etmenler belirginleşir ve buna ilişkin hipotezler geliştirilir. Bu hipotez ile incelenecek olan sorun, artık diğer etmenlerden bağımsız bir biçimde araştırılmaya açıktır. Doğru yanıt C'dir.

9.

Aşağıdakilerden hangi bilim adamı kişilik kuramlarının örgütlere uygulaması modelini öne sürmüştür?

Doğru Cevap: "C" Jung
Soru Açıklaması

Jung. Kişilik kuramlarının örgütlere uygulamasının bir örneği Jung’un öne sürdüğü modeldir. 1920’li yıllarda İsviçreli psikiyatrist Carl Jung öne sürdüğü kişilik kuramı ile insanların hem temelde birbirlerinden farklı hem de benzer  olduğunu ileri sürmüştür.

10.

 Bir saha çalışması olup örgüt içindeki birey ve grupların davranış ve tutumlarını anlamayı açıklamayı ve geliştirmeyi amaçlayan, ilgi alanı insan ve örgütler olan bir disipline ne ad verilir?

Doğru Cevap: "A" Örgütsel Davranış
Soru Açıklaması

Örgütsel Davranış

logo
Örgütsel Davranış
Ara Sınav - Deneme 12
11.
I-Eylem (action) II- Teşhis (diagnosis) III- Değerlendirme (evaluation) IV- Çözüm (solution) Aşağıdakilerden hangisinde problem çözme sürecinin dört aşaması doğru şekilde sıralanmıştır?
Doğru Cevap: "D" II-IV-I-III
Soru Açıklaması

Problem çözme sürecinin aşamaları teşhis (diagnosis), çözüm (solution), eylem (action) ve değerlendirme (evaluation) şeklinde sıralanmaktadır. Doğru yanıt D'dir. 

12.

Bir iş yerinde uygulamaya konulan esnek çalışma saatlerinin üretim performansına olumlu katkılar sunduğu belirlenmiştir. Aynı sektörde faaliyette olan başka bir iş yerinde de aynı uygulamaya geçilmesine karar verilmiş fakat  bu iş yerindeki üretim performansında herhangi bir değişim olmadığı gözlemlenmiştir. Yaşanan bu durum, aşağıdaki kavramlardan hangisi ile açıklanabilir?

Doğru Cevap: "D" Durumsallık yaklaşımı
Soru Açıklaması

Durumsallık yaklaşımı özel bir hareketin veya davranışın farklı ortamlarda farklısonuçlarının olabileceğini ifade eder. Soruda yaşanan durum da bunun bir örneğidir. Yani, bir iş yerinde uygulamaya konan durumun olumlu katkıları, başka bir iş yerinde gözlemlenmemiştir. Doğru yanıt D seçeneğidir.

13.
Aşağıdakilerden hangisi duygusal zekası yüksek kişilerin özellikleri arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "E" Sıradan konulara isteksizlik
Soru Açıklaması
Sıradan konulara isteksizlik duygusal zekası yüksek kişilerin özellikleri arasında yer almaz.
14.
Örgüt içindeki birey ve grupların davranış ve tutumlarını anlamayı, açıklamayı amaçlayan, ilgi alanı insan ve örgüt olan saha çalışması aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Örgütsel Davranış
Soru Açıklaması
15.

Ouchi'nin Z Teorisine göre aşağıdakilerden hangisi A tipi örgütlerin özelliğidir?

Doğru Cevap: "E" Hızlı değerlendirme ve terfi
Soru Açıklaması

• Kısa dönemli istihdam• Hızlı değerlendirme ve terfi• Uzmanlaşmış kariyer yolları• Açık kontrol mekanizmaları• Bireysel karar verme• Bireysel sorumluluk• Bölünmüş ilişkiler (katı bürokratik yapı)

16.

Aşağıdakilerden hangisi kaygının nedenlerinden değildir?

Doğru Cevap: "E" Memnuniyet
Soru Açıklaması

Bu nedenle hangi ortamın hangi tür kaygı yaratacağı birkültürden bir diğerine farklılık taşıyabilir. Ancak, bazı genellemeler ileri sürülebilir. Bunlar;• Desteğin çekilmesi

• Olumsuz bir sonuç beklemek

• İç çelişki

• Belirsizlik

olarak sıralanabilir. Doğru cevap E seçeneğidir.

17.

Küresel ekonomide başarı için en önemli etken­lerden birisi aşağıdakilerden hangisidir?

Arşivler
Kategoriler