• Örgütsel Davranış Deneme Ara Sınavları – Deneme 10

logo
Örgütsel Davranış
Ara Sınav - Deneme 10
1.

Aşağıdakilerden hangisi sosyal psikolojinin ilgi alanlarından biridir?

Doğru Cevap: "E" Davranış değişimi
Soru Açıklaması

Sosyal psikolojinin ilgi alanları: Davranış değişimi, Tutum değişimi, İletişim, Grup süreçleri, Gruplarda karar vermedir.

2.
Aşağıdakilerden hangisi örgüt kültürünün tanımlarından birisi olamaz?
Doğru Cevap: "A" Bir işle alakalı her şeydir.
Soru Açıklaması
A şıkkı çeldiricidir. Doğru cevap A.
3.

…...………………...örgütler son derece esnek bir yapıda olup bir grup işletmenin geçici olarak ortak birgün oluşturup belirgin bir işi veya fırsatı yaratmak veya üretmek amacıyla bir araya gelmesiyle oluşmaktadırlar.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere getirilebilecek en uygun sözcük nedir?

Doğru Cevap: "D" Sanal
Soru Açıklaması

Sanal örgütler

4.
Aşağıdakilerden hangisi, örgüt kültürünün görünür olmayan öğelerinden biridir?
Doğru Cevap: "C" İnançlar
Soru Açıklaması
5.
Hiçbir zaman insancıl olma Etik ve ahlak zayıflar içindir Korkutmak, sevilmekten çok daha iyidir Yukarıda özellikleri sıralanan ve örgütsel davranış üzerinde etkili olan kişilik tipi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Makyavellenist kişilik
Soru Açıklaması

Makyavellenist kişiler içinde bulundukları duruma göre hareket ederler.  Yüz yüze konuşulan durumlarda daha başarılıdırlar. Az sayıda kural ve kaidenin içinde bulunduğu bir durum varsa durumun gelişmesini bekler, ona göre hareket ederler. Makyavele göre insanları yenmek, belirli çıkarlar elde etmek için her şey mübahtır. Kendini ifade eden üç önemli nokta üzerinde duran Makyavel şunları önerir:Hiçbir zaman insancıl olma, başkalarıyla olan ilişkilerinde kabalık ve küstahlık daha etkilidir.Etik ve ahlak zayıflar içindir. Güçlü insanlar, yalan söyleme, aldatma ve başkalarına kazık atmada kendilerini hür hissederler ve bunları amaçlarına uygun bir biçimde kullanırlar.Korkutmak, sevilmekten çok daha iyidir.

6.
Örgütsel davranışa göre aşağıdakilerden hangisi geçerlidir?
Doğru Cevap: "D" Örgütler dinamik yapıdadır.
Soru Açıklaması
7.

Sosyal bilimlerde davranış konusu hangi üç temel disiplin çerçevesinde ele alınmaktadır?

Doğru Cevap: "B" Psikoloji, sosyoloji ve antropoloji
Soru Açıklaması

Davranış bilimleri insan davranışlarını inceleyen disiplinlerin ortak bir çalışmasıdır. Bu açıdan, disiplinlerarası bir yaklaşım örgüt içindeki insan davranışlarını anlamak için daha uygun bir yoldur. Özellikle çalışma ortamındaki örgüt ve yönetime ilişkin sorunların çözümünde bu yaklaşım daha etkin olarak fonksiyon görür. Davranış, sosyal bilimler içinde üç temel disiplin çerçevesinde ele alınmaktadır. Bunlar; psikoloji, sosyoloji ve antropolojidir. Doğru yanıt B'dir.

8.
"Küçük yaşta ebeveynlerinden birini kaybeden bir çocuğun yaşadığı tecrübe yaşam boyu onun kişilik yapısını etkiler." Yukarıda verilen cümlede örnek teşkil eden durum kişiliğin oluşumunu etkileyen faktörlerden hangisinin çatısı altında yer alabilir?
Doğru Cevap: "B" Sosyal faktörler
Soru Açıklaması
Sosyal faktörler, bireyin iletişim kuduğu, sosyal etkileşim içerisinde olduğu birey ya da gruplarla olan sosyal teması ifade eder. En başta aile olmak üzere arkadaşlar, öğretmenler, meslek çevresi gibi aktörler sosyal etkileşim içerisinde olan bireyin özelliklerini etkileyebilir.
9.
Fallik dönem aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "C" 3-6 yaş aralığı
Soru Açıklaması
3-6 yaş aralığı fallik dönemdir
10.
Aşağıdakilerden hangisi “Myers-Briggs Tip Göstergesi” ölçeğinin ortaya koyduğu psikolojik tip kombinasyonlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Algısal/Düşünsel
Soru Açıklaması

Myers-Briggs Tip Göstergesi (MBTI), 4 temel psikolojik kombinasyona dayanan bir model ortaya koymuştur. Bu kombinasyonlar ise; dışa dönüklük/içe dönüklük, duyusal/sezgisel, düşünsel/duygusal ve yargısal/algısal şeklindedir.

logo
Örgütsel Davranış
Ara Sınav - Deneme 10
11.

Aşağıdakilerden hangisi örgüt kültürünü belirleyen özelliklerden biridir?

Doğru Cevap: "D" Yönetim desteği
Soru Açıklaması

Yönetim desteği

12.
Öğrenme, güdüleme, kişilik, algı, eğitim, iş tatmini, liderlik, başarı değerlendirme, işgören seçimi, iş stresi ve iş dizaynı konularında örgütsel davranış disiplinine katkı sağlayan bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Psikoloji
Soru Açıklaması
13.

Kişiliğin oluşumunda etkili olan bazı faktörler vardır. Aşağıdaki faktörlerden hangisi kaynağı bakımından diğerlerinden farklıdır?

Doğru Cevap: "A" Fiziksel özellikler
Soru Açıklaması

Kişilik gelişiminde biyolojik, kültürel ve sosyal faktörler önemlidir. Bireysel olarak öğrendiğimiz birçok şeyde etrafımızdaki insanların büyük etkileri vardır. Ailemizi ve arkadaşlarımızı kişiliğimizi oluşturan en önemli gruplar arasında sayabiliriz. Güdüler, otorite, kabul gören davranışlarımız, doğru, yanlış kavramları kültürden kültüre farklı olmakla beraber bunları bize öğreten ve tanıtan bu ilk yakın çevremizdir. Aynı şekilde çeşitli sosyal kurumlar; din, eğitim bizim ne şekilde düşünüp, nasıl davranacağımızı etkilerler. Tüm bunlar kültürel yani çevresel faktörlerdir. Fiziksel özelliklerimiz ise, boyumuz ve vücut yapımız genetik faktörlerden etkilenir.

14.
……………... duygu, düşünce ve davranışlardaki benzerlikleri ve ayrılıkları oluşturan birtakım özellikler bütünüdür.Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere getirilebilecek en uygun sözcük nedir?
Doğru Cevap: "A" Kişilik
Soru Açıklaması

Kişilik. Bilim insanları kişilerin birbirleriyle olan farklılıklarını bireysel ayrılıklar olarak ifade eder. Bu farklılıklar bizlerin düşünce, davranış, yaşam biçimimiz hatta kariyerimizi etkileyen özgün niteliklerimizdir. Yetenekler ise insanın ne yapabildiğini gösterir. İyimser olma bir kişilik özelliğidir.

15.

Aşağıdakilerden hangisi duygusal zekanın temel özelliklerinden biri değildir?

Doğru Cevap: ""
Soru Açıklaması

Yüksek duygusal zekâya sahip olanların, aşağıda detaylı olarak açıklanan dört temel özelliği vardır:

Bireyin kendi duygularını düzenleme yeteneği: Kendi duygularını düzenle­me yeteneği olan insanlar; duygularının, zayıf ve güçlü yanlarının, ihtiyaç­larının ve güdülerinin farkındadırlar.

Başkalarının duygularını izleme yeteneği: Yüksek duygusal zekâsı olan insanlar, diğerlerini nasıl etkileyeceklerini ve buna göre nasıl davranacakla­rını belirlemede iyidirler. Motive etmek: Yüksek duygusal zekâya sahip kimseler performanslarını sürdürmek için kendilerini motive ederler, kişisel amaçları doğrultusunda duygularını yönlendirirler ve işi bırakma yönündeki güçlere karşı direnç gösterirler. Gelişmiş sosyal beceriler: Yüksek duygusal zekâya sahip kimseler uzun süre­li arkadaşlıklara sahip olmayı ve bu arkadaşlıkları devam ettirmeyi başarırl­ar. Yeni ilişki ağları yaratmada oldukça beceri sahibidirler.

Yüksek iş performansı ise duygusal zekanın temel özellikleri arasında yer almaz.

16.
Aşağıdakilerden hangisi iş tatminsizliğine gösterilen pasif ve yıkıcı bir tepkidir?
Doğru Cevap: "D" Kayıtsızlık
Soru Açıklaması
17.
Eyleme dönüklük, yüksek beklentiler ve sonuçlara yönelme örgüt kültürünü oluşturan boyutlarından hangisine aittir?
Doğru Cevap: "A" Sonuç odaklılık
Soru Açıklaması
18.

İş yerinde başarılı olmak için diğer insanlarla arasına mesafe koyan, yalan söyleyen, kaba davranan bir insanın kişiliği aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?

Doğru Cevap: "A"
Soru Açıklaması
19.
Kişilik gelişim evrelerini; duyusal-motor, işlem öncesi dönem, somut işlemsel dönem ve formel işlemsel dönem olmak üzere dört dönemde ele alan bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Jean Piaget
Soru Açıklaması
20.

Başarılı bir küresel yönetici her şeyden önce......…...….yapıya sahip olmalı, ben merkeziyetçi olmamalıdır. 

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere getirilebilecek en uygun sözcük nedir?

Doğru Cevap: "B" Kozmopolit
Soru Açıklaması

Kozmopolit

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler