• Örgütsel Davranış Deneme Ara Sınavları – Deneme 1

logo
Örgütsel Davranış
Ara Sınav - Deneme 1
1.

İsviçreli Psikiyatrist Hermann Rorschach tarafından gerçekleştirilen on kart üzerine basılmış simetrik mürekkep lekelerinden oluşmuş kişilik testi hangi test türüne örnek olarak verilebilir?

Doğru Cevap: ""
Soru Açıklaması

Kişilik ölçümünde kullanılan en belirgin iki teknik projektif ve objektif testlerdir. Kişiliğin değerlendirilmesi demek, bir kimsenin kişiliğini oluşturan çeşitli davranışsal özellikleri hakkında bilgi edinme işlemlerinin tümüdür. Objektif testler genelde, anket, soru listesi ve derecelendirme ölçeği yöntemini kullanarak yapılan testlerdir. Projektif testler ise Freud’un yansıtma savunma mekanizması esas alınarak geliştirilmiştir. Testlerin amacı bireylerin belirgin olmayan birtakım test uyarıcılarına, örneğin şekillere, yansıtmış oldukları görüşlere göre onları etkileyen faktörleri saptamak ve farklılıklarını tespit etmektir. Bu testleri alan bireyler algılamış oldukları şeyleri rapor ederek, onların vermiş oldukları cevaplardan kişiliği ile ilgili sonuçlara ulaşırlar. Bireyin göstermiş olduğu farklılıkların nedeni de onun kişiliğine bağlanır. Buna da örnek olarak İsviçreli Psikiyatrist Hermann Rorschach tarafından gerçekleştirilen on kart üzerine basılmış simetrik mürekkep lekelerinden oluşmuş test verilebilir. Bireylere mürekkep lekelerinde neler gördüğü veya algıladığı sorulur. Her ne kadar bu testlerin gerçekten kişiliği ölçüp ölçmediği yolunda farklı görüşler olsa da, özellikle psikiyatri kliniklerinde sıklıkla kullanılmaktadır.

2.

Aşağıdakilerden hangisi iş yerindeki en kötü davranışlardan biridir?

Doğru Cevap: "B" Her türlü değişime direnç göstermek,hatta bu değişim kendisi için yararlı
olsada direnç göstermek

Soru Açıklaması

En kötü davranışların neler olabileceğini birlikte görelim.

 • Her türlü yardım ve desteğe rağmenişini yapmayan
 • Her türlü değişime direnç gösteren,hatta bu değişim kendisi için yararlıolsada direnen
 • Ne yapılırsa yapılsın her şeydenşikâyetçi olan ve mızmızlanan
 • İsteğe bağlı toplantılara katılmayan,çok gerekli ve fonksiyonel toplantılarabile tembelliği nedeniyle gitmeyen
 • Yardıma ihtiyacı olan ve işe yenibaşlayan kişilerle alay eden, dalgageçen
 • Kendisi için iyi olmasa bile her zamanbaşka bir iş arayışında olan
 • Yemeğe en erken giden ve yemektensonra işyerine en son dönen

Doğru cevap B seçeneğidir.

3.

Aşağıdakilerden hangisi işinden tatmin olan bir çalışan için söylenebilir?

Doğru Cevap: ""
Soru Açıklaması

İş tatmininin yaşantımız üzerindeki etkileri son derece açıktır. Yöneticiler, işgören­lerin iş tatminleri ile ilgili olarak üç nedenle konuya yaklaşırlar. Birincisi, tatminsiz çalışan işden kaçar ve mümkün olduğunca işden ayrılmanın, başka bir işe geçme­nin yollarını arar. Bu da örgüte büyük zarar verir. İkincisi, iş tatmini yüksek olan birey daha sağlıklıdır ve daha uzun yaşar. Üçüncüsü, iş tatmini yüksek olan birey bu mutluluğunu iş dışına da taşır ve yansıtır. Tatmin olan çalışan, işe zamanında gelir ve devamsızlık yapmaz. Ayrıca işten ayrılma isteği çok düşüktür.

4.

İnsan kişiliğinin beş dönemden geçerek geliştiği ileri sürülmektedir. Aşağıdakilerden hangisi "6-11 yaş" arası dönemdir?

Doğru Cevap: "C" Latens dönem
Soru Açıklaması

Freud, insan kişiliğinin beş dönemden geçerek geliştiğini ileri sürer.Bunlar:• Oral Dönem (0-1)• Anal Dönem (1-3)• Fallik Dönem (3-6)• Latens Dönem (6-11)• Genital Dönemdir (11 yaş sonrası)

5.

Aşağıdakilerden hangisi Örgütsel davranış biliminde kullanılan veri toplama tekniklerinden değildir? 

Doğru Cevap: "B" Tarafları karşı karşıya getirmek
Soru Açıklaması

Örgütsel davranış biliminde kullanılan veri toplama teknikleri şu şekilde sıralanabilir:• Sorun sahibiyle yapılan görüşmeler• Anket• Katılımlı ve katılımsız gözlem• Örgüt ve sorunla ilgili içerik analizleri veya kayıtların incelenmesi

Doğru cevap B seçeneğidir.

6.
Aşağıdakilerden hangisi Freud'un ileri sürdüğü insan kişiliğinin geçirdiği evrelerden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Lokomotor-Jenital Dönem
Soru Açıklaması
Freud, insan kişiliğinin beş dönemden geçerek geliştiğini ileri sürer. Bunlar: • Oral Dönem (0-1) • Anal Dönem (1-3) • Fallik Dönem (3-6) • Latens Dönem (6-11) • Genital Dönemdir (11 yaş sonrası).
7.

Örgütte ne tür işlerin yapılacağı, bunları kimin yapacağı, işlerin ne şekilde gruplanacağı, kimin kime rapor edeceği, kararların nerede alınacağı gibi unsurları içeren yönetici fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Organizasyon
Soru Açıklaması

Organizasyon (Örgütleme): Yöneticiler aynı zamanda örgütün yapısından sorumlu olan kişilerdir. Ne tür işler yapılacak, bunları kim yapacak, işler ne şekilde gruplanacak, kim kime rapor edecek ve kararlar nerede alınacak, bunların hepsi organize etme fonksiyonudur.

8.
Olumlu ve olumsuz etkilik bağlamında örgütlerde aşağıdaki davranışlardan hangisi görülmektedir?
Doğru Cevap: "D" Karar verme
Soru Açıklaması
Olumlu ve olumsuz etkilik bağlamında örgütlerde aşağıda açıklanan davranışlar görülmektedir: • Karar verme: Yüksek düzeyde olumlu etkililiğe sahip insanlar, yüksek düzeyde olumsuz etkililiğe sahip olanlara kıyasla daha başarılı ve üstün kararlar verebilmektedirler. • Takım performansı: Olumlu etkililiği yüksek olan iş grupları, olumsuz etkililiği yüksek olan takımlara kıyasla fonksiyonlarını daha başarılı olarak yerine getirmektedirler. • Saldırgan davranışlar: Yüksek olumsuz etkililiğe sahip olan insanlar, çalıştıkları örgütlerde pasif davranmalarından ötürü diğer çalışanlarca saldırgan davranışların hedefi olmaktadırlar.
9.
 • Başkalarını kullanma
 • Daha çok ikna edilebilme
 • Daha çok kazanma
 • İnsancıl olma
 • Yukarıdakilerden hangileri Makyavellenist kişilik yapısına sahip bir bireyden beklenecek davranışlar arasındadır?

  Doğru Cevap: "C" I ve III
  Soru Açıklaması

  Makyavellenist özelliği yüksek olan kişi başkalarını kullanan, daha çok kazanan, daha az ikna edebilen ancak başkalarını ikna edebilen kişidir. Makyavele göre insanları yenmek, belirli çıkarlar elde etmek için her şey mubahtır. Kendini ifade eden üç önemli nokta üzerinde duran Makyavel şunları önerir:

 • Hiçbir zaman insancıl olma, başkalarıyla olan ilişkilerinde kabalık ve küstahlık daha etkilidir.
 • Etik ve ahlak zayıflar içindir. Güçlü insanlar, yalan söyleme, aldatma ve başkalarına kazık atmada kendilerini hür hissederler ve bunları amaçlarına uygun bir biçimde kullanırlar.
 • Korkutmak, sevilmekten çok daha iyidir.
 • 10.
  Aşağıdakilerden hangisi iş karakteristikleri kuramının belirlediği merkezi iş karakteristiklerinden birisi değildir?
  Doğru Cevap: "C" Güvenirlik
  Soru Açıklaması
  77. sayfada maddeler halinde verilen beş merkezi iş karakteristiği içerisinde yer almayan güvenirlik seçeneği sorunun doğru cevabını teşkil etmektedir.
  logo
  Örgütsel Davranış
  Ara Sınav - Deneme 1
  11.
  Yöneticilerin çalışanları hakkında olumsuz düşüncelerinin bulunması, çalışanları genelde tembel, işlerine karşı sorumsuz görüp çalışanlara saygısız bir tutumla yaklaşması hangi yönetimsel kuramla açıklanır?
  Doğru Cevap: "A" X
  Soru Açıklaması
  Sayfa 8'in ilk 2 paragrafında yönetimsel kuramlar açıklanmaktadır ve soru kökünde tanımı verilen kuram X kuramı olarak tanımlanmaıştır.
  12.

  Bireylerin egemenlik, tabi olma, itaat, uyum, uzlaşma gibi konulardaki sayıltıları hangi sayıltı grubunda yer almaktadır?

  Doğru Cevap: "C" İnsan çevre ilişkilerine ilişkin sayıltılar
  Soru Açıklaması

  Temel sayıltılar ile ilgili bazı sınıf­landırmalar yapılabilir. Buna göre sayıltılar; insan doğası, insan ilişkileri, insan-çevre ilişkileri, gerçeğin doğası ve insan eylemleri olmak üzere sınıf­landırılabilir. İnsan çevre ilişkilerine yönelik olan sayıltılar bireylerin egemenlik, tabi olma, itaat, uyum, uzlaşma gibi konulardaki sayıltılarıdır. Bireylerin iç ya da dış kontrol odaklı olmaları yani elde ettikleri sonuçların, ödüllerin sebeplerini kendilerine ya da şans, güçlü tanıdıklar, kader ve benzeri faktörlere bağlama konusundaki inançları, bu türden sayıltılara verilebilecek örneklerdir. Doğru yanıt C’dir.

  TEST BİTTİ.
  CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
  Test Bulunamadı.
  YORUMLAR
  Arşivler
  Kategoriler