• Örgüt Kuramı Deneme Final Sınavları – Deneme 9

logo
Örgüt Kuramı
Deneme Final Sınavları - Deneme 9
1.
Eleştirel Kuramın yönetim alanına uygulanması hangi yıllarda ortaya çıkmıştır?
Doğru Cevap: "E" 1990
Soru Açıklaması
Aşırı örgütlenme ve bürokratikleşmenin örgütsel ve toplumsal hayat üzerindeki olumsuz etkilerinin merak edilmesiyle eleştirel kuram yönetim alanına uygulanmış ve 1990’lı yılların ilk yarısında Eleştirel Yönetim Çalışmaları alanı ortaya çıkmıştır.
2.
Örgütlerin sosyal hayatta kendilerine duyulan ihtiyacı arttıran özelliklerine ilişkin aşağıda verilen önermelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Örgütsel süreçlerin, sürekli olarak çevresel koşullardan etkilenmesi örgütleri değişken kılmaktadır.
Soru Açıklaması
3.

Örgütlerin hiyerarşik katmanlarının ve işlevsel bölümlerinin sayısı ve büyüklükleri gibi daha kolay değiştirilebilir, yani esnek, yapısal özellikleri hangisidir?

Doğru Cevap: "A" İkinci yapısal özellik
Soru Açıklaması

Örgütlerin ikincil yapısal özellikleri, örgütün hiyerarşik yapısında kaç katmanın olduğu, yöneticilerin emrinde kaç kişinin olduğu, işlevsel bölümlerin sayısı ve büyüklükleri gibi özelliklerdir. İkincil yapısal özellikler değiştirilmesi daha az dirençle karşılaşan ve bu nedenle çevresel değişimle birlikte değişmesi daha olası, dolayısıyla esnek, yapısal özelliklerdir.

4.
Aşağıdaki ifadelerden hangisi eleştirel yönetim çalışmalarının genel çerçevesini açıklamak için kullanılamaz?
Doğru Cevap: "D" Eleştirel yaklaşımın yöneticilere karşı tutumu düşmanlık derecesindedir.
Soru Açıklaması
Eleştirel yaklaşımın yöneticilere karşı tutumu düşmanlık derecesindedir.
5.
Bir sendika, üyesi olan işçilerin çıkarlarını savunma amacından kolayca vazgeçemez. Buna ilk olarak sendika üyesi olan işçiler karşı çıkacaktır. Ayrıca, yasalar da bir sendikanın hangi amaçlara hizmet edebileceğini sıkı sıkıya belirlemiştir. Bu durum aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?
Doğru Cevap: "A" Ana yapısal özellik
Soru Açıklaması
Ana yapısal özellik
6.

Vekilin sözleşmesine uygun biçimde davranmayarak işten kaytarması durumuna ne denir?

Doğru Cevap: "E" Ahlaki risk
Soru Açıklaması

Vekilin sözleşmesine uygun biçimde davranmayarak işten kaytarması durumuna ahlaki risk denmektedir.

7.
Bir hastane yöneticisi kantin işletmeciliğini hangi koşulda bir taşeron firmaya vermeyi tercih eder?
Doğru Cevap: "B" Piyasa mekanizması iyi çalıştığında
Soru Açıklaması
Piyasa mekanizmasının iyi çalıştığı durumlarda faaliyetler tedarikçi ya da taşeronlara aktarılabilir. Bunun için işletme sahiplerinin piyasa ve rakipler hakkında yeterli bilgiye sahip olması ve piyasa mekanizmasının maliyet açısından daha avantajlı olması gerekmektedir. Bunun aksi durumda ise, yani risklerin ve işlem maliyetlerinin çok arttığı durumlarda faaliyetler örgüt içinde tamamlanmalıdır.
8.

Doğruluğu ve geçerliği evrensel olarak gerçek ve değişmez olan aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Mutlak
Soru Açıklaması

Doğruluğu ve geçerliği evrensel olarak gerçek ve değişmez olan Mutlaktır.

9.
Kurumsal baskıda bulunan kesimlerin düşüncelerini kendi çıkarlarınız doğrultusunda etkilemeye ne isim verilmektedir?
Doğru Cevap: "C" Manipülasyon stratejisi
Soru Açıklaması
10.

Toplumsal davranışa anlam ve istikrar kazandıran, sosyal olarak inşa edilmiş davranış örüntüleri ve kural sistem aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Kurum
Soru Açıklaması

Toplumsal davranışa anlam ve istikrar kazandıran, sosyal olarak inşa edilmiş davranış örüntüleri ve kural sistemlerine Kurum denir.

logo
Örgüt Kuramı
Deneme Final Sınavları - Deneme 9
11.

Pazarın merkezine giderek az sayıda büyük firmanın hakim olması pazarın etrafındaki kesimlerden beslenebilecek firmaların kurulmasını kolaylaştırır. Bu durumda ne kadar çok yoğunlaşma olursa özelci örgüt kurulma oranının nasıl olması beklenir?

Doğru Cevap: "A" Yüksek
Soru Açıklaması

Kaynak bölünmesinden ötürü küçük ve pazarın et-rafındaki farklılaşmış kesimlerin herhangi birinde faaliyet gösterebilecek özelci örgütlerin kurulması mümkün olur. Bir başka deyişle, pazarın merkezine giderek az sayıda büyük firmanın hakim olması pazarın etrafındaki kesimlerden beslenebilecek firmaların kurulmasını kolaylaştırır. Bu nedenle, yoğunlaşmayla özelci örgüt kurulma oranı arasında pozitif bir ilişki beklenir. Yani, ne kadar çok yoğunlaşma olursa özelci örgüt kurulma oranı da o kader yüksek olur.

12.

Örgütlerdeki bireylerin, sosyal ve psikolojik sınırlamalardan kendilerini kurtarmalarını anlatan eleştirel yönetim yaklaşımı kavramı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Özgürleşme
Soru Açıklaması

Örgütlerdeki bireylerin, sosyal ve psikolojik sınırlamalardan kendilerini kurtarmalarını anlatan eleştirel yönetim yaklaşımı özgürleşmedir.

13.

Postmodernizmin örgütlenmeye yönelik “dünya, nesnelerden değil, onlara yüklediğimiz anlamlardan oluşur” açıklaması, postmodernizmin hangi özelliğine yöneliktir?

Doğru Cevap: "C" Postmodernizm yorumsamacıdır.
Soru Açıklaması

Cevap seçeneklerinde postmodernizmin örgüt kuramına yansıyan özellikleri verilmiştir. Ancak soru kökünde yer alan açıklama post modernizmin yorumsamacı özelliğine yöneliktir.

14.
Aşağıdakilerden hangisi iktisadi örgüt kuramına yöneltilen eleştirilerden değildir?
Doğru Cevap: "A" Kuramın insan doğası hakkında çizdiği tablo gerçeği olduğu gibi yansıtmaktadır. 
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde eleştirel yönetim çalışmalarının ortaya çıkışını hızlandıran gelişmelerden birine yer verilmektedir?
Doğru Cevap: "C" Batı yönetim modellerinin, küreselleşen kapitalizmin yarattığı rekabet koşullarına ayak uyduramaması
Soru Açıklaması
16.

Aşağıdakilerden hangisi eleştirel sosyal bilim yaklaşımı üzerinde çalışan yazarlardan birisi değildir?

Doğru Cevap: "C" Grey
Soru Açıklaması

Marx, Freud, Adorno ve Fromm eleştirel sosyal bilim yaklaşımı üzerine çalışma yapan yazarlardan bazıları iken, Grey bu gruba dahil değildir.

17.
Bir örgütün mal ve hizmet üretimi için ihtiyaç duyduğu işlemleri ve faaliyetleri dış sözleşmelerle piyasa mekanizmasına ihale etmesi durumu aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?
Doğru Cevap: "D" Pazar kontrolü
Soru Açıklaması
18.
Aynı ürün ve hizmetleri üreten örgütlerin oluşturduğu sektör kavramından farklı olarak, birbiriyle görece sık ve anlamlı ölçüde etkileşerek ortak anlam sistemi oluşturan örgütler topluluğu nasıl tanımlanmaktadır?
Doğru Cevap: "C" Örgütsel alan
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi Pozitivizmin Eleştirel teorinin eleştirilerine konu olan nedenlerden değildir?
Doğru Cevap: "A" Mutlak akıl ve mutlak doğru kavramlarına itiraz etmezler
Soru Açıklaması
Eleştirel teorisyenler pozitivizmin mutlak akıl ve mutlak doğru kavramlarına itiraz ederler
20.
Aşağıdakilerden hangisi örgütlerin Oliver’ın da çalışmasında bahsettiği şekliyle kurumsal baskılar karşısında izleyebileceği stratejilerden birisi değildir?
Doğru Cevap: "C" Çeşitlendirme
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
BENZER YAZILAR
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler
  • Kategori yok