• Örgüt Kuramı Deneme Final Sınavları – Deneme 8

logo
Örgüt Kuramı
Deneme Final Sınavları - Deneme 8
1.

Aşağıdakilerden hangisi koşul-bağımlılık kuramında üzerinde en fazla durulan koşul-bağımlılık etmenleri arasında yer almaz?

Doğru Cevap: "E" Personel
Soru Açıklaması

Çevre, teknoloji, büyüklük ve strateji koşul-bağımlılık kuramında üzerinde en fazla durulan koşul-bağımlılık etmenleri arasında yer alırken, personel bu etmenlere dahil değildir.

2.
Aynı örgütsel alanda bulunan örgütlerin taklitçi, ahlaki ve zorlayıcı mekanizmalar nedeniyle eşbiçimli hale geldiklerini öne süren örgüt kuramı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Yeni Kurumsal Kuram
Soru Açıklaması
3.
Yürürlüğe yeni giren bir yasanın gereklerine uymak istemeyen bir kuruluşun yetkilileri, yasanın kendilerine uygulanamayacağı çünkü eski yasanın geçerli olduğu dönemde kurulduklarını ileri sürmektedirler. Bu örnek, kurumsal baskılara karşı uygulanan stratejilerin hangisini çağrıştırmaktadır?
Doğru Cevap: "D" Kaçınma
Soru Açıklaması
4.

Örgütlerin davranışını anlayabilmek için o davranışın içinde gerçekleştiği ortamı anlamak gerekmektedir. Bu çerçevede kuramda, aşağıdakilerden hangisi örgütler arası ilişkilere dair ortaya konulan argümanlardan birisi değildir?

Doğru Cevap: "B" Örgütler bağımsız varlıklardır.
Soru Açıklaması

Diğer şıklarda örgütlerin bağımlılığı üzerinde durulurken, B şıkkında örgütlerin bağımsızlığından bahsedilmektedir.

5.
Eleştirel teoriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "C" İnsanlara gizli bir baskının varlığını fark ettirerek, bu baskıyı kabullenmelerini sağlar.
Soru Açıklaması
6.

Örgütlerin bağımlı oldukları kesimlerin istekleri doğrultusunda belirli uygulamaları benimsemesi sonucunda oluşan eş biçimlilik aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Zorlayıcı
Soru Açıklaması

Örgütlerin bağımlı oldukları kesimlerin istekleri doğrultusunda belirli uygulamaları benimsemesi sonucunda oluşan eş biçimlilik, zorlayıcı eş biçimliliktir.

7.

Postmodern Durum başlıklı eseri sosyal bilimlerde postmodernizmin başlangıcı olarak kabul edilen Büyük Anlatı kavramını ortaya atan yazar kimdir?

Doğru Cevap: "E" Lyotard
Soru Açıklaması

Lyotard’ın Postmodern Durum başlıklı eseri sosyal bilimlerde postmodernizmin başlangıcı olarak kabul edilmektedir. Bu çalışmada Lyotard kapitalist toplumlarda bilgi, bilim ve teknoloji ilişkisini incelemektedir.

8.

Bir araştırmanın bulgularına ulaşmak için üzerinde çalıştığı insan, grup, olay, kurum, vb. en temel birim aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Analiz birimi
Soru Açıklaması

Bir araştırmanın bulgularına ulaşmak için üzerinde çalıştığı insan, grup, olay, kurum, vb. en temel birim Analiz birimidir.

9.

Aşağıdakilerden hangisi örgütlerin boyutları arasında yer almaz?

Doğru Cevap: "A" Strateji
Soru Açıklaması

Her örgüt; örgütlenme biçimleri, hedef ve stratejiler, üyeler, teknolojik imkânlar, büyüklük, çevre ve kültür gibi boyutlardan oluşmaktadır.

10.
Aşağıdakilerden hangisi ölçek ekonomisine dayalı rekabetin sonuçlarından biridir?
Doğru Cevap: "C" Kesim genişliği dar örgütlerin kaynak bölünmesine yol açması
Soru Açıklaması
Eğer örgüt topluluğunun üyeleri arasında ölçek ekonomisine dayalı rekabet baskınsa zamanla bu topluluğa her biri giderek daha büyük ancak sayıca daha az örgütün hakim olması beklenir. Ölçek ekonomisine dayalı rekabet zamanla yoğunlaşma ve az sayıda çok büyük firmanın topluluğa hakim olmasıyla sonuçlanırken, küçük ve farklılaşmış ürünler üreten firmaların kurulması için de fırsatlar yaratabilir. Yoğunlaşma, özelci örgütlerin kurulmasını kaynak bölünmesi nedeniyle kolaylaştırırken, büyüklerin hayatta kalmalarını güçleştirir. Bu bağlamda ölçek ekonomisinin doğurduğu sonuçlardan biri kesim genişliği dar özelci örgütlerin ortaya çıkmasına yol açarak kaynak bölünmesi oluşturmasıdır. Bu nedenle doğru yanıt C seçeneğidir
logo
Örgüt Kuramı
Deneme Final Sınavları - Deneme 8
11.
Postmodernizm ve eleştirel yönetim çalışmalarının ortak noktası aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Her iki yaklaşım da insan ilişkilerinin doğasında bir güç ve çıkar çatışması bulunduğunu kabul etmektedir.
Soru Açıklaması
Hatırlama
12.

Eleştirel yönetim çalışmaları iş süreçlerini insanileştirme, bürokratik yapıları alternatif yaratmanın amacı ne olabilir?

Doğru Cevap: "D" Yönetime çalışanların katılımını sağlamak
Soru Açıklaması

Eleştirel yönetim çalışmaları iş süreçlerini insanileştirme, bürokratik yapıları alternatif yaratmanın amacı yönetime çalışanların katılımını sağlamaktır.

13.

Bir eylemin, kurumlara göre istenen, uygun ya da doğru olduğuna dair genel algıya ne denmektedir?

Doğru Cevap: "D" Meşruiyet
Soru Açıklaması

Bir eylemin, kurumlara göre istenen, uygun ya da doğru olduğuna dair genel algı meşruiyettir.

14.

Temel ve uzun dönemli hedefleri belirleme, hedeflere ulaştıracak hareket şekillerini benimseme ve gerekli kaynaklar tahsis etme aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Strateji
Soru Açıklaması

Temel ve uzun dönemli hedefleri belirleme, hedeflere ulaştıracak hareket şekillerini benimseme ve gerekli kaynaklar tahsis etme stratejidir.

15.
Aşağıdaki okullardan hangisi Eleştirel Teorinin gelişiminde bir kilometre taşıdır?
Doğru Cevap: "B" Frankfurt okulu
Soru Açıklaması
Frankfurt Okulu Eleştirel Teorinin gelişiminde bir kilometre taşıdır.
16.

Farklı çıkarlara sahip tarafların örgütlü biçimde bir araya geldiği düzenek içinde kaçınılmaz olarak ortaya çıkan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Güç
Soru Açıklaması

Farklı çıkarlara sahip tarafların örgütlü biçimde bir araya geldiği düzenek içinde kaçınılmaz olarak ortaya çıkan kavram güçtür.

17.
Aşağıdakilerden hangisi kurumu tanımlamaktadır?.
Doğru Cevap: "C" Toplumsal olarak inşa edilmiş, normal koşullarda sürekli yeniden üretilen davranış örüntüleri veya kural sistemleri
Soru Açıklaması
18.

Kişi veya örgütler arası alışverişleri yönetmek için yapılan pazarlık, izleme ve yönetişim maliyetlerinin tümüne ne ad verilir?

Doğru Cevap: "E" İşlem maliyetleri
Soru Açıklaması

Kişi veya örgütler arası alışverişleri yönetmek için yapılan pazarlık, izleme ve yönetişim maliyetlerinin tümüne işlem maliyetleri adı verilmektedir.

19.

Bir davranış örüntüsünün tekrarlanarak, insanlardan bağımsız kural benzeri bir statü kazanma sürecini ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Kurumsallaşma
Soru Açıklaması

Bir davranış örüntüsünün tekrarlanarak, insanlardan bağımsız kural benzeri bir statü kazanma sürecini ifade eden kavram kurumsallaşmadır.

20.

Hangisi Koşul Bağımlılık Kuramının temel kavramlarından değildir?

Doğru Cevap: "C" Örgütsel yapı
Soru Açıklaması

Bürokratikleşme, örgütün idari işlerle ne derece uğraştığıdır. Biçimselleşme, sosyal konumların ve sosyal konumlar arasındaki ilişkilerin, bu konumları işgal eden bireylerin kişisel özellik ve ilişkilerinden bağımsız olarak açıkça belirlenme ve tanımlanma derecesidir. Standartlaşma, örgütteki işlerin kural ve yöntemlere bağlılığıdır. Hiyerarşi, örgütteki çalışanların farklı derecelere göre sıralanmasıdır. Örgütsel yapı ise Örgütsel Yapı: Örgütteki düzenlenmiş ilişkiler bütünüdür ve Koşul Bağımlılık Kuramının temel kavramlarından değildir.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler