• Örgüt Kuramı Deneme Final Sınavları – Deneme 7

logo
Örgüt Kuramı
Deneme Final Sınavları - Deneme 7
1.
Aşağıdakilerden hangisi esnek çalışma sisteminin ayırt edici özelliklerden değildir?
Doğru Cevap: "D" Şirket içi rekabetin artması
Soru Açıklaması
Esnek çalışmayla ilgili Eleştirel bakış örneği (okuma parçası)
2.
Örgütlerin daha fazla bürokratik yapıya ilerlemeleri aşağıdakilerden hangisinin artmasıyla açıklanmaktadır?
Doğru Cevap: "A" Örgüt yaşı
Soru Açıklaması

Aston Grubu’na göre, daha büyük örgütler uzmanlaşma, biçimselleşme ve standartlaşma anlamında daha fazla bürokratik yapılanmaya gitme eğilimindedir. Ayrıca, örgütler yaşlandıkça daha fazla yapılanmaktadır çünkü istikrar ve başarıyı rutin hâle getirme arzusu zamanla artmaktadır. Örgütler, büyüdükçe ve yaşlandıkça organik örgüt yapısına değil mekanik örgüt yapısına yönelmektedir.

3.
Bağımlılık kavramını, kaynak bağımlılığı kuramı çerçevesinde aşağıdakilerden hangisi en iyi tanımlamaktadır?
Doğru Cevap: "B" Sosyal ilişkilerde, bir aktörün eylemini/faaliyetini gerçekleştirmek ile ilgili tüm koşulları ya da etkenleri tam olarak kontrol edememesi durumudur.
Soru Açıklaması
4.
Genellikle kendiliğinden ortaya çıkan bir eşbiçimlilik türüdür. Buna göre özellikle belirsizliğin söz konusu olduğu durumlarda, örgütler kendi başlarına akılcı çözümler bulmak yerine, kültürel olarak kurumsallaşmış ve yaygın olarak benimsenmiş kalıpları taklit etmektedirler. Bu duruma örnek olarak Avrupa'daki birçok işletme fakültesinin, 1960’lı yıllardan sonra ABD üniversitelerindeki işletme yüksek lisans programlarını taklit etmeleri gösterilebilir. Yukarıda açıklanan duruma uygun olan eşbiçimlilik çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Taklitçi eşbiçimlilik
Soru Açıklaması
Örgütler için belirsizliğin olduğu durumlarda kendiliğinden ortaya çıkan ve genellikle yaygın olarak benimsenmiş kalıpları taklit etmeye dayanan eşbiçimlilik türü taklitçi eşbiçimlilik olarak tanımlanmaktadır. Doğru cevap B seçeneğidir.
5.

Belirli yönetim uygulamalarının rasyonel ilerleme sağlayacağına dair yayılan geçici ortak inanç nedir?

Doğru Cevap: "C" Yönetim modası
Soru Açıklaması

Belirli yönetim uygulamalarının rasyonel ilerleme sağlayacağına dair yayılan geçici ortak inanç, yönetim modasıdır.

6.
Örgütsel davranışın odaklandığı analiz birimleri arasında değildir?
Doğru Cevap: "C" Sosyoloji, ekonomi, kamu yönetimi, örgütsel sosyoloji, vb. alanlardan edinilen bilgilerle zenginleştirilmiş bir araştırma alanı söz konusudur.
Soru Açıklaması
Örgüt kuramlarında Sosyoloji, ekonomi, kamu yönetimi, örgütsel sosyoloji, vb. alanlardan edinilen bilgilerle zenginleştirilmiş bir araştırma alanı söz konusudur.
7.

Bir bilimsel ve meta fiziksel inançlar kümesinin oluşturduğu, içinde bilimsel kuramların test edilebildiği, değerlendirilebildiği ve eğer gerekirse yenilenebildiği kuramsal çerçeve aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Paradigma
Soru Açıklaması

Soruda verilen tanım paradigma kavramını ifade etmektedir.

8.
I. Firma alternatif bir tedarikçi bulamamaktadırII. Tedarikçi ürünlerin fiyatını arttırmaktadırIII. Tedarikçi firmayı daha büyük alımlara zorlamaktadırYukarıdaki koşullar dikkate alındığında, aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Doğru Cevap: "D" Firma küçük sayılar sorunu yaşamaktadır
Soru Açıklaması
İşlem maliyetleri kuramına göre eğer taraşar birbirlerine sözleşmeye has yatırımlar nedeniyle bağımlı iseler ve herhangi bir taraf kolaylıkla alternatif bağlantılar kuramıyorsa bu karşılıklı tekel durumu oluşturmakta ve her iki tarafı da savunmasız durumda bırakmaktadır. Bu duruma kuramda küçük sayılar sorunu da denmektedir. Aynı işi yapabileek alternatif partnert bulunamaması, yani bunların az sayıda olması örgütleri kısıtlamakta, taraşarının birbirini sömürme şansını artırmaktadır. Tedarik tarafındaki partner fiyat artırma, daha büyük miktarlarda alıma zorlama gibi baskılarla durumu kendi lehine kullanmaya çalışabilir.
9.

Kişilerin bilgi derleme ve işleme yetilerinin kısıtlı olması durumu aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" Sınırlı rasyonellik
Soru Açıklaması

Kişilerin bilgi derleme ve işleme yetilerinin kısıtlı olması durumuna sınırlı rasyonellik denir.

10.
Eleştirel kuram, eleştirel bir duruşu gerektiren çok sayıda kavramın dahil edildiği bir terim olarak da kullanılmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu kavramlar arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "D" Mezhep çatışması
Soru Açıklaması
Eleştirel kuram, sömürü, baskı, adaletsizlik, dengesiz güç ilişkileri, çarpık iletişim, sınıf çatışması, cinsiyet ayrımcılığı vb. eleştirel bir duruşu gerektiren çok sayıda kavramın dahil edildiği geniş anlamlı bir terim olarak da kullanılmaktadır. Mezhep çatışması bu kavramlar içinde değildir. Doğru cevap D şıkkıdır.
logo
Örgüt Kuramı
Deneme Final Sınavları - Deneme 7
11.
Örgütlerin kaynaklar açısından bağımlı oldukları diğer örgütlerin beklentilerine uymaları sonucunda ortaya çıkan eşbiçimlilik türüdür. Bu eşbiçimlilikte temel unsur, örgütlerin çıkarlarının zedelenmesinden kaçınmalarıdır. Bir örgütün yasal olarak zorunlu olduğu için belirli bir muhasebe sistemini kullanması, ana imalatçı istediği için yedek parça tedarikçilerinin ISO belgesi alması, bu duruma verilebilecek örneklerdir.Yukarıda açıklanan duruma uygun olan eşbiçimlilik çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Zorlayıcı eşbiçimlilik
Soru Açıklaması
Örgütlerin, çıkarlarının zedelenmesinden kaçınmaları ve yasal olarak zorunlu olduğu için bazı uygulamalara gitmeleri zorlayıcı eşbiçimliliğe örnek teşkil etmektedir. Doğru cevap B seçeneğidir.
12.
Eleştirel kuram ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Desteklediği en önemli kuram pozitivist toplum kuramıdır
Soru Açıklaması
Eleştirel kuramın desteklediği en önemli kuram pozitivist toplum kuramı değildir.
13.
İktisat kuramcılarının ilgilendikleri konulardan biri firma sahiplerinin kendi servetlerinin idaresi için başkalarını istihdam etmeleridir. Başkalarının servetini yönetenlerin servet sahibi kadar parayı gözetmeyecekleri, yani firma işlerinde yönetici ihmali olabileceği hep varsayılan bir beklenti olmuştur. Jensen ve Meckling tarafından geliştirilmiş olan vekâlet kuramı örgütü, örgüt sahipleri (asiller) ve çalışanlar (vekiller) arasında yapılan bir dizi sözleşme olarak görmektedir. Çalışanların görevlerini ve sorumluluklarını ayrıntılı olarak belirten sözleşmeler onların tam istenen şekilde davranmasını sağlamak maksadıyla hazırlanmaktadır. Yukarıdaki açıklamalara göre aşağıdaki ilişkilerden hangisi vekâlet kuramının ilgilendiği alanlara örnek gösterilebilir?
Doğru Cevap: "B" Örgütün hissedarları ve yöneticiler arasındaki ilişkiler
Soru Açıklaması
14.

Modern düşünce örgüt kuramı olarak ilk kez hangi yaklaşımla ortaya çıkmıştır?

Doğru Cevap: "B" Bürokrasi
Soru Açıklaması

Modern düşünce örgüt kuramı olarak ilk kez bürokrasi yaklaşımıyla ortaya çıkmıştır.

15.

Kişilerin kendi çıkarlarını ön plana almaları ve bu amaçla gerekirse karşı tarafı yanıltmaları durumu hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Fırsatçılık
Soru Açıklaması

Fırsatçılık: Kişilerin kendi çıkarlarını ön plana almaları ve bu amaçla gerekirse karşı tarafı yanıltmaları durumu. Sınırlı rasyonellik: kişilerin bilgi derleme ve işleme yetilerinin kısıtlı olması. Hiyerarşi: İşlemlerin örgüt sınırları içinde ast-üst ilişkileri çerçevesinde yürütülmesi. Pazar Kontrolü: Örgütün mal ve hizmet üretimi için ihtiyaç duyduğu işlemleri iç sözleşmeler yoluyla kendi bünyesinde gerçekleştirmek yerine dış sözleşmelerle piyasa mekanizmasına ihale etmesi durumudur.

16.
Aşağıdakilerden hangisi çevre odaklı temel çalışmalardan biridir?
Doğru Cevap: "A" Lawrence ve Lorsch’un çalışması
Soru Açıklaması
17.

Örgütlerdeki bireylerin, sosyal ve psikolojik sınırlamalardan kendilerini kurtarmalarını anlatan eleştirel yönetim kavramı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Özgürleşme
Soru Açıklaması

Eleştirel yönetim çalışmalarının en önemli kavramlarından biri özrgürleşmedir. Özgürleşme, bireyin sosyal ve psikolojik sınırlamalardan kendisini kurtarmasıdır.

18.

Aşağıdakilerden hangisi eleştirel yönetim çalışmalarının ortaya çıkışını hızlandıran gelişmelerden birisi değildir?

Doğru Cevap: "D" Esnek ve rekabet gücü yüksek örgütlerin varlığı
Soru Açıklaması

Eleştirel yönetim çalışmalarının ortaya çıkışını hızlandıran nedenlerden birisi esnek ve rekabet gücü yüksek örgütlerin varlığı değildir.

19.
Bir sektördeki aktörler arasında var olan ilişki, iletişim, iş birliği kurma biçimlerini ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" İç ilişkililik
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi bir inşaat firmasının ürün ve hizmetlerini üretip satmak için diğerlerine kıyasla en az bağımlı olduğu dış aktördür?
Doğru Cevap: "D" Barolar Birliği
Soru Açıklaması
İşletmeler, varlıklarını sürdürmek için gerekli kaynakların kullanımı açısından dış aktörlere bağımlı durumdadırlar. Buradaki dış aktörlerden kastedilen de örgütün ihtiyaç duyduğu girdileri kontrol eden kişi ve kuruluşlardır. Müşteriler, işletmenin ürün ve hizmetlerini satın alan kişi veya kuruluşlar olarak; belediyeler ile İmar İşleri Müdürlüğü, gerekli izin ve belgelerin temin edildiği düzenleyici bir kuruluş olarak; çimento fabrikası ise işletmenin üretim sürecinde ihtiyaç duyduğu girdileri sağlayan tedarikçilerden biri olarak işletmenin doğrudan bağımlı olduğu dış aktörler arasında yer almaktadır. Ancak Barolar Birliği, inşaat firmasının ürün ve hizmet üretimi sürecinde sürekli olarak hizmetlerine gereksinim duyduğu kuruluşlardan biri değildir. Buna göre doğru yanıt D seçeneğidir.
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler