• Örgüt Kuramı Deneme Final Sınavları – Deneme 6

logo
Örgüt Kuramı
Deneme Final Sınavları - Deneme 6
1.

Özellikle kuram ve uygulama arasındaki bağlantı sorununu ortadan kaldırmaya yönelik çalışma yapan kuramcı kimdir?

Doğru Cevap: "A" Habermas
Soru Açıklaması

Özellikle kuram ve uygulama arasındaki bağlantı sorununu ortadan kaldırmaya yönelik çalışma yapan kuramcı Habermas’dır.

2.

Vekalet kuramına göre Vekilin performansının yaptığı işin çıktısına bağlı olarak belirlenmesini öngören yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Çıktı odaklı sözleşmeler
Soru Açıklaması

Vekalet kuramına göre Vekilin performansının yaptığı işin çıktısına bağlı olarak belirlenmesini öngören çıktı odaklı yaklaşımdır.

3.

Toplumsal davranışa anlam ve istikrar kazandıran, sosyal olarak inşa edilmiş davranış örüntüleri ve kural sistemleri hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Kurum
Soru Açıklaması

Yeni kurumsal kurama göre kurum, toplumsal olarak inşa edilmiş, normal koşullarda sürekli yeniden üretilen davranış örüntüleri veya kural sistemleridir.

4.
Frankfurt Okulu kaç yılında kurulmuştur?
Doğru Cevap: "C" 1923
Soru Açıklaması
Teorinin temeli olan Frankfurt okulunun başlangıcı vurgulanmıştır.
5.

Eleştirel yönetim çalışmalarının bir amacı aşağıdakilerden hangisi olabilir?

Doğru Cevap: "C" Baskı ilişkilerinden uzak toplumlar ve iş yerleri yaratabilmek
Soru Açıklaması

Eleştirel yönetim çalışmalarının bir amacı baskı ilişkilerinden uzak toplumlar ve iş yerleri yaratabilmek.

6.
Pozitivizm, köklerini Aydınlanma düşüncesinde bulan ve günümüze uzanan bilim anlayışı olup aşağıdakilerden hangisi eleştirel teorinin eleştirilerine konu oluşturmaz?
Doğru Cevap: "C" Esnek çalışmayla ilgili olup organizasyon literatürü bulunmaz
Soru Açıklaması
Eleştirel yaklaşım, pozitivizmi organizasyon literatürü bulunmamakla eleştirmemektedir. Doğru cevap C şıkkıdır.
7.

Petrole dayalı enerji yerine doğal gaz kullanmak ya da rüzgâr enerjisine yönelmek hatta kendi enerjisini üretmek gibi yöntemler uygulayan bir işletme hangisini yapmaktadır?

Doğru Cevap: "C" İkame girdiler kullanarak bağımlılığını azaltmaktadır.
Soru Açıklaması

Tek kaynağa bağımlılığı azaltmanın bir yolu da ikame girdiler kullanma ile tedarikçiye olan bağımlılığın azaltılmasıdır. Örneğin petrole dayalı enerji yerine doğal gaz kullanmak ya da rüzgâr enerjisine yönelmek hatta kendi enerjisini üretmek gibi yöntemlerle, kritik bir girdiye bağımlılığı azaltmak mümkün olabilmektedir. Ancak buradaki hareket alanı da işletmenin üretim bilgisi üzerindeki hâkimiyetine, teknolojik esnekliğine ve finansal gücüne göre değişecektir.

8.
Aşağıdakilerden hangisi Yeni Yayılma Tezini açıklamaktadır?.
Doğru Cevap: "C" Bir uygulamayı erken ve geç dönemde benimseyenler, hem ekonomik hem de sosyal fayda elde etmek için benimsemesi.
Soru Açıklaması
9.
Yeni kurumsal kuram, aşağıdakilerden hangisini araştırmaktadır?
Doğru Cevap: "B" Örgütlerin neden ve nasıl birbirine benzediğini
Soru Açıklaması
10.
Güç ilişkisini yaratan asimetrinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Örgütler arası mübadele ilişkisinin, taraflar arasında eşit ölçüde önemli olmaması
Soru Açıklaması
logo
Örgüt Kuramı
Deneme Final Sınavları - Deneme 6
11.

Aşağıdakilerden hangisi bir örgütün özelliklerinden olamaz?

Doğru Cevap: "B" Akademik alt yapısı
Soru Açıklaması

Örgütler büyük-küçük, yeni-eski, ulusal-küresel, kâr amacı güden-gütmeyen, yasal-yasa dışı olmak üzere farklı özelliklere sahip olabilirler.

12.

Kaynak bağımlılığı kuramını tanıyabilmek için aşağıdakilerden hangisi açıklığa kavuşturulması gereken konulardan birisi değildir?

Doğru Cevap: "E" Finansman yapısı
Soru Açıklaması

Örgütler ve örgüt çevre ilişkileri, güç, bağımlılık ve eylemler kaynak bağımlılığı kuramını tanıyabilmek için açıklığa kavuşturulması gereken konular olarak yer alırken, finansman yapısı bu konuların dışındadır.

13.
Kurumsal baskılar karşısında örgütlerin beş temel strateji izleyebileceğini belirtmektedir. Bu stratejiler hangi şıkta doğru olarak verilmiştir.
Doğru Cevap: "B" Uymama strateji, uzlaşmama strateji, kaçınma strateji, karşı koyma strateji, manipüle etme strateji.
Soru Açıklaması
14.
Rasyonel çıkarlara ve kurallara uygunluktan kaynaklanan meşruiyet türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Faydacı meşruiyet
Soru Açıklaması
15.
Philip Selznick, örgütler üzerinde aşağıdakilerden hangisini ilk kez gerçekleştirmiştir?
Doğru Cevap: "B" Kurumsal analiz
Soru Açıklaması
16.

Vekilin performansının asil tarafından belirlenen prosedürlere uygun davranıp davranmadığına bağlı olarak belirlenmesini öngören yaklaşım hangisidir?

Doğru Cevap: "E" Davranış odaklı sözleşmeler
Soru Açıklaması

Davranış odaklı sözleşmeler maaş ve hiyerarşik yönetim temelli, çıktı odaklı sözleşmeler ise komisyon, hisse senedi opsiyonları, mülkiyet haklarının devri veya pazar mekanizması temelli olmaktadır. Bir diğer deyişle, davranış odaklı sözleşmeler çalışanlardan istenen davranışları belirler (örneğin, çalışma saatleri, yapılacak işler).

17.
Metinlerin insanların zihinsel arka planlarını yansıtacak şekilde görünenin ötesinde anlamları olduğunu kabul eden ve çeşitli analiz yöntemleriyle bu anlamları ortaya çıkarmaya çalışan yaklaşım aşağıdakilerden hangisinde doğru bir şekilde verilmiştir?
Doğru Cevap: "A" Yapıbozum
Soru Açıklaması
Hatırlama
18.

Aşağıdaki örgüt kuramlarından hangisinin analiz düzeyi örgütler arası düzeydir?

Doğru Cevap: "A" Kaynak bağımlılık kuramı
Soru Açıklaması

Kaynak bağımlılığı kuramı örgütler arası düzeyi araştırmaktadır. 

19.

Bir örgüt biçiminin ne ölçüde bilinir olduğu aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Bilişsel meşruiyet
Soru Açıklaması

Bir örgüt biçiminin ne ölçüde bilinir olduğu bilişsel meşruiyettir.

20.

Örgütün amacının çevreyle ve örgüt içindeki yapılan kaynak alışverişlerinin maliyetlerini en aza indirmek olduğunu öne süren örgütsel kuram aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" İşlem maliyetleri kuramı
Soru Açıklaması

Örgütün amacının çevreyle ve örgüt içindeki yapılan kaynak alışverişlerinin maliyetlerini en aza indirmek olduğunu öne süren örgütsel kuram, işlem maliyetleri kuramıdır.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler