• Örgüt Kuramı Deneme Final Sınavları – Deneme 5

logo
Örgüt Kuramı
Deneme Final Sınavları - Deneme 5
1.
Vekilin sözleşmesine uygun biçimde davranmayarak işten kaytarması durumuna ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Ahlaki risk
Soru Açıklaması
2.
Uzmanlaşma, iş bölümü, planlama ve proglamlamanın etkili yönetimin temelini oluşturduğunu belirten Taylor, bilimsel yönetimin gereklerini dört temel ilkede toplamıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu ilkelerden biridir.
Doğru Cevap: "D" Her iş için bilimsel yöntem ve ilkeler belirlenmelidir
Soru Açıklaması
Her iş için bilimsel yöntem ve ilkeler belirlenmelidir
3.
Aşağıdakilerden hangisi örgüt kuramlarının yoğun olarak ilişkili olduğu disiplinlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Antropoloji
Soru Açıklaması
4.

Sözleşmeye Has Yatırımlar: Belli bir alışveriş ilişkisine katma değer yaratmakla birlikte başka bir alışveriş ilişkisinde herhangi bir değeri olmayan becerilere, teçhizata ve bilgiye yapılan yatırımlardır.

Doğru Cevap: "D" Küçük sayılar sorunu
Soru Açıklaması

İşlem maliyetleri kuramına göre eğer taraflar birbirlerine sözleşmeye has yatırımlar nedeniyle bağımlı iseler ve herhangi bir taraf kolaylıkla alternatif bağlantılar kuramıyorsa bu karşılıklı tekel durumu oluşturmakta ve her iki tarafı da savunmasız durumda bırakmaktadır. Bu duruma kuramda küçük sayılar sorunu da denmektedir. Bir diğer deyişle, aynı işi yapabilecek alternatif partner bulunamaması, yani bunların az sayıda olması örgütleri kısıtlamakta, taraflarının birbirini sömürme şansını artırmaktadır. Tedarik tarafındaki partner fiyat artırma, daha büyük miktarlarda alıma zorlama gibi baskılarla durumu kendi lehine kullanmaya çalışabilir. Aynı şekilde alıcı olan taraf da ödeme geciktirme, fiyat indirimi talep etme gibi fırsatçı davranışlar sergileyebilir.

5.
"Eleştirel yaklaşım, pozitivist sosyal bilimi anti-demokratik olmakla ve aklın kullanımında hümanist olmamakla eleştirmiştir."Bu ifadeden yola çıkarak pozitivist yaklaşım için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Doğru Cevap: "A" Bireylerin hislerini ve düşüncelerini önemsemez; toplumsal bağlamı ve değerleri görmezden gelir.
Soru Açıklaması
6.
Yönetimin işlevini üretim faktörlerini organize etmek olarak tanımlayan yönetim uygulamasına göre insan gücü de bir üretim faktörüdür ve etkin ve kârlı şekilde çalıştırılması gerekmektedir. Bu nedenle insan kaynakları ve örgütsel düzenlemeler, çıktıları en yüksek düzeyine ulaştıracak kadar etkin olup olmadıkları kriteri ile değerlendirilmektedir. Çalışma koşullarının iyileştirilmesi veya çalışanların kendilerini geliştirmeleri için gerekli düzenlemelerin yapılması öncelikli değildir. Bunlar, ancak işletme performansına katkı yapabileceklerse ya da işletmenin ağır ve bunaltıcı beklentilerini biraz olsun makul gösterebileceklerse kabul edilmektedir. Yukarıda açıklanan yönetim uygulaması yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Geleneksel yönetim uygulaması
Soru Açıklaması
Geleneksel yönetim uygulamalarında yönetimin işlevi üretim faktörlerini organize etmektir. İnsan gücü de bir üretim faktörüdür ve etkin ve kârlı şekilde çalıştırılmalıdır. Dolayısıyla insan kaynakları ve örgütsel düzenlemeler çıktıları en yüksek düzeyine ulaştıracak kadar etkin olup olmadıkları kriteri ile değerlendirilir. Çalışma koşullarının iyileştirilmesi veya çalışanların kendilerini geliştirmeleri için gerekli düzenlemelerin yapılması öncelikli değildir. Doğru cevap A seçeneğidir.
7.

I- Örgütler neden bu kadar çok çeşitlidir?

II- İş tutumları iş tatminini nasıl etkiler?

III- Örgütler neden birbirine benzer?

IV- Örgütsel stresin kaynakları nelerdir?

Yukarıdakilerden hangileri örgüt kuramı araştırmacılarının odaklandığı sorulardır?

Doğru Cevap: "C" I ve III
Soru Açıklaması

Örgüt kuramı araştırmalarında örgütsel davranıştan farklı olarak analiz düzeyi örgüt ve örgüt üstü düzeylerdir. Yukarıdaki sorulardan I ve III bu analiz düzeyine yönelirken, II ve IV örgütsel davranış alanı kapsamındadır. Yanıt C’dir. Öğrencinin örgüt kuramı ve örgütsel davranış arasında bir ayrım yapabilmesi amaçlanmaktadır. 

8.

Örgütlerin yaşayabilmek için ihtiyaç duyduğu kaynakları istikrarlı bir şekilde temin edebilme durumu aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Özerklik
Soru Açıklaması

Örgütlerin yaşayabilmek için ihtiyaç duyduğu kaynakları istikrarlı bir şekilde temin edebilme durumu özerkliktir.

9.
Otomobil üretimi ve satışı yapan kurumsal bir şirketin yöneticileri, çevreci politikaları nedeniyle karbon salınımını azaltmaya yönelik teknolojilerin geliştirilmesine yönelik çalışmaları teşvik ediyor. Şirket yöneticilerinin değişmesi sonucu çevreci politikalardan uzaklaşan bu şirket, karbon salınımını azaltmaya yönelik olan çalışmaları durduruyor. Bir süre sonra hükümet, karbon salınımını azaltmaya yönelik yasal zorunluluklar getiriyor ve şirket bu alandaki çalışmalarına yeniden başlıyor. Bu duruma göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Doğru Cevap: "E" Eski yönetimin davranış biçimi ahlaki boyutla şekillenmiştir
Soru Açıklaması
Bir kurumun ahlaki boyutunun toplumsal temeli o kurumun ahlaken doğru ve uygun olmasıdır
10.
Aşırı örgütlenme ve bürokratikleşmenin örgütsel ve toplumsal hayat üzerindeki etkilerinin merak edilmesiyle ve eleştirel kuramın yönetim alanına uygulanmasıyla aşağıdakilerden hangisi ortaya çıkmıştır?
Doğru Cevap: "B" Eleştirel yönetim çalışmaları
Soru Açıklaması
logo
Örgüt Kuramı
Deneme Final Sınavları - Deneme 5
11.
Örgütlerin, belirsizlik karşısında kurumsallaşmış uygulamaları taklit etmeleri sonucunda oluşan eşbiçimlilik aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Taklitçi eşbiçimlilik
Soru Açıklaması
12.

Metinlerin insanların zihinsel arka planlarını yansıtacak şekilde görünenin ötesinde anlamları olduğunu kabul eden ve çeşitli analiz yöntemleriyle bu anlamları ortaya çıkarmaya çalışan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Yapıbozum
Soru Açıklaması

Soru kökünde verilen tanımlama yapıbozum yaklaşımına aittir.

13.

Aşağıdakilerden hangisi karar almada sınırlı rasyonellik içinde değerlendirilemez?

Doğru Cevap: "B" Proaktifolarak girişimlerde bulunma
Soru Açıklaması

Burada, yönetsel karar almanın “sınırlı rasyonel” bir davranış olduğu varsayımı söz konusudur. Sınırlı rasyonelliğe göre yöneticiler eksik bilgi, yetersiz zihinsel işlem kapasitesi vb. nedenlerle örgütsel performansın en üst seviyede olmasından çok, “yeterince tatminkâr” olmasına çalışırlar. Örgüt, yeterince tatminkâr olduğu kabul edilen düzeyde ya da daha yukarıda performans sergilediği sürece, yönetsel karar alınmaz. Yönetsel karar alma, yeterince tatminkâr olmayan performans şeklinde kendini gösteren sorun ortaya çıktığında hayata geçirilen sorun çözme davranışıdır ve performansı yeterince tatminkâr olduğu kabul edilen düzeye geri döndürecek çözümü arama biçimindedir.

14.
Örgütsel ekoloji kuramına göre dikey şekilde örgütlenmiş bir yapıya sahip olan bir işletmenin, örgüt yapısını postmodern bir anlayışla yeniden tasarlamakta zorlanması aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilmektedir?
Doğru Cevap: "D" Yapısal durağanlık
Soru Açıklaması
Örgütsel ekoloji kuramına göre ana yapısal özellikler örgütlerin resmi amaçları, güç ilişkileri (yani, örgüt içinde otoritenin nasıl kurulduğu), temel teknolojileri ve pazarlama stratejileridir. Bunlar bir kez belirlendikten sonra kolayca değiştirilemezler. Çünkü bunların değiştirilmesi hem örgüt içinden hem de örgüt dışından itirazlarla karşılanır. Örgütlerin ana yapısal özelliklerinin değiştirilmesinin güç olmasına yapısal durağanlık denir. Bu nedenle doğru yanıt D seçeneğidir.
15.

Örgütsel yapı koşul-bağımlılık etmenine uyarsa nasıl bir performans elde edilmesi beklenir?

Doğru Cevap: "B" Yüksek performans
Soru Açıklaması

Örgütsel yapı, koşul-bağımlılık etmenine uyarsa yüksek performans elde edilir (örn. bürokratik yapı büyük örgütlere uyumludur ve bu uyum ile kârlılık arasında olumlu ilişki söz konusudur).

16.
Kurum için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Kurumların ahlâki boyutunun toplumsal temeli ahlâken doğru ve uygun olmasıdır, taşıyıcı mekanizması ise yasalar, yönetmelikler ve sözleşmelerdir.
Soru Açıklaması
17.

Postmodern muhasebe yaklaşımının temelini oluşturan, eleştirel muhasebe geleneği içerisinde gelişen ve daha sonradan kendini Marksist eleştirel muhasebe yaklaşımından ayıran muhasebe yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Yorumsamacı muhasebe yaklaşımı
Soru Açıklaması

Bugünkü şekliyle postmodern muhasebe yaklaşımının temelini oluşturan ve soru kökünde açıklaması yapılan yaklaşım Yorumsamacı Muhasebe Yaklaşımıdır.

18.
I. Bir örgütteki örgütlenme biçiminin örgüt içerisindeki bireyleri nasıl değiştirdiğini araştırmak II. Bir örgüte mensup bireylerin özelliklerinin örgütlenme biçimlerini nasıl etkilediğini araştırmak III. Örgütlerin performans, başarı ve hayatta kalma durumlarını araştırmak IV. Örgütlerin kültürel, politik, teknolojik unsurlar ile etkileşimlerini incelemek Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri bir bilim insanının örgütleri anlama konusunda araştırma yaptığını gösterir?
Doğru Cevap: "E" I, II, III ve IV
Soru Açıklaması
Örgütleri anlama konusunda yapılan araştırmalar genel olarak şu konular üzerinde durmaktadırlar (Pfeffer, 1997): - Örgütlenme biçimlerinin örgütleri oluşturan bireylerin tutum ve davranışlarını nasıl etkilediği, - Örgütü oluşturan bireylerin kişilik özellikleri ve eylemlerinin örgütün amaçlarına katkılarının liderlik vb. yollarla nasıl ortaya çıktığı ve örgütlenme biçimlerini nasıl etkilediği, - Örgütlerin performans, başarı ve hayatta kalma konusundaki durumları, - Örgütler ve örgütlerin kültürel, politik, teknolojik vb. çevre unsurları arasındaki karşılıklı etkiler, - Bu konularda yapılacak çalışmaların dayanacağı felsefi ve yöntembilimsel temeller.
19.

Örgütsel yapı ile koşul-bağımlılık etmeninin yüksek örgütsel performansa yol açacak biçimde bir araya gelmesine ne denir?

Doğru Cevap: "A" Uyum
Soru Açıklaması

Uyum: Örgütsel yapı ile koşul-bağımlılık etmeninin yüksek örgütsel performansa yol açacak biçimde bir araya gelmesidir. Çevre: Örgütün girdilerinin kaynağı, çıktılarının pazarı, rakiplerle rekabet ettiği ve devlet, düzenleyici kuruluşlar ve diğer örgütlerle ilişkilerini sürdürdüğü ortamdır. Teknoloji: Örgütte yapılan işlere karşılık gelmektedir. Büyüklük: Örgütte kaç kişinin çalıştığıyla ilgili bir kavramdır. Strateji: Temel ve uzun dönemli hedefleri belirleme, hedeflere ulaştıracak hareket şekillerini benimseme ve gerekli kaynakları tahsis etmedir.

20.

Eleştirel teorisyenler pozitivizmin hangi kavramlarına itiraz ederler?

Doğru Cevap: "D" Mutlak akıl
Soru Açıklaması

Eleştirel teorisyenler pozitivizmin mutlak akıl ve mutlak doğru kavramına itiraz ederler.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler