• Örgüt Kuramı Deneme Final Sınavları – Deneme 4

logo
Örgüt Kuramı
Deneme Final Sınavları - Deneme 4
1.

Örgütlerin neden ve nasıl birbirine benzediğini araştıran kuram aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Yeni Kurumsal kuram
Soru Açıklaması

Örgütlerin neden ve nasıl birbirine benzediğini araştıran kuram Yeni kurumsal kuramdır.

2.

Örgütlerin yönetimi meselesini anlamak için onları, içinde bulundukları çevrenin koşulları ile birlikte ele alan sosyolojik bakış açısını aşağıdaki kuramlardan hangisi getirmiştir?

Doğru Cevap: ""
Soru Açıklaması

Koşul Bağımlılık Kuramı, geliştirildiği 1960’lı yıllardan önceki psikoloji kökenli bakış açısına ek olarak “örgütlerin yönetimi meselesini anlamak için onları, içinde bulundukları çevrenin koşulları ile birlikte ele almayı” salık veren sosyolojik bakış açısını getirmiştir. Koşul Bağımlılık Kuramının bu yeni yaklaşımı, örgütsel davranış ile örgüt kuramı veya mikro ile makro çalışmaların birbirinden ayrılmasını ve hatta davranışçıların alandaki baskın konumunun dengelenmesini sağlamıştır.

3.
Aşağıdakilerden hangisi mekanik örgüt yapısı hakkında bilgi vermektedir?
Doğru Cevap: "D" Yüksek düzeyde merkezileşme ve uzmanlaşma, kesin olarak tanımlanmış görevler, biçimsel kurallar ve net bir hiyerarşiye sahiptir.
Soru Açıklaması
Mekanik örgüt yapısı; yüksek düzeyde merkezileşme ve uzmanlaşma, kesin olarak tanımlanmış görevler, biçimsel kurallar ve net bir hiyerarşiye sahiptir. Mekanik yapıda, klasik yönetim akımında vurgulanan özellikler ön plandadır
4.

Aksi düşünülemeyecek kadar kanıksanmış olmaktan kaynaklanan meşruiyet türü hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Bilişsel meşruiyet
Soru Açıklaması

Bilişsel meşruiyet, diğer meşruiyet türlerine göre en az fark edilen ancak en güçlü meşruiyet türüdür. Bu tür meşruiyete sahip kurumlar, aksi dahi düşünülemez ve sorgulanamaz statüsü kazanırlar. Örneğin, modern toplumlarda “hastane” kavramı böylesi bir statüye sahiptir çünkü modern toplumların “sağlık sorunlarımızı nasıl çözeriz” sorusuna çözüm olarak tarihsel süreçte inşa ettiği bir örgütlenme biçimidir.

5.

Aşağıdakilerden hangisi Eleştirel teorilerde gerçekleşen eleştirilerden biri değildir?

Doğru Cevap: "E" Yaratıcılığın gelişmesi
Soru Açıklaması

Yaratıcılık ve gelişme niteliklerinden yoksun, kısıtlanmış bir çalışma ortamının doğması eleştiridir.

6.

Aşağıdakilerden hangisi koşul-bağımlılık kuramının çalışma alanlarından değildir?

Doğru Cevap: "C" Bürokratik odaklı çalışmalar
Soru Açıklaması

Koşul-bağımlılık kuramı çerçevesinde gerçekleştirilen çalışmalar, çevre odaklı çalışmalar, teknoloji odaklı çalışmalar, büyüklük odaklı çalışmalar, strateji odaklı çalışmalardır.

7.
Aşağıdakilerden hangisi eleştirel teorinin, pozitivist sosyal bilime olan itirazlarından biridir?
Doğru Cevap: "A" Temelde mevcut düzeni sürdürmek çabasındadır
Soru Açıklaması
Pozitivist sosyal bilimin çalışmaları sonuç olarak toplumsal düzenin sürmesine neden olur
8.

Kişi veya örgütler arası alışverişleri yönetmek için yapılan pazarlık, izleme ve yönetişim maliyetlerinin tamamı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" İşlem maliyetleri
Soru Açıklaması

Kişi veya örgütler arası alışverişleri yönetmek için yapılan pazarlık, izleme ve yönetişim maliyetlerinin tümü işlem maliyetleridir.

9.
Aşağıdakilerden hangisi eleştirel teorinin özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Toplumda var olan tüm koşulların devamını sağlamayı amaçlar.
Soru Açıklaması
Eleştirel teori, toplumda var olan tüm koşulların devamını sağlamayı amaçlamaz.
10.

Kurumların bilişsel boyutunun toplumsal temeli hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Kanıksanmışlık
Soru Açıklaması

Kurumların bilişsel boyutunun toplumsal temeli kanıksanmış (alışılmış) olmasıdır. Bu boyut, örgütlerin kurumlara farkında olma- dan uymasını sağlar.

logo
Örgüt Kuramı
Deneme Final Sınavları - Deneme 4
11.
Aşağıdakilerinden hangisi yeni kurumsal yaklaşımı eski kurumsal yaklaşımdan ayırmaktadır?
Doğru Cevap: "A" örgüt topluluklarını incelemesi
Soru Açıklaması
DiMaggio ve Powell’a göre, her iki yaklaşım da örgütleri kurumsal açıdan incelemekle birlikte, eski kurumsal yaklaşım örgütleri tek tek incelerken, yeni kurumsal kuram örgüt topluluklarını inceler
12.
Aşağıdakilerden hangisi modernizmin özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Heterojenleştiricidir.
Soru Açıklaması
Modernizmin modern yönetim ve örgütlenme yaklaşımlarını da etkileyen temel özellikleri lütfen tekrar sırasıyla inceleyiniz.
13.

Kurumların bir kalıp olarak insanların zihninde var olabileceğine karşılık gelmesi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" Bilişsel boyut
Soru Açıklaması

Kurumların bir kalıp olarak insanların zihninde var olabileceğine karşılık gelmesine Bilişsel boyut denir.

14.
1923 yılında eleştirel teorinin etrafındaki çalışmalar Frankfurt'ta Sosyal Araştırma Enstitüsü etrafında şekillenmişti. Eleştirel teorinin gelişimindeki bu ilk gelişme aşağıdakilerden hangi ekol tarafından tanımlanmaktadır?
Doğru Cevap: "C" Frankfurt Okulu
Soru Açıklaması
15.
Büyük bir toptan satış firmasında yeni işçiler istihdam edilecektir. Bu işçilerin bir kısmı firmanın sipariş departmanında görev alacaklardır. Burada çalışan vekillerin, yani işçilerin görevleri gelen siparişleri kaydetmek ve bu siparişleri gerekli birimlere iletmek olacaktır. Yukarıdaki örnekte belirten durumda firma sahibi asillerin bu vekillerle, yani sipariş departmanında çalışacak işçilerle hangi tip sözleşme yapması uygun olacaktır?
Doğru Cevap: "A" Davranış temelli sözleşme
Soru Açıklaması
16.
Yeni kurulan ve bir ana imalatçı için yedek parça üreten bir firma, aynı imalatçı ile çalışan diğer örgütlerde olduğu gibi kalite belgesi alıyor. Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Doğru Cevap: "A" Firma taklitçi eşbiçimlilik mekanizması ile uyum sağlamaktadır
Soru Açıklaması
Taklitçi eşbiçimlilik, daha ziyade kendiliğinden ortaya çıkar. Özellikle belirsizliğin söz konusu olduğu bir durumda, örgütler kendi başlarına rasyonel çözümler bulmak yerine, kültürel olarak kurumsallaşmış ve yaygın olarak benimsenmiş kalıpları taklit ederler.
17.
Yeni Kurumsal Kuram'ın ilgi alanını aşağıdakilerden hangisi tanımlamaktadır?
Doğru Cevap: "D" Örgütlerin neden ve nasıl birbirine benzediğini araştırır.
Soru Açıklaması
18.

Eleştirel yönetim çalışmaları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Doğru Cevap: "D" Çalışanların işletme çıkarlarını artırmanın araçları olarak görülmesini eleştirir.
Soru Açıklaması

Eleştirel yaklaşım, çalışanların yalnızca işletme çıkarlarını artırmanın araçları olarak görülmesini eleştirir. Eleştirel yönetim çalışmalarında çalışanlar işletmenin birer üyesi olarak dikkate alınır ve çıkarları korunur.

19.

Sosyal ilişkilere sinmiş olan ideolojik yanılsamaları ortaya çıkarmaya çalışan, toplumsal olgulara ilişkin taraflı ve yanlış açıklamalar ortaya koyan teorileri eleştirel bir analize tabi tutan teori aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Eleştirel teori
Soru Açıklaması

Sosyal ilişkilere sinmiş olan ideolojik yanılsamaları ortaya çıkarmaya çalışan, toplumsal olgulara ilişkin taraflı ve yanlış açıklamalar ortaya koyan teorileri eleştirel bir analize tabi tutan teori Eleştirel teoridir.

20.
Eleştirel kurama göre bilimsel bilginin üretilebilmesi için tek yöntem aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Eleştiri
Soru Açıklaması
Eleştirel kurama göre bilimsel bilginin üretilebilmesi için tek yöntem eleştiridir.
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler