• Örgüt Kuramı Deneme Final Sınavları – Deneme 32

logo
Örgüt Kuramı
Deneme Final Sınavları - Deneme 32
1.

Doğruluğu sınanmadan kabul edilmiş, doğruluğundan asla kuşku duyulmayan görüş ya da öğretiye ne denmektedir?

Doğru Cevap: "C" Dogma
Soru Açıklaması

Doğruluğu sınanmadan kabul edilmiş, doğruluğundan asla kuşku duyulmayan görüş ya da öğretiye dogma denmektedir.

2.
Bir sosyal düzen veya örüntünün kurum niteliğine kavuşma sürecini ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Kurumsallaşma
Soru Açıklaması
3.
Eleştirel yaklaşımın pozitivist sosyal bilimi eleştirmesinde aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
Doğru Cevap: "A" Yerelin bilgisi değerli değildir
Soru Açıklaması
Eleştirel yaklaşımın pozitivist sosyal bilimi eleştirmesinde yerelin bilgisi de bir o kadar değerlidir. Doğru cevap A şıkkıdır.
4.
“İyi bir teoriden daha pratik hiçbir şey yoktur” sözü aşağıdaki düşünürlerden hangisine aittir?
Doğru Cevap: "D" Kurt Lewin
Soru Açıklaması
5.
Eleştirel sosyal bilim, bilgiyi kullanmaya dönük olarak aşağıdaki bakış açılarından hangisini benimser?
Doğru Cevap: "A" Dönüştürücü
Soru Açıklaması
Eleştirel sosyal bilim, bilgiyi kullanmaya dönük olarak dönüştürücü bakış açısını benimser.
6.

Örgüt kuramları sınıflandırıldığında yönetimci ve bilimci ile yalnızca bilimci ayrımı yapılabilmektedir. Aşağıdaki kuramlardan hangisi salt bilimcidir?

Doğru Cevap: "E" Yeni kurumsal kuram
Soru Açıklaması

Yeni kurumsal kuram bilimci sınıfında yer almaktadır. Yanıt E’dir.

7.
Aşağıdakilerden hangisi meşruiyet türlerinden biridir?
Doğru Cevap: "B" Bilişsel
Soru Açıklaması
Bilişsel, ahlaki ve faydacı meşruiyet olmak üzere üç tür meşruiyet vardır (Suchman, 1995).
8.

Örgütlerin çevresel baskılara karşı koymak veya tam olarak uymak yerine koşulların gerektirdiği davranışları gerçekleştiriyor gibi yapmasını açıklayan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Aşırı tutma
Soru Açıklaması

Soruda geçen tanım, aşırı tutma kavramına aittir.

9.
Gerçekliğin birçok düzeyi olduğunu ve yüzeyde gözlemlenenlerin, kolaylıkla daha derin düzeylerdeki önemli yapıları veya nedensel mekanizmaları gizleyebildiğini iddia eden teoriye göre değişim ve çatışma her zaman görünür olmayabilir ve kolaylıkla gözlemlenemeyebilir. Söz konusu yaklaşımın temel görevi, bu tür çelişkili süreçleri keşfetmek ve anlamaktır. Yukarıda açıklanan teori aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Eleştirel teori
Soru Açıklaması
Eleştirel teoriye göre gerçekliğin birçok düzeyi vardır ve yüzeyde gözlemlenenler, kolaylıkla daha derin düzeylerdeki önemli yapıları veya nedensel mekanizmaları gizleyebilir. Bu tür çelişkili süreçleri keşfetmek ve anlamak eleştirel yaklaşımın temel görevidir. Çünkü değişim ve çatışma her zaman görünür olmayabilir ve kolaylıkla gözlemlenemeyebilir. Doğru cevap E seçeneğidir.
10.

Kurumların bir kalıp olarak insanların zihninde var olabileceğine karşılık gelmesi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" Bilişsel boyut
Soru Açıklaması

Kurumların bir kalıp olarak insanların zihninde var olabileceğine karşılık gelmesine Bilişsel boyut denir.

logo
Örgüt Kuramı
Deneme Final Sınavları - Deneme 32
11.
Örgütler üzerinde kurumsal analiz ilk kez hangi örgüt kuramcısı tarafından gerçekleştirilmiştir?
Doğru Cevap: "A" Philip Selznick
Soru Açıklaması
12.

Asilin, vekilin bilgi ve becerileriyle ilgili yeterli bilgiye sahip olmadan sözleşme yapması durumuna ne denir?

Doğru Cevap: "A" Kötü seçim
Soru Açıklaması

Asilin, vekilin bilgi ve becerileriyle ilgili yeterli bilgiye sahip olmadan sözleşme yapması durumuna kötü seçim denmektedir.

13.
Örgüt Kuramı alanının tarihsel gelişimi içinde, esasen dördüncü evrede hangi bölgeler öncülük etmektedirler.
Doğru Cevap: "A" Kuzey Amerika ve Avrupa
Soru Açıklaması
Kuzey Amerika ve Avrupa
14.

İnsanlara gizli bir baskının varlığını fark ettirerek, onların bu baskıdan kurtulmalarını sağlayacak özgürleştirici bir bilgi oluşturmayı amaçlayan teori aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Eleştirel teori
Soru Açıklaması

İnsanlara gizli bir baskının varlığını fark ettirerek, onların bu bask›dan kurtulmalarını sağlayacak özgürleştirici bir bilgi oluşturmayı amaçlayan teori eleştirel kuramdır.

15.
Geleneksel yayılma tezi aşağıdakilerden hangisidir?.
Doğru Cevap: "A" Bir uygulamayı erken dönemde benimseyen örgütler ekonomik kazanç elde etmek, geç dönemde benimseyenler ise meşruiyet elde etmek için benimsemesi.
Soru Açıklaması
16.
Örgütlerin bağımlı oldukları kesimlerin istekleri doğrultusunda belirli uygulamaları benimsemesi sonucunda oluşan eşbiçimliliği ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Zorlayıcı Eşbiçimlilik
Soru Açıklaması
17.

Örgütlerin kendilerini olumsuz yönde etkileyebilecek toplumsal kesimlerin liderlerini örgütün bir parçası haline getirerek o toplumsal kesimin tutum ve davranışlarını kontrol etmeye çalışması hangi kavramla açıklanmaktadır?

Doğru Cevap: "A" Kooptasyon
Soru Açıklaması

Soruda tanımlanan kavram kooptasyondur.

18.

Aşağıdakilerin hangisi “örgütsel aktörlerin sınırlı miktarda bilgiyle karar almak zorunda olması” anlamına gelmektedir?

Doğru Cevap: "A" Sınırlı Rasyonellik
Soru Açıklaması

Tanımı verilen kavram sınırlı rasyonelliktir.

19.

Örgütlerin bağımlı oldukları kesimlerin istekleri doğrultusunda belirli uygulamaları benimsemesi sonucunda oluşan eşbiçimlilik aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Zorlayıcı
Soru Açıklaması

Örgütlerin bağımlı oldukları kesimlerin istekleri doğrultusunda belirli uygulamaları benimsemesi sonucunda oluşan eşbiçimlilik, zorlayıcı eşbiçimliliktir.

20.
Yönetim tekniklerinin bazı şirketler tarafından benimsenip başarı elde edilmesi üzerine diğer şirketlerinde bunu uygulamasına ne denir?
Doğru Cevap: "C" Yönetim modası
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
BENZER YAZILAR
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler
  • Kategori yok