• Örgüt Kuramı Deneme Final Sınavları – Deneme 31

logo
Örgüt Kuramı
Deneme Final Sınavları - Deneme 31
1.

I. Sözleşmeye has yatırımlar yapmıyorlarsaII. Çevresel belirsizlik azsaIII. Çok sayıda potansiyel alışveriş partneri bulunuyorsaÖrgüt yukarıdakilerden hangisini yapıyorsa işletme maliyetleri düşüktür?

Doğru Cevap: "C" I, II, III
Soru Açıklaması

(1) Örgütler sözleşmeye has yatırımlar gerektirmeyen mal ve hizmet alışverişi yapıyorlarsa, (2) çevresel belirsizlik azsa, (3) çok sayıda potansiyel alışveriş partneri bulunuyorsa işlem maliyetleri düşüktür. Bu ortamlarda bir örgütün pazardan doğru bilgi toplaması, pazarlık yapması, firmalar arası ilişkileri takip etmesi kolaydır. Dolayısıyla işlem maliyetlerinin düşük olduğu durumlarda işlemler örgüt sınırları dışında yapılabilir.

2.

Örgüt kuramlarında çeşitlenme, örgüt kuramının tarihsel gelişiminin hangi evresinde ortaya çıkmıştır?

Doğru Cevap: "C" 3. Evre
Soru Açıklaması

1970’lerin sonundan 1990’ların sonuna kadar geçen evre olan 3. Evrede örgüt kuramlarında çeşitlenme olmuştur.

3.

Kişilerin kendi çıkarlarını ön plana almaları ve bu amaçla gerekirse karşı tarafı yanıltmaları durumu aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Fırsatçılık
Soru Açıklaması

Kişilerin kendi çıkarlarını ön plana almaları ve bu amaçla gerekirse karşı tarafı yanıltmaları durumuna fırsatçılık denir.

4.

Örgütlerin ana yapısal özelliklerinin bu örgütlerin ortaya çıktıkları dönemdeki toplumsal koşulların izlerini taşıması aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" Damgalama
Soru Açıklaması

Örgütlerin ana yapısal özelliklerinin bu örgütlerin ortaya çıktıkları dönemdeki toplumsal koşulların izlerini taşıması damgalamadır.

5.
Aşağıdakilerden hangisi eleştirel kurama ilişkin olarak söylenemez?
Doğru Cevap: "A" Muhalif olmamalıdır.
Soru Açıklaması
Eleştirel kuram muhalif bir perspektife sahiptir.
6.

Asilin, vekilin bilgi ve becerileriyle ilgili yeterli bilgiye sahip olmadan sözleşme yapması durumu aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Kötü seçim
Soru Açıklaması

Asilin, vekilin bilgi ve becerileriyle ilgili yeterli bilgiye sahip olmadan sözleşme yapması durumu kötü seçimdir.

7.

İnsan kaynaklarına yönelik güncel söylemlere “insan kaynakları yönetimi kültürel ve idari araçlar yardımıyla disiplininin sağlanabileceği çalışma ortamları oluşturmaya çalışmaktadır” eleştirisi, aşağıda yer alan hangi postmodern yaklaşımla gerçekleştirilmiştir?

Doğru Cevap: "D" Focault’un güç merkezli yaklaşımı
Soru Açıklaması

Soru kökünde yer alan açıklama ve içinde disiplinin sağlanmasına yönelik alıntı güç ilişkileri ile açıklanabilir.

8.

Vekilin performansının asil tarafından belirlenen prosedürlere uygun davranıp davranmadığına bağlı olarak belirlenmesini öngören yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Davranış odaklı sözleşmeler
Soru Açıklaması

Vekilin performansının asil tarafından belirlenen prosedürlere uygun davranıp davranmadığına bağlı olarak belirlenmesini öngören yaklaşım davranış odaklı sözleşmeler yaklaşımıdır.

9.

Aşağıdakilerin hangisi “örgütsel yoğunluğun zaman içinde ulaştığı ve istikrar gösteren en yüksek değeri” anlamına gelmektedir?

Doğru Cevap: "B" Taşıma kapasitesi
Soru Açıklaması

Tanımı yapılan kavram taşıma kapasitesidir.

10.
Aşağıdakilerden hangisi örgütlerdeki bireylerin, sosyal ve psikolojik sınırlamalarından kendilerini kurtarmalarını anlatan eleştirel yönetim yaklaşımı kavramıdır?
Doğru Cevap: "D" Özgürleşme
Soru Açıklaması
Özgürleşme, örgütlerdeki bireylerin, sosyal ve psikolojik sınırlamalarından kendilerini kurtarmalarını anlatan eleştirel yönetim yaklaşımı kavramıdır
logo
Örgüt Kuramı
Deneme Final Sınavları - Deneme 31
11.

Örgütteki düzenlenmiş ilişkiler ütünü aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Örgütsel yapı
Soru Açıklaması

Örgütteki düzenlenmiş ilişkiler bütününe örgütsel yapı denir.

12.
1.Klasik ve neo-klasik yönetim akımlarının temel hedefi nedir?
Doğru Cevap: "C" Her zaman ve her yerde uygulanabilecek bazı genel ilkeler geliştirmektir
Soru Açıklaması
Klasik ve neo-klasik yönetim akımlarının temel hedefi Cevap: Her zaman ve her yerde uygulanabilecek bazı genel ilkeler geliştirmektir
13.

1950 ve 1960’lı yıllarda altın çağını yaşamış, 1970 ve 1980’li yıllarda gerilemeye başlayan istikrarlı olarak tahmin edilebilir ve yüksek miktarda çıktı sağlayan ve insan katkısını minimize eden üretim sistemi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Fordizm
Soru Açıklaması

Modern dönemin en önemli özelliklerinden olan kitlesel üretim Fordizmin eseridir. 70’li yıllarda önemini yitirmeye başlamıştır.

14.
Aşağıdakilerden hangisi ‘Zorlayıcı Eşbiçimlilik ’ kavramını tanımlamaktadır?
Doğru Cevap: "E" Örgütlerin, bağımlı oldukları kesimlerin istekleri doğrultusunda belirli uygulamaları benimsemesi sonucunda oluşan eşbiçimliliktir.
Soru Açıklaması
15.

I. Kaynak BağımlılığıII. Örgütsel EkolojiIII. İşlem MaliyetiIV. Kurumsal Kuram1970’lerin ikinci yarısında, etkilerini bugün de gelişerek sürdüren hangi araştırma programları, örgüt kuramı alanına dâhil olmuştur?

Doğru Cevap: "E" I, II, III, IV
Soru Açıklaması

1970’lerin ikinci yarısında, etkilerini bugün de gelişerek sürdüren dört araştırma programı, örgüt kuramı alanına dâhil olmuştur. Kaynak Bağımlılığı, Örgütsel Ekoloji, İşlem Maliyeti ve Kurumsal Kuram adları verilen bu kuramlarla, daha önce örgüt çalışmaları alanında tartışılmayan pek çok problem, kavram, konu, analiz birimi ve yöntem, örgüt kuramı alanına girmiştir.

16.

Rakiplerle aynı kaynaklara bağımlı olmaktan kaynaklanan durum hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Kaynak kıtlığı
Soru Açıklaması

Kaynak Kıtlığı: Rakiplerle aynı kaynaklara bağımlı olmaktan kaynaklanan durum. İç İlişkililik: Bir sektördeki rakiplerin birbirinden haberdar olma durumu. Çatışma: Yoğunluğun düşük olması durumudur.

17.
Restoranlar, kuaförler, şehirler arası otobüs firmaları gibi işletmeler için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "D" çatışma durumu vardır.
Soru Açıklaması
18.

Aşağıdakilerden hangisi bir örgütün boyutlarından değildir?

Doğru Cevap: "E" Aile
Soru Açıklaması

Her örgüt örgütlenme biçimleri, hedef ve stratejiler, üyeler, teknolojik imkânlar, büyüklük, çevre ve kültür boyutlarından oluşmaktadır.

19.

Bir davranış örüntüsünün tekrarlanarak, insanlardan bağımsız kural benzeri bir statü kazanma sürecini ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Kurumsallaşma
Soru Açıklaması

Bir davranış örüntüsünün tekrarlanarak, insanlardan bağımsız kural benzeri bir statü kazanma sürecini ifade eden kavram kurumsallaşmadır.

20.

Yeni kurumların doğmasını, mevcut kurumların sürmesini veya çözülmesini sağlayan aktörlere ne denir?

Doğru Cevap: "A" Kurumsal girişimci
Soru Açıklaması

Yeni kurumların doğmasın, mevcut kurumların sürmesini veya çözülmesini sağlayan aktörlere kurumsal girişimci denir.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler