• Örgüt Kuramı Deneme Final Sınavları – Deneme 30

logo
Örgüt Kuramı
Deneme Final Sınavları - Deneme 30
1.
İçerisindeki malzemelerin bir iş istasyonundan diğerine hareket etmek yerine, sınırlı insan müdahalesi ile işlemler arasında sürekli aktığı yüksek düzeyde otomasyona karşılık gelen üretim teknolojisi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Süreç teknolojisi
Soru Açıklaması
2.
“Hem tek tek her müşterinin siparişine uygun olarak tam istediği ürünü üretmeyi, hem de bunu seri üretime aktararak maliyet tasarrufu yapmayı sağlayan bilgisayar destekli pazarlama” yöntemine ne isimi verilmektedir?
Doğru Cevap: "B" Seri uyarlama
Soru Açıklaması
Seri Uyarlama: Hem tek tek her müşterinin siparişine uygun olarak tam istediği ürünü üretmeyi, hem de bunu seri üretime aktararak maliyet tasarrufu yapmayı sağlayan bilgisayar destekli pazarlama yöntemidir.
3.

Günümüzde çalgı, uçak ve özel makine takımları imalatında kullanılan küçük ölçekli bir üretim biçimi olan atölye tipi üretimin temel özelliği hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Birim teknolojisi
Soru Açıklaması

Birim teknolojisi: Küçük ölçekli bir üretim biçimi olan atölye tipi üretimin temel özelliğidir. Kitlesel üretim teknolojisi: Büyük ölçekli üretim ve klasik endüstriyel dönem teknolojisidir. Süreç Teknolojisi: Malzemelerin sınırlı insan müdahalesiyle işlemler arasında sürekli olarak aktığı yüksek düzeyde otomasyonun olduğu üretim teknolojisidir.Aracı Teknoloji: Örgütsel alt birimlerin arasında dolaylı karşılıklı bağımlılığın olduğu ve çeşitli müşterilerin birbirlerine bağlandığı örgütsel teknoloji türüdür. Bağlı Teknoloji: Örgütsel alt birimlerin arasında sıralı karşılıklı bağımlılığın olduğu ve işlemlerin birbirlerini belirli bir sıra temelinde izlediği örgütsel teknoloji türüdür.

4.
Örgütleri çıkarları, amaçları, beklentileri birbirinden farklı olabilen birçok kişi ve grubun oluşturduğu bir koalisyon olarak gören örgüt kuramı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Kaynak Bağımlılığı Kuramı
Soru Açıklaması
5.

Örgütlerin davranışını anlayabilmek için o davranışın içinde gerçekleştiği ortamı anlamak gerekmektedir. Bu çerçevede hangisi kaynak bağımlılığı kuramının, örgütler arası ilişkilere dair ortaya koyduğu temel argümanlardan değildir?

Doğru Cevap: "C" Bağımlılık ilişkisi, bağımlı olan tarafın davranışlarına ilişkin belirsizlikle birlikte ortaya çıktığında, örgütün varlığını sürdürmesi ya da başarılı olması herhangi bir sorun teşkil etmez.
Soru Açıklaması

Bağımlılık ilişkisi, bağımlı olan tarafın davranışlarına ilişkin belirsizlikle birlikte ortaya çıktığında, örgütün varlığını sürdürmesi ve başarılı olması bir sorunsal hâline gelmektedir.

6.
Örgütlerin ekonomik, sosyal ve politik yönleri ile ortaya çıkan bir varlıkları, daha da önemlisi varlık sürdürme mücadeleleri vardır. Örgütlerin varlıklarını nasıl sürdürdükleri sorusuna cevap arayan kuram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Kaynak Bağımlılığı Kuramı
Soru Açıklaması
Kaynak Bağımlılığı Kuramı
7.
Aşağıdakilerden hangisi yeni kuramsal kuramın yaklaşımlarından değildir?
Doğru Cevap: "E" Farklı çıkarlar arasındaki çatışmaları vurgulamaya çalışır.
Soru Açıklaması
Postmodern analiz farklı çıkarlar arasındaki çatışmaları vurgulamaya çalışır.
8.
Örgütte yapılan işlerin kural ve yöntemlere bağlılığına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Standartlaşma
Soru Açıklaması
9.
Uyum yaklaşımı doğru olsaydı aşağıdakilerden hangisi gerçekleşirdi?
Doğru Cevap: "A" Çok sayıda yaşlı örgüt olurdu.
Soru Açıklaması
Uyum yaklaşımının en önemli eksikliklerinden biri, örgütlerin neden pek azının uzun süre yaşayabildiğini açıklayamamasıdır. Eğer örgütler değişen çevresel koşullara uyum sağlayabiliyorsa etrafımızda çok uzun süredir hayatta olan pek çok örgütün olması gerekirdi. Oysa mevcut örgütlerin çok büyük bir kısmı çok gençtir. Bu genç örgütlere kıyasla uzak geçmişte kurulmuş olup da günümüze kadar yaşamayı başarmış çok az örgüt vardır. Öyleyse doğru yanıt (A) dır.
10.
Aşağıdakilerden hangisi kaynak bağımlılığı kuramının temel varsayımlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Örgütlerle girdikleri karşılıklı bağımlılık ilişkileri ağı tarafından sınırlandırılmamaktadırlar.
Soru Açıklaması
Örgütler bağımsız veya yalıtık varlıklar değildirler. Aksine örgütlerle girdikleri karşılıklı bağımlılık ilişkileri ağı tarafından sınırlandırılmaktadırlar.
logo
Örgüt Kuramı
Deneme Final Sınavları - Deneme 30
11.
Doğa bilimlerinde gözlenen bir olgunun gerçekleşmesiyle ilgili tamamen ispatlanmış bir durumu ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Kanun
Soru Açıklaması
12.

Kişi veya örgütler arası alışverişleri yönetmek için yapılan pazarlık, izleme ve yönetişim maliyetlerinin tümüne ne ad verilir?

Doğru Cevap: "E" İşlem maliyetleri
Soru Açıklaması

Kişi veya örgütler arası alışverişleri yönetmek için yapılan pazarlık, izleme ve yönetişim maliyetlerinin tümüne işlem maliyetleri adı verilmektedir.

13.
Aşağıdakilerden hangisi eleştirel kuramın özelliklerinden değildir?
Doğru Cevap: "D" Pozitivizm, insan özgürleşmesinin ana araçları olaneleştirel teorilerle aynı özellikte olması
Soru Açıklaması
Pozitivizm, insan özgürleşmesinin ana araçları olaneleştirel teorilere karşı en ciddi tehdittir.
14.

Farklı disiplinlerde ve uygulamada örgütler ve yönetim üzerine yapılan çeşitli çalışmalar örgüt kuramı alanının doğuşu ve gelişiminde kaçıncı evrede gerçekleşmiştir?

Doğru Cevap: "A" 1. Evre
Soru Açıklaması

1. Evre (1800’lerin sonlarından 1950’lerin başına kadar): Farklı disiplinlerde ve uygulamada örgütler ve yönetim üzerine yapılan çeşitli çalışmaları kapsamaktadır.

15.
Aşağıdakilerden hangisi modernizme yöneltilen eleştirilerden değildir?
Doğru Cevap: "A" Modernizm hiçbir ortak gerçekliği kabul etmeye yanaşmamaktadır.
Soru Açıklaması
Hatırlama
16.
Kurumsal girişimcilerin kurumları etkilemek için giriştikleri eylemlere ne denir?
Doğru Cevap: "A" Kurumsal iş
Soru Açıklaması
17.
Örgüt kuramının bir çalışma alanı olarak belirginleşmesi ve Koşul Bağımlılık Kuramı etrafındaki geçici uzlaşma hangi evrenin özelliğidir?
Doğru Cevap: "A" İkinci evre
Soru Açıklaması
İkinci evre
18.
İşlem Maliyetleri Kuramı göz önünde bulundurulduğunda, bir firmanın tedarikçi fırsatçılığına karşı kendini korumasına ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "E" Piyasadaki rekabet ve fiyat mekanizması firmanın avantajınadır
Soru Açıklaması
Pazar kontrolünde işlem maliyetlerini kontrol altında tutmak için piyasadaki rekabet ve fiyat mekanizması kullanılmaktadır. Çok sayıda tedarikçi ve alıcı olan durumlarda piyasada tedarikçiler için yoğun rekabet vardır, dolayısıyla müşteri çekmek için tedarikçilerin adil bir fiyatlandırma politikası uygulamaları gerekir. Tedarikçilerin olağanüstü fiyatlar talep etmeleri bu ortamda anlamsızdır çünkü bir başka tedarikçi pazar dengelerini oturtacak daha düşük bir fiyat önerebilecektir. İyi işleyen bir piyasa ortamında alıcı ve tedarikçiler adil pazar fiyatlarını bilirler. Bu gibi durumlarda pazar mekanizması verimli işleyen bir sistem oluşturur. Yeterli sayıda alıcı ve tedarikçi olan ortamlarda alıcılar kendilerini tedarikçi fırsatçılığına karşı rahat korurlar çünkü piyasada yeterince bilgi vardır.
19.
Belli bir olguyu, olgu kümesini ya da durumu, bağıntı ve ilişkileriyle açıklamaya çalışan kavramsal sistem; bilgiyi düzenleyerek ve basitleştirerek karmaşık sosyal dünyayı daha anlaşılır hale getiren, birbiriyle bağlantılı düşünceler sistemi.Yukarıda verilen tanım aşağıdakilerden hangisine aittir?
Doğru Cevap: "B" Kuram
Soru Açıklaması
Kuram
20.
Bilginin; insanları geçmiş düşünme biçimlerinin zincirlerinden kurtarabilir ve çevrelerindeki olayların denetimini ele almalarına yardımcı olması yaklaşımını aşağıdakilerden hangisi ifade etmektedir?
Doğru Cevap: "E" Eleştirel kuram
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler