• Örgüt Kuramı Deneme Final Sınavları – Deneme 3

logo
Örgüt Kuramı
Deneme Final Sınavları - Deneme 3
1.
Pozitivizm ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Pozitivizme göre bir teori kendine dönebilmeli, kendi savundukları üzerinde de düşünebilmelidir
Soru Açıklaması
"Pozitivizme göre bir teori kendine dönebilmeli, kendi savundukları üzerinde de düşünebilmelidir" ifadesi pozitivizm kavramına ilişkin olarak yanlıştır.
2.
3. Koşul bağımlılık kuramı nedir ?
Doğru Cevap: "D" Örgütleri uygun girdileri sağlama ve çıktıları etkili bir şekilde pazarlamadır.
Soru Açıklaması
örgütleri uygun girdileri sağlama, girdiler üzerinde gerçekleşen işlemlerin verimli bir şekilde eş güdümünü sağlama ve çıktıları etkili bir şekilde pazarlamaya girişen açık sistemler olarak görmektedir.
3.

Eleştirel yönetim çalışmaları aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirir?

Doğru Cevap: "E" Gücün kullanımındaki saklı kalmış yapıları ortaya çıkarma
Soru Açıklaması

Eleştirel yönetim çalışmaları gözlemlenebilen davranışlardan daha çok, gücün kullanımındaki saklı kalmış yapıları ortaya çıkarmaya çalışır.

4.

Z işleminin ancak Y işlemi tamamlandıktan sonra gerçekleşebilmesi ve Y işleminin de V işlemine bağlı olması gibi sıralı karşılıklı bağımlılık gerektirdiği teknoloji hangisidir?

Doğru Cevap: "E" Bağlı teknoloji
Soru Açıklaması

Z işleminin ancak Y işlemi tamamlandıktan sonra gerçekleşebilmesi ve Y işleminin de V işlemine bağlı olması gibi sıralı karşılıklı bağımlılık gerektirir (örn. otomobil imalatı işletmeleri). Sıralı karşılıklı bağımlılıkta, bazı alt birimlerin çıktısının diğerlerinin girdisi olması söz konusudur ancak bu ilişki karşılıklı değildir (örn. otomobil tekerlik montajı öncesinde aksların monte edilme zorunluluğu).

5.

İnsanların sosyal dünyayı anlamlandırmasını sağlayan ve davranışlarını biçimleyen, kurumsallaşmış uygulamalar, varsayımlar, değerler ve inançlara ne denmektedir?

Doğru Cevap: "E" Kurumsal mantık
Soru Açıklaması

İnsanların sosyal dünyayı anlamlandırmasını sağlayan ve davranışlarını biçimleyen, kurumsallaşmış uygulamalar, varsayımlar, değerler ve inançlara kurumsal mantık denir.

6.
Eleştirel kuramın en temel itiraz ve sorgulamaları aşağıdakilerden hangisine yöneliktir?
Doğru Cevap: "A" Pozitivist sosyololoji
Soru Açıklaması
7.

Aşağıdakilerden hangisi örgütleri anlama araştırmalarının ele aldığı konulardan biri değildir?

Doğru Cevap: "D" Fiziksel temeller
Soru Açıklaması

Örgütleri anlama konusunda yapılan araştırmalar genel olarak şu konular üzerinde durmaktadır;-Örgütlenme biçimlerinin örgütleri oluşturan bireylerin tutum ve davranışlarını nasıl etkilediği-Örgütü oluşturan bireylerin kişilik özellikleri ve eylemlerinin örgütün amaçlarına katkılarının liderlik vb. yollarla nasıl ortaya çıktığı ve örgütlenme biçimlerini nasıl etkilediği-Örgütlerin performans, başarı ve hayatta kalma konusundaki durumları-Örgütler ve örgütlerin kültürel, politik, teknolojik vb. çevre unsurları arasındaki karşılıklı etkiler-Bu konularda yapılacak çalışmaların dayanacağı felsefi ve yöntembilimsel temeller

8.

Örgüt araştırmalarının ilk döneminde, araştırmalarda verimlilik ve etkililik amacı ön plandadır. Aşağıdaki araştırmacılardan hangisi bilimsel anlayışı bakımından diğerlerinden farklılaşır?

Doğru Cevap: "E" Weber
Soru Açıklaması

Weber’in bürokrasi modelinin temelinde de etkinlik ve verimlilik arayışı olmakla birlikte, onun görüşlerinin sadece uygulamaya dönük bir bilgi sunduğu söylenemez. Weber, bürokratik örgütlenme biçiminin neden tarihin o döneminde Kuzey Avrupa’da ortaya çıktığını ekonomik, sosyolojik ve politik bağlamı temsil eden modernleşme ve rasyonelleşme süreçleri içinde anlamaya çalışmıştır. Bu yönüyle, örgütleri açıklamak ve anlamak amacı taşıdığıiçin bu dönemdeki diğer yaklaşımlardan ayrılır ve -denebilir ki- örgüt kuramı alanının oluşumuna belki de en önemli katkıyı sağlamıştır.

9.
Aşağıdakilerden hangisi diğerlerine göre kesim genişliği dar bir sendikadır?
Doğru Cevap: "A" Bir bölgede faaliyet gösteren 
Soru Açıklaması

Az sayıda işyerinden, coğrafi bölgeden veya iş kolundan işçi örgütleyen sendikaların kesim genişliği dar, çok sayıda işyeri, coğrafi bölge veya iş kolundan işçi örgütleyen sendikaların kesim genişliği ise bol olur.

10.
Bir bölgeye maden işletmesi açmak isteyen bir maden şirketi çevrecilerin baskılarını eleştiriyor ve gözardı ediyorsa hangi stratejiyi izliyordur?
Doğru Cevap: "D" Karşı koyma
Soru Açıklaması
logo
Örgüt Kuramı
Deneme Final Sınavları - Deneme 3
11.

Örgütün mal ve hizmet üretimi için ihtiyaç duyduğu işlemleri dış sözleşmelerle piyasa mekanizmasına ihale etmek yerine iç sözleşmeler yoluyla kendi bünyesinde gerçekleştirmesi durumu aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" Hiyerarşik ve bürokratik kontrol
Soru Açıklaması

Örgütün mal ve hizmet üretimi için ihtiyaç duyduğu işlemleri dış sözleşmelerle piyasa mekanizmasına ihale etmek yerine iç sözleşmeler yoluyla kendi bünyesinde gerçekleştirmesi durumu Hiyerarşik ve bürokratik kontroldür.

12.
Örgütler üzerinde Kuramsal Analiz ilk kez 1949 tarihinde kim tarafından gerçekleştirilmiştir?
Doğru Cevap: "A" Philip Selznick
Soru Açıklaması
13.

Var olan ürün-müşteri grubunu koruyarak pazarda istikrarlı olma ve verimlilikten taviz vermeden yenilikçi olma merkezli strateji aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Analizci strateji
Soru Açıklaması

Var olan ürün-müşteri grubunu koruyarak pazarda istikrarlı olma ve verimlilikten taviz vermeden yenilikçi olma merkezli strateji analizci stratejidir.

14.
Futbolculara galibiyet primi ödemek örgütte neyin varlığını gösterir?
Doğru Cevap: "C" çıktı odaklı sözleşme kullanıldığını
Soru Açıklaması
Davranış odaklı sözleşmeler maaş ve hiyerarşik yönetim temelli, çıktı odaklı sözleşmeler ise komisyon, hisse senedi opsiyonları, mülkiyet haklarının devri veya pazar mekanizması temelli olmaktadır. Bir diğer deyişle, davranış odaklı sözleşmeler çalışanlardan istenen davranışları belirler, çıktı odaklı sözleşmeler vekilin ücretlendirme ve ödüllendirmesini performansa, yani çıktıya, bağlar (örneğin, parça sayısı üzerinden ücretlendirme, komisyon sistemi, üst düzey yöneticilere örgütün kârı, satış artışı ya da hisse fiyatı üzerinden verilen ikramiyeler). Çıktı temelli sözleşmeler asille vekilin hedeflerini birleştirdiğinden davranış birlikteliği sağlayarak vekili fırsatçılığını ve asille vekilin çıkar çatışmalarını azaltmaktadır. Verilen örnekte performansa dayalı bir ücretlendirmeden söz edildiğinde doğru yanıt (c) şıkkıdır.
15.
Yeni kurumların doğmasını, sürekli kılınmasını veya mevcut kurumların çözülmesini sağlayan aktörler ve onların giriştikleri eylemler hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "A" Kurumsal Girişimci-Kurumsal İş
Soru Açıklaması
16.
Bir örgüt yöneticisi binanın temizlik ve bakım onarım işleri için aşağıdakilerden hangisini yaparsa pazar mekanizması kullanmış olur?
Doğru Cevap: "E" Örgütün temizlik işlerinin bir taşeron firmaya verirse
Soru Açıklaması
Bir faaliyet örgüt içinde tamamlanıyorsa hiyerarşik mekanizlamalar harekete geçirilmiş demektir. Temizlik faaliyetinin uzmanlaşmış bir taşeron firmaya verilmesi ise Pazar mekanizmasının kullanımını gerektirir. Öylese doğru yanıt (e) şıkkıdır.
17.
Doğruluğu ve geçerliği evrensel olarak gerçek ve değişmez olan kavrama ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Mutlak
Soru Açıklaması
Mutlak
18.

İnsanı, hakikatin yegane ölçüsü ve kaynağı olarak kabul eden dünya görüşü aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Hümanizm
Soru Açıklaması

Modernizm, insanoğlunun aklıyla evrende varolan heHümanizm, ilahi nitelikte ve öbür dünya ile ilgili olanın değil, bu dünya ve insanla ilgili olanın yüceltildiği bir genel eğilimin uç noktasını teşkil eden ve insan, kendi üzerinde sınırlayıcı hiçbir otorite ihtiyacı olmayan bir varlık olarak tanımlayan; onu, hakikatin yegâne ölçsü ve kaynağı olarak kabul eden bir dünya görüşü olarak tanımlanır.

19.

Bir örgütsel biçimin ve ona sahip örgütlerin önemli sosyo-politik aktörler, özellikle de devlet tarafından kabul görmesi hangi kavram ile açıklanabilir?

Doğru Cevap: "A" Sosyo-politik meşrulaşma
Soru Açıklaması

Bir örgütsel biçimin ve ona sahip örgütlerin önemli sosyo-politik aktörler, özellikle de devlet tarafından kabul görmesi sosyo-politik meşrulaşmadır.

20.

Bir davranış örüntüsünün tekrarlanarak, insanlardan bağımsız kural benzeri bir statü kazanma süreci hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Kurumsallaşma
Soru Açıklaması

Kurumsallaşma ise bir sos- yal düzen veya örüntünün bu niteliğe kavuşma süreci olarak tanımlamaktadır. Diğer bir deyişle, kurumsallaşma, belirli davranış ve düşünce biçimlerinin “kural benzeri bir statü kazanması” sürecidir.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler