• Örgüt Kuramı Deneme Final Sınavları – Deneme 29

logo
Örgüt Kuramı
Deneme Final Sınavları - Deneme 29
1.
2Aşağıdakilerden hangisi Frankfurt Okulu için ileri sürülemez?
Doğru Cevap: "B" Felsefe ve sosyal teorileri ayrı ele almıştır.
Soru Açıklaması
Frankfurt Okulu, felsefe ve sosyal teorileri ayrı ele almamıştır
2.
Yeni kurumların doğmasını, mevcut kurumların sürmesini veya çözülmesini sağlayan aktörleri aşağıdakilerden hangisi ifade etmektedir?
Doğru Cevap: "D" Kurumsal girişimci
Soru Açıklaması
3.
Örgütlerde yer alan faaliyetlerin teknik işler, ticari işler, mali işler, güvenlik işleri, muhasebe işlemleri ve idari işler olarak gruplanması hangi disipliner kökenden kaynaklanmıştır?
Doğru Cevap: "C" İdari
Soru Açıklaması
Verilenler idari köken içerisindeki Fayol'un çalışmaları arasındadır.
4.
Bir örgütün eylemlerinin, çeşitli toplumsal kesimlerin ve örgütün çıkarlarına uygun olma derecesiyle ilgili olan meşruiyet türüdür. Örneğin, çevreci örgütlerin, Türkiye'de Kaz Dağlarında atın madenciliği yapılmasının, o bölgeden elde edilen turizm ve tarımsal gelirlerin çok altında gelir sağlayacağını ileri sürmeleri, o bölgede altın çıkarılmasının onların gözünde bu tür bir meşruiyetinin olmadığını göstermektedir. Yukarıda açıklanan duruma uygun olan meşruiyet biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Faydacı meşruiyet
Soru Açıklaması
Faydacı meşruiyet, çıkarlara dayalı meşruiyettir. Bir örgütün eylemlerinin, o örgütün çıkarlarına ve o eylemlerden etkilenen çeşitli toplumsal kesimlerin çıkarlarına uygun olma derecesiyle ilgilidir. Doğru cevap A seçeneğidir.
5.
Örgüt araştırmaları alanında çalışan anti-pozitivist bir bilim insanı, bir şirketteki yöneticilerin liderlik anlayışının o şirketteki alt düzey çalışanların şirkete bağlılık durumları ile nasıl bir ilişki içerisinde olduğunu araştırmak istiyor. Buna göre bu bilim insanının nasıl bir yol izlemesi beklenir?
Doğru Cevap: "A" Şirket yöneticilerini ve çalışanları gözlemlemek ve onlarla görüşmeler yapmak
Soru Açıklaması
Anti-pozitivizm ise adından da anlaşılacağı gibi pozitivizmin temel kabullerini reddeder. Anti-pozitivizme göre evrensel yasalar keşfetmeye çalışmak boşunadır. Sosyal dünyada tabiat kuralları geçerli olamaz. Anti-pozitivizm yorumsamacı bir ontolojiye yaslanır. Bilgi görecelidir. Dünyanın işleyişi onu anlamaya çalışan insanların bakış açılarına göre farklılık gösterir. Sosyal bilim, hatta fen bilim araştırmacılarının nesnel birer gözlemci olmaları mümkün değildir. Araştırılan konu araştırandan bağımsız değildir. Antipozitivizm araştırma yöntemi olarak belli olguları derinlemesine inceleyen ve genelleme kaygısı taşımayan nitel yöntemleri tercih eder.
6.
Aşağıdakilerden hangisi Frankfurt Okulu'nun kurulduğu dönemde tartışılan konulardan biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Kurumsal girişim
Soru Açıklaması
7.

Aşağıdakilerden hangisi postmodernizmin örgüt kuramına yansıyan yönlerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "D" Düzenlilik
Soru Açıklaması

Postmodernizm; gerçekçiliği, düzenliliği, mantık ve simetriyi yadsır, çelişki ve karışıklıktan hoşlanır.

8.
Aşağıdakilerden hangisi kaynak bağımlılığı kuramının gelişimine katkıda bulunan araştırmacılardan biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Walter Powell
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi örgütlerde karar alma süreçlerinin siyasi bir nitelik taşıdığını ilk kez ortaya koyan örgüt kuramıdır?
Doğru Cevap: "C" Kaynak Bağımlılığı Kuramı
Soru Açıklaması
10.

Bir eylemin, kurumlara göre istenen, uygun ya da doğru olduğuna dair genel algıya ne denmektedir?

Doğru Cevap: "D" Meşruiyet
Soru Açıklaması

Bir eylemin, kurumlara göre istenen, uygun ya da doğru olduğuna dair genel algı meşruiyettir.

logo
Örgüt Kuramı
Deneme Final Sınavları - Deneme 29
11.
Hangisi Franfurt okulunun kurucularındandır?
Doğru Cevap: "A" Theodor Adorno
Soru Açıklaması
Frankfurt okulunun önemli kurucularından birinin hatırlanması istenmiştir.
12.
Metinlerin insanların zihinsel arka planlarını yansıtacak şekilde görünenin ötesinde anlamları olduğunu kabul eden ve çeşitli analiz yöntemleriyle bu anlamları ortaya çıkarmaya çalışan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Yapıbozum
Soru Açıklaması
Yapıbozum: Metinlerin insanların zihinsel arka planlarını yansıtacak şekilde görünenin ötesinde anlamları olduğunu kabul eden ve çeşitli analiz yöntemleriyle bu anlamları ortaya çıkarmaya çalışan yaklaşımdır.
13.

Toplumsal davranışa anlam ve istikrar kazandıran, sosyal olarak inşa edilmiş davranış örüntüleri ve kural sistemlerine ne denmektedir?

Doğru Cevap: "B" Kurum
Soru Açıklaması

Toplumsal davranışa anlam ve istikrar kazandıran, sosyal olarak inşa edilmiş davranış örüntüleri ve kural sistemlerine kurum denmektedir.

14.
Aşağıdakilerden hangisi Eleştirel yönetim çalışmalarının yönetim uygulamalarında olumsuz olarak bakışını sunar?
Doğru Cevap: "D" Takım çalışmaları
Soru Açıklaması
Takım çalışmalarının yürütüldüğü örgütlerde elde edilen olumlu sonuçlara ilişkin eleştirel bakış açısı yaygın kanının aksini ortaya koyar
15.
Toplumsal dünyanın incelenmesi söz konusu olduğunda, bilimsel bilginin ancak eleştiri yoluyla üretilebileceğini iddia eden kuram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Eleştirel Kuram
Soru Açıklaması
Eleştirel Kuram
16.
Bilimsel yönetim yaklaşımını geliştiren Taylor, uzmanlaşma, iş bölümü, planlama ve programlamanın etkili yönetimin temelini oluşturduğunu belirtmektedir. Bilimsel yönetimin gereklerini dört temel ilkede toplayan Taylor’a göre bu ilkeler, yöneticilerin görevi olarak tanımlanmalıdır. Aşağıdakilerden hangisi Taylor’ın belirttiği dört temel ilkeden bir değildir?
Doğru Cevap: "E" Çalışan ve yönetim arasında kesin bir iş ve sorumluluk bölümü yapılmamalıdır.
Soru Açıklaması
Taylor’ın geliştirdiği ilkelere göre yönetimle ilgili sorumluluklar çalışanlar üzerinden alınarak yönetim sorumluluğu hâline getirilmeli, çalışan ve yönetim arasında net bir iş ve sorumluluk bölümü yapılmalıdır. Buna göre, çalışan ve yönetim arasında kesin bir iş ve sorumluluk bölümü yapılmamalıdır ifadesi yanlıştır. Doğru cevap E seçeneğidir.
17.
Aşağıdakilerden hangisi eleştirel teorinin, pozitivizme yönelttiği eleştirilerden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Toplumsal olgu ve olayların tarih içinde şekillendiği düşüncesi
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi eleştirel yönetim çalışmaları sonucunda geliştirilen önemli kavramlarından biridir?
Doğru Cevap: "A" Örgütlerdeki bireylerin özgürleşmesidir.
Soru Açıklaması
Eleştirel yönetim çalışmaları sonucunda geliştirilen önemli kavramlarından biri örgütlerdeki bireylerin özgürleşmesidir.
19.
Aşağıdakilerden hangisi kuramın özelliklerinden değildir?
Doğru Cevap: "E" Anlaşılmaz, karmaşık. fazla akademik ve pratikte karşılığı yoktur.
Soru Açıklaması
Kuram ise çoğu kez anlaşılmaz, karmaşık, gereksiz, fazla akademik ve pratikte karşılığını olmayan bir kavram olarak kabul edilmektedir. Oysa Kurt Lewin’in ünlü sözünde belirttiği gibi “iyi bir teoriden daha pratik hiçbir şey yoktur” (1951: 169). Hepimiz gündelik hayatımızda hiç farkında olmadan pek çok kuramsal ç›karımdan yararlanırız.
20.

Metinlerin insanların zihinsel arka planlarını yansıtacak şekilde görünenin ötesinde anlamları olduğunu kabul eden ve çeşitli analiz yöntemleriyle bu anlamları ortaya çıkarmaya çalışan yaklaşıma ne denir?

Doğru Cevap: "B" Yapıbozum
Soru Açıklaması

Derrida’nın yapıbozum yaklaşımıdır.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler