• Örgüt Kuramı Deneme Final Sınavları – Deneme 28

logo
Örgüt Kuramı
Deneme Final Sınavları - Deneme 28
1.
Aşağıdaki kavramlardan hangisi eleştirel yönetim çalışmalarını benimseyen örgütleri tanımlamaz?
Doğru Cevap: "B" Kâr odaklı
Soru Açıklaması
Kâr odaklı
2.

Aşağıdakilerden hangisi modernizmin özellikleri arasında gösterilir?

Doğru Cevap: "D" Sistematik
Soru Açıklaması

Modernizme göre toplumların belli bir düzen içerisinde varlıklarını sürdürebilmeleri için toplumsal sistemi meydana getiren kurumların görevlerinin sistemin bekası doğrultusunda belirlenmesi gerekmektedir.

3.
Türkiye’de sendikalar 1947 yılında yasallaşmıştır. O yıl yürürlüğe konan ilgili yasa sendikaların hangi amaçlara hizmet edebileceklerini, nasıl yönetilmeleri gerektiğini, işçi (veya işveren) haklarını hangi yollardan koruyacaklarını ve hangi yöntemlerle işçi (veya işveren) örgütleyebileceklerini belirlemiştir. Sendikalarla ilgili bir sonraki yasal düzenleme yapılıncaya kadar kurulan sendikalar, ana yapısal özelliklerinde bu kanunun gerekliliklerini sergilemiştir. Bu durum aşağıdakilerden hangisiyle açıklanır?
Doğru Cevap: "A" Damgalama
Soru Açıklaması
Damgalama, örgütlerin ana yapısal özelliklerinin bu örgütlerin ortaya çıktıkları dönemdeki toplumsal koşulların izlerini taşımasıdır. Bu durum verilen örneği en iyi açıklayan seçenektir.
4.
Eylemlerin, farklı çevresel yapı unsurlarının aktörlerce bir araya getirilerek yorumlanması sonucunda ortaya çıktığını, bu eylemlerin yeni yapılar oluşturduğunu, oluşan yeni yapıların ise aktörlerin eylemlerini sınırlayan değil daha başka yeni yapılar inşa edilmesini mümkün kılan çevresel unsurlar olduğunu varsayan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Yapılanma
Soru Açıklaması
Yapılanma
5.
Eleştirel yönetim çalışmalarına göre yönetim nasıl kavramsallaştırılmaktadır?
Doğru Cevap: "A" Yönetim, tahakküm ilişkileri yaratan siyasi, kültürel ve ideolojik bir olgudur.
Soru Açıklaması
Yönetim, tahakküm ilişkileri yaratan siyasi, kültürel ve ideolojik bir olgudur.
6.
Kurama dayanarak yapılan çalışmalar analiz düzeyi bakımından örgütler üstü düzeyde gerçekleşmektedir. Kuram, örgüt-çevre anlayışı bakımından yapılanmacıdır. Etkileşimci post-pozitivist paradigmaya dayanmaktadır. Kuramın araştırma niyeti ise bilimcidir. Söz konusu kuram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Yeni kurumsal kuram
Soru Açıklaması
Yeni kurumsal kurama dayanarak yapılan çalışmalar analiz düzeyi bakımından örgütler üstü düzeyde gerçekleşmektedir. Yapılanmacı olan yeni kurumsal kuram, etkileşimci post-pozitivist paradigmaya dayanmaktadır ve araştırma niyeti de bilimcidir. Doğru cevap E seçeneğidir.
7.
Eleştirel yaklaşıma göre işletmelerde karar alma ve uygulamada öncelik kime tanınmıştır?
Doğru Cevap: "C" Yöneticilere
Soru Açıklaması
Eleştirel yaklaşıma göre işletmelerde karar alma ve uygulamada öncelik yöneticilere tanınmıştır. Doğru cevap C şıkkıdır.
8.

Vekilin performansının asil tarafından belirlenen prosedürlere uygun davranıp davranmadığına bağlı olarak belirlenmesini öngören yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Davranış odaklı sözleşmeler
Soru Açıklaması

Vekilin performansının asil tarafından belirlenen prosedürlere uygun davranıp davranmadığına bağlı olarak belirlenmesini öngören davranış odaklı sözleşmelerdir.

9.
Özelci ve genelci örgütler ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "B" Özelci örgütlerin kesim genişliği dardır ve küçük taneli çevresel değişimlerle daha iyi başa çıkarlar.
Soru Açıklaması
Kesim genişliği dar olan örgütlere özelci örgütler denir. Özelci örgütler küçük taneli çevresel değişimin gerçekleştiği durumlarda genelcilere kıyasla daha üstün performans gösterirler. Kesim genişliği bol olan örgütlere ise genelci örgütler denir. Genelci örgütler iri taneli çevresel değişimin olumsuz etkilerine daha az maruz kalırlar. Bu açıklamalar çerçevesinde doğru yanıt B seçeneğidir.
10.

Örgütün mal ve hizmet üretimi için ihtiyaç duyduğu işlemleri dış sözleşmelerle piyasa mekanizmasına ihale etmek yerine iç sözleşmeler yoluyla kendi bünyesinde gerçekleştirmesi durumu aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" Hiyerarşik ve bürokratik kontrol
Soru Açıklaması

Örgütün mal ve hizmet üretimi için ihtiyaç duyduğu işlemleri dış sözleşmelerle piyasa mekanizmasına ihale etmek yerine iç sözleşmeler yoluyla kendi bünyesinde gerçekleştirmesi durumu Hiyerarşik ve bürokratik kontroldür.

logo
Örgüt Kuramı
Deneme Final Sınavları - Deneme 28
11.
Yeni kurumsal kuramın dayandığı düşüncelerden biri örgütlerin kendilerine dayatılan uygulamaları pasif bir biçimde benimsemedikleridir. Buna göre kuramda örgütlerin içinde bulunduğu güncel koşullarla (teknik çevre), kurumsal çevrede meşrulaşmış uygulamalar arasında bir çelişki olduğunda, mevcut uygulamaları değiştirmeksizin yeni uygulamayı "benimsermiş” gibi yaptıkları ifade edilmektedir. Yukarıda açıklanan bu durum yeni kurumsal kurama göre nasıl adlandırılmaktadır?
Doğru Cevap: "B" Yeni uygulamayı mevcut uygulamadan ayrı tutma
Soru Açıklaması
Kurumsal olarak desteklenen bir uygulamayı benimsermiş gibi yapmak ve kağıt üzerinde benimsemek, yeni bir uygulamayı mevcut uygulamalardan ayırmak, yeni kurumsal kurama göre “ayrı tutma” olarak adlandırılmaktadır. Doğru cevap B seçeneğidir.
12.

Hangisi koşul-bağımlılık kuramının temel çalışmalarından değildir?

Doğru Cevap: "D" Uyum odaklı çalışmalar
Soru Açıklaması

Bu bölümde koşul-bağımlılık kuramı çerçevesinde gerçekleştirilen çalışmalar dört başlık altında incelenmektedir: -Çevre odaklı çalışmalar -Teknoloji odaklı çalışmalar -Büyüklük odaklı çalışmalar -Strateji odaklı çalışmalar. -Uyum odaklı çalışma bulunmamaktadır.

13.
Doğruluğu sınanmadan kabul edilmiş, doğruluğundan asla kuşku duyulmayan görüş ya da öğretiye ne denir?
Doğru Cevap: "C" Dogma
Soru Açıklaması
Eleştirel Kuram
14.
Eski kurumsal kuruma göre bir şirketin “kurumsallaşmış” olması hangi anlama gelir?
Doğru Cevap: "B" Şirketin araçsal değeri ötesinde sembolik bir değer kazandığı
Soru Açıklaması
15.

I. TaklitçiII. AhlakiIII. ZorlayıcıIV. BilişselÖrgütlerin eş biçimli hâle gelmesi hangi mekanizmalarla gerçekleşir?

Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması

Örgütlerin eş biçimli hâle gelmesi, taklitçi, ahlaki ve zorlayıcı olmak üzere üç mekanizmayla gerçekleşir. Bu eş biçimlilik mekanizmaları, sırasıyla kurumların bilişsel, ahlaki ve kuralcı boyutlarının etkisiyle gerçekleşir. Bu eş biçimlilik mekanizmaları, örgütlerin benimsedikleri kurumlar aracılığıyla sırasıyla bilişsel, ahlaki ve faydacı meşruiyet edinme çabalarının bir sonucudur.

16.

Hangisi örgütsel yoğunluğun tanımıdır?

Doğru Cevap: "A" Bir örgüt topluluğunun üyesi olan örgütlerin sayısı.
Soru Açıklaması

Örgütsel Yoğunluk: Bir örgüt topluluğunun üyesi olan örgütlerin sayısıdır.

17.
Doğal ve sosyal hayattaki olayların gerçekleşme biçimlerini anlamaya, düzenliliklerini keşfetmeye yönelik açıklamaları ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Kuram
Soru Açıklaması
18.
Eleştirel kuramın cevap aradığı soruları aşağıda hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "A" Sömürü, baskı, adaletsizlik, dengesiz güç ilişkileri, çarpık iletişim, sınıf çatışması
Soru Açıklaması
Eleştirel kuramın cevap aradığı sorular; sömürü, baskı, adaletsizlik, dengesiz güç ilişkileri, çarpık iletişim ve sınıf çatışmasıdır.
19.

Bilginin doğası, kapsamı ve kaynağı ile ilgilenen felsefi düşünce aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" Epistemoloji
Soru Açıklaması

Bilginin doğası, kapsamı ve kaynağı ile ilgilenen felsefi düşünce epistemolojidir.

20.
Toplumsal olarak inşa edilmiş, normal koşullarda sürekli yeniden üretilen davranış örüntüleri veya kural sistemlerini ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Kurum
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler