• Örgüt Kuramı Deneme Final Sınavları – Deneme 27

logo
Örgüt Kuramı
Deneme Final Sınavları - Deneme 27
1.
Aşağıdakilerden hangisi eleştirel kuramcıyı tanımlamaz?
Doğru Cevap: "E" Pozitivist yaklaşım içindedir.
Soru Açıklaması
Pozitivist yaklaşım içindedir.
2.
Bir ülkede teknik uzmanların yönetimde egemen olması ve yönetici kadroların siyasetçilerden daha çok bu tür uzmanlardan oluşmasını ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Teknokrasi
Soru Açıklaması
Teknokrasi
3.
Aşağıdakilerden hangisi yeni kurumsal kuramın ‘kurum’ tanımı dışında kalır.
Doğru Cevap: "D" Dağınık bir örgütün aile şirketine dönüşmesi
Soru Açıklaması
(d) Şıkkı, eski kurumsal yaklaşımda kurumsallaşma tanımına uygundur. Buna göre, kurumsallaşma “düzensiz ve gevşek bir örgütlenmeden ya da teknik faaliyetlerden, düzenli, istikrarlı ve sosyal olarak bütünleşik örüntülerin doğması” anlamına gelmektedir. Bu kurumsallaşma anlayışı “kişilerin keyfi uygulamalarının geçersiz olduğu, oturmuş bir sisteme sahip örgütleri” nitelemek için kullandığımız kurumsallaşma kavramına çok yakındır. Örneğin, “aile şirketlerinin kurumsallaşması” dediğimizde genellikle bunu kastederiz. Ancak yeni kurumsal kuramda, kurum kavramı yanı sıra kurumsallaşma kavramı da farklıdır. Kurumsallaşma, belirli davranış ve düşünce biçimlerinin sürekli yeniden üretilebilen “kural benzeri bir statü kazanması” sürecidir. Bu tanıma göre, evlilik, sigorta yaptırma, oy verme, okula gitme birer kurumken (d) şıkkı bunun dışında kalır.
4.
Aşağıdakilerin hangisi eleştirel yönetim çalışmalarının odaklandığı örgütsel taraflardan biri değildir? 
Doğru Cevap: "A" Yöneticiler
Soru Açıklaması
Yönetim
5.
Kurumsal baskıda bulunan kesimleri örgütün birer üyesi haline getirme strateji aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Manipüle etme
Soru Açıklaması
6.
Karşılaştırmalı örgüt Kuramları, hangi açıdan değerlendirilmez
Doğru Cevap: "E" Etik bakımdan
Soru Açıklaması
Etik bakımdan
7.
“Dinsel olan veya dinsellik atfedilen bütün değer ve ilkeleri bireysel ve toplumsal yaşamın dışına iten, insan-merkezci düşünme ve yaşama biçimi" ifadesi aşağıdaki kavramlardan hangisine karşılık gelmektedir?
Doğru Cevap: "D" Sekülerizm
Soru Açıklaması
Sekülerizm: Dinsel olan veya dinsellik atfedilen bütün değer ve ilkeleri bireysel ve toplumsal yaşamın dışına iten, sadece bu dünyayı yaşanabilir kabul edip, öte dünya ile ilişkiyi koparma temeline dayalı, insan-merkezci bir düşünme ve yaşama biçimini ifade eder.
8.

Aşağıdakilerden hangisi eleştirel sosyal bilim yaklaşımcılarından biri değildir?

Doğru Cevap: "C" Einsteın
Soru Açıklaması

Eleştirel sosyal bilim yaklaşımı, Karl Marx (1818-1883) ve Sigmund Freud’a (1856-1939) kadar uzanır ve Theodor Adorno (1903-1969), Erich Fromm (1900-1980) ve Herbert Marcuse (1898-1979) taraf›ndan ayrıntılandırılmıştır.

9.

Örgütlerde farklı çıkarlara sahip iç ve dış çevresel aktörlerin birbirlerine karşı bağımlılık oluşturma, örgütün kararlarını kendi lehinde sonuçlar üretecek şekilde etkileme yeteneği aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Güç
Soru Açıklaması

Örgütlerde farklı çıkarlara sahip iç ve dış çevresel aktörlerin birbirlerine karşı bağımlılık oluşturma, örgütün kararlarını kendi lehinde sonuçlar üretecek şekilde etkileme güç yeteneğidir.

10.
Bir örgütteki asiller aşağıdakilerden hangisini tercih ederler?
Doğru Cevap: "D" Risk alma eğilimindedirler.
Soru Açıklaması
Vekalet kuramına göre asil ve vekil arasında bir çıkar çatışması bulunmaktadır. Her iki taraf da farklı amaçlara sahiptir. Asil işletmenin en düşük maliyetle faaliyette bulunmasını beklerken vekil kendi kazanımlarını yüksek tutmaya çalışır. Bu da maliyetleri artırıcı bir durumdur. Üstelik çoğu zaman asillerin işletmede işlerin nasıl yürüdüğüne dair bilgileri de sınırlıdır. Bu nedenle vekilleri izleme mekanizmaları kurmak zorundadırlar. Diğer taraftan asil ve vekillerin risk yaklaşımları da birbirinden farklıdır. Asiller yeni yatırım fırsatları nın değerlendirilebilmesi için risk alma eğilimindeyken vekiller başarısız olmamak için risk almaktan kaçınırlar.
logo
Örgüt Kuramı
Deneme Final Sınavları - Deneme 27
11.

İşlemlerin örgüt sınırları içinde ast-üst ilişkileri çerçevesinde yürütülmesine ne denmektedir?

Doğru Cevap: "A" Hiyerarşi
Soru Açıklaması

İşlemlerin örgüt sınırları içinde ast-üst ilişkileri çerçevesinde yürütülmesine hiyerarşi denmektir.

12.

Teknokrasi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Doğru Cevap: "B" Teknik uzmanların yönetimde egemen olması ve yönetici kadrolarında siyasetçilerden daha çok bu tür uzmanların olmasıdır.
Soru Açıklaması

Teknokrasi, bir ülkede teknik uzmanların yönetimde egemen olması ve yönetici kadroların siyasetçilerden daha çok, bu tür uzmanlardan oluşması anlamına gelir.

13.
Aşağıdakilerden hangisi, Frankfurt Okulu’nun eleştirel teorisinin özellikleri arasında değildir?
Doğru Cevap: "D" insanların koşulları değiştirmemesini ve kendileri için daha yeni bir dünya kurmamasına yardım etmek
Soru Açıklaması
İnsanların koşulları değiştirmesine ve kendileri için daha yeni bir dünya kurmasına yardımcı olmak üzere maddi dünyanın gerçek yapılarını açığa çıkarmak ister.
14.
Çevreci örgütlerin Türkiye'de Kaz Dağları'nda altın çıkarmanın turizm ve tarımdan daha az gelir getireceğini savunmaları hangi meşruiyet anlayışına ters düşer?
Doğru Cevap: "E" Faydacı
Soru Açıklaması
15.
Vekâlet kuramının varsayımlarına göre aşağıdakilerden hangisi diğerlerine göre daha etkili bir yönetim kurulu olarak değerlendirilebilir?
Doğru Cevap: "A" A bankası yönetim kurulunda bağımsız üye bulundurma zorunluluğu mevcuttur.
Soru Açıklaması
Kurama göre yönetim kurulunun yöneticilerin fırsatçı davranışlarına karşı bir önlem olarak önemli bir görevi olmakla birlikte gerçek hayatta bu her zaman doğru olmamaktadır. Bazen yönetim kurulu başkanı aynı zamanda örgütün genel müdürü olarak görev yapmaktadır. Bazı yönetim kurulu üyelerinin örgütün üst düzey yönetimiyle dostluk ya da çıkar ilişkisi olabilmektedir. Bazı durumlarda ise yönetim kurulu üyeleri yeterli bilgi ve tecrübeye sahip olmadan göreve getirilmiş olabilmektedir. Bu durumda (b), (c), (d), (e) şıkları yanlıştır. Ancak, yine kurama göre, işletmelerin yönetim kurullarında bağımsız üyelerin bulunması vekillerin izlenmesi açısından önemli bir katkı sağlayabilir. İşletmeyle doğrudan çıkar ilişkisi içinde olmayan objektif yaklaşımlar önemli katkılar oluşturabilir. Dolayısıyla, doğru yanıt (a) şıkkıdır.
16.

İşlemlerle ilgili bilgilerin taraflar arasında eşit dağılmamış oluşuna ne denir?

Doğru Cevap: "C" Bilgi asimetrisi
Soru Açıklaması

İşlemlerle ilgili bilgilerin taraflar arasında eşit dağılmamış oluşuna bilgi asimetrisi denir.

17.
Aşağıdakilerden hangisi sözleşmeye has yatırım tiplerinden değildir?  
Doğru Cevap: "B" Ortaklık
Soru Açıklaması
18.
Bir örgütün eylemlerinin toplumsal kesimlere ait değer yargılarına göre doğru olup olmadığıyla ilgili meşruiyet türüdür. Örneğin bir bölgedeki yöre halkı ve çevreciler o bölgede çalışan ve çevreye zarar veren bir maden şirketinin faaliyetlerine, bu durum sağlıklı yaşam haklarına tehdit oluşturduğu için karşı çıkmaktadırlar. Yöre halkının ve çevrecilerin değer yargılarına göre şirketin eylemleri meşru değildir. Yukarıda açıklanan duruma uygun olan meşruiyet biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Ahlaki meşruiyet
Soru Açıklaması
Ahlaki meşruiyet değer yargılarına dayalı meşruiyet türüdür. Bir örgütün eylemlerinin, o eylemlerden etkilenen toplumsal kesimlerin değer yargılarınca doğru olup olmadığıyla ilgilidir. Doğru cevap C seçeneğidir.
19.
Aşağıdakilerden hangisi eleştirel kuram ile ilgili doğru bir bilgi değildir?
Doğru Cevap: "E" Yüzeydeki değişim ve çatışmaları inceler.
Soru Açıklaması
20.
Şirketlerin, farklı işleri üstlenen bölümlere ayrılması kurumsal uyumun hangi mekanizmasına örnek olabilir?
Doğru Cevap: "B" Bilişsel
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler