• Örgüt Kuramı Deneme Final Sınavları – Deneme 26

logo
Örgüt Kuramı
Deneme Final Sınavları - Deneme 26
1.

Örgütlerin, eğitim ve meslekleşme sonucunda ahlâken doğru olduğu düşündükleri uygulamaları benimsemesi sonucunda oluşan eş biçimlilik aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Ahlaki
Soru Açıklaması

Örgütlerin, eğitim ve meslekleşme sonucunda ahlâken doğru olduğu düşündükleri uygulamaları benimsemesi sonucunda oluşan ahlaki es biçimliliktir.

2.

Köklerini Aydınlanma düşüncesinde bulan ve bugünlere kadar uzanan bilim anlayışı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Pozitivizm
Soru Açıklaması

Köklerini Aydınlanma düşüncesinde bulan ve bugünlere kadar uzanan bilim anlayışı pozitivizmdir.

3.
Kaynak bağımlılığı kuramına göre, örgütler büyüme, birleşme yada satın alma gibi kararlarla aşağıdakilerden hangisini hedeflemektedir?
Doğru Cevap: "A" Örgütsel bağımlılığın yapısını değiştirme
Soru Açıklaması
4.

Modernizmin modern yönetim ve örgütlenme yaklaşımlarını etkileyen temel özelliklerine yönelik açıklamalardan “tabiattaki mükemmel işleyişin kurallarını herkesi bağlayıcı temel doğrular olarak alır ve bu kuralları keşfederek insan ilişkilerine uyarlamanın yollarını arar” açıklaması hangi özelliğe aittir?

Doğru Cevap: "E" Modernizm gerçekçi ve pozitivisttir.
Soru Açıklaması

Soru kökünde belirtilen açıklama modernizmin gerçekçi ve pozitivist özelliğine yöneliktir.

5.

Aşağıdakilerden hangisi eleştirel kuramın benimsediği yaklaşımlardan biridir?

Doğru Cevap: "E" Toplum insanlardan önce var olur.
Soru Açıklaması

Eleştirel kuramcılara göre toplum insanlardan önce var olur ancak yalnızca onların aktif katılımıyla sürekli hâle gelir.

6.

Birbirleriyle görece sık ve anlamlı ölçüde etkileşerek ortak anlam sistemi oluşturan örgütler topluluğuna ne denir?

Doğru Cevap: "A" Örgütsel alan
Soru Açıklaması

Birbirleriyle görece sık ve anlamlı ölçüde etkileşerek ortak anlam sistemi oluşturan örgütler topluluğuna, örgütsel alan denir.

7.

Doğruluğu sınanmadan kabul edilmiş, doğruluğundan asla kuşku duyulmayan görüş ya da öğreti aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Dogma
Soru Açıklaması

Doğruluğu sınanmadan kabul edilmiş, doğruluğundan asla kuşku duyulmayan görüşe dogma denir.

8.
Aşağıdakilerden hangisi Frankfurt Okulu’nun kurucularından biri arasında yer almaktadır?
Doğru Cevap: "D" Mark Horkheimer
Soru Açıklaması
Mark Horkheimer
9.

Vekilin sözleşmesine uygun biçimde davranmayarak işten kaytarması durumuna ne denir?

Doğru Cevap: "E" Ahlaki risk
Soru Açıklaması

Vekilin sözleşmesine uygun biçimde davranmayarak işten kaytarması durumuna ahlaki risk denmektedir.

10.
Eleştirel yönetim çalışmaları hangi zorunluluktan ortaya çıkmıştır?
Doğru Cevap: "A" Aşırı örgütlenme ve bürokratikleşmenin, örgütsel ve toplumsal hayat üzerindeki olumsuz etkilerinden,
Soru Açıklaması
Eleştirel yönetim çalışmaları, aşırı örgütlenme ve bürokratikleşmenin, örgütsel ve toplumsal hayat üzerindeki olumsuz etkilerinden dolayı ortaya çıkmıştır.
logo
Örgüt Kuramı
Deneme Final Sınavları - Deneme 26
11.
Kurumların çeşitli boyutları vardır. Bu boyutların bazılarının toplumsal temeli, bu kurumlara toplum tarafından alışılmış olmasıdır. Buna göre söz konusu boyut, örgütlerin kurumlara farkında olmadan uymasını sağlamaktadır. Bir kurumun, toplumsal alanda görünür bir şekilde yaygın olması, bu kurumun örgütler tarafından benimsenmesini sağlayan en önemli taşıyıcı mekanizma olarak öne çıkmaktadır. Yukarıda açıklanan duruma uygun olan kurumsal boyut biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Bilişsel boyut
Soru Açıklaması
Kurumların bilişsel boyutunun toplumsal temeli kanıksanmış (alışılmış) olmasıdır. Buna göre bilişsel boyut, örgütlerin kurumlara farkında olmadan uymasını sağlamaktadır. Doğru cevap A seçeneğidir.
12.
Kaynak bağımlılığı kuramı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
Doğru Cevap: "D" Kaynak bağımlılığı kuramına göre, örgütlerin başarılarını doğrudan dış çevre koşulları belirlemektedir.
Soru Açıklaması
13.

Örgütlerin ana yapısal özelliklerini oluşturan resmi amaçların, güç ilişkilerinin, temel teknolojilerinin ve pazarlama stratejilerinin, onların ortaya çıktıkları dönemdeki toplumsal koşulların izlerini üzerinde taşımalarına ne denmektedir?

Doğru Cevap: "D" Damgalama
Soru Açıklaması

Örgütlerin ana yapısal özelliklerini oluşturan resmi amaçları, güç ilişkileri, temel teknolojileri ve pazarlama stratejileri onların ortaya çıktıkları dönemdeki toplumsal koşulların izlerini üzerinde taşır. Buna damgalama denir.

14.

Modernliğe ve onun düşünme tarzı olan modernizme yapılan içsel eleştiri ve alternatif geliştirmeye yönelik çabaların tümünden doğan dünya görüşü aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Modernizm
Soru Açıklaması

Modernliğe ve onun düşünme tarzı olan modernizme yapılan içsel eleştiri ve alternatif geliştirmeye yönelik çabaların tümünden doğan dünya görüşü postmodernizmdir.

15.

Aşağıdaki araştırmacılardan hangisi kaynak bağımlılığı kuramının temelini atmıştır? 

Doğru Cevap: "D" Pfeffer
Soru Açıklaması

Kaynak bağımlılığı kuramının çıkış noktasını, Pfeffer tarafından Stanford Üniversitesinde tamamlanan doktora tezi (Pfeffer, 1972a; 1972b; 1972c) oluşturmaktadır.

 
16.

Örgütlerdeki bireylerin, sosyal ve psikolojik sınırlamalardan kendilerini kurtarmalarını anlatan eleştirel yönetim yaklaşımı kavramı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Özgürleşme
Soru Açıklaması

Örgütlerdeki bireylerin, sosyal ve psikolojik sınırlamalardan kendilerini kurtarmalarını anlatan eleştirel yönetim yaklaşımı kavramına özgürleşme denir.

17.
Örgütlerin neden ve nasıl birbirlerine benzediğini araştıran örgüt kuramı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Yeni Kurumsal Kuram
Soru Açıklaması
18.

Aşağıdakilerden hangisi Eleştirel teorilerde gerçekleşen eleştirilerden biri değildir?

Doğru Cevap: "E" Yaratıcılığın gelişmesi
Soru Açıklaması

Yaratıcılık ve gelişme niteliklerinden yoksun, kısıtlanmış bir çalışma ortamının doğması eleştiridir.

19.
Aşağıdakilerden hangisi postmodern muhasebe yaklaşımının bakış açısını vurgulamaktadır?
Doğru Cevap: "E" Muhasebe ilke ve standartlarının bizzat kendileri birer politik pazarlığın sonucudur.
Soru Açıklaması
Hatırlama
20.
Aşağıdakilerden hangisi postmodern örgüt kuramının bilgiye bakış açısını en iyi açıklar?
Doğru Cevap: "E" Bilginin değeri sahibinde var olduğu kabul edilen güçtedir.
Soru Açıklaması
Hatırlama
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler