• Örgüt Kuramı Deneme Final Sınavları – Deneme 25

logo
Örgüt Kuramı
Deneme Final Sınavları - Deneme 25
1.
Oliver Williamson’ın geliştirdiği işlem maliyetleri kuramına göre örgüt bir işlemler serisidir. İşlemler bireyler ve örgütler arasındaki mal ve hizmet alışverişleridir. Kuramın başlıca araştırma alanı hiyerarşiler (örgütler) ve pazarlar arasındaki farklılıklardır. Hiyerarşi terimiyle örgütlerde astların ne yapacağının komuta zinciri yoluyla iletilmesi kastedilmektedir. Pazarlar ise geçici sözleşmeler yoluyla hizmet ve mal alışverişi yapılan yerlerdir. Bu iki mekanizmadan hangisinin tercih edileceği mevcut koşullarda hangisinin işlem maliyetleri açısından daha ucuza işleyeceğine göre değişmektedir. Yukarıdaki bilgilere göre aşağıdaki örneklerden hangisi işlem maliyetleri kuramının ilgilendiği alanlardan biridir?
Doğru Cevap: "E" Örgütün tedarikçi ve taşeronlarla ilişkisi
Soru Açıklaması
2.
Eleştirel yönetim çalışmalarının amaçları, aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak verilmektedir?
Doğru Cevap: "A" İş süreçlerini insanileştirme, bürokratik yapılara alternatif yaratma, iş yerinde demokrasiyi gerçekleştirme, yönetime çalışanların katılımını sağlama
Soru Açıklaması
Eleştirel yönetim çalışmalarının amaçları iş süreçlerini insanileştirme, bürokratik yapılara alternatif yaratma, iş yerinde demokrasiyi gerçekleştirme ve yönetime çalışanların katılımını sağlamadır.
3.
Eleştirel teorinin çok disiplinli olma özelliği Frankfurt Okulunda yapılan araştırmalarda hangi bilimle sosyal teori arasında sınırların kaldırılması çabasını da desteklemiştir?
Doğru Cevap: "E" Felsefe
Soru Açıklaması
Eleştirel teorinin çok disiplinli olma özelliği, Frankfurt Okulu’nda yapılan araştırmalardaki felsefe ile sosyal teori arasındaki sınırların kaldırılması çabasını da desteklemiştir. Doğru cevap E şıkkıdır.
4.
Aşağıdakilerden hangisi Postmodern örgüt kuramının işletme işlevleriyle kurduğu ilişkilerden birisi olan ve kendi içerisinde üst gerçeklik, parçalanma, üretim ve tüketimin yer değiştirmesi, öznenin merkeziliğini yitirmesi ve zıtların birlikteliği gibi özelliklere sahip işletme işlevidir?
Doğru Cevap: "A" Pazarlama işlevi
Soru Açıklaması
Hatırlama
5.

“Bir faaliyet olarak üretimi kutsamaktır.” İfadesi aşağıdakilerden hangisini tanımlamaktadır?

Doğru Cevap: "C" Modernizm
Soru Açıklaması

“Bir faaliyet olarak üretimi kutsamaktır” ifadesi modernizmin bir ifadesidir.

6.
Bir sigorta şirketinde çalışmakta olan vekil, şirket için uygun olacak yatırımları belirlemek için borsadaki gelişmeleri takip etmekle görevlidir. Vekil uygun bulduğu hisse senetlerine şirketteki asiller adına yatırım yapmaktadır. Benzer şekilde vekil yine şirketin zarar etmemesi için gerekli gördüğü hisseleri borsada elden çıkarmaktadır. Yukarıdaki örnekte belirten durumda asilin bu vekil ile hangi tip sözleşme yapması uygun olacaktır?
Doğru Cevap: "C" Çıktı temelli sözleşme
Soru Açıklaması
7.

İşletmelerin tedarikçisi konumundaki bir işletmeyi satın alarak ilgili kaynağı doğrudan kontrol etme şekli aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Geriye doğru dikey bütünleşme
Soru Açıklaması

İşletmelerin tedarikçisi konumundaki bir işletmeyi satın alarak ilgili kaynağı doğrudan kontrol etme şekli geriye doğru dikey bütünleşmedir.

8.

Vekil olarak çalışan kişi iş saatlerinde bilgisayar oyunu oynayarak vakit geçirmekte, ancak üst düzey yönetim bilgisayar başında çalışıyor görünen çalışanın tam olarak ne yaptığını izleyememekte ise aşağıdakilerden hangisi oluşmuş olur?

Doğru Cevap: "A" Ahlaki risk
Soru Açıklaması

Ahlaki Risk: Vekilin sözleşmesine uygun biçimde davranmayarak işten kaytarması durumudur.

9.
Örgütün sahipleri ya da hissedarları anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Asiller
Soru Açıklaması
10.

Örgütlerin, eğitim ve meslekleşme sonucunda ahlâken doğru olduğu düşündükleri uygulamaları benimsemesi sonucunda oluşan eşbiçimlilik aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Ahlaki
Soru Açıklaması

Örgütlerin, eğitim ve meslekleşme sonucunda ahlâken doğru olduğu düşündükleri uygulamaları benimsemesi sonucunda oluşan ahlaki esbiçimliliktir.

logo
Örgüt Kuramı
Deneme Final Sınavları - Deneme 25
11.
"Kurumların ... toplumsal temeli, kurumlara iliştirilmiş yaptırımlardır" ifadesini aşağıdakilerden hangi tanım karşılamaktadır?
Doğru Cevap: "A" Kuralcı boyut
Soru Açıklaması
12.

Örgütlerin, ekonominin diğer endüstrilerine yayılarak mevcut faaliyet alanına bağımlılığı azaltma yoluna gitmesine hangi kavram karşılık gelmektedir?

Doğru Cevap: "A" Çeşitlendirme
Soru Açıklaması

Örgütler faaliyetlerini çeşitlendirerek yani ekonominin diğer endüstrilerine yayılarak mevcut faaliyet alanına bağımlılığı azaltma yoluna gitmektedir.

13.
Aşağıdakilerden hangisi eleştirel yönetim çalışmalarının ilkelerinden biridir?
Doğru Cevap: "A" Hiyerarşi, aşırı iş yükü ve yoğun bireylerarası rekabet örgütler için doğal ve kaçınılmaz değildir
Soru Açıklaması
Eleştirel yönetim çalışmaları daha insancıl bir çalışma ortamı yaratmayı amaçladığından hiyerarşi, iş yükü ve rekabet kavramlarını sorgulamaktadır.
14.
Felsefe ve sosyolojideki çalışmalarıyla eleştirel teoriye çok önemli katkılar sağlayan kuramcı, özellikle kuram ve uygulama (pratik) arasındaki bağlantı sorununu ortadan kaldırmaya yönelmiştir. Adorno, Horkheimer ve Marcuse’un ölümleriyle Frankfurt Okulu ve eleştirel teorinin tarihinde yeni bir dönem açılmıştır ve kuramcı, ikinci kuşak teorisyenlerin arasında etkili olarak eleştirel yaklaşıma katkı sağlamıştır. Yukarıda sözü edilen kuramcı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Jürgen Habermas
Soru Açıklaması
Adorno, Horkheimer ve Marcuse’un ölümleriyle Frankfurt Okulu ve dolayısıyla eleştirel teorinin tarihinde yeni bir dönem açılmıştır. Bu, ikinci kuşak teorisyenlerin, özellikle de Jürgen Habermas'ın etkin olduğu dönemdir. Felsefe ve sosyolojideki çalışmalarıyla eleştirel teoriye çok önemli katkılar sağlayan Habermas, özellikle kuram ve uygulama (pratik) arasındaki bağlantı sorununu ortadan kaldırmaya yönelmiştir. Doğru cevap C seçeneğidir.
15.

Bir örgütün hayatta kalmak için gereksinim duyduğu kaynakları temin ettiği ortam aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Kesim
Soru Açıklaması

Bir örgütün hayatta kalmak için gereksinim duyduğu kaynakları temin ettiği ortam kesimdir.

16.
Örgüt kuramları içerisinde stratejik yönetim alanının en çok yararlandığı örgüt kuramı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Kaynak Bağımlılığı Kuramı
Soru Açıklaması
17.
Örgüt çevresinin belirsizlik derecesinin yüksek olduğu durumlarda aşağıdaki yapısal özelliklerden hangisinin benimsenmesi daha uygun olur?
Doğru Cevap: "E" Esneklik
Soru Açıklaması
Örgütte yüksek performans elde edilmesi için örgütsel yapının koşul bağımlılık etmenine uyması gerekmektedir. Çevresel belirsizlik derecesinin yüksek olduğu durumlarda kural ve standartlara aşırı bağlı, biçimsel, bürokratik ve merkezi yapılar, örgütün çevreye uyum sağlama hızının azalmasına neden olarak örgütsel etkililik ve performansın da düşmesine neden olacaktır. Çevresel belirsizliğin yüksek olduğu durumlar, örgütün çevreye uyum hızını artıracak esnek yapılarla daha uyumludur. Bu nedenle doğru yanıt, E seçeneğidir
18.
ı. Yönetim Süreci Yaklaşımını geliştirmiştir.ıı. Örgütlerde yer alan faaliyetleri altı grupta toplamıştır.ııı. Yöneticilere yönetim sürecini yerine getirirken uymalarını önerdiği 14 ilke belirlemiştir.Bu örgüt kuramcısı kimdir? Bunlar hangi evrede olmuştur?
Doğru Cevap: "B" Fayol - Birinci Evre
Soru Açıklaması
Fayol - Birinci Evre
19.
İnsanlara gizli bir baskının varlığını fark ettirerek, onların bu baskıdan kurtulmalarını sağlayacak özgürleştirici bir bilgi oluşturmayı amaçlayan teoriye göre sosyal bilim, insanların koşulları değiştirmesine ve kendileri için daha yeni bir dünya kurmasına yardımcı olmak üzere maddi dünyanın gerçek yapılarını açığa çıkarmayı amaçlamalıdır. Buna göre bu yaklaşım yüzeydeki yanılsamaların ötesine bakabilmeyi sağlayan bir sorgulamaya girişmektedir. Yukarıda açıklanan teori aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Eleştirel teori
Soru Açıklaması
Eleştirel teoriye göre sosyal bilim, insanların koşulları değiştirmesine ve kendileri için daha yeni bir dünya kurmasına yardımcı olmak üzere maddi dünyanın gerçek yapılarını açığa çıkarmayı amaçlamalıdır. Doğru cevap E seçeneğidir.
20.

Aşağıdakilerin hangisi “sık sık ortaya çıkan ve küçük çaplı çevresel değişim” anlamına gelmektedir?

Doğru Cevap: "A" Küçük taneli değişim
Soru Açıklaması

Tanımı yapılan kavram küçük taneli değişimdir.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler