• Örgüt Kuramı Deneme Final Sınavları – Deneme 24

logo
Örgüt Kuramı
Deneme Final Sınavları - Deneme 24
1.
Aşağıdakilerden hangisi eleştirel yönetim çalışmalarının amaçları arasında sayılabilir?
Doğru Cevap: "A" İş yerinde demokrasiyi gerçekleştirme
Soru Açıklaması
İş yerinde demokrasiyi gerçekleştirme
2.

Örgütsel ekoloji kuramının diğer kuramlardan ayrışan en belirgin varsayımı aşağıdakilerden hangisidir?  

Doğru Cevap: "A" Yapısal durağanlık
Soru Açıklaması

Örgütsel ekoloji diğer pek çok örgüt kuramıyla çevrenin değişken olduğu fikrini paylaşıyor olmakla birlikte, onlardan yapısal durağanlık varsayımıyla ayrılır. Yapısal durağanlık çevre değiştiğinde örgütlerin ana yapısal özelliklerini çevreye yeniden uyumlamak için girişimde bulunma olasılıklarının düşük olduğunu, değişime girişilse bile bunun örgüt üzerinde yıkıcı etkilerinin olacağını öne sürmektedir.

3.

Vekilin sözleşmesine uygun biçimde davanmayarak işten kaytarması durumu aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Ahlaki risk
Soru Açıklaması

Vekilin sözleşmesine uygun biçimde davanmayarak işten kaytarması durumuna Ahlaki risk denir.

4.

I. Örgütlenmenin, bir tane en iyi yolu yoktur.II. Her türlü örgütlenme aynı ölçüde etkili değildir.III. Örgütlenmenin en iyi yolu, örgütün ilişkili olduğu koşul-bağımlılık etmenlerine bağımlıdır.Yukarıdakilerden hangisi/hangileri koşul-bağımlılık kuramının temel varsayımlarındandır?

Doğru Cevap: "E" I, II, III
Soru Açıklaması

Kimi kaynaklarda durumsallık yaklaşımı olarak da geçen koşul-bağımlılık kuramının temel varsayımları şu şekilde sıralanabilir. Örgütlenmenin, bir tane en iyi yolu yoktur. Her türlü örgütlenme aynı ölçüde etkili değildir. Örgütlenmenin en iyi yolu, örgütün ilişkili olduğu koşul-bağımlılık etmenlerine bağımlıdır.

5.
Rasyonel çıkarlara ve kurallara uygunluktan kaynaklanan meşrutiyet türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Faydacı meşrutiyet
Soru Açıklaması
6.
Örgütlenmenin bir tane en iyi yolu olmadığını savunan örgüt kuramı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Koşul bağımlılık kuramı
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi kurumların bilişsel boyutunun toplumsal temelini ifade eden kavramdır? 
Doğru Cevap: "A" Kanıksanmışlık
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi Eleştirel yönetim çalışmalarına destek veren bir araştırmacının araştırma yaparken takındığı tavra örnek olarak verilebilir?
Doğru Cevap: "A" Genel geçer bilgi yanında yerel bilgiye de önem vermek
Soru Açıklaması
Genel geçer bilgi yanında yerel bilgiye de önem vermek
9.
Aşağıdakilerden hangisi toplumsal yaşamda egemen olan temel kurumsal mantıklar arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "D" Ulusalcılık
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi yeni kuramsal kuram konusunda yanlış bir bilgidir?
Doğru Cevap: "A" Örgütün yönetim modeli teknolojik karmaşıklığa göre değişmeyecektir.
Soru Açıklaması
logo
Örgüt Kuramı
Deneme Final Sınavları - Deneme 24
11.
Bilişsel meşruiyet aşağıdakilerden hangisine dayalıdır?
Doğru Cevap: "C" Kanıksanmış kültürel açıklamalara
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi kurumların bilişsel boyut özelliklerinden değildir?.
Doğru Cevap: "E" Kurumun ahlaken doğru ve uygun olmasıdır.
Soru Açıklaması
13.
Kişi veya örgütler arası alışverişleri yönetmek için yapılan pazarlık, izleme ve yönetişim maliyetlerinin tümünü ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" İşlem Maliyeti
Soru Açıklaması
14.

Kaynak bağımlılığı kuramını tanıyabilmek için aşağıdakilerden hangisi açıklığa kavuşturulması gereken konulardan birisi değildir?

Doğru Cevap: "E" Finansman yapısı
Soru Açıklaması

Örgütler ve örgüt çevre ilişkileri, güç, bağımlılık ve eylemler kaynak bağımlılığı kuramını tanıyabilmek için açıklığa kavuşturulması gereken konular olarak yer alırken, finansman yapısı bu konuların dışındadır.

15.
Aşağdakilerden hangisi postmodernizm ve eleştirel yönetim çalışmalarının birbirine yaklaştıkları noktalardan değildir?
Doğru Cevap: "E" Akılcılık, ilerleme, gerçeklik anlayışı gibi modernizmin bazı felsefi kabullerine sahip çıkması
Soru Açıklaması
İki yaklaşım arasındaki temel farklılık ise eleştirel yönetim çalışmalarının yöntembilimsel açıdan modernizme karşı çıksa da akılcılık, ilerleme, gerçeklik anlayışı gibi modernizmin bazı felsefi kabullerine sahip çıkmasıdır.
16.
Yeni kuramsal kuram kaç yıllarda doğmuştur.
Doğru Cevap: "A" 1970’li yılların sonları ve 1980’li yılların başlarında doğmuştur.
Soru Açıklaması
17.

Belli bir olguyu, olgu kümesini ya da durumu bağıntı ve ilişkileriyle açıklamaya çalışan kavramsal sistemi; bilgiyi düzenleyerek ve basitleştirerek karmaşık sosyal dünyayı daha anlaşılır hale getiren, birbiriyle bağlantılı düşünceler sistemini ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Kuram
Soru Açıklaması

Soruda verilen tanım kuram (teori) kavramını ifade etmektedir.

18.
Aşağıdakilerden hangisi eleştirel yönetim çalışmalarının odaklandığı kavramlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Performans artışı
Soru Açıklaması
19.

Örgütün girdilerinin kaynağı, çıktılarının pazarı, rakiplerle rekabet ettiği ve devlet, düzenleyici kuruluşlar ve diğer örgütlerle ilişkilerini sürdürdüğü ortam aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Çevre
Soru Açıklaması

Örgütün girdilerinin kaynağı, çıktılarının pazarı, rakiplerle rekabet ettiği ve devlet, düzenleyici kuruluşlar ve diğer örgütlerle ilişkilerini sürdürdüğü ortam Çevredir.

20.
Kurumsallaşma tanımı aşağıdaki hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "A" Bir davranış örüntüsünün tekrarlanarak, insanlardan bağımsız kural benzeri bir statü kazanma sürecidir.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler