• Örgüt Kuramı Deneme Final Sınavları – Deneme 23

logo
Örgüt Kuramı
Deneme Final Sınavları - Deneme 23
1.
3. Kaynak bağımlılığı kuramının örgüt-çevre ilişkilerine yaklaşımıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
Doğru Cevap: "D" d. Kaynak bağımlılığı kuramına göre, örgütün gerekli girdileri temin ettiği çevre bağlanılabilir, istikrarlı ve süreklidir.
Soru Açıklaması
2.

Bir örgütteki işlerin kural ve yöntemlere bağlılığı işletme başarısında etkilidir. Kural ve yöntemlere yüksek derecede bağlı olarak çalışan bir işletmenin örgütsel yapıda hangisine önem verdiği düşünülebilir?

Doğru Cevap: "C" Standartlaşma
Soru Açıklaması

Standartlaşma, örgütteki işlerin kural ve yöntemlere bağlılığını ifade eden bir boyuttur.

3.
Örgütlerin ana yapısal özelliklerinin değiştirilmesinin güç olması aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilebilir?
Doğru Cevap: "B" Yapısal durağanlık
Soru Açıklaması
Yapısal durağanlık
4.
Örgütlerdeki bireylerin sosyal ve psikolojik sınırlamalardan kendilerini kurtarmalarını anlatan eleştirel yönetim yaklaşımı kavramı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Özgürleşme
Soru Açıklaması
Özgürtleşme
5.
Aşağıdakilerden hangisi kurumları etkileyen içsel faktörlerden değildir?
Doğru Cevap: "B" Ekonomik, politik ve sosyal çevredeki değişim ve krizler
Soru Açıklaması
6.

Örgütlerin faaliyetlerini sürdürürken çeşitli çevresel faktörlerle olan ilişkilerini nasıl kurguladıklarını ve yönettiklerini açıklamak üzere geliştirilmiş önermeler bütününden oluşan araştırma alanı hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Örgüt Kuramı
Soru Açıklaması

Örgüt: Belli bir amacı gerçekleştirmek üzere kurulan, belli bir yapıya ve devamlılığa sahip sosyal ilişki biçimidir. Kuram (Teori): Belli bir olguyu, olgu kümesini ya da durumu, bağıntı ve ilişkileriyle açıklamaya çalışan kavramsal sistem; bilgiyi düzenleyerek ve basitleştirerek karmaşık sosyal dünyayı daha anlaşılır hâle getiren, birbiriyle bağlantılı düşünceler sistemidir. Örgütsel Yapı: Örgütteki düzenlenmiş ilişkiler bütünüdür. Örgütsel Ekoloji: Ayıklama yaklaşımına dayalı olarak geliştirilmiş ve örgüt kurulma ve kapanma oranlarını inceleyen örgüt kuramıdır.

7.

Daha yüksek düzeydeki koşul-bağımlılık etmenine uyumun daha aşağı düzeydeki koşul-bağımlılık etmenine uyuma göre daha yüksek performansa yol açması durumuna ne ad verilir?

Doğru Cevap: "A" Farklılaşan performans
Soru Açıklaması

Farklılaşan performans daha yüksek düzeydeki koşul-bağımlılık etmenine uyumun daha aşağı düzeydeki koşul-bağımlılık etmenine uyuma göre daha yüksek performansa yol açmasını ifade etmektedir.

8.
Eleştirel kuramın ortaya çıkışı ve gelişimi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?
Doğru Cevap: "B" EYÇ, modernist çerçeve içinde kalmaya özen göstermiştir.
Soru Açıklaması
EYÇ, modernist çerçeve içinde kalmaya özen göstermiştir.
9.
Modernizm nedir?
Doğru Cevap: "C" İnsanoğlunun aklıyla evrende varolan her şeyiöğrenebileceğine, inanan bir düşünceninürünüdür.
Soru Açıklaması
İnsanoğlunun aklıyla evrende varolan her şeyi öğrenebileceğine, inanan bir düşüncenin ürünüdür.
10.
I. Üretimde kullanılan girdiler içinde bir girdinin payının yüksek olmasıII. Küçük oranlarla tedarik edilen çok sayıda girdi ile üretim yapılmasıIII. Örgütün sadece bir veya iki ürünün üretimini gerçekleştirmesiIV. Örgütün değişik müşterilere çok sayıda farklı ürünün satışını gerçekleştirmesiYukarıda verilen durumlardan hangileri kaynakların önemi bağlamında dış aktörlere olan bağımlılığın daha fazla olmasına yol açmaktadır?
Doğru Cevap: "B" I ve III
Soru Açıklaması
Bir kaynağın örgütsel faaliyetler açısından önemini belirleyen özelliklerden biri, ilgili kaynağın faaliyetler içindeki payı, yani hangi hacimde kullanıldığıdır. Örneğin üretimde kullanılan girdiler içinde bir girdinin payının yüksek olması bu girdiyi sağlayan örgüte bağımlılığı artırmaktadır. Küçük oranlarla tedarik edilen çok sayıda girdi ile üretim yapan bir örgütün tedarikçilerine bağımlılığı da görece daha düşük düzeyde gerçekleşecektir. Benzer biçimde, sadece bir ya da iki ürünün üretimini/satışını gerçekleştiren bir örgüt, değişik müşterilere çok sayıda farklı ürünün satışını gerçekleştiren bir örgüte göre söz konusu bu iki ürünü satın alan müşterilere daha fazla bağımlı hâle gelecektir. Bu nedenle I ve III numaralı önermelerde verilen durumlar kaynağın önemini arttırarak dış aktörlere olan bağımlılığın daha yüksek olmasına neden olmaktadır.
logo
Örgüt Kuramı
Deneme Final Sınavları - Deneme 23
11.
Eleştirel kuram, toplumsal dünyanın incelenmesi söz konusu olduğunda bilimsel bilginin ancak hangi yolla üretilebileceğini iddia eder?
Doğru Cevap: "B" Eleştiri
Soru Açıklaması
Eleştirel kuram, toplumsal dünyanın incelenmesi söz konusu olduğunda bilimsel bilginin ancak eleştiri yoluyla üretilebileceğini iddia eder. Doğru cevap B şıkkıdır.
12.
Geleneksel yayılma tezi göz önünde bulundurulduğunda, yönetimsel bir uygulamayı benimseyen örgütler için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "E" Geç benimseyen örgütler sosyal kazanç kaygısı taşımaktadır
Soru Açıklaması
Önce benimseyenler, uygulamayı ekonomik kazanç elde etmek niyetiyle benimseyip kendilerine uyumlarken sonra benimseyenler meşruiyet kazanma niyetiyle benimseyip standart modeli uygularlar.
13.

İnsanların sosyal dünyayı anlamlandırmasını sağlayan ve davranışlarını biçimleyen, kurumsallaşmış uygulamalar, varsayımlar, değerler ve inançlara ne denmektedir?

Doğru Cevap: "E" Kurumsal mantık
Soru Açıklaması

İnsanların sosyal dünyayı anlamlandırmasını sağlayan ve davranışlarını biçimleyen, kurumsallaşmış uygulamalar, varsayımlar, değerler ve inançlara kurumsal mantık denir.

14.
Vekalet kuramı göz önünde bulundurulduğunda, ahlaki risk veya kötü seçim gibi vekalet sorunlarını kontrol edebilmek için asilin başvurabileceği seçeneklere ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "A" Bilişim sistemlerine yatırım yaparak vekili kontrol altına almalıdır
Soru Açıklaması
Ahlaki risk ya da kötü seçim sonucunda vekilin davranışları kolaylıkla izlenemiyorsa kurama göre asilin iki opsiyonu bulunmaktadır. Bunlardan biri bilişim sistemlerine yatırım yapmak yoluyla vekil fırsatçılığını kontrol altında tutmaktır. Buna göre bilişim sistemleri sayesinde asil vekilin ne yaptığını takip edebileceğinden vekilin asili yanıltması zorlaşacaktır. Bütçeleme sistemleri, raporlama prosedürleri gibi bilişim sistemlerinin yanı sıra, işi kontrol edecek yönetim kurulları ya da ara yönetim kadrolarının oluşturulması da yöneticilerin uygulamaları hakkında bilgi edinmeyi kolaylaştıracaktır. İkinci opsiyon ise çıktı odaklı sözleşmeler yapmaktır. Çıktı bazlı sözleşmeler vekilin tercihlerini asile doğru çekmekte, böylece farklı çıkarlardan doğan farklı davranışların ortaya çıkmasını engellemektedir.
15.
İş tanımları ve işlevler arasındaki sınırların daha esnek ve kuralların daha az biçimsel, çalışanların karar alma yetkilerinin daha fazla olduğu örgüt yapısı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Organik Örgüt Yapısı
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi koşul-bağımlılık kuramının çevre anlayışının içinde yer almaz?
Doğru Cevap: "D" Örgüt, performansını arttırmak için çevreye müdahale eder. 
Soru Açıklaması
17.
4. Kaç tür meşruiyet vardır? Aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak verilmiştir.
Doğru Cevap: "A" Bilişsel meşruiyet, ahlaki meşruiyet ve faydacı meşruiyet
Soru Açıklaması
18.

İşlemlerle ilgili bilgilerin taraflar arasında eşit dağılmamış oluşuna ne denir?

Doğru Cevap: "C" Bilgi asimetrisi
Soru Açıklaması

İşlemlerle ilgili bilgilerin taraflar arasında eşit dağılmamış oluşuna bilgi asimetrisi denir.

19.

Aşağıdakilerin hangisi “örgüt kurulma ve kapanma oranlarının örgütsel yoğunluktaki artışla birlikte değişmesi” anlamına gelen kavramdır?

Doğru Cevap: "B" Yoğunluk bağımlılığı
Soru Açıklaması

Soruda tanımı yapılan kavram Yoğunluk bağımlılığıdır.

20.

Örgütlerin, belirsizlik karşısında kurumsallaşmış uygulamaları taklit etmeleri sonucunda oluşan eş biçimlilik aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Taklitçi
Soru Açıklaması

Örgütlerin, belirsizlik karşısında kurumsallaşmış uygulamaları taklit etmeleri sonucunda oluşan taklitçi eş biçimliliktir.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler