• Örgüt Kuramı Deneme Final Sınavları – Deneme 20

logo
Örgüt Kuramı
Deneme Final Sınavları - Deneme 20
1.
Asillik ve vekillik kavramları aşağıdaki hangi ikili ilişkide geçerli değildir?
Doğru Cevap: "D" Karı-koca
Soru Açıklaması
2.

Aşağıdakilerden hangisi eleştirel teori, örgütler ve onların yönetimi ile ilgili meseleler üzerinde sorgulayarak düşünmemizi sağlayan kavramlardan birisi değildir?

Doğru Cevap: "C" Organizasyon yapısı
Soru Açıklaması

Teknokrasi, yanılsama, dengesiz güç ilişkileri ve özgürleşme örgütler ve onların yönetimi ile ilgili meseleler üzerinde sorgulayarak düşünmemizi sağlayan kavramlar iken, organizasyon yapısı bu kavramlara dahil değildir.

3.
Aşağıdakilerden hangisi vekalet kuramındaki davranış odaklı sözleşmelerin temelini oluşturan etmenlerden birisidir?
Doğru Cevap: "A" Maaş ve hiyerarşik yönetim
Soru Açıklaması
4.
Örgütlerdeki bireylerin sosyal ve psikolojik sınırlamalardan kendilerini kurtarmalarını anlatan eleştirel yönetim yaklaşımı kavramına ne denir?
Doğru Cevap: "D" Özgürleştirme
Soru Açıklaması
Örgütlerdeki bireylerin sosyal ve psikolojik sınırlamalardan kendilerini kurtarmalarını anlatan eleştirel yönetim yaklaşımı kavramına özgürleştirme denir.
5.

Kaynak bağımlılığı kuramı örgütleri, politik doğası ile görmekte ve hem örgütün içindeki kararları hem de örgütlerin dış çevre ile olan ilişkilerini politik bir süreç olarak değerlendirmektedir. Bu bağlamda kaynak bağımlığı kuramına göre işletmeler hangisiyle tanımlanabilir?

Doğru Cevap: "B" Koalisyon
Soru Açıklaması

İşletmeyi oluşturan farklı birimler, örneğin pazarlama, üretim, finans, ar-ge departmanları, birbirinden farklı çıkar ve beklentilere sahip olabilir. Ya da ürün geliştirmeden sorumlu mühendisler, satıştan sorumlu ekipler, hukuksal işlemlerden sorumlu avukatlar vb. birçok farklı grubun varlığından söz edilebilir. İşletmeler aslında bu farklı gruplar arasında oluşan koalisyonlardan ibarettir.

6.

İnsanlara gizli bir baskının varlığını fark ettirerek, onların bu baskıdan kurtulmalarını sağlayacak özgürleştirici bir bilgi oluşturmayı amaçlayan teori aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Eleştirel teori
Soru Açıklaması

İnsanlara gizli bir baskının varlığını fark ettirerek, onların bu bask›dan kurtulmalarını sağlayacak özgürleştirici bir bilgi oluşturmayı amaçlayan teori eleştirel kuramdır.

7.

Örgütlerin yaşlandıkça kuruluşlarında yatırılan kaynakları tüketmelerinden kaynaklanan sıkıntı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Ergenlik sıkıntısı
Soru Açıklaması

Örgütlerin yaşlandıkça kuruluşlarında yatırılan kaynakları tüketmelerinden kaynaklanan sıkıntılara ergenlik sıkıntısı denir.

8.

Bir sendikanın hayatta kalması için en önemli kaynaklardan biri üyesi olabilecek işçilerdir. Bu işçiler söz konusu sendika için nasıl tanımlanır?

Doğru Cevap: "B" Kesim
Soru Açıklaması

Kesim, bir örgütün hayatta kalabilmesi için gerekli kaynakları temin ettiği ortamdır. Örneğin, bir sendikanın hayatta kalması için en önemli kaynaklardan biri üyesi olabilecek işçilerdir. Bu işçiler söz konusu sendikanın kesimini oluşturur.

9.
Eleştirel teori gelişimini ve gerçek kimliğine kavuşmasını hangi düşünüre borçludur?
Doğru Cevap: "D" Max Horkheimer
Soru Açıklaması
Teoriyi geliştiren düşünürün adı sorulmuştur.
10.

Kaynak bağımlılığı kuramında işletmelerin faaliyetlerini etkileyen, onların faaliyetlerinden etkilenen tüm kişi ve kuruluşlar aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Aktörler
Soru Açıklaması

Kaynak bağımlılığı kuramında işletmelerin faaliyetlerini etkileyen, onların faaliyetlerinden etkilenen tüm kişi ve kuruluşlar aktörlerdir.

logo
Örgüt Kuramı
Deneme Final Sınavları - Deneme 20
11.

Mal ve hizmetlerin örgüt içindeki gruplar arasında veya örgütsel sınırlar arasındaki alışverişine ne denmektedir?

Doğru Cevap: "D" İşlem
Soru Açıklaması

Mal ve hizmetlerin örgüt içindeki gruplar arasında veya örgütsel sınırlar arasındaki alışverişine işlem denmektedir.

12.
Bir sektördeki aktörler arasında var olan ilişki, iletişim, iş birliği kurma biçimlerini ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" İç İlişkililik
Soru Açıklaması
13.
Eleştirel kuram bağlamında Frankfurt Okulu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
Doğru Cevap: "D" Frankfurt Okulu’nun eleştirel teorisi, sömürü, baskı ve adaletsizlik konularıyla ilgilenirken, ideolojik yanılsamaları görmezlikten gelir.
Soru Açıklaması
Frankfurt Okulu’nun eleştirel teorisi, sömürü, baskı ve adaletsizlik konularıyla ilgilenirken, ideolojik yanılsamaları görmezlikten gelir.
14.
Eleştirel yönetim çalışmaları toplantısının düzenlenme amacı nedir?
Doğru Cevap: "D" İşletme yönetimi uygulamalarının yarattığı tek-taraflı sistemi sorgulamak
Soru Açıklaması
İşletme yönetimi uygulamalarının yarattığı tek-taraflı sistemi sorgulamak
15.

Birbirleriyle görece sık ve anlamlı ölçüde etkileşerek ortak anlam sistemi oluşturan örgütler topluluğuna ne denir?

Doğru Cevap: "A" Örgütsel alan
Soru Açıklaması

Birbirleriyle görece sık ve anlamlı ölçüde etkileşerek ortak anlam sistemi oluşturan örgütler topluluğuna, örgütsel alan denir.

16.
Aşağıdakilerden hangisi vekalet kuramına göre asil ve vekil arasında yaşanan vekalet sorunlarına bir örnek oluşturmaz?
Doğru Cevap: "C" Şirket sahibinin çeşitli yollarla yöneticilere yaptırım uygulaması
Soru Açıklaması
Vekâlet kuramına göre, vekillerin de kendilerine dönük amaçları vardır ve yeri geldiğinde yetkilerini asillerin değil, kendi çıkarlarına hizmet edecek şekilde kullanabilirler. Örneğin, yöneticiler ofislerini gereğinden fazla dekore edebilir, ihtiyaçtan yüksek performanslı bilgisayarlar satın alabilir, bazı girdileri en uygun firmadan değil de yakın dostlarından satın alabilirler. Belki daha da önemlisi, kendi konumlarını riske atacak ama örgüt için faydalı olabilecek bazı yeni iş fırsatlarından ya da teknolojilerden uzak durabilirler. Bu duruma vekâlet kuramında artık kayıp denmektedir. Artık kayıplar yöneticilerin çeşitli yollarla izlenmesi ve yaptırımlar uygulanması gibi yöntemlerle asgariye çekilmeye çalışılır.
17.

Aşağıdakilerden hangisi Woodward’ın sınıflandırdığı teknoloji alanlarındandır?

Doğru Cevap: "C" Birim teknolojisi
Soru Açıklaması

Birim teknolojisi Woodward’ın sınıflandırdığı teknoloji alanlarından birisi olurken, diğer şıklarda sayılan teknoloji türleri Woodward’ın sınıflandırmasında ele alınmamaktadır.

18.
Örgütlerdeki bireylerin, sosyal ve psikolojik sınırlamalardan kendilerini kurtarmalarınıanlatan eleştirel yönetim yaklaşımı kavramı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Özgürleşme
Soru Açıklaması
Örgütlerdeki bireylerin, sosyal ve psikolojik sınırlamalardan kendilerini kurtarmalarını anlatan eleştirel yönetim yaklaşımı kavramı özgürleşmedir.
19.
Aşağıdakilerden hangisi kaynak bağımlılığı kuramının örgüt araştırmalarına ilişkin getirdiği yeni bakış açılarından biridir?
Doğru Cevap: "C" Örgütün içinde faaliyette bulunduğu çevreden kaynaklanan koşul ve kısıtların incelenmesi
Soru Açıklaması
İşletmeler üzerinde yapılan araştırmalar, öteden beri, kaynakların nasıl elde edildiğine/edileceğine değil, bu kaynakların nasıl kullanıldığına veya kullanılması gerektiğine odaklanmıştır. Bir çalışanın verimliliğini artırmak için yaptığı işin nasıl tasarlanması gerektiği veya kişinin motive edilmesi gerektiği hakkında birçok araştırma ve yaklaşım bulunmaktadır. Ancak kaynak bağımlılığı kuramına göre örgütlerin dünyasında ne olup bittiği, içinde faaliyette bulunulan çevreye ve o çevreden kaynaklanan koşul ve kısıtlara göre şekillenmektedir. Buna göre kaynak bağımlılığı kuramı, örgütün içinde faaliyette bulunduğu çevreden kaynaklanan koşul ve kısıtların incelenmesi gerektiğine odaklanmaktadır. Doğru yanıt C seçeneğidir.
20.

Örgütlerin yasaların zorunlu tuttuğu standart muhasebe sistemlerini uygulamak zorunda olmaları, aksi takdirde, çeşitli yaptırımlarla karşılaşmaları hangisine örnektir?

Doğru Cevap: "E" Kuralcı boyut
Soru Açıklaması

Kuralcı Boyut: Kurallar, yaptırımlar yoluyla belirli bir toplumsal davranışı zorunlu kılan, çoğu zaman yazılı ifadelerdir. Kuralcı boyut, kurumların yaptırımlar içeren kurallarla desteklenebileceğini gösterir.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
BENZER YAZILAR
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler
  • Kategori yok