• Örgüt Kuramı Deneme Final Sınavları – Deneme 2

logo
Örgüt Kuramı
Deneme Final Sınavları - Deneme 2
1.
Mevcut kurumların bir örgütün varlığını açıklanabilir veya anlaşılabilir kılma derecesine ne isim verilmektedir?
Doğru Cevap: "D" Örgütsel meşruiyet
Soru Açıklaması
2.
ISO kalite güvence sisteminin, sürekli denetime tabi tutulması ve belgelendirilmesi, hangi tür kurumsal işe örnek oluşturur?
Doğru Cevap: "B" Kurumları muhafaza etme
Soru Açıklaması
3.

Eleştirel yönetim çalışmalarının en önemli kavramlarından biri aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" Özgürlük
Soru Açıklaması

Eleştirel yönetim çalışmalarının en önemli kavramlarından biri özgürlüktür.

4.
Aşağıdakilerden hangisi Taklitçi Eşbiçimliliği tanımlar?.
Doğru Cevap: "A" Örgütlerin, belirsizlik karşısında kurumsallaşmış uygulamaları taklit etmeleri sonucunda oluşur.
Soru Açıklaması
5.
Aston Grubu tarafından yapılan büyüklük odaklı çalışmalara göre, aşağıda verilenlerden hangisi daha büyük örgütlerde görülen özelliklerden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Daha fazla merkezileşme
Soru Açıklaması
Aston Grubu’na göre, daha büyük örgütler uzmanlaşma, biçimselleşme ve standartlaşma anlamında daha fazla bürokratik yapılanmaya gitme eğilimindedir. İlginç bir şekilde, daha büyük örgütlerin daha az merkezileştikleri ortaya çıkmıştır. Bu nedenle doğru yanıt, D seçeneğidir.
6.
Koşul-bağımlılık kuramına göre örgütsel alt birimlerin hedef yönelimi, zaman yönelimi, kişiler arası yönelimler ve yapıların biçimselliği temelindeki farklılıklarını ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Farklılaşma
Soru Açıklaması
Koşul-bağımlılık kuramına göre farklılaşma örgütsel alt birimlerin hedef yönelimi, zaman yönelimi, kişiler arası yönelimler ve yapıların biçimselliği temelindeki farklılıklara karşılık gelmektedir. Doğru cevap D seçeneğidir.
7.

Örgütlerin hiyerarşik katmanlarının ve işlevsel bölümlerinin sayısı ve büyüklükleri gibi daha kolay değiştirilebilir, yani esnek, yapısal özellikleri hangisidir?

Doğru Cevap: "A" İkinci yapısal özellik
Soru Açıklaması

Örgütlerin ikincil yapısal özellikleri, örgütün hiyerarşik yapısında kaç katmanın olduğu, yöneticilerin emrinde kaç kişinin olduğu, işlevsel bölümlerin sayısı ve büyüklükleri gibi özelliklerdir. İkincil yapısal özellikler değiştirilmesi daha az dirençle karşılaşan ve bu nedenle çevresel değişimle birlikte değişmesi daha olası, dolayısıyla esnek, yapısal özelliklerdir.

8.
Çevresel taleplerden kaçınmak ya da onları yönlendirmek için kurulan tam-pon mekanizmaları veya girişilen eylemler, her koşulda işletmenin özerkliğini ve çıkarlarını korumasına yetmeyebilmektedir. Bu durumda örgütler, farklı stratejierle güç dengelerini kendi lehlerine çevirmeye ve kısıtları aşmaya çalışmaktadırlar.Aşağıdakilerden hangisi örgütsel bağımlılıkların yapısını değiştirmeye yönelik stratejilerden birisidir?
Doğru Cevap: "A" İşletmelerin birleşmesi
Soru Açıklaması

Örgütsel bağımlılıkların yapısını değiştirmeye yönelik stratejiler: İşletmele-rin büyümesi, birleşme, yatay ve dikey bütünleşmeler olarak sıralanmaktadır.

9.

“İnsan bilgiyi doğaya hakim olmak için kullanır” ifadesi hangi dünya görüşüne aittir?

Doğru Cevap: "B" Modernizm
Soru Açıklaması

Modernizm ilerlemecidir. “İnsan bilgiyi doğaya hakim olmak için kullanır” görüşünü benimser.

10.

Sınırlı rasyonelliğe göre yöneticilerin eksik bilgi, yetersiz zihinsel işlem kapasitesi gibi nedenlerle örgütsel performansa yönelik çalışma amaçları aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Yeterince tatminkâr olabilmek
Soru Açıklaması

Sınırlı rasyonelliğe göre yöneticiler eksik bilgi, yetersiz zihinsel işlem kapasitesi vb. nedenlerle örgütsel performansın en üst seviyede olmasından çok “yeterince tatminkâr” olmasına çalışmaktadır

logo
Örgüt Kuramı
Deneme Final Sınavları - Deneme 2
11.
Aşağıdakilerden hangisi postmodernizmin ilkelerindendir?
Doğru Cevap: "A" Eklektiklik
Soru Açıklaması
Eklektik
12.
Diğer meşruiyet türlerine göre en az fark edilen, ancak en güçlü meşruiyet türüdür. Bu tür meşruiyete sahip kurumlar sorgulanamaz statüsü kazanırlar. Buna örnek olarak modern toplumlardaki hastane kavramı verilebilir. Hastaneler böyle bir statüye sahiptir çünkü modern toplumların sağlık sorunlarını çözmek için tarihsel süreçte inşa ettiği bir örgütlenme biçimidir. Yukarıda açıklanan duruma uygun olan meşruiyet biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Bilişsel meşruiyet
Soru Açıklaması
Kanıksanmış bir kültürel açıklamanın varlığına dayalı olan bilişsel meşruiyet en az fark edilmesine rağmen en güçlü olan meşruiyet türüdür. Doğru cevap C seçeneğidir.
13.
Aşağıdaki seçeneklerden hangisi yeni kurumsal kuramın doğuşunda ve kimliğini kazanmasında etkili olan araştırmacılardan biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Ronald Coase
Soru Açıklaması
14.
"Nominalist ve Anti-pozitivist" paradigmaya dayanan örgüt kuramı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Postmodern Örgüt Kuramı
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi eleştirel yönetim çalışmalarının temel özelliklerinden biridir?
Doğru Cevap: "D" Örgütsel uygulamalar değiştirilebilir olmalıdır.
Soru Açıklaması
Örgütsel uygulamaların değiştirilebilir olması, eleştirel yönetim çalışmalarının temel özelliklerinden biridir.
16.
Aşağıdakilerden hangisi işlem maliyetleri ve vekâlet kuramlarının ortak özelliğidir?
Doğru Cevap: "A" Örgüt faaliyetlerini en verimli şekilde yönetmek.
Soru Açıklaması
Her iki kuramın da esası en verimli, yani vekalet veya işlem maliyetlerini en aza indirecek şekilde örgütün faaliyetlerini yönetmektir. Öyleyse doğru yanıt (a) şıkkıdır.
17.
Vekâlet kuramının temel yaklaşımı, işletmelerin asiller ve vekiller arasındaki çıkar çatışmaları üzerinden incelenebilecek olmasıdır. Asiller, kendileri adına bazı işleri yapması için vekillere yetki verirler. Vekâlet kuramına göre bu ilişkilerde asillerin, vekillerin gerçekten ne yaptığını saptamasının güç ya da masraflı olması gibi sorunlar yaşanmaktadır. Bu bağlamda vekiller, kendi çıkarlarını tehlikeye atmamak için risk almaktan ve dolayısıyla şirketin ve asillerin çıkarlarına uygun davranmaktan kaçınabilmektedirler. Yukardaki açıklamaya göre aşağıdaki örneklerden hangisi vekillerin kendilerini riske atmamak için asillerin çıkarlarına uygun davranmaması durumuna uygundur?
Doğru Cevap: "C" Vekilin şirketi kâr ettirebilecek riskli bir ihaleye girmemesi
Soru Açıklaması
18.

Vekilin performansının asil tarafından belirlenen prosedürlere uygun davranıp davranmadığına bağlı olarak belirlenmesini öngören yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Davranış odaklı sözleşmeler
Soru Açıklaması

Vekilin performansının asil tarafından belirlenen prosedürlere uygun davranıp davranmadığına bağlı olarak belirlenmesini öngören davranış odaklı sözleşmelerdir.

19.

Aşağıdakilerden hangisi bir felsefe olarak postmodernizmin örgütsel analize getirdiği farklı bakış açılarından biri değildir?

Doğru Cevap: "E" Postmodernizm bir şekilde modernizmden hareketle tanımlanmaktadır.
Soru Açıklaması

A, B, C ve D seçeneklerinde yer alan ifadeler postmodernizmin örgütsel analize getirdiği bakış açılarını ifade ederken E seçeneği postmodernizmin tanımlamasıyla ilgili bir ifadedir.

20.
Bir ilçedeki süpermarketlerin sayısındaki artış, bakkalların kapanışını arttırmıştır.Bu durumu büyüklük bağımlılığı çerçevesinde değerlendirdiğimizde süpermarketler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Kapanma olasılıkları daha yüksektir
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler